Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
marz

Charakterystyka obszarów przygranicznych na terenie Polski - podmioty gospodarki narodowej w 2016 roku

W końcu 2016 r. w powiatach należących do strefy przygranicznej na terenie Polski w rejestrze REGON wpisanych było 1434,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 33,9% ogółu zarejestrowanych podmiotów w kraju. W porównaniu z 2015 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 0,7% (w kraju o 1,3%), a w odniesieniu do 2012 roku odnotowano wzrost o 4,7% (w kraju o 6,6%).
Czytaj dalej
31
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2013 r.

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA. Odgrywa on wyjątkowo ważną rolę szczegółowej bazy do analizy podaży i wykorzystania wyrobów i usług oraz stanowi podstawę do pracy nad pozostałymi rachunkami. Dla gospodarki jako całości i dla grup wyrobów i usług pokazuje całość podaży pochodzącej z produkcji krajowej i importu oraz jej wykorzystanie na cele zużycia pośredniego, spożycia indywidualnego i zbiorowego, nakładów brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport.
Czytaj dalej
31
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku w marcu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1% (wskaźnik cen 99,9), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w II półroczu 2016 r.

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2016 r., jak i bieżąca (grudzień 2016 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych, kształtowały się niekorzystnie (biorąc pod uwagę salda odpowiedzi na pytania dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstw rolnych, opłacalności produkcji rolniczej oraz popytu na produkty rolne). Jednocześnie utrzymywała się, odnotowana w II półroczu 2015 r., tendencja wzrostu ocen pozytywnych. Optymistyczne natomiast były prognozy na I półrocze 2017 r. dotyczące sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego i zapotrzebowania na produkty rolne.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Publikacja prezentuje dane dotyczące liczby i struktury jednostek wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz liczby jednostek z zawieszoną działalnością według stanu w końcu grudnia 2016 r., a także informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wykreślonych z powyższego rejestru w 2016 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2016 r.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2016 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm z większości badanych rodzajów działalności gospodarczej (informacja i komunikacja, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa, a także handel detaliczny). Negatywne, ale lepsze niż przed miesiącem oceny koniunktury zgłaszają jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z budownictwem oraz zakwaterowaniem i gastronomią.
Czytaj dalej
31
marz

Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia z zakresu działalności badawczej i rozwojowej, działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w przemyśle i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej i statystyki patentów oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2016 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2015 r.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

W opracowaniu przedstawiono zmiany struktury zarejestrowanych podmiotów z województwa śląskiego wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jednostki prezentowane są m.in. według sektorów własności, wybranych form prawnych, przewidywanej liczby zatrudnionych, sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007) oraz podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2016 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (IV kwartał 2016 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2016 roku.
Czytaj dalej
31
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2016 r.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim, 2016 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2017 r.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2016 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w IV kwartale 2015 r. oraz III kwartale 2016 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie większości prezentowanych rodzajów działalności (handlu detalicznego, przetwórstwa przemysłowego, zakwaterowania i gastronomii, transportu i gospodarki magazynowej, informacji i komunikacji oraz handlu hurtowego). Negatywne opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury, podobnie jak w poprzednim miesiącu, formułują tylko przedsiębiorstwa budowlane. W porównaniu z lutym mniej optymistyczne oceny koniunktury gospodarczej są zgłaszane w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa oraz przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2016 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w IV kwartale 2016 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych, którzy odwiedzali wylosowane gospodarstwa domowe, zachęcali do udziału w badaniu oraz służyli pomocą przy wypełnianiu formularza. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach. Liczy się każda odpowiedź, stąd respondentom, którzy wzięli udział w badaniu należą się szczególne podziękowania. Bez ich udziału w dobrowolnym badaniu ankietowym nie byłoby możliwe obserwowanie zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2016 r.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2016 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
marz

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Publikacja przedstawia dane dotyczące rynku pracy w ujęciu rocznym. Zawiera krótką informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, zmianach demograficznych oraz aktywności ekonomicznej ludności. Podstawowe informacje zawarte w opracowaniu odnoszą się do bezrobocia rejestrowanego i dotyczą jego poziomu, przestrzennego zróżnicowania oraz natężenia.
Czytaj dalej
31
marz

Rynek pracy w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Publikacja przedstawia dane dotyczące rynku pracy w ujęciu rocznym. Zawiera krótką informację o sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, zmianach demograficznych oraz aktywności ekonomicznej ludności. Podstawowe informacje zawarte w opracowaniu odnoszą się do bezrobocia rejestrowanego i dotyczą jego poziomu, przestrzennego zróżnicowania oraz natężenia.
Czytaj dalej
31
marz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
Czytaj dalej
31
marz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
31
marz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z FUS oraz o niektórych świadczeniach z zabezpieczenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dane o ubezpieczonych, płatnikach składek, składkach, świadczeniobiorcach oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, zagregowane wg kryteriów merytorycznych, a także o świadczeniach realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przekroje: województwa, rodzaj ubezpieczeń, rodzaj świadczeń.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter