Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych Eurostatu. Analiza wyników badania pozwoliła na określenie stopnia zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 2015 r.
Czytaj dalej
29
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016)

Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia), warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia.
Czytaj dalej
29
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r.

Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez podmioty (wielkość, formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności i lokalizację); liczbę i strukturę pracujących z uwzględnieniem zatrudnionych i wynagrodzeń; przychody i koszty; ponoszone nakłady na środki trwałe oraz wartość brutto środków trwałych.
Czytaj dalej
29
gru

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.

Grupy przedsiębiorstw wg typów, wielkości, kraju pochodzenia kapitału jednostki dominującej. Podmioty krajowe należące do grup na tle przedsiębiorstw niefinansowych. Podstawowe dane o wynikach, przychodach i kosztach dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, liczba pracujących, rodzaj działalności wg PKD 2007.
Czytaj dalej
29
gru

Handel zagraniczny. I-IX 2017 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
29
gru

Poland Quarterly Statistics No. 3/2017

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
29
gru

Polski rynek ubezpieczeniowy 2016

Informacje dotyczące działalności sektora ubezpieczeń w Polsce na tle uwarunkowań gospodarczo-społecznych; analiza wyników finansowych zakładów ubezpieczeń. Prezentowane są podstawowe trendy zachodzące w sektorze ubezpieczeń na świecie i w krajach Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2016 r. w porównaniu z latami poprzednimi.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017

Przekazujemy Państwu skróconą wersję Rocznika Statystyki Międzynarodowej 2017. Publikacja składa się z dwóch części „Świat. Regiony świata. Ugrupowania” oraz „Unia Europejska – wybrane wskaźniki”. Publikacja dostępna jest wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie MS Excel).
Czytaj dalej
29
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 roku

W opracowaniu, obok części tabelarycznej, zamieszczono uwagi metodyczne i analityczne. Uwagi metodyczne zawierają definicje podstawowych kategorii, zasady klasyfikacji i grupowania danych oraz źródła danych o nakładach inwestycyjnych i środkach trwałych.
Czytaj dalej
29
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2017 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
29
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej
29
gru

Osobowy ruch graniczny z Ukrainą, Białorusią i Rosją - listopad 2017 r.

Wykresy ilustrujące osobowy ruch graniczny na przejściach z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Czytaj dalej
29
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto według województw w 2016 r.

W 2016 roku we wszystkich województwach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu do 2015 roku, przy czym największy w województwie pomorskim – o 4,5%, a najmniejszy w województwie opolskim – o 1,7%. Udziały poszczególnych województw w tworzeniu PKB w 2016 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,1% w województwie opolskim do 22,2% w województwie mazowieckim (analogicznie jak w 2015 roku).
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa oraz stan gospodarki regionu. Zamieszczono w niej również tablicę prezentującą województwo na tle kraju.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego (jednostki te formułują opinie bardziej korzystne niż przed miesiącem). Negatywne oceny zgłaszają przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składają się uwagi ogólne, metodyczne, komentarz analityczny oraz tablice statystyczne. W uwagach omówiono koncepcję badania, jego zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady doboru próby oraz zawarto objaśnienia podstawowych pojęć i ocenę kompletności badania. W części analitycznej opisano najistotniejsze zagadnienia charakteryzujące badany temat. Zasadniczą część publikacji stanowią tablice statystyczne, w których zawarto szczegółowe wyniki badania zgrupowane w dziesięciu działach tematycznych.
Czytaj dalej
29
gru

Województwo pomorskie 2017. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie to zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą, a także stan środowiska naturalnego w województwie według podregionów, powiatów i gmin. Opracowanie to stanowi istotne uzupełnienie treści ukazującego się równolegle Rocznika statystycznego województwa pomorskiego. Dane statystyczne, pogrupowane w 16 działach tematycznych, poprzedzają uwagi ogólne, w których wyjaśnione zostały stosowane pojęcia i definicje – ich pełniejszą wersję odnaleźć można w Roczniku Statystycznym Województwa Pomorskiego 2017.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Pomorskiego. Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan środowiska naturalnego województwa. Dane statystyczne pogrupowane zostały w 23 działach tematycznych. Poprzedzają je uwagi ogólne (zawierające obszerne wyjaśnienia metodyczne i zakresowe) oraz tablice przeglądowe.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Krakowa 2017

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2017 roku.
Czytaj dalej
29
gru

Województwo Łódzkie 2017 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu kolejną edycję publikacji „Województwo Łódzkie 2017 - podregiony, powiaty, gminy”. Opracowanie stanowi dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2017 i zawiera obszerny zestaw tablic zawierających dane o województwie łódzkim w przekroju przestrzennym.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2017

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu kolejną edycję Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego opracowaną, wzorem lat poprzednich, w polsko-angielskiej wersji językowej i zawierającą bogaty zestaw informacji statystycznych opisujących poziom życia mieszkańców, potencjał ekonomiczny oraz stan środowiska naturalnego województwa łódzkiego.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2017 r.
Czytaj dalej
29
gru

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2016

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ochrona środowiska w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2014-2016
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017
Czytaj dalej
29
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2017 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2016 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane odnośnie przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2017

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera obszerny zestaw informacji charakteryzujących zjawiska i procesy społeczno–gospodarcze zachodzące w województwie opolskim.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w większości prezentowanych obszarów działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne i lepsze niż przed miesiącem opinie formułują firmy z sekcji informacja i komunikacja. Korzystne oceny w zakresie koniunktury gospodarczej zgłaszają także prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego oraz podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa i przetwórstwo przemysłowe. Nieznacznie negatywnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru
29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego listopad 2017 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych, którzy odwiedzali wylosowane gospodarstwa domowe, zachęcali do udziału w badaniu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu formularza. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach. Liczy się każda odpowiedź, stąd respondentom, którzy wzięli udział w badaniu należą się szczególne podziękowania. Bez ich udziału w dobrowolnym badaniu ankietowym nie byłoby możliwe obserwowanie zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności z wyjątkiem budownictwa, gdzie oceny w tym zakresie są nieznacznie pesymistyczne.
Czytaj dalej
29
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2016 r. charakteryzujące sytuację społeczno–gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów.
Czytaj dalej
29
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego. Dane statystyczne o podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2017

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 23 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - III kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
gru
29
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2017
Czytaj dalej
29
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
gru

Wyniki badań i ocena kompleksowa stanów osadów dennych rzek i jezior w latach 2016-2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Publikacja prezentuje wyniki monitoringu osadów dennych Polski sporządzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
Czytaj dalej
29
gru

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - listopad 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
29
gru

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
Czytaj dalej
29
gru

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w Polsce w samorządach gminnych w 2016 roku. Zestawienia statystyczne

Ministerstwo Zdrowia

Zestawienie tabelaryczne danych zebranych za pomocą formularza PARPA G1 zagregowanych na poziomie całej Polski oraz na poziomie województw.
Czytaj dalej
29
gru

Nowotwory złośliwe w Polsce w 2015 roku

Ministerstwo Zdrowia

Liczba i współczynniki zachorowań i zgonów według płci, wieku, województw i lokalizacji nowotworu.
Czytaj dalej
29
gru

Szczepienia ochronne w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

Stan zaszczepienia: liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wybranym chorobom zakaźnym w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, według województw i roku urodzenia. Dla niektórych szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka oraz dla szczepień zalecanych: liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym według województw i grup ryzyka lub wieku.
Czytaj dalej
29
gru

Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

Choroby zakaźne podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu do inspekcji sanitarnej: liczba nowych przypadków zachorowań, zapadalność i odsetek hospitalizowanych według województw; dla niektórych chorób także liczba nowych przypadków zachorowań i zapadalność według płci, grup wieku, środowiska i miesięcy.
Czytaj dalej
29
gru

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter