Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
pazdz

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (wrzesień 2023)

We wrześniu, w rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz rynku pracy. W prezentowanych obszarach gospodarki częściej planowane jest ograniczenie niż zwiększenie zatrudnienia pracowników relatywnie łatwych do zastąpienia. Obserwowane jest to przede wszystkim w jednostkach handlu hurtowego i detalicznego.
Czytaj dalej
2
pazdz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 9/2023

29 września 2023 r. ukazał się nr 9/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/9
Czytaj dalej
3
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2023 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2023 r. wzrosły o 3,2% w stosunku do 1 kwartału 2023 r., przy wzroście cen na rynku pierwotnym (o 3,3%) i na rynku wtórnym (o 3,2%). W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 7,0% (na rynku pierwotnym o 10,4%, a na rynku wtórnym o 4,1%).
Czytaj dalej
3
pazdz

Zeszyt metodologiczny - Biotechnologia i nanotechnologia

Niniejsza publikacja przedstawia informacje na temat metodologii, przebiegu i organizacji badań z biotechnologii i nanotechnologii. Zeszyt zawiera zakres podmiotowy i przedmiotowy badań, opis narzędzi wykorzystywanych do zbierania danych, przedstawia pojęcia i definicje z prezentowanego obszaru oraz informacje wynikowe opracowywane na podstawie badań wraz z formą ich prezentacji i udostępniania. Zeszyt ten stanowi kompendium wiedzy dla użytkowników informacji dotyczących biotechnologii i nanotechnologii.
Czytaj dalej
5
pazdz

Turystyczna baza noclegowa i jej wykorzystanie w 1 półroczu 2023 roku

W 1 półroczu 2023 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 16,4 mln turystów, którym udzielono 40,4 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. było to więcej odpowiednio o 11,7% i o 7,5%. W porównaniu z 1 półroczem 2022 r. zwiększył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 36,2% do 37,8%.
Czytaj dalej
5
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. wzrósł realnie o 5,3% w porównaniu z 2021 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 20.04.2023 r. o 0,2 p.proc.
Czytaj dalej
5
pazdz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 roku

W publikacji ujęto analizę form i terytorialnego rozkładu instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Omówiono zagadnienie adopcji, rolę placówek wsparcia dziennego i innych form wspierania rodziny, formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomoc udzielaną w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej. Znajdują się tu również informacje o rozmiarach pomocy kierowanej do rodzin z dziećmi w formie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”, a także dane o świadczeniach udzielanych w ramach systemu pomocy społecznej i wydatkach z budżetu państwa i budżetów JST na pomoc społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Czytaj dalej
5
pazdz

Ludność na rynku pracy w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Przekazujmy Państwu kolejne opracowanie przedstawiające wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony na terenie Polski w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Szeroki zakres informacji pozyskanej w spisie może stanowić podstawę do przeprowadzenia pogłębionych analiz i dokonania bilansu zmian, które zaszły w latach 2011–2021.
Czytaj dalej
10
pazdz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-06 2023 r.

Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej
11
pazdz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2023

Według stanu na koniec września 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 114,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej. We wrześniu zarejestrowano 30,8 tys. nowych podmiotów w rejestrze REGON.
Czytaj dalej
11
pazdz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2023

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
pazdz

Wolontariat w 2022 roku

Analiza dotycząca społecznego oraz ekonomicznego znaczenia wolontariatu obejmująca aktywność w organizacjach pozarządowych, kościołach i związkach wyznaniowych, innych podmiotach gospodarki społecznej oraz w sektorze publicznym, jak również pomoc świadczoną indywidualnie na rzecz osób znajomych, nieznajomych oraz środowiska naturalnego i społeczności.
Czytaj dalej
12
pazdz

Struktura wynagrodzeń według zawodów za październik 2022 r.

W październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło 7001,28 zł. Było ono o 22,8% wyższe od mediany wynagrodzeń.
Czytaj dalej
13
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 8,2% (przy wzroście cen usług – o 9,7% i towarów – o 7,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług obniżyły się o 0,4% (przy spadku cen towarów – o 0,5% i usług – o 0,2%).
Czytaj dalej
16
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu-sierpniu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 1 070,5 mld PLN w eksporcie oraz 1 029,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 41,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 60,1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 3,2%, a import spadł o 6,2%.
Czytaj dalej
16
pazdz

Trwanie życia w zdrowiu w 2022 r.

W 2022 r. trwanie życia w zdrowiu wyniosło 60,1 roku dla mężczyzn i 63,7 roku dla kobiet. Oznacza to wzrost o 1 rok dla mężczyzn i o 0,6 roku dla kobiet w stosunku do 2021 r.
Czytaj dalej
16
pazdz

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 czerwca

Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
16
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2022 roku

Publikacja zawiera analizę opracowanych danych odnośnie produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w Polsce i poza jej granicami w 2022 roku. W ramach analizy scharakteryzowano produkcję budowlano-montażową zrealizowaną na terenie kraju oraz zaprezentowano wartość robót budowlanych wykonanych przez przedsiębiorstwa budowlane w podziale na miejsce wykonywania robót, sektory własności oraz przeważający rodzaj działalności przedsiębiorstw.
Czytaj dalej
16
pazdz

Pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych

Informacje są wynikiem Sprawozdania o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych (R-09W), z części dotyczącej pakowania jaj konsumpcyjnych. Od 2023 roku zakres zbieranych informacji został rozszerzony o pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych z poszczególnych systemów chowu niosek tj.: klatkowego, wolnowybiegowego, ściółkowego i ekologicznego. Sprawozdaniem objęto wszystkie zakłady pakowania jaj ujęte w wykazie Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Czytaj dalej
18
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2023 roku

W październiku 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 17,9 i był o 2,4 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
19
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku

W 2023 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata korzystających ze stron lub aplikacji administracji publicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 58,5%, tj. o 3,1 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
19
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2023 roku

We wrześniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego we wrześniu 2022 r. i wyniosło 6496,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,1%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do sierpnia 2023 r. – o 0,3%, a spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 2,8%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2022 roku

Liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej wynosiła 1302,3 tys. osób i była o 113,4 tys. mniejsza niż w 2021 r. Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział beneficjentów w ogólnej liczbie ludności zmniejszył się o 0,3 p. proc. i wyniósł 3,4%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2023 roku

We wrześniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 3,1% w porównaniu z wrześniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 9,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z sierpniem br. wzrosła o 8,4%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku

Według wstępnych danych we wrześniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 8,9%, a w porównaniu z sierpniem 2023 r. – o 0,7%.
Czytaj dalej
19
pazdz

Świadczenia z pomocy społecznej wypłacane obywatelom Ukrainy w 2022 roku

W 2022 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1111,0 tys. osób. Łączna kwota przeznaczona na te świadczenia wyniosła 364,8 mln zł.
Czytaj dalej
20
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2023 roku

W październiku br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie nieco niższym lub zbliżonym do prezentowanego we wrześniu br. Inną tendencję zaobserwować można jednak w danych wyrównanych sezonowo, gdzie w większości obszarów wskaźnik jest na poziomie wyższym niż w ubiegłym miesiącu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” brak zmian lub pogorszenie.
Czytaj dalej
20
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu 2023 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 18,2%).
Czytaj dalej
20
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 0,3% (wobec wzrostu o 4,1% we wrześniu 2022 r.). W porównaniu z sierpniem 2023 r. również notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,3%. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 3,4% (w 2022 r. wzrost o 6,8%).
Czytaj dalej
23
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku

Zgodnie z notyfikacją, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2022 roku ukształtował się na poziomie 112 833 mln zł, co stanowi 3,7% PKB, natomiast dług sektora wyniósł 1 512 154 mln zł, tj. 49,3% PKB.
Czytaj dalej
23
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2023 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
23
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku

W okresie trzech kwartałów 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
23
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB według kwartałów za lata 2022-2023

W ślad za Informacją Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2022 rok z dnia 5 października br., Główny Urząd Statystyczny publikuje zaktualizowane dane kwartalne produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2022, spójne z danymi rocznymi, oraz za 1 i 2 kwartał 2023 r.
Czytaj dalej
23
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób we wrześniu 2023 r. była wyższa o 11,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 0,2%) oraz wyższa o 11,4% w stosunku do sierpnia br. roku (przed rokiem wzrost o 3,4%).
Czytaj dalej
24
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju 1-3 kwartał 2023 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata.
Czytaj dalej
24
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2023 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.
Czytaj dalej
24
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2023

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
24
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (październik 2023)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku

Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) w 2022 r. wyniosły 44,7 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,6%. Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,46% (w 2021 r. – 1,43%). Wartość nakładów krajowych brutto na działalność B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1 182 zł i była większa niż przed rokiem o 19,2%. Liczba podmiotów zaangażowanych w działalność B+R wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,8%.
Czytaj dalej
24
pazdz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2023 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu września 2023 r.
Czytaj dalej
25
pazdz

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2023 r. wyniosła 2,5 mld zł, co oznacza ich spadek o 6,9% w stosunku do I półrocza 2022 r.
Czytaj dalej
25
pazdz

Zarządzanie i działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej w 2021 roku

Analiza wyników badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych i organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi oraz działalności integracyjnej podmiotów gospodarki społecznej.
Czytaj dalej
26
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2022 roku

Podstawowe informacje o pracujących we wszystkich podmiotach gospodarki narodowej, w tym w podmiotach małych, według płci i wieku, w tym mediana wieku oraz o gminie zamieszkania pracującego.
Czytaj dalej
26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 2022 rok

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 4 387,2 mld zł (o 13,1% więcej niż na koniec roku 2021), w tym 52,4% stanowiły aktywa trwałe, a 47,5% aktywa obrotowe. Przychody ogółem oraz koszty ogółem były wyższe od osiągniętych w 2021 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 290,2 mld zł (wzrost o 16,0% w porównaniu do 2021 r.).
Czytaj dalej
26
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. (dane ostateczne)

Według danych ostatecznych w 2022 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11,0 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 1,5%.
Czytaj dalej
26
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2023 r.

Na ostatni dzień maja 2023 r. w gospodarce narodowej było 15129,6 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 lat, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej
26
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
26
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2022 roku

Analiza wartości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej
30
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2020-2022

W latach 2020–2022 aktywność innowacyjną wykazało 36,1% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 34,2% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2022 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 26011,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych - 29689,1 mln zł.
Czytaj dalej
30
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2022 roku

W roku 2022 działało w Polsce 2 349,8 tys. przedsiębiorstw niefinansowych, w tym 2 283,4 tys. mikroprzedsiębiorstw. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, najliczniejszą grupę w całej populacji podmiotów niefinansowych stanowiły przedsiębiorstwa handlowe (20,0% ogółu); a ze względu na lokalizację siedziby – podmioty z województwa mazowieckiego (17,7% ogółu).
Czytaj dalej
30
pazdz

Niefinansowe rachunki kwartalne wg sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2023

Rachunki niefinansowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2010-2023 prezentują sekwencję rachunków (rozchody, przychody i pozycje bilansujące) dla następujących sektorów instytucjonalnych: przedsiębiorstw niefinansowych, instytucji finansowych, instytucji rządowych i samorządowych, gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, zagranica oraz gospodarkę ogółem.
Czytaj dalej
30
pazdz

Turyści w bazie noclegowej. Sierpień 2023 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w 2023 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2022/2023

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, branżowych szkołach I i II stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2022 roku

Podstawowe informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2021/22 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Czytaj dalej
31
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - 2 kwartał 2023 roku

Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
31
pazdz

Pogłębione pytania o aktualne zagadnienia gospodarcze oraz wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę - oceny i oczekiwania. Aneks do publikacji (październik 2023)

W październikowym, rozszerzonym badaniu koniunktury pytania dotyczyły negatywnych skutków wojny w Ukrainie oraz procesów cenowych. We wszystkich sektorach gospodarki przeważały odpowiedzi wskazujące, że ceny zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) będą rosły wolniej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2022 roku

Analiza rynku wewnętrznego w 2022 r. Informacje o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju sfery usług. Zmiany zachodzące w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Rozmieszczenie i wielkość sieci sklepów detalicznych, stałej i sezonowej sieci targowiskowej oraz sieci placówek gastronomicznych. Opis strumieni zaopatrzenia krajowego. Dane o zapasach i dostawach wyrobów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2023

Bogaty zestaw statystyk dotyczący handlu zagranicznego towarami oraz międzynarodowym handlu usługami w ujęciu retrospektywnym.
Czytaj dalej
31
pazdz

Praca nierejestrowana w 2022 (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL)

Liczba osób w wieku 15-89 lat, które w okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wykonywały pracę nierejestrowaną (przynajmniej raz) wyniosła 342 tys. (w stosunku do analogicznego okresu 2017 r., który był objęty obserwacją w poprzedniej edycji badania modułowego, jest to spadek o 538 tys., o 61,1%).
Czytaj dalej
31
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,5% (wskaźnik cen 106,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

6
pazdz

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 2 kw. 2023 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
10
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2021 r.
Czytaj dalej
10
pazdz

Statystyczny obraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 2020–2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

Folder prezentuje zestaw informacji statystycznych o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w latach 2020–2022. Szczegółowe dane statystyczne przedstawiono w ramach bloków tematycznych, co pozwala na obserwację zróżnicowania wewnętrznego wybranych zjawisk zachodzących na obszarze Metropolii. W bieżącej edycji foldera dodano blok tematyczny dotyczący Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2022–2027 z perspektywą do 2035 obejmujący priorytety działania Metropolii oraz podstawowe wskaźniki monitorujące strategię. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. W każdym dziale zamieszczono jednolite przekrojowo zestawienia tabelaryczne, prezentujące dane statystyczne i wskaźniki dla województwa oraz obszaru GZM. Uzupełnienie części analitycznej opracowania stanowią tablice tematyczne, ukazujące zróżnicowanie wewnętrzne aglomeracji. Kilkuletnia retrospekcja przyjęta w tablicy przeglądowej pozwala zaobserwować dynamikę i kierunki zachodzących zmian. Materiał wzbogacono częścią graficzną w postaci map i wykresów. Dla celów porównawczych Górnośląski Związek Metropolitalny zaprezentowano również na tle innych obszarów metropolitalnych w Polsce.
Czytaj dalej
10
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane wyniki badania budżetów gospodarstw domowych nie obejmują gospodarstw domowych zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania, tj. domów studenckich, domów opieki społecznej i innych oraz gospodarstw członków korpusu dyplomatycznego państw obcych. Gospodarstwa domowe obywateli obcego państwa zamieszkujące w Polsce stale lub przez dłuższy czas i posługujące się językiem polskim biorą udział w badaniu.
Czytaj dalej
12
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim w 2022 r. oddano do użytkowania 3878 nowych budynków mieszkalnych (o 4,8% więcej niż przed rokiem). W 2022 r. oddano do użytkowania 10190 mieszkań (o 0,8% więcej niż w roku poprzednim). Spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych. Skrócił się przeciętny czas trwania budowy budynków.
Czytaj dalej
13
pazdz

Dzień Edukacji Narodowej - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
16
pazdz

Opole w liczbach w latach 2021–2022

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu zaprezentowano dane o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta Opola w latach 2021–2022 z zakresu m.in. ludności, edukacji i wychowania, rynku pracy i wynagrodzeń, infrastruktury komunalnej, mieszkań, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, przemysłu i budownictwa, transportu, finansów przedsiębiorstw, finansów publicznych oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
17
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W porównaniu z 2021 r. zwiększyły się zarówno dochody, jak i wydatki gospodarstw domowych, przy czym tempo wzrostu wydatków było wyższe niż dochodów. Pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, sytuacja materialna gospodarstw realnie pogorszyła się, co wynikało z wysokiego poziomu inflacji. Blisko połowa gospodarstw postrzegała swoją sytuację materialną jako przeciętną.
Czytaj dalej
23
pazdz

Powiaty w województwie śląskim w latach 2018-2022 - publikacja interaktywna

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe dane statystyczne z zakresu: demografii, rynku pracy, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, turystyki oraz budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury komunalnej dla powiatów i miast na prawach powiatów w latach 2018-2022. Materiał statystyczny przedstawiony w formie tabelarycznej w pliku Excel uzupełniają uwagi metodologiczne zawierające objaśnienia podstawowych pojęć oraz komentarz analityczny wzbogacony graficzną prezentacją danych w postaci wykresów i map.
Czytaj dalej
26
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2022 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby mieszkań. Średnia wielkość mieszkania wyniosła blisko 74 m2. W stosunku do 2021 r. zmniejszyła się przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie. Wzrosła liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
Czytaj dalej
27
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna dotycząca sytuacji gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2022 r. Zawiera dane między innymi o przeciętnych miesięcznych dochodach, wydatkach oraz spożyciu artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Statystyka Białegostoku. Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - wrzesień 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego we wrześniu 2023 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2023 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
30
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
pazdz

Światowy Dzień Miast - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2022 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera szeroki zestaw informacji o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów podlaskich gmin, powiatów i miast na prawach powiatu oraz o budżecie województwa.
Czytaj dalej
31
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

W folderze „Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2023” zaprezentowano ważniejsze dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012 i 2022. Zakres tematyczny obejmuje m.in. demografię, rynek pracy, turystykę, rolnictwo, transport, finanse publiczne czy podmioty gospodarki narodowej. Opracowanie zawiera wybrane dane o powiatach i miastach na prawach powiatu a także gminach w 2022 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2023 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
pazdz
31
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2022 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2022 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2023 r.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W październiku br. we wszystkich badanych obszarach gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W październiku br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii. Wyraźne pogorszenie ocen zaobserwowano jedynie wśród podmiotów zajmujących się handlem hurtowym (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 1,9). Największą poprawę opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano wśród przedsiębiorców z sekcji informacja i komunikacja – wzrost wartości tego wskaźnika o 7,7 w porównaniu z wrześniem br. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Pozytywnie oceniają koniunkturę także podmioty zajmujące się handlem detalicznym, a także transportem i gospodarką magazynową.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2022 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła ilość wytworzonych odpadów komunalnych. Na 1 mieszkańca województwa mazowieckiego przypadało średnio 314 kg zebranych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W październiku br. w większości obszarów gospodarki objętych badaniem oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najlepsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. W tej sekcji zanotowano także największą poprawę ocen – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,0 w porównaniu z wrześniem br. Nieco lepiej niż w poprzednim miesiącu koniunkturę oceniają również podmioty zajmujące się budownictwem. Mimo utrzymanych pozytywnych ocen, największe pogorszenie opinii zanotowano wśród przedsiębiorców z sekcji przetwórstwo przemysłowe – spadek wartości wskaźnika w skali miesiąca o 2,3. Jedynie podmioty zajmujące się handlem detalicznym oceniają koniunkturę negatywnie, choć na poziomie zbliżonym do zanotowanego we wrześniu br.
Czytaj dalej
31
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania aktualnego stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw.
Czytaj dalej
31
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter