Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2021 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
czer

Turystyka w 2020 roku

Analiza podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej Polski i jej wykorzystaniu, uczestnictwa mieszkańców Polski w turystyce oraz o ruchu granicznym. Informacje o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych.
Czytaj dalej
30
czer

Leśnictwo w 2020 roku

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. powierzchnia gruntów leśnych wyniosła 9464,2 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9260,3 tys. ha, co stanowiło 29,6% powierzchni kraju. W 2020 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni ponad 64,2 tys. ha. Zalesienia objęły obszar 0,9 tys. ha. W 2020 r. odnotowano spadek pozyskania drewna ogółem w stosunku do roku poprzedniego o 6,4% do poziomu 39 674 tys. m3 drewna. Pozyskano 38 069 tys. m3 grubizny.
Czytaj dalej
30
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2020 roku

Badaniem objęte zostały 82 przedsiębiorstwa prowadzące w 2020 r. działalność leasingową. Przedsiębiorstwa te w ciągu całego 2020 r. zawarły 560 tys. nowych umów leasingu na 654 tys. środków/przedmiotów o łącznej wartości 50,2 mld zł.
Czytaj dalej
30
czer

Efekty działalności budowlanej w 2020 roku

Budynki mieszkalne oddane do użytkowania (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, forma budownictwa, rodzaj budynku, kubatura, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy).
Czytaj dalej
30
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,4% (wskaźnik cen 104,4), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej
30
czer

Ochrona środowiska w 2020 roku

W 2020 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o ok. 6% w porównaniu do roku poprzedniego, zmniejszyła się ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych o ponad 4%, nastąpiła także redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o 17% oraz gazowych o 6%. Zmniejszyła się o 3% ilość wytworzonych odpadów.
Czytaj dalej
30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2020 roku

W 2020 r. odnotowano wzrost odsetka osób skrajnie ubogich z ok. 4% osób w 2019 r. do ok. 5% przy wyraźnym spadku poziomu wydatków gospodarstw domowych. Pogorszenie się sytuacji materialnej części gospodarstw domowych i wzrost ubóstwa skrajnego w Polsce wiąże się z wprowadzeniem od marca 2020 r. zamrożenia części gospodarki i ograniczeń w kontaktach społecznych, w odpowiedzi na pojawienie się w Polsce koronawirusa i rozwój pandemii COVID 19. Wyższy niż w 2019 r. poziom ubóstwa skrajnego dotyczył większości branych pod uwagę grup ludności, przy czym poziom i tempo zmian były zróżnicowane. Nie wpłynęło to jednak na zmianę obrazu społecznego zróżnicowania zasięgu ubóstwa skrajnego w Polsce.
Czytaj dalej
30
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2015-2019

Długookresowa analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących księgi rachunkowe, w których wyodrębniono podmioty o różnym tempie rozwoju, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku.
Czytaj dalej
30
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2020 roku

Analiza zjawisk zachodzących w jednym z ważniejszych segmentów gospodarki narodowej, jakim jest przemysł. Informacje zawarte w publikacji dotyczą produkcji sprzedanej, produkcji ważniejszych wyrobów, zatrudnienia, przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto, wskaźników cen produkcji sprzedanej, nowych zamówień i obrotu w przemyśle, nakładów inwestycyjnych, wyników i relacji finansowych w przemyśle oraz przedsiębiorstw wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Czytaj dalej
30
czer

Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą - oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe). Aneks do publikacji (czerwiec 2021)

Obserwowana jest kontynuacja spadku odsetka podmiotów wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii. Najbardziej wyraźna poprawa nastąpiła w przypadku sektora usług (spadek wskazań w porównaniu z poprzednim miesiącem o 5,8 p.proc.), w tym szczególnie jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (spadek negatywnych wskazań o 34,0 p.proc.) i działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (spadek negatywnych wskazań o 21,6 p.proc.).
Czytaj dalej
30
czer

Powszechny Spis Rolny 2020. Metodologia i organizacja badania

Opis metodologii i organizacji PSR 2020. Informacje dotyczące: podstaw prawnych PSR 2020, terminu i zakresu spisu, struktury wykazu gospodarstw rolnych, listy i definicji zmiennych, metod zbierania danych, organizacji etapu zbierania i przetwarzania danych spisowych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę negatywnie.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
30
czer

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zaprezentowano sytuację demograficzną regionu w 2020 r., a wybrane informacje zostały przedstawione w retrospekcji od 2000 r.
Czytaj dalej
30
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2021 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2021 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż w maju br. Oceny wzrosły jedynie w handlu hurtowym, natomiast w handlu detalicznym oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna” pogorszyła się w większości obszarów.
Czytaj dalej
30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2020 r. Informacja zawiera zestaw danych dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, środków produkcji roślinnej i zwierzęcej, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz wielkości skupu produktów rolnych i ich cen.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2021 (I kwartał 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja sygnalna została opracowana na podstawie wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2021 roku. W województwie odnotowano niższy niż w kraju współczynnik aktywności zawodowej (o 3,4 p. proc.), wskaźnik zatrudnienia (o 2,9 p. proc.) oraz niższą stopę bezrobocia (o 0,7 p. proc.)
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – czerwiec 2021 r.
Czytaj dalej
30
czer

Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2021 roku.
Czytaj dalej
30
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2021 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) są podobne jak przed miesiącem, natomiast oczekiwania („prognozy”) w większości obszarów pogorszyły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2021 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych oraz przyczyn bierności zawodowej. W związku z wprowadzeniem w BAEL od I kwartału 2021 r. zmian wynikających z wdrożenia rozporządzenia ramowego dla statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. oraz jego aktów implementacyjnych, a także w związku z trwającą oceną skutków tych zmian na przerwanie szeregów czasowych, dane BAEL za I kw. 2021 r. nie mogą być porównywane z poprzednimi okresami.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W I kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1656 tys. osób i obejmowała 1623 tys. pracujących oraz 33 tys. bezrobotnych. Biernych zawodowo było 1118 tys. Aktywni zawodowo stanowili 59,7% ogółu ludności w wieku 15–89 lat (w kraju 57,3%). Pod względem wielkości współczynnika aktywności zawodowej wielkopolskie zajmowało trzecią lokatę wśród wszystkich województw, a najwyższą jego wartość zanotowano w mazowieckim (61,4%). Najniższą wartość wskaźnika zaobserwowano w podkarpackim (52,8%).
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę lepiej lub podobnie jak w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Jedynie w sekcji budownictwo wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest ujemny. Składowa „prognostyczna” poprawiła się w większości obszarów. Do badania za bieżący miesiąc – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 czerwca – dołączono moduł pytań diagnozujący wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą (wyniki w Aneksie).
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji, natomiast najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji budownictwo. We wszystkich obszarach oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter