Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

29
pazdz

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2019 roku

W 2019 r. liczba beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej wynosiła 1 775,8 tys. osób i była o 195 tys. mniejsza niż w 2018 r. Zasięg korzystania z pomocy społecznej, czyli udział beneficjentów w ogólnej liczbie ludności zmniejszył się o 0,5 p. proc. i wynosił 4,6%
Czytaj dalej
29
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2020

Folder zawiera charakterystykę zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
Czytaj dalej
29
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2019 roku

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. Wyjątkiem jest sekcja handel hurtowy oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły.
Czytaj dalej
29
pazdz

Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja zawiera charakterystykę poszczególnych elementów środowiska naturalnego województwa śląskiego i skali ich zanieczyszczenia, a także przedstawia różne aspekty działalności człowieka w środowisku naturalnym. Opracowanie składa się z części analitycznej, wzbogaconej graficzną prezentacją wybranych zagadnień w postaci wykresów i map, uwag metodologicznych wskazujących źródło i zakres przedstawionych informacji oraz części tabelarycznej w formacie Excel. Charakterystykę koncentracji i zróżnicowania skali degradacji oraz zanieczyszczeń środowiska w ujęciu przestrzennym przedstawiono w układzie powiatów i miast na prawach powiatu. Wybrane dane z ochrony środowiska zaprezentowano również w układzie podregionów lub gmin. Ponadto, dla celów porównawczych, zestawiono ważniejsze dane o województwie śląskim na tle kraju i pozostałych województw.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – październik 2020 r.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w październiku 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2020 r.
Czytaj dalej
29
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2020
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego, budowlane, a także – w mniejszym stopniu – przemysłowe.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę podobnie lub gorzej niż we wrześniu br. Wyjątkiem jest sekcja budownictwo, gdzie oceny wzrosły. W większości obszarów oceny bieżące („diagnozy”) oraz oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się lub są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej
29
pazdz

Kalisz, Konin, Leszno, Piła, Poznań w liczbach 2010-2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania.
Czytaj dalej
29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Październik 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br. Jedynie w sekcji budownictwo oraz handel hurtowy oceny są podobne jak przed miesiącem. We wszystkich obszarach oceny bieżące („diagnozy”) poprawiły się lub są podobne jak przed miesiącem, natomiast oczekiwania („prognozy”) pogorszyły się.
Czytaj dalej
29
pazdz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter