Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012-2016

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.09.2017

Data modyfikacji 04-10-2017

Notatka sygnalna zawiera informacje o systemie gospodarki odpadami w latach 2012-2016 na terenie Polski. Przedstawia dane na temat odpadów komunalnych zmieszanych i zebranych selektywnie, oraz o kierunkach ich zagospodarowania.

ZMIANA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gminy miały 18 miesięcy na wprowadzenie zmian i wdrożenie na swoim terenie nowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

Do najważniejszych zadań należało:

 • przejęcie przez gminy odpowiedzialności za odpady komunalne,
 • wprowadzenie opłat za gospodarowanie odpadami,
 • budowanie nowych instalacji do przetwarzania odpadów,
 • wyłanianie przez gminy w drodze przetargu przedsiębiorców odbierających odpady komunalne.

Do obowiązków samorządów województw należało uchwalenie Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO), według nowego podziału na regiony gospodarki odpadami
oraz wyznaczenie, w ramach regionów, regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gospodarowanie odpadami komunalnymi powinno odbywać się wyłącznie w ramach regionu. Odpady powinny być przetworzone lub unieszkodliwione jak najbliżej miejsca ich wytworzenia, zgodnie z zasadą bliskości.

Do obowiązków gmin należało:

 • opracowanie i wdrożenie w gminie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym ustalenie wysokości oraz zasad wprowadzenia opłat
  za gospodarowanie odpadami (opłaty za odpady zmieszane i odpady odebrane selektywne),
 • przejęcie obowiązków od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dotyczących podpisania umów na odbiór odpadów komunalnych,
 • wyłonienie w przetargu przedsiębiorstwa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia przekazywanych do składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
 • zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami i co najważniejsze prawidłowa segregacja odpadów „u źródła”. Osoby segregujące odpady ponoszą opłaty w niższej wysokości, przy czym wymóg zróżnicowania opłaty jest obligatoryjny i wynika w ustawy.

Przedsiębiorca wyłoniony w przetargu zobligowany jest do odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i przekazania ich do regionalnej instalacji przetwarzania.

Do góry

Newsletter