Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w BAEL

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
16.12.2020

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności
(polski odpowiednik europejskiego badania siły roboczej - Labour Force Survey)

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od I kw. 2021 r. w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) zostaną wprowadzone zmiany, wynikające z wdrożenia rozporządzenia ramowego dla statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r.[1] oraz jego aktów implementacyjnych, wymienionych na końcu niniejszej notatki.

Opis dotychczas prowadzonego badania publikujemy m.in. w zeszycie metodologicznym dedykowanym temu badaniu, w kwartalnych publikacjach z wynikami BAEL oraz badań modułowych towarzyszących BAEL:

Zmiany wprowadzone w BAEL od 2021 r. będą dotyczyły przede wszystkim definicji oraz sposobu wyodrębniania poszczególnych populacji osób na rynku pracy - pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zakresu zmiennych dedykowanych dodatkowej charakterystyce ww. oraz bardziej szczegółowych zbiorowości.

 • Modyfikacje definicji są efektem wdrożenia zapisów „Rezolucji dotyczącej statystyki pracy, zatrud­nienia i niepełnego wykorzystania siły roboczej” wypracowanej w 2013 r. podczas XIX Międzyna­rodowej Konferencji Statystyków Pracy w Genewie (ICLS) i zarekomendowanej do stosowania przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP/ILO)[2]. Wdrożenie zapisów nowej rezolucji wpłynie przede wszystkim na stosowanie nieco innych zasad klasyfikowania osób do grupy pracujących, co w konsekwencji będzie miało również wpływ na populację osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Definicja ludności pracującej zostanie zmieniona m.in. poprzez

 • uwzględnienie (włączenie do grona pracujących):
  • pomagających członków rodziny wykonujących pracę na rzecz rodziny spoza własnego gospodarstwa domowego (prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą lub indywidu­alne gospodarstwo rolne),
  • osób wykonujących część swojej pracy poza sezonem,
  • osób posiadających pracę ale jej niewykonujących w tygodniu referencyjnym (w przypadku niektórych przyczyn nieobecności - uproszczenie dotychczasowych kryteriów zaliczania osób do pracujących, np. osoby przebywające na urlopie wychowawczym),
 • wyłączenie z populacji pracujących:
 • osób które pracują na własny rachunek w rolnictwie indywidualnym, a efekty pracy przeznaczają wyłącznie lub głównie na własną konsumpcję i jednocześnie nie posiadają innej pracy;
 • Wprowadzony w BAEL ujednolicony zestaw pytań,  na wzór europejskiego badania siły roboczej, ma na celu zwiększenie porównywalności danych pomiędzy krajami - przede wszystkim w zakresie zagadnień kluczowych z punktu widzenia badania i prezentowanych wskaźników (dotyczy to głównie pytań służących do wyodrębnienia odpowiednich populacji według statusu na rynku pracy na podstawie definicji i kryteriów stosowanych w metodologii badania siły roboczej);
 • Rewizja zakresu zmiennych uwzględnianych w BAEL polega m.in. na:
 • wprowadzeniu nowych, zgodnych z obecnymi potrzebami z punktu widzenia analiz rynku pracy (np. zmienne związane z pochodzeniem migracyjnym, zmienne dotyczące zależności ekono­micznej i organizacyjnej osób pracujących na własny rachunek, zmienne dotyczące zdrowia oraz edukacji pozaformalnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy),
 • usunięciu dotychczasowych (np. dotyczących sytuacji respondenta rok przed badaniem, czy niektórych zmiennych związanych z charakterystyką edukacji pozaformalnej),
 • modyfikacjach niektórych dotychczasowych zmiennych (np. kafeterii odpowiedzi), co związane jest m.in. z wprowadzeniem standaryzacji zmiennych występujących w badaniach społecznych, jak również ze zmianą populacji objętych daną zmienną/całym blokiem pytań.

Od 2021 r. wprowadzane są także modyfikacje dotyczące badań modułowych towarzyszących podstawo­wemu Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności. Zgodnie z zapisami nowych aktów prawnych UE, razem z zasadniczym BAEL  realizowanych będzie regularnie 6 stałych tematów modułowych, każdy dokładnie co 8 lat (zgodnie z harmonogramem ujętym w regulacji 2020/256 dotyczącej wieloletniego planowania kroczącego). Dodatkowo w okresie ośmioletnim zostaną przeprowadzone dwa tzw. moduły ad-hoc, które będą realizowane jako nowy temat - jeden moduł co 4 lata (pomiędzy modułami stałymi). Ponadto zmianie ulega okres realizacji badań modułowych – będą one prowadzone przez cały rok na części próby kwartalnej (tylko na pierwszej fali), co ma na celu wyeliminowanie wpływu sezonowości na wyniki (dotychczas badania te były realizowane w całości w jednym wybranym kwartale, najczęściej drugim).

* * *

Opisane powyżej zmiany, wdrażane w BAEL, w bardzo dużym stopniu wpłyną na kształt nowego badania realizowanego od 2021 r., przede wszystkim na narzędzia badawcze, szczególnie na układ i treść ankiety ZD kierowanej do respondentów, stanowiącej zasadniczą część tego badania.

W związku z powyższym Główny Urząd Statystyczny równocześnie prowadzi prace mające na celu ocenę wpływu wdrożenia wprowadzanych zmian na przerwanie porównywalności szeregów czasowych dla podstawowych wskaźników opracowywanych na podstawie BAEL. W przypadku stwierdzenia braku porównywalności, główne wskaźniki badania zostaną przeliczone, począwszy od I kw. 2009 r.

* * *

Aktami implementacyjnymi do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r mającymi bezpośredni wpływ na metodologię oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy BAEL od 2021 r. są:

 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/257 z dnia 16 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazwy zmiennych dla dziedziny „zasoby pracy”[3]
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2240 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające informacje techniczne dotyczące zbioru danych, ustanawiające formaty techniczne stosowane do przekazywania informacji oraz określające szczegółowe uregulowania i treść raportów jakości dotyczących organizacji badania reprezentacyjnego w dziedzinie „zasoby pracy” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700[4]
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2181 z dnia 16 grudnia 2019 r. określające cechy techniczne w odniesieniu do informacji wspólnych dla różnych zbiorów danych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700[5]
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/256 z dnia 16 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez ustanowienie wieloletniego planowania kroczącego[6]
 

[2] Nowa rezolucja, określona kamieniem milowym w międzynarodowej statystyce pracy, zastąpiła dotychczas obowiązującą rezolucję, dotyczącą definiowania pracujących, bezrobotnych oraz niepełnozatrudnionych, przyjętą na XIII ICLS w 1982 r.  i obowiązującą przez 30 lat (z wprowadzonymi w tzw. „międzyczasie” tylko małymi zmianami), więcej pod adresem: https://ilostat.ilo.org/about/standards/icls/

Do góry

Newsletter