Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
kwi

Wstępna ocena przezimowania upraw w 2019 roku

Z przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich w lutym i marcu b.r. badań monolitowych i polowych wynika, że w bieżącym roku uprawy ozime przezimowały lepiej niż w roku ubiegłym, praktycznie bez poważniejszych strat. Przebieg warunków agrometeorologicznych w okresie tegorocznej zimy był korzystny dla zimujących roślin. Krótkotrwałe spadki temperatury (lokalnie do -22°C przy gruncie) i silne wiatry występujące przy niewielkiej pokrywie śnieżnej nie zagrażały zimującym oziminom, tylko lokalnie powodując częściowe wysmalanie odkrytych roślin. Powierzchnie upraw ozimych przeznaczone do zaorania po okresie zimowym są niewielkie.
Czytaj dalej
30
kwi

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
kwi

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2018 r. Stan w dniu 31 XII

Dane o liczbie i strukturze ludności, w tym o rezydentach wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2018r.
Czytaj dalej
30
kwi

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,1% (wskaźnik cen 101,1), a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,2% (wskaźnik cen 102,2).
Czytaj dalej
30
kwi

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2018 roku

Wynik finansowy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w 2018 r. był ujemny i wyniósł minus 17,0 mld zł, wobec zysku 28,4 mld zł w 2017 r. Aktywa ogółem otwartych funduszy emerytalnych na koniec 2018 r. wyniosły 157,5 mld zł, co oznacza spadek aktywów o 22,5 mld zł w ciągu roku.
Czytaj dalej
30
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2018 roku

W Polsce w 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zaobserwowano spadek liczby aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia wynikający ze zmniejszenia liczby pracujących i bezrobotnych. W tym czasie zwiększyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na spadek współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia spadła, ale jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek wskaźnika zatrudnienia.
Czytaj dalej
30
kwi

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2017 roku

W Polsce w 2017 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zaobserwowano wzrost liczby aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia wynikający ze zwiększenia liczby pracujących i zmniejszenia liczby bezrobotnych. W tym czasie zmniejszyła się liczba osób biernych zawodowo. Przełożyło się to na wzrost współczynnika aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia.
Czytaj dalej
30
kwi

Praca a obowiązki rodzinne w 2018 roku

Podstawowe informacje na temat form, sposobów i możliwości łączenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi przez osoby w wieku 18-64 lata.
Czytaj dalej
30
kwi

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 roku

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
kwi
30
kwi

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu 2019 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, naj-bardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz zakwaterowania i gastronomii.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – kwiecień 2019 r.
Czytaj dalej
30
kwi

15 lat Polski w Unii Europejskiej

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w kwietniu 2019 r.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności w kwietniu oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
kwi

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej
30
kwi

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2017 r. działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim prowadziło 211,6 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 3,8% więcej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wzrosła o 5,6% i w 2017 r. wyniosła 439,5 tys. osób. Przychody ogółem ukształtowały się na poziomie 110,7 mld zł, czyli o 1,6% wyżej niż przed rokiem, a wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł 12,5% wobec 11,0% w 2016 r.
Czytaj dalej
30
kwi
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Kwiecień 2019 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Koniunktura oceniana jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji przetwórstwo przemysłowe.
Czytaj dalej
30
kwi
30
kwi

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
kwi

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ.
30
kwi

Wskaźniki inflacji bazowej 2019

Narodowy Bank Polski

Wskaźniki inflacji bazowej:– inflacja po wyłączeniu cen administrowanych,– inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych,– inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii,– 15% średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz wskaźniki średnioroczne.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter