Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

20
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w grudniu 2019 roku

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w grudniu 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w listopadzie 2019 r. oraz w grudniu 2018 r.
Czytaj dalej
20
gru

Świadczenia na rzecz rodziny w 2018 roku

W 2018 r. na wsparcie rodzin w Polsce w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 10,0 mld zł, a korzystało z nich średnio miesięcznie 1,9 mln beneficjentów.
Czytaj dalej
20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2019 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wie-przowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w listopadzie 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,9%), jak i w porów-naniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 5,0%).
Czytaj dalej
20
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku

Rezultaty wynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2019 r. przedstawiają się następująco.
Czytaj dalej
20
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 5,2% (wobec wzrostu o 6,9% w listopadzie 2018 r.). W porównaniu z październikiem 2019 r. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 2,4%.
Czytaj dalej
20
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2019 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych.
Czytaj dalej
20
gru

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 roku

Wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym i ilościowym). Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu spożywczego. Import i eksport niektórych produktów rolnictwa i wyrobów przemysłu spożywczego. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
20
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2015-2017

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, opracowanych zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. podziałem statystycznym Polski na jednostki NUTS, to jest w układzie Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS 2016).
Czytaj dalej
20
gru

Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy z bankami i innymi instytucjami.
Czytaj dalej
20
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019

W publikacji zaprezentowano wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach tematycznych, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności oraz polityk gospodarczych i ich następstw. W opracowaniu przedstawiono także wskaźniki kontekstowe będące źródłem podstawowych informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. W tegorocznej edycji publikacji wybrane wskaźniki zielonej gospodarki zostały zaprezentowane na tle krajów Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
20
gru

Infografika - Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 roku

Infografika - Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 roku
Czytaj dalej
20
gru

Zeszyt metodologiczny - Badania produkcji przemysłowej

W niniejszym Zeszycie metodologicznym przedstawiono informacje o źródłach danych wykorzystywanych w miesięcznych i rocznych badaniach produkcji przemysłowej, a także o wynikach opracowywanych na podstawie tych badań i formach ich prezentacji.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

20
gru

Województwo podlaskie 2019. Podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera bogaty zestaw danych charakteryzujących warunki życia mieszkańców i sytuację gospodarczą regionu w 2018 r. w ujęciu przestrzennym.
Czytaj dalej
20
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera analizę zmian w strukturze gospodarki regionu śląskiego w latach 2015-2017 dokonaną na podstawie charakterystyki zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto i dochodów do dyspozycji brutto gospodarstw domowych w przekroju podregionów.
Czytaj dalej
20
gru

Produkt krajowy brutto - Rachunki regionalne w latach 2015-2017

Urząd Statystyczny w Katowicach

Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu krajowego brutto w ujęciu realnym. Dane o nakładach brutto na środki trwałe i pracujących w gospodarce narodowej według rodzajów działalności oraz ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne. Podstawowe pojęcia.
Czytaj dalej
20
gru

Rynek wewnętrzny w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rynek wewnętrzny w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2013-2018
Czytaj dalej
20
gru

Województwo opolskie 2019 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera tablice przeglądowe o województwie w retrospekcji od 2000 r. oraz z wybranymi danymi o podregionach i powiatach w latach 2010 i 2018. Szczegółowe dane statystyczne za 2018 r. według podregionów, powiatów i gmin zostały zaprezentowane w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi. Podstawą opracowania poszczególnych działów były wyniki badań statystycznych realizowanych przez służby statystyki publicznej oraz dane ze źródeł administracyjnych. W uzupełnieniu treści publikacji zamieszczono ilustracje graficzne przedstawiające wybrane zjawiska w formie kartogramów.
Czytaj dalej
20
gru

Bieguny wzrostu w województwie opolskim w latach 2010-2018

Urząd Statystyczny w Opolu

Bieguny wzrostu w województwie opolskim w latach 2010-2018
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter