Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
czer

Warunki pracy w 2019 roku

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Czytaj dalej
30
czer

Leśnictwo w 2019 roku

Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. powierzchnia gruntów leśnych wyniosła 9462,9 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9258,8 tys. ha, co stanowiło 29,6 % powierzchni kraju.
Czytaj dalej
30
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2019 roku

Badaniem objęte zostały 83 przedsiębiorstwa prowadzące w 2019 r. działalność leasingową. Badane przedsiębiorstwa w ciągu całego 2019 r. zawarły 609 tys. nowych umów leasingu na 719 tys. środków/przedmiotów oddanych w leasing.
Czytaj dalej
30
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,3% (wskaźnik cen 103,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7).
Czytaj dalej
30
czer

Ochrona środowiska w 2019 roku

W 2019 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności o ok. 7% w porównaniu do roku poprzedniego.
Czytaj dalej
30
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019 roku

Rok 2019 przyniósł poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, co znalazło odzwierciedlenie w niewielkim spadku zasięgu ubóstwa ekonomicznego, w tym ubóstwa skrajnego (z ok. 5% w 2018 r. do do ok. 4% w 2019 r.).
Czytaj dalej
30
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2020 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czytaj dalej
30
czer

Turystyka w 2019 roku

Baza noclegowa - rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez mieszkańców Polski i turystów zagranicznych.
Czytaj dalej
30
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2015-2019

Publikacja jest opracowaniem rachunków narodowych według kwartałów. Obejmuje kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za lata 2015-2019.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2019 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano spadek.
Czytaj dalej
30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja sygnalna prezentuje dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie województwa śląskiego w 2018 r. Informacja zawiera zestaw danych dotyczących użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, środków produkcji roślinnej i zwierzęcej, pogłowia zwierząt gospodarskich oraz wielkości skupu produktów rolnych i ich cen.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za I kwartał 2020 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM, aneks dotyczący wpływu pandemii na koniunkturę – czerwiec 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w I kw. 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - czerwiec 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2019 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2020 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2020 roku.
Czytaj dalej
30
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2019 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2020 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Tylko w sekcji informacja i komunikacja odnotowano spadek.
Czytaj dalej
30
czer

Rolnictwo w województwie opolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie stanowi źródło informacji o stanie rolnictwa, wynikach i warunkach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz o warunkach produkcyjno-ekonomicznych i zużyciu środków produkcji w województwie opolskim.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2020 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2019 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W I kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1603 tys. osób, tj. o 1,4% mniej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Populacja pracujących, licząca 1577 tys. osób, w ciągu roku zwiększyła się o 0,2%. Biernych zawodowo było 1194 tys., tj. o 2,0% więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wyniosła 27 tys., czyli o 47,1% mniej niż w I kwartale ub. roku.
Czytaj dalej
30
czer

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2019 r. badaniem warunków pracy objęto 8,4 tys. jednostek zatrudniających łącznie 760,9 tys. osób. Spośród tej grupy w warunkach zagrożenia pracowało 66,0 tys. osób (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego), co stanowiło 8,7% zatrudnionych badanej zbiorowości. W 7,0 tys. zakładów nie stwierdzono niekorzystnych warunków pracy.
Czytaj dalej
30
czer

Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2015–2018

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja „Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim” ukazująca się w serii Analizy Statystyczne, jest opracowaniem cyklicznym. Tegoroczna edycja jest czwartą z kolei, a analizowany okres obejmuje lata 2015–2018. W bieżącym wydaniu kompleksowy obraz rynku pracy został przedstawiony w czterech zasadniczych ujęciach. Z perspektywy zasobów pracy, pracodawców, kosztów oraz warunków pracy.
Czytaj dalej
30
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
30
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji budownictwo.
Czytaj dalej
30
czer

Dzieci w województwie mazowieckim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Urząd Statystyczny w Warszawie wykorzystując wyniki szerokiego spektrum badań statystycznych statystyki publicznej oraz źródła pozastatystyczne przygotował kolejną edycję publikacji „Dzieci w województwie mazowieckim”. Przedstawione w formie graficznej wraz z krótkimi komentarzami analitycznymi informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, wspierania rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku, a także zagrożeń zdrowia i życia. W celu ukazania zróżnicowania wewnątrz regionu, wybrane dane zaprezentowano na poziomie miast, wsi i powiatów. Publikację kończy porównanie Mazowsza z innymi województwami w kraju, co zilustrowano licznymi wykresami.
Czytaj dalej
30
czer
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

W I kwartale 2020 r. wskaźniki opisujące aktywność ekonomiczną ludności w województwie dolnośląskim były korzystniejsze niż przeciętnie w kraju. Pomimo zmniejszenia się wartości współczynnika aktywności zawodowej w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r., był on nadal wyższy niż w kraju – 56,4% wobec 56,0%. Pod względem wysokości współczynnika aktywności zawodowej województwo dolnośląskie zajmowało wysokie, 5. miejsce w kraju.
Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
czer

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w im. Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
Do góry

Newsletter