Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
czer

Efekty działalności budowlanej w 2021 roku

Budynki mieszkalne oddane do użytkowania (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, forma budownictwa, rodzaj budynku, kubatura, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy).
Czytaj dalej
30
czer

Leśnictwo w 2021 roku

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r., powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 9467,5 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9264,7 tys. ha i stanowiły 29,6% powierzchni kraju. W 2021 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni 65,8 tys. ha, zaś zalesienia objęły obszar 0,6 tys. ha. W 2021 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano wzrost (o 6,5%) pozyskania drewna ogółem do poziomu 42244,2 tys.m3, w tym grubizny (o 6,9%) do 40691,6 tys. m3.
Czytaj dalej
30
czer

Wyposażenie mieszkań i budynków w instalacje i urządzenia techniczne - wyniki wstępne NSP 2021

Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba mieszkań i budynków wyposażonych w poszczególne instalacje i urządzenia techniczne zwiększyła się w porównaniu z wynikami uzyskanymi w NSP2011. Poprawa stopnia wyposażenia była efektem inwestycji gmin w rozwój infrastruktury technicznej sieci, przeprowadzonych remontów mających na celu podniesienie standardu zamieszkania najstarszych zasobów, jak również znacznej liczby dobrze wyposażonych budynków i mieszkań oddawanych do użytku.
Czytaj dalej
30
czer

Handel zagraniczny. Ceny w handlu zagranicznym

Publikacja prezentuje tendencje, porównania w czasie i przestrzeni oraz analityczny opis zjawisk zachodzących w handlu zagranicznym.
Czytaj dalej
30
czer

Ochrona środowiska w 2021 roku

W 2021 r. odnotowano wzrost poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o ok. 7% w porównaniu do roku poprzedniego, zwiększyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o ok. 6%, nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 2%, odnotowano natomiast wzrost wyemitowanych zanieczyszczeń gazowych o ok. 13%. Zmniejszyła się o 1% ilość wytworzonych odpadów.
Czytaj dalej
30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2021 roku

Od 2016 roku stopa ubóstwa skrajnego pozostaje na podobnym poziomie 4-5%. Odnotowano niewielki spadek zasięgu ubóstwa skrajnego z ok. 5% osób w 2020 r. do ok. 4% w 2021 r. oraz nieco większy - ubóstwa ustawowego z ok. 9% do niecałych 7% przy niezmienionym od 2018 roku progu tego ubóstwa. Na zbliżonym poziomie co w roku 2020, kształtowała się natomiast wartość stopy ubóstwa relatywnego (ok. 12%).
Czytaj dalej
30
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2021 roku

Analiza zjawisk zachodzących w jednym z ważniejszych segmentów gospodarki narodowej, jakim jest przemysł. Informacje zawarte w publikacji dotyczą produkcji sprzedanej, produkcji ważniejszych wyrobów, zatrudnienia, przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto, wskaźników cen produkcji sprzedanej, nowych zamówień i obrotu w przemyśle, nakładów inwestycyjnych, wyników i relacji finansowych w przemyśle oraz przedsiębiorstw wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
30
czer

Turystyka w 2021 roku

Analiza podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej Polski i jej wykorzystaniu, uczestnictwa mieszkańców Polski w turystyce oraz o ruchu granicznym. Informacje o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych.
Czytaj dalej
30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2022 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2016-2020

Długookresowa analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, w których wyodrębniono podmioty o różnym tempie rozwoju, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej
30
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2017-2021

Publikacja jest opracowaniem rachunków narodowych według kwartałów. Obejmuje kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za lata 2017-2021
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W czerwcu w porównaniu z majem największe pogorszenie koniunktury nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, największa poprawa w budownictwie.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 1 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
30
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2022 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 1 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 1 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2021 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W czerwcu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w maju. Największe pogorszenie nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, największa poprawa – w sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2021 r. Informacja zawiera zestaw danych dotyczących warunków meteorologicznych, produkcji roślinnej, skupu i cen produktów rolnych oraz pogłowia zwierząt gospodarskich.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2022 (1 kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za 1 kwartał 2022 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 1 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Czerwiec 2022 r.
Czytaj dalej
30
czer

Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2021 r.
Czytaj dalej
30
czer
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2022 roku.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2022 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2021 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 1 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 1 kwartale 2022 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2022 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 1 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 1 kwartale 2022 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2021 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz przyczyn bierności zawodowej. W opracowaniu uwzględniono przeliczone wyniki BAEL dla lat 2010–2020, zgodnie z wprowadzoną zmianą definicji głównych kategorii osób na rynku pracy (obowiązujące definicje zamieszczono w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski).
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2022 r. - wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 1 kwartale br. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 dnia bm. – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ wojny w Ukrainie na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
30
czer
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 1 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 1 kwartale 2022 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i wskaźnik zatrudnienia były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 1,6 p. proc. i o 1,4 p. proc.). Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,6% (wobec 3,1% przed rokiem). W skali roku zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zmniejszyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
30
czer

Dzieci w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie wykorzystując wyniki szerokiego spektrum badań statystycznych statystyki publicznej oraz źródła pozastatystyczne przygotował kolejną edycję publikacji „Dzieci w województwie mazowieckim”. Przedstawione w formie graficznej wraz z krótkimi komentarzami analitycznymi informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, wspierania rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku, a także zagrożeń zdrowia i życia. W celu ukazania zróżnicowania wewnątrz regionu, wybrane dane zaprezentowano na poziomie miast, wsi i powiatów. Publikację kończy porównanie Mazowsza z innymi województwami w kraju, co zilustrowano licznymi wykresami.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w maju. Największe pogorszenie ocen nastąpiło w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter