Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
wrz

Szybki szacunek - Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku we wrześniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,2% (wskaźnik cen 102,2).
Czytaj dalej
29
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2017 roku

Wyniki finansowe netto zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to ponad dwukrotnie wyższe niż w I półroczu 2016 r. wyniki netto uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II), a także korzystniejsze wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I).
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2017 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br. kształtowały się niekorzystnie biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych oraz opłacalności produkcji rolniczej.
Czytaj dalej
29
wrz

Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012-2016

Notatka sygnalna zawiera informacje o systemie gospodarki odpadami w latach 2012-2016 na terenie Polski. Przedstawia dane na temat odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, oraz o kierunkach ich zagospodarowania.
Czytaj dalej
29
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2017 r.

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy...
Czytaj dalej
29
wrz

Handel zagraniczny. I-VI 2017 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
29
wrz

Poland Quarterly Statistics No. 2/2017

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
29
wrz

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w 2015 roku

Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o nakładach brutto na środki trwałe i pracujących w gospodarce narodowej według rodzajów działalności oraz ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne. Podstawowe pojęcia.
Czytaj dalej
29
wrz

Rynek wewnętrzny w 2016 r.

Działalność wybranych rodzajów usług, działalność handlowa i sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej. Stała i sezonowa sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw handlowych.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawiera informacje z zakresu stanu i ochrony środowiska oraz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2016 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2016/2017

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane o wszystkich szkołach objętych systemem oświaty. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (informacja i komunikacja, handel detaliczny i hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, a także zakwaterowanie i gastronomia). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w II kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych charakteryzujących procesy społeczno-demograficzne zachodzące w województwie pomorskim, a przede wszystkim informacje o stanie i strukturze ludności, ruchu naturalnym i prognozie demograficznej, a także dane dotyczące migracji pochodzące ze źródeł pozastatystycznych.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2017 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
29
wrz
29
wrz
29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2017 roku.
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2017 r.
Czytaj dalej
29
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2017
Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2016 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane odnośnie przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. W podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego oraz w firmach z sekcji informacja i komunikacja opinie w tym zakresie są lepsze niż przed miesiącem, natomiast w podmiotach z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego – mniej korzystnie.
Czytaj dalej
29
wrz
29
wrz
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych, którzy odwiedzali wylosowane gospodarstwa domowe, zachęcali do udziału w badaniu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu formularza. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach. Liczy się każda odpowiedź, stąd respondentom, którzy wzięli udział w badaniu należą się szczególne podziękowania. Bez ich udziału w dobrowolnym badaniu ankietowym nie byłoby możliwe obserwowanie zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Czytaj dalej
29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Według stanu w dniu 1 stycznia 2016 r. w województwie mazowieckim było 37 powiatów, 5 miast na prawach powiatu oraz 314 gmin. Miasta na prawach powiatu realizują równocześnie zadania z zakresu działania gminy oraz powiatu i sporządzają jeden budżet, dlatego też dochody i wydatki gmin podane są bez dochodów i wydatków gmin mających również status miasta na prawach powiatu, natomiast dochody i wydatki miast na prawach powiatu podane są łącznie z dochodami i wydatkami części gminnej i powiatowej. A zatem dane zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą 309 gmin, z czego 30 miało status gminy miejskiej, 51 – status gminy miejsko-wiejskiej, a 228 – wiejskiej. Liczba jednostek na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego i ich status nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim rokiem.
Czytaj dalej
29
wrz

Turystyka w II kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza i m.st. Warszawy
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Najlepsze oceny w tym zakresie zgłaszane są przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa.
Czytaj dalej
29
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie lubuskim w latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Edukacja i wychowanie w województwie lubuskim w latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017
Czytaj dalej
29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Opracowanie sygnalne zawierające informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2016 roku przygotowane na podstawie sprawozdań resortowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów. Prezentowane kategorie budżetowe grupowane są według aktualnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Czytaj dalej
29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
29
wrz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
wrz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
29
wrz

Stan zakaźnych chorób zwierzęcych - sierpień 2017 r.

Główny Inspektorat Weterynarii

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, które stwierdzono na terytorium Polski w danym miesiącu; wykaz chorób zakaźnych zwierząt nigdy nie notowanych na terytorium Polski; wykaz chorób zakaźnych zwierząt stwierdzonych w poprzednich latach.
Czytaj dalej
29
wrz

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - II kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ. Przekroje: nośniki energii.
Czytaj dalej
29
wrz

Emitor 2016. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Informacje statystyczne o zanieczyszczeniach środowiska spowodowanych przez elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, ilości i parametrach zużytych paliw oraz zanieczyszczeniach emitowanych do atmosfery. Przekroje: regiony, województwa, rodzaje zanieczyszczeń.
Czytaj dalej
29
wrz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
Czytaj dalej
29
wrz

Raport o sytuacji na rynku mieszkaniowym i komercyjnym w Polsce w 2016 r.

Narodowy Bank Polski

Opis aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości oraz jej rocznych zmian wraz wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter