Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2020 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
wrz

Kultura w 2019 roku

Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic.
Czytaj dalej
30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. II kwartał 2020 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
30
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2019 roku

W 2019 r. na wsparcie rodzin w Polsce w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono 10,3 mld zł, a korzystało z nich średnio miesięcznie blisko 1,9 mln beneficjentów . Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono na łączną kwotę 1,1 mld zł. W ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” przekazano 30,5 mld zł na świadczenia wychowawcze. W 2019 r. na świadczenia rodzinne, mające na celu finansowe wsparcie rodzin z dziećmi i z osobami niepełnosprawnymi, przeznaczono 10,3 mld zł. Ze świadczeń tych korzystało średnio miesięcznie 1,9 mln beneficjentów, a przeciętnie w miesiącu wypłacano 4,2 mln świadczeń. Wśród wydatków na świadczenia rodzinne dominowały wydatki na pomoc skierowaną do rodzin z dziećmi, czyli zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i świadczenia rodzicielskie – 50,8% ogólnej kwoty wydatków. Natomiast wydatki na pomoc skierowaną dla osób niepełnosprawnych, czyli na świadczenia opiekuńcze, stanowiły 49,2% ogólnej kwoty wydatków.
Czytaj dalej
30
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2020 roku

Rezultaty przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2020 r. przedstawiają się następująco
Czytaj dalej
30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2018 r.

W 2018 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2019 roku

Publikacja zawiera wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2019 r. Opracowanie składa się z uwag metodologicznych, analizy wybranych zagadnień wynikających z przeprowadzonego badania, części tabelarycznej oraz z aneksu.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2020 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu 2020 r., jak i bieżąca (czerwiec 2020 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2020 r. Do badania za I półrocze 2020 r. dołączono pytanie odnośnie wpływu pandemii COVID-19 na koniunkturę w gospodarstwach rolnych (oddzielny punkt notatki).
Czytaj dalej
30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2019 roku

Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach oraz kwotach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej przyznanych na podstawie decyzji. Dane z zakresu świadczeń na rzecz rodziny.
Czytaj dalej
30
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2018 rok

Narodowy Rachunek Zdrowia za 2018 r., ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w sierpniu br.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Czytaj dalej
30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawiera informacje z zakresu stanu i ochrony środowiska oraz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2019 r. Wybrane dane prezentowane są dla podregionów i powiatów.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w II kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowane zostały informacje statystyczne charakteryzujące dochody, wydatki i wyniki finansowe budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu oraz województwa, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę gorzej niż w sierpniu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel hurtowy, największy wzrost – w sekcji budownictwo.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał 2020 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – wrzesień 2020 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w II kw. 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wyniku budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2020 roku.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2020 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2020

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2020
Czytaj dalej
30
wrz

Cudzoziemcy na rynku pracy w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu zaprezentowano dane o zezwoleniach na pracę dla cudzoziemców, a także informacje o strukturze zezwoleń na pracę według płci, obywatelstwa, grup zawodów oraz okresu ważności zezwoleń. Przedstawiono także informacje o liczbie pracujących cudzoziemców oraz o zarejestrowanych bezrobotnych cudzoziemcach.
Czytaj dalej
30
wrz

Województwo opolskie w liczbach w latach 2018-2019

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczną i gospodarczą województwa opolskiego oraz wybrane informacje o województwie na tle kraju i innych województw.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez jednostki prowadzące działalność z zakresu informacji i komunikacji, handlu hurtowego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Niekorzystne opinie zgłaszają firmy handlu detalicznego, budowlane, a także – w mniejszym stopniu – przemysłowe.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie przedstawia dane dotyczące budżetów gospodarstw domowych w województwie opolskim.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2020 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2019 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W II kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1601 tys. osób, tj. o 3,1% mniej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Populacja pracujących, licząca 1572 tys. osób, w ciągu roku zmniejszyła się o 1,9%. Biernych zawodowo było 1198 tys., tj. o 5,0% więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wyniosła 29 tys., czyli o 43,1% mniej niż w II kwartale ub. roku.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w wrześniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w sierpniu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja, największy spadek – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości obszarów odnotowano poprawę ocen bieżących („diagnoz”) oraz oczekiwań („prognoz”).
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W II kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano spadek aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 53,7% ludności w wieku 15 lat i więcej (o 0,5 p. proc. mniej niż przed rokiem). Zmniejszyła się liczba pracujących i bezrobotnych. Odnotowano nieznaczny wzrost liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian wzrósł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę podobnie jak w sierpniu br. Wyjątkiem jest sekcja handel detaliczny oraz transport i gospodarka magazynowa, gdzie oceny wzrosły.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) uzyskały dochody o 9,4% wyższe niż w 2018 r. W tym samym czasie wydatki zwiększyły się o 9,9%. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniósł minus 536,7 mln zł wobec minus 275,9 mln zł rok wcześniej. Relacja deficytu do dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 1,2%.
Czytaj dalej
30
wrz

Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2019 r. zawarto mniej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2018 r. spadła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej
30
wrz

Między stabilizacją a stagnacją – miasta i gminy miejsko-wiejskie w regionie mazowieckim regionalnym w 2014 i 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Spośród 53 miast i gmin miejsko-wiejskich z regionu mazowieckiego regionalnego, w 2018 r. najlepiej z realizacją funkcji społeczno-gospodarczych radziły sobie Grójec, Garwolin, Siedlce, Mława, Sokołów Podlaski, Białobrzegi, Przasnysz, Płońsk i Płock. W porównaniu z 2014 r. do grona tego dołączyły Przasnysz i Płońsk, a odeszły Węgrów i Ostrołęka. Ośrodkami miejskimi o najniższym poziomie rozwoju pozostały nadal Bieżuń, Iłża, Łochów, Chorzele, Mogielnica i Skaryszew, a w 2018 r. dołączyły do nich Gostynin, Przysucha, Glinojeck, Myszyniec i Brok.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Opracowanie sygnalne zawierające informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2019 roku przygotowane na podstawie sprawozdań resortowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów. Prezentowane kategorie budżetowe grupowane są według aktualnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Czytaj dalej
30
wrz
30
wrz
30
wrz

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
Do góry

Newsletter