Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 roku

Informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Prezentacja danych o uczelniach, studentach i absolwentach według typów instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, grup i podgrup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, szkołach doktorskich, studiach podyplomowych i kształceniu doktorantów, nadanych stopniach naukowych
Czytaj dalej
30
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2020 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy.
Czytaj dalej
30
pazdz

Rynek wewnętrzny w 2019 roku

Działalność handlowa i gastronomiczna podmiotów gospodarczych. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej oraz sieć placówek gastronomicznych. Stała i sezonowa sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw handlowych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,0% (wskaźnik cen 103,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).
Czytaj dalej
30
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 roku

W 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 30,3 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,1%. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD do PKB) osiągnął poziom 1,32% (w 2018 r. – 1,21%). Wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 789 zł i była większa niż przed rokiem o 18,2%. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o 1,5%.
Czytaj dalej
30
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2020

Handel zagraniczny w 2019 r. na tle danych za lata poprzednie. Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów. Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN, USD i EUR.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
pazdz

Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2017-2019, która charakteryzuje różne obszary społeczno-gospodarcze wpływające na jakość życia mieszkańców.
Czytaj dalej
30
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2019 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
30
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna zawierająca dane o drogach, komunikacji, pojazdach oraz wypadkach drogowych w województwie łódzkim w 2019 r.
Czytaj dalej
30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna dotycząca sytuacji gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2019 r. Zawiera dane między innymi o przeciętnych miesięcznych dochodach, wydatkach oraz spożyciu artykułów konsumpcyjnych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2019 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2019 r. nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) wyniosły 30,3 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,1%. Wskaźnik intensywności prac B+R (GERD do PKB) osiągnął poziom 1,32% (w 2018 r. – 1,21%). Wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 789 zł i była większa niż przed rokiem o 18,2%. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o 1,5%.
Czytaj dalej
30
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Urząd Statystyczny w Warszawie w celu zaprezentowania aktualnego stanu rolnictwa województwa mazowieckiego i obrazu wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw.
Czytaj dalej
30
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2019 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby mieszkań. Średnia wielkość mieszkania wynosiła ponad 72 m2. Zmniejszyła się przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie. W porównaniu z 2018 r. spadła liczba i kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych.
Czytaj dalej
30
pazdz

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2019 r. spadła ilość wytworzonych odpadów komunalnych w porównaniu z rokiem poprzednim. Na 1 mieszkańca województwa przypadało średnio 281 kg zebranych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Liczba składowisk odpadów komunalnych była niższa niż przed rokiem.
Czytaj dalej
30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2019 r.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
pazdz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Aktywów Państwowych

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
30
pazdz

Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2020

Ministerstwo Zdrowia

Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia wydawany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zawiera szczegółowe informacje dotyczące m.in. zachorowań, a także informacje dotyczące liczby szpitali i personelu medycznego według stanu na poszczególne lata.
Do góry

Newsletter