Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

2
maj

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 4/2024

30 kwietnia 2024 r. ukazał się nr 4/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/4.
Czytaj dalej
7
maj

Pracownicze Plany Kapitałowe w 2023 roku

Aktywa netto funduszy zdefiniowanej daty pracowniczych planów kapitałowych (PPK) na koniec 2023 r. wyniosły 21,8 mld zł, w porównaniu do 12,0 mld zł na koniec 2022 r.
Czytaj dalej
8
maj

Turyści w bazie noclegowej. Luty 2024 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w lutym 2024 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
9
maj

Piecza zastępcza w 2023 roku

Na koniec 2023 r. w pieczy zastępczej przebywało 75,3 tys. dzieci, z tego 58,2 tys. w pieczy rodzinnej oraz 17,1 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porównaniu z 2022 r. liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zwiększyła się o 3,5%.
Czytaj dalej
13
maj

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - kwiecień 2024

Według stanu na koniec kwietnia 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 202,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W kwietniu zarejestrowano 34,0 tys. nowych podmiotów tj. o 3,8% więcej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
13
maj

Działalność muzeów w 2023 roku

W 2023 r. działalność prowadziły 974 muzea i oddziały muzealne, które zwiedziło 42,3 mln osób. Muzea prezentowały 2,7 tys. wystaw stałych oraz zorganizowały 4,6 tys. wystaw czasowych w kraju.
Czytaj dalej
13
maj

Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2024 roku

W I kwartale 2024 roku odnotowano 92 031 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 4,4% mniej niż w analogicznym okresie ub. roku oraz 100 upadłości, tj. o 18,0% mniej niż w I kwartale 2023 roku.
Czytaj dalej
14
maj

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w 2023 roku

W kraju działało 2 138 zakładów stacjonarnych pomocy społecznej, które posiadały łącznie 132,6 tys. miejsc. Przebywało w nich 121,9 tys. mieszkańców, w tym 60,5 tys. kobiet.
Czytaj dalej
14
maj

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON kwiecień 2024

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
15
maj

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2024 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - marcu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 376,8 mld PLN w eksporcie oraz 361,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 15,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 15,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 12,4%, a import o 12,8%.
Czytaj dalej
15
maj

Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2024 roku

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 1 kwartale 2024 r. zwiększył realnie się o 1,9% rok do roku wobec spadku o 0,4% w analogicznym okresie 2023 r.
Czytaj dalej
15
maj

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,4% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 1,1%).
Czytaj dalej
15
maj

Imprezy masowe w 2023 roku

W 2023 r. zorganizowano 6,3 tys. imprez masowych, w tym 2,9 tys. artystyczno-rozrywkowych. Wydarzenia zgromadziły łącznie 26,9 mln uczestników, w tym 10,3 mln uczestników imprez artystyczno-rozrywkowych.
Czytaj dalej
15
maj

Apteki i punkty apteczne w 2023 roku

W końcu 2023 r. działalność prowadziło 11,5 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało 57,8 tys. magistrów farmacji i techników farmaceutycznych.
Czytaj dalej
15
maj

Wykonujący pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych w Polsce we wrześniu 2023 r.

W ostatnim dniu września 2023 r. pracę na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało w Polsce 2349,8 tys. osób. Spośród nich 992,6 tys. osób równolegle wykonywało pracę kwalifikującą je do pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
16
maj

Rynek dzieł sztuki i antyków w 2023 roku

W 2023 r. wartość sprzedaży dzieł sztuki i antyków wyniosła 567,7 mln zł. Największą kwotę sprzedaży dzieł sztuki i antyków podmioty uzyskały poprzez aukcje – 350,6 mln zł.
Czytaj dalej
20
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 01-12 2023 r.

Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności. Przekroje: klasy wielkości, sekcje i wybrane działy PKD 2007, województwa.
Czytaj dalej
20
maj

Kinematografia w 2023 roku

W kinach stałych wyświetlono 2,1 mln seansów filmowych, które obejrzało 49,7 mln widzów. Działało 535 kin stałych, oferujących 1,6 tys. sal kinowych. Wyprodukowano 362 filmy przeznaczone do prezentacji w kinach i telewizji.
Czytaj dalej
21
maj

Wykorzystanie małych turystycznych obiektów noclegowych w 2023 roku

Z turystycznych obiektów noclegowych posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych w 2023 r. skorzystało 1,7 mln turystów, którym udzielono 5,7 mln noclegów. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w tego typu obiektach wyniósł 22,4%.
Czytaj dalej
22
maj

Koniunktura konsumencka - maj 2024 roku

W maju 2024 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 13,8 i był o 2,3 p. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
22
maj

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - maj 2024 roku

W maju br. publikowane wskaźniki wskazują, podobnie jak przed miesiącem, na ogólną stabilizację koniunktury w gospodarce.
Czytaj dalej
22
maj

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku

W kwietniu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z kwietniem 2023 r. było niższe o 0,4% i wyniosło 6499,4 tys. etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 r. w porównaniu z kwietniem 2023 r. wzrosło nominalnie o 11,3% i wyniosło 8271,99 zł brutto.
Czytaj dalej
22
maj

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2024 roku

Według wstępnych danych w kwietniu 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do marca 2024 r. – o 0,2%, a spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 8,6%.
Czytaj dalej
22
maj

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu 2024 roku

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 7,9% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy notowano spadek o 6,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 2,2%. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku, kiedy notowano spadek o 2,2% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
22
maj

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2024 roku

Według wstępnych danych w kwietniu 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły – o 7,1%, a w porównaniu z marcem 2024 r. – o 0,5%.
Czytaj dalej
23
maj

Ceny produktów rolnych w kwietniu 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w kwietniu 2024 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,5%), natomiast w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadły (o 13,8%).
Czytaj dalej
23
maj

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku

W okresie styczeń-kwiecień 2024 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła z kolei liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
23
maj

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (marzec 2024 r.)

Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów. Adresatem publikacji są użytkownicy korzystający z danych statystyki publicznej w zakresie wskaźników cen w sektorze budowlanym. Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane są do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Czytaj dalej
23
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2023 roku

W 2023 r. wszystkie urzędy marszałkowskie wyposażały pracowników w urządzenia przenośne, pozwalające na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych.
Czytaj dalej
23
maj

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2024 roku

Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w kwietniu 2024 r. była niższa o 2,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (w kwietniu ub.r. wzrost o 1,1%) oraz wyższa o 9,0% w stosunku do marca br. (w 2023 spadek o 3,6%).
Czytaj dalej
23
maj

Dynamika sprzedaży detalicznej w kwietniu 2024 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,1% (wobec spadku o 7,3% w kwietniu 2023 r.). W porównaniu z marcem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 1,8%. W okresie styczeń-kwiecień 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5,0% (wobec spadku o 4,8% w analogicznym okresie 2023 r.).
Czytaj dalej
23
maj

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w grudniu 2023 r.

Na ostatni dzień grudnia 2023 r. w gospodarce narodowej było 15178,1 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej
24
maj

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (maj 2024)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
24
maj

Turyści w bazie noclegowej. Marzec 2024 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w marcu 2024 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
24
maj

Wylęgi drobiu w kwietniu 2024 r.

Informacje są wynikiem Sprawozdania o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych (R-09W).
Czytaj dalej
24
maj

Pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych w I kwartale 2024 roku

Informacje są wynikiem Sprawozdania o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych (R-09W), z części dotyczącej pakowania jaj konsumpcyjnych. Od 2023 roku zakres zbieranych informacji został rozszerzony o pakowanie jaj kurzych konsumpcyjnych z poszczególnych systemów chowu niosek tj.: klatkowego, wolnowybiegowego, ściółkowego i ekologicznego. Sprawozdaniem objęto wszystkie zakłady pakowania jaj ujęte w wykazie Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Czytaj dalej
27
maj

Przegląd Statystyczny. Statistical Review, nr 3/2023

29 marca 2024 r. ukazał się nr 3/2023 „Przeglądu Statystycznego. Statistical Review”. Zapraszamy na stronę https://ps.stat.gov.pl/Issue/2023/3.
Czytaj dalej
27
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w kwietniu 2024 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
27
maj

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2024 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego oraz produkcji sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od okresu wytworzenia.
Czytaj dalej
27
maj

Biuletyn Statystyczny Nr 4/2024

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
27
maj

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 1 kwartale 2024 roku

W 1 kwartale 2024 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były znacznie niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe o 2,2% od notowanych w 1 kwartale 2023 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 7,2%).
Czytaj dalej
27
maj

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne BAEL) - 1 kwartał 2024 roku

W 1 kwartale 2024 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,5% ludności2 w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten był niższy zarówno w porównaniu z 4 kwartałem 2023 r. (o 0,4 p. proc.), jak i 1 kwartałem 2023 r. (o 0,3 p. proc.). Wśród mężczyzn współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 65,8%, a wśród kobiet 51,7%.
Czytaj dalej
27
maj

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu kwietnia 2024 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu kwietnia 2024 r.
Czytaj dalej
28
maj

Działalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2023 roku

W końcu 2023 r. funkcjonowało 257 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które w ciągu roku przyjęły 903,8 tys. kuracjuszy, w tym 819,2 tys. leczonych stacjonarnie. W 48 stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej opieką medyczną objęto 73,0 tys. pacjentów.
Czytaj dalej
29
maj

Skup i ceny produktów rolnych w 2023 roku

Podstawowe informacje o wielkości skupu produktów rolnych (w zakresie ilości oraz wartości) wg grup produktów. Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. Dane prezentowane wg makroregionów, województw.
Czytaj dalej
29
maj

Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2023 roku

W końcu 2023 r. działało 3 961 centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic. W ciągu roku placówki te zorganizowały 258,8 tys. imprez, w których wzięło udział 33,5 mln uczestników.
Czytaj dalej
29
maj

Wiosenna ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2024 roku

Wstępnie szacuje się, że w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest mniejsza od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 5,7 mln ha (zmniejszenie o ok. 1,6%).
Czytaj dalej
29
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2023 roku

W 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost liczby przewiezionych pasażerów we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem morskiego. Natomiast łączny wolumen przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa nieznacznie zmniejszyły się.
Czytaj dalej
29
maj

Polska w liczbach 2024

Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanie gospodarki Polski w 2023 r. i w latach poprzednich.
Czytaj dalej
29
maj

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (wskaźnik cen 102,5), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej
31
maj

Sytuacja gospodarstw domowych w 2023 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych

W 2023 r. sytuacja materialna gospodarstw domowych poprawiła się. Nominalnie gospodarstwa domowe osiągały zarówno wyższe dochody, jak i wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2023 r. wyniósł 2678 zł i był wyższy od dochodu z 2022 r. nominalnie o 13,7%, a realnie o 2,1%. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2023 r. wartość 1636 zł i były wyższe nominalnie o 9,4%, a realnie niższe o 1,8% od wydatków z 2022 r. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne wyniosły 1580 zł i były nominalnie wyższe o 9,8%, a realnie niższe o 1,5% w stosunku do 2022 r. Udział wydatków w dochodzie rozporządzalnym zmalał z 63,5% w 2022 r. do 61,1% w 2023 r. i osiągnął najniższy poziom w okresie od 2010 r.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

8
maj

Dzień Europy - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
9
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Dostęp do łączy szerokopasmowych deklarowało 99,2% przedsiębiorstw. Własną stronę internetową posiadało dwie trzecie jednostek. Niespełna połowa podmiotów wykorzystywała przynajmniej jedno z mediów społecznościowych, a blisko jedna piąta płaciła za reklamę w Internecie. Prawie co czwarte przedsiębiorstwo udostępniało elektronicznie informacje swoim klientom lub kontrahentom. Udział jednostek deklarujących wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji wyniósł 3,1%.
Czytaj dalej
9
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
22
maj

Dzień Matki - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
23
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2023 r. wszystkie urzędy marszałkowskie wyposażały pracowników w urządzenia przenośne, pozwalające na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych. W 2023 r. audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego przeprowadziło 82,4% jednostek administracji publicznej. Częściej ten rodzaj audytu realizowały jednostki administracji samorządowej – 82,6% niż administracji rządowej – 75,9%. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych powoduje konieczność podnoszenia kompetencji osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej. W 2023 r. w tym celu 64,4% jednostek zapewniło odpowiednie szkolenia dla pracowników.
Czytaj dalej
27
maj

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie zawiera informacje o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, ważniejszych wskaźnikach ekonomicznych charakteryzujących podmioty gospodarcze, aktywach obrotowych, zobowiązaniach oraz nakładach inwestycyjnych na środki trwałe przedsiębiorstw.
Czytaj dalej
27
maj

Dzień Samorządu Terytorialnego - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
28
maj

Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2023 r.
Czytaj dalej
28
maj

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.
Czytaj dalej
28
maj

Turystyka w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2023 r. w województwie wielkopolskim z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało blisko 1,9 mln turystów, którym udzielono łącznie prawie 3,7 mln noclegów. W porównaniu z 2022 r. było to mniej odpowiednio o 1,9% i o 1,5%. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2023 r. wyniósł 31,0%, tj. o 0,7 p.proc. mniej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
28
maj

Działalność sceniczna i wystawiennicza w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

W końcu 2023 r. w województwie dolnośląskim działalność sceniczną prowadziło 18 instytucji posiadających własny zespół artystyczny (4. lokata w kraju). Dolnośląskie charakteryzowało się wysokim udziałem w kraju pod względem liczby teatrów i instytucji muzycznych (9,9%), przedstawień i koncertów (12,9%) oraz widzów i słuchaczy (8,6%). Według stanu na koniec 2023 r. w naszym województwie działalność prowadziły 72 muzea i oddziały muzealne  7,4% ogólnej ich liczby w kraju. Dolnośląskie muzea posiadały jedną z największych w Polsce liczbę zbiorów (14,7% zbiorów krajowych). Dolnośląskie jest zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o zbiory własne szkła i ceramiki - tutejsze galerie sztuki posiadały 35,4% zasobów krajowych.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Białegostoku. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m. Białegostoku m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie pomorskim w 2023 r.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
maj
29
maj

Turystyka w województwie łódzkim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące turystyki w województwie łódzkim w 2023 r.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (kwiecień 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w kwietniu 2024 r.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego - pierwszy kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
maj

Informator Urzędu Statystycznego w Łodzi

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informator Urzędu Statystycznego w Łodzi
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w kwietniu 2024 r.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego - 1 kwartał 2024 r.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia wyniki badania o wykorzystaniu obiektów noclegowych turystyki w województwie opolskim w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. Badaniem objęte były turystyczne obiekty noclegowe posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Opola - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Statystyka Opola
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego – 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa opolskiego m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
29
maj
29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
29
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r. liczba ludności województwa zachodniopomorskiego wyniosła 1631,8 tys. osób, co stanowiło 4,3% ogółu ludności Polski i lokowało województwo na 11. miejscu w kraju. Najwięcej osób zamieszkiwało podregion szczeciński (30,8% ogółu populacji). W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w kraju, postępuje proces starzenia się społeczeństwa.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W końcu lipca 2023 r. obiekty noclegowe województwa zachodniopomorskiego oferujące zakwaterowanie dla turystów stanowiły 14,5% krajowej bazy noclegowej, a miejsca noclegowe – 18,5% (przed rokiem 14,3% i 18,4%). W porównaniu ze stanem sprzed roku zwiększyła się liczba obiektów oraz miejsc noclegowych. W ciągu roku więcej osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych i udzielono więcej noclegów.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Szczecina - kwiecień 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - kwiecień 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
29
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w 2023 r. odnotowano spadek liczby ludności. Jednym z czynników wpływających na stan ludności jest przyrost naturalny, który w 2023 r. był ujemny —zarejestrowano o 13,0 tys. więcej zgonów niż urodzeń żywych. Drugim czynnikiem jest saldo migracji stałej, które w 2023 r. było dodatnie i wyniosło 12,8 tys., co jednak nie zrekompensowało ubytku ludności.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2023 r. z turystycznych obiektów noclegowych w województwie mazowieckim skorzystało 6264,9 tys. turystów, którym udzielono 10402,0 tys. noclegów. W porównaniu z 2022 r. było to odpowiednio o 6,3% i 1,1% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 44,7% i w ciągu roku zmniejszył się o 1,0 p. proc.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w m.st. Warszawie w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2023 r. z turystycznych obiektów noclegowych w Warszawie skorzystało 4598,7 tys. turystów, którym udzielono 7461,3 tys. noclegów. W porównaniu z 2022 r. było to odpowiednio o 7,7% i 2,5% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 52,6% i w ciągu roku zmniejszył się o 1,3 p. proc.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Warszawy. Kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego. 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa mazowieckiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie lubuskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
maj
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w kwietniu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Wrocławia. Kwiecień 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego w 1 kwartale 2024 r

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

sach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej
29
maj

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia w pierwszym kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w maju 2024 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w maju 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w maju 2024 r.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W maju br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne, zazwyczaj bardziej niekorzystne niż w kwietniu br. Najbardziej pesymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek zajmujących się informacją i komunikacją.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W maju br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. W tej sekcji odnotowano również największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 35,4 w skali miesiąca. Korzystniejsze niż w kwietniu br. opinie formułują również przedsiębiorcy zajmujący się handlem detalicznym, a także informacją i komunikacją. Pogorszenie ocen odnotowano w sekcji budownictwo – spadek wartości wskaźnika o 5,2 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wśród tych jednostek opinie odnośnie sytuacji gospodarczej są pesymistyczne. Również podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oceniają koniunkturę negatywnie, choć na poziomie nieco wyższym niż w kwietniu br.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w maju 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W maju br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Zauważalną poprawę opinii zaobserwowano w gronie podmiotów zajmujących się transportem i gospodarką magazynową – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 1,7 w porównaniu z kwietniem br.
Czytaj dalej
31
maj

Międzynarodowy Dzień Dziecka - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter