Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
gru

Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2018 roku

Publikacja jest kolejnym z serii opracowaniem informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych i środków trwałych w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
31
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2019 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
31
gru

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018

Stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie w kapitale ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy elementarnej każdego obszaru jego oddziaływania. W opracowaniu znajduje się zestawienie wskaźników dotyczących takich obszarów jak: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego, zawierających wskaźniki bezpośrednio wpływające na jakość kapitału ludzkiego.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 roku

W 2018 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
31
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 roku

Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczej i rozwojowej (B+R), dotyczące m. in. nakładów na działalność badawczą i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz aparatury naukowo-badawczej. Wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu, zawartych w podręczniku Frascati Manual 2015.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
gru
31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w III kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana negatywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najgorzej – przez przedstawicieli firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej pozytywne oceny zgła-szają przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
31
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W 2018 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim. W 2018 roku we wszystkich regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2017 rokiem, przy czym największy w regionie podkarpackim – o 7,8%, a najmniejszy w regionie lubelskim – o 3,5%, wobec 6,3% dla kraju ogółem. Udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB w 2018 roku były znacznie zróżnicowane – od 2,0% w regionie opolskim do 17,4% w regionie warszawskim stołecznym. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2018 roku kształtowała się na poziomie od 37,1 tys. zł w regionie lubelskim (67,4% średniej krajowej) do 121,2 tys. zł w regionie warszawskim stołecznym (220,2% średniej krajowej). Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca uzyskany w 2018 roku w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, w którym odnotowano najniższy jego poziom.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – grudzień 2019 r.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w III kw. 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
31
gru

Sytuacja osób w wieku 55 lat i starszych w województwie świętokrzyskim w latach 2010–2018

Urząd Statystyczny w Kielcach

W publikacji analizie poddano różnorodne aspekty sytuacji osób w wieku dojrzałym i starszym
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

„Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2019” w 23 działach tematycznych zawiera informacje m.in. z zakresu: demografii, rynku pracy, gospodarki, finansów publicznych, kultury i oświaty, poziomu życia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacony został ilustracją graficzną w postaci wykresów ukazujących wybrane tendencje rozwojowe poprzez dynamiczne ujęcie zjawisk.
Czytaj dalej
31
gru

Województwo Świętokrzyskie-Podregiony, powiaty, gminy 2019

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera obszerny zestaw informacji z zakresu: demografii, rynku pracy, gospodarki, finansów publicznych, kultury i oświaty oraz bezpieczeństwa publicznego publikacja umożliwia wielowymiarową charakterystykę poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego naszego regionu. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacony został ilustracją graficzną w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2019 roku.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w listopadzie 2019 r.
Czytaj dalej
31
gru

Łódź w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

Folder zawiera najważniejsze dane dotyczące sytuacji społecznej, demograficznej, ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego miasta Łodzi.
Czytaj dalej
31
gru

Województwo Łódzkie 2019 - podregiony, powiaty, gminy

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi przekazuje Państwu najnowsze wydanie publikacji „Województwo Łódzkie 2019 - podregiony, powiaty, gminy”, stanowiącej dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego 2019. Opracowanie zawiera bogaty zestaw tablic prezentujących dane o województwie łódzkim w ujęciu przestrzennym. Dane charakteryzujące poszczególne jednostki podziału terytorialnego zgrupowane są w 16 działach tematycznych.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2019

Urząd Statystyczny w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi prezentuje Państwu kolejną edycję Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego – jednej z najważniejszych pozycji planu wydawniczego. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji statystycznych opisujących poziom życia mieszkańców, potencjał ekonomiczny oraz stan środowiska naturalnego województwa łódzkiego. Pod względem układu, zakresu i porządku tematycznego oraz konstrukcji tablic, Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2019 nie odbiega od poprzednich edycji.
Czytaj dalej
31
gru

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2019 - Podregiony, Powiaty, Gminy

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo Warmińsko-Mazurskie 2019 - Podregiony, Powiaty, Gminy
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2019 r.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2019 r.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego, budowlane, a także – w mniejszym stopniu – przemysłowe.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Poznania 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Początki Rocznika Statystycznego Poznania sięgają dwudziestolecia międzywojennego. Serię wydawniczą przerwaną wybuchem II wojny światowej wznowiono dopiero w roku 1960. W ciągu następnych dekad Rocznik opracowywany był z różną częstotliwością. Od roku 1999 ukazuje się regularnie, w cyklu dwuletnim. Każdorazowo publikacja prezentuje aktualny obraz miasta, kreślony przy pomocy wskaźników i charakterystyk liczbowych opisujących zachodzące w stolicy województwa wielkopolskiego zjawiska społeczne, demograficzne i gospodarcze.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w grudniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja, natomiast najbardziej negatywne – jednostki z sekcji budownictwo.
Czytaj dalej
31
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ludność aktywna zawodowo w III kwartale br. stanowiła 59,8% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z II kwartałem br. wskaźnik ten zwiększył się o 0,7 p.proc., natomiast w odniesieniu do III kwartału ub. roku zmniejszył się o 0,1 p.proc.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W tym roku Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego ukazuje się po raz 20., dostarczając liczbowej charakterystyki województwa w aktualnym podziale administracyjnym, obowiązującym od 1999 r. Tegoroczna edycja zawiera podsumowanie wyników i zmian zaobserwowanych w różnych obszarach społecznych oraz dziedzinach gospodarki w 2018 r. Tak jak w poprzednich wydaniach, bieżące wyniki zestawiono z danymi z lat wcześniejszych. Wyłaniający się z liczb obraz województwa staje się przez to bardziej dynamiczny, a czytelnik zyskuje możliwość śledzenia podstawowych tendencji rozwojowych.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Grudzień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
31
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja prezentuje dane statystyczne za 2018 r. charakteryzujące sytuację społeczno–gospodarczą dzielnic m.st. Warszawy.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Opracowanie rozpoczynają trzy tablice przeglądowe zawierające ważniejsze dane o województwie w latach 2000, 2005, 2010 i 2014–2018 oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju, jak również o regionach i podregionach województwa w 2018 r.
Czytaj dalej
31
gru

Województwo Mazowieckie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa według jednostek podziału terytorialnego. Dane statystyczne o regionach, podregionach, powiatach i gminach zgrupowano w 16 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2019

Urząd Statystyczny w Warszawie

Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji. Zamieszczony materiał statystyczny wzbogacono ilustracją graficzną, w formie wykresów i kartogramów. Publikację opracowano w polsko-angielskiej wersji językowej.
Czytaj dalej
31
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019
Czytaj dalej
31
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
31
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
gru

Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2019 r.

Narodowy Bank Polski

Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce.
Do góry

Newsletter