Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2019 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
30
wrz

Kultura w 2018 roku

Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic.
Czytaj dalej
30
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2019 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej
30
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2017 r.

W 2017 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2019 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w I półroczu br., jak i bieżąca (czerwiec 2019 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się nie-korzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na II półrocze 2019 r. Należy zauważyć, że nastroje rolników uległy pogorszeniu w stosunku do grudnia 2019 r., ale nadal były mniej negatywne w porównaniu z czerwcem 2018 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018

Informacje o Uniwersytetach Trzeciego Wieku (UTW), w tym o działaniach edukacyjnych, aktywujących i integrujących, rodzajach prowadzonych zajęć, źródłach finansowania oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Prezentacja danych o słuchaczach, wykładowcach oraz osobach wykonujących prace organizacyjne w UTW.
Czytaj dalej
30
wrz

Efekty działalności budowlanej w 2018 roku

Efekty budownictwa: - budynki mieszkalne oddane do użytkowania (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, forma budownictwa, rodzaj budynku, kubatura, technologia wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy); - budynki niemieszkalne oddane do użytkowania (liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa).
Czytaj dalej
30
wrz

Wiadomości Statystyczne nr 9/2019 (700)

W najnowszym numerze m.in.: Grzegorz PRZEKOTA – Wymiar fraktalny szeregów czasowych szacowanych metodą podziału pola; Katarzyna WAWRZYNIAK, Barbara BATÓG – Zmiana sektorowej struktury pracujących w przekroju województw; Dariusz KOTLEWSKI – Dekompozycje czynnikowe przyrostu wartości dodanej brutto według sekcji PKD i województw.
Czytaj dalej
30
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 roku

Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach oraz kwotach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej przyznanych na podstawie decyzji. Dane z zakresu świadczeń na rzecz rodziny.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
30
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Folder zawiera informacje z zakresu stanu i ochrony środowiska oraz sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2018 r. Wybrane dane prezentowane są dla podregionów i powiatów.
Czytaj dalej
30
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2018/2019

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane o wszystkich szkołach objętych systemem oświaty. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w wrześniu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w II kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji przetwórstwo przemysłowe. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał 2019 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – wrzesień 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w II kw. 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Pracujący w województwie świętokrzyskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane dane obejmują pracujących w głównym miejscu pracy według siedziby za-rządu jednostki. Dotyczą podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób; bez rolnictwa indywidualnego, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, orga-nizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, duchownych oraz jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2019 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2019 roku.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2019 r.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące budżetów gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2018 r. w porównaniu z 2017 r., jak również w odniesieniu do 2010 r. Zawiera informacje dotyczące przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków, przeciętnego miesięcznego spożycia artykułów żywnościowych oraz wyposażenia gospodarstw domowych w przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2019 r. w porównaniu z wynikami badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2018 r. i 2010 r. Zaprezentowano w niej dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia. Komentarz analityczny uzupełniono graficzną prezentacją danych oraz zestawieniami tabelarycznymi.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ludność aktywna zawodowo w II kwartale br. stanowiła 59,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z I kwartałem br. wskaźnik ten zwiększył się o 1,0 p.proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału ub. roku zmniejszył się o 0,1 p.proc.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają we wrześniu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2018 r. dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST) wyniosły 22034,3 mln zł, a wydatki 22990,4 mln zł. Jednostki samorządu terytorialnego rok budżetowy zamknęły deficytem w wysokości 956,2 mln zł. W ciągu roku dochody wzrosły o 7,7%, a wydatki o 10,8%. W 2017 r. deficyt budżetów JST był niższy i wyniósł 282,7 mln zł.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2019 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
30
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) uzyskały dochody o 7,1% wyższe niż w 2016 r. W tym samym czasie wydatki zwiększyły się o 10,9%. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 261,8 mln zł i był prawie 6 razy niższy niż rok wcześniej. Relacja wyniku do dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 0,7%.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - II kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Opracowanie sygnalne zawierające informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2018 roku przygotowane na podstawie sprawozdań resortowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów. Prezentowane kategorie budżetowe grupowane są według aktualnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Czytaj dalej
30
wrz
30
wrz

Wrocław w liczbach 2019

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
wrz

Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku

Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny

Stan zaszczepienia: liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wybranym chorobom zakaźnym w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, według województw i roku urodzenia. Dla niektórych szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka oraz dla szczepień zalecanych: liczba zaszczepionych w roku sprawozdawczym według województw i grup ryzyka lub wieku.
Czytaj dalej
30
wrz

Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w 2019 r.

Narodowy Bank Polski

Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter