Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

25
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2024 r.

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych.
Czytaj dalej
25
marz

Biuletyn Statystyczny Nr 2/2024

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
1
marz

Utrudnienia w prowadzeniu działalności transgranicznej na jednolitym rynku UE w sektorze usług

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów przeprowadził w dniach od 1 do 10 lutego br. badanie dotyczące utrudnień w prowadzeniu działalności transgranicznej na rynku Unii Europejskiej w sektorze usług. Wyniki tego badania znajdą Państwo w poniższym opracowaniu.
Czytaj dalej
7
marz

Statistics in Transition new series nr 1/2024

6 marca 2024 r. ukazał się nr 1/2024 „Statistics in Transition new series”. Zapraszamy na stronę https://sit.stat.gov.pl/Issue/71.
Czytaj dalej
8
marz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 2/2024

29 lutego 2024 r. ukazał się nr 2/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/2.
Czytaj dalej
11
marz

Popyt na pracę w 4 kwartale 2023 roku

W Polsce na koniec czwartego kwartału 2023 r. było 97,1 tys. wolnych miejsc pracy (o 12,7% mniej niż na koniec trzeciego kwartału). Największy spadek w skali roku liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zmniejszył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r. o 0,14 p. proc. (0,78%).
Czytaj dalej
11
marz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - luty 2024

Według stanu na koniec lutego 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 174,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W lutym zarejestrowano 38,8 tys. nowych podmiotów tj. o 12,2% więcej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
11
marz

Budownictwo w 2023 roku

W 2023 r. odnotowano spadek liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
11
marz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za czwarty kwartał 2023 roku

W 4 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 0,6%. W porównaniu do 4 kwartału 2022 r. wzrosły o 6,8%.
Czytaj dalej
11
marz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON luty 2024

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
11
marz

Jak korzystamy z Internetu? (dla rodzin biorących udział w badaniu) 2023

Dane dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz przez osoby indywidualne w wieku 16-74 lata.
Czytaj dalej
14
marz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2024 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 121,9 mld PLN w eksporcie oraz 115,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 6,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 3,0 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 12,0%, a import o 14,6%.
Czytaj dalej
14
marz

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku (dane wstępne)

W 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Przychody ogółem wzrosły o 16,2%, koszty o 15,7%, a nakłady inwestycyjne o 13,5%.
Czytaj dalej
14
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2023 r.

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech, np. form prawnych, PKD 2007.
Czytaj dalej
15
marz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8% (przy wzroście cen usług – o 7,0% i towarów – o 1,4%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 1,0% i towarów – o 0,1%).
Czytaj dalej
20
marz

Koniunktura konsumencka - marzec 2024 roku

W marcu 2024 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,3 i był o 0,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
marz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 roku

W lutym 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2023 r. było niższe o 0,2% i wyniosło 6510,9 tys. etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r. w porównaniu z lutym 2023 r. wzrosło nominalnie o 12,9% i wyniosło 7978,99 zł brutto.
Czytaj dalej
20
marz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku

Według wstępnych danych w lutym 2024 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do stycznia 2024 r. – o 0,1%, spadły natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 10,1%.
Czytaj dalej
20
marz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w lutym 2024 roku

W lutym br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 3,3% w porównaniu z lutym ub. roku, kiedy notowano spadek o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu ze styczniem br. wzrosła o 0,7%. W okresie styczeń – luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku.
Czytaj dalej
20
marz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku

Według wstępnych danych w lutym 2024 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 7,5%, a w porównaniu ze styczniem 2024 r. – o 0,3%.
Czytaj dalej
20
marz

Zeszyt metodologiczny - Warunki pracy - zatrudnieni w warunkach zagrożenia

W ramach zeszytu zaprezentowano zasady metodologiczne oraz opis organizacji badania „Warunki pracy”.
Czytaj dalej
21
marz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-luty 2024 roku

W dwóch pierwszych miesiącach 2024 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła z kolei liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
marz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2024 roku

Według danych wstępnych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lutym 2024 r. była niższa o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (w lutym ub.r. wzrost o 6,6%) oraz wyższa o 12,1% w stosunku do stycznia br. (w 2023 wzrost o 10,6%).
Czytaj dalej
21
marz

Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2024 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2024 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,1% (wobec spadku o 5,0% w lutym 2023 r.). W porównaniu ze styczniem 2024 r. notowano spadek sprzedaży detalicznej o 0,9%. W okresie styczeń-luty 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 4,6% (wobec spadku o 1,9% w analogicznym okresie 2023 r.).
Czytaj dalej
22
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - marzec 2024 roku

W marcu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym lub wyższym niż w lutym br. W przypadku danych wyrównanych sezonowo, w większości obszarów wskaźnik ten jest na poziomie zbliżonym do sygnalizowanego w ubiegłym miesiącu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym oraz zakwaterowaniem i gastronomią, znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów sygnalizowany jest brak zmian lub pogorszenie składowych „diagnostycznych”, natomiast w przypadku „prognostycznych” poprawa.
Czytaj dalej
22
marz

Ceny produktów rolnych w lutym 2024 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w lutym 2024 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 15,4%).
Czytaj dalej
22
marz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (styczeń 2024 r.)

Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-reprezentantów. Adresatem publikacji są użytkownicy korzystający z danych statystyki publicznej w zakresie wskaźników cen w sektorze budowlanym. Prezentowane wskaźniki cen oprócz funkcji informacyjnej spełniają funkcję deflatorów, wykorzystywane są do waloryzacji kosztów inwestycji, wartości robót budowlano-montażowych w umowach zawieranych pomiędzy inwestorem i wykonawcą, przeliczenia wartości kosztorysowej robót, weryfikacji cen ofertowych w przeprowadzanych przez inwestorów w przetargach na roboty budowlane.
Czytaj dalej
25
marz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2024 roku

Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane co miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego oraz produkcji sprzedanej na zewnątrz przedsiębiorstwa niezależnie od okresu wytworzenia.
Czytaj dalej
25
marz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2023 roku

W 2023 roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw niefinansowych były niższe od uzyskanych rok wcześniej. Pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były wyższe o 10,2% od notowanych w 2022 roku (kiedy miał miejsce wzrost o 5,9%).
Czytaj dalej
25
marz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 4 kwartale 2023 roku

W 4 kwartale 2023 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 2,6% i Polaków o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wartości towarów i usług zakupionych w tym okresie przez cudzoziemców w Polsce oraz towarów i usług zakupionych przez Polaków za granicą były większe niż w 4 kwartale 2022 r., odpowiednio o 9,3% i o 12,3%.
Czytaj dalej
25
marz

Komunikat w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r.

Ogłasza się, że wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2023 r. w stosunku do czterech kwartałów 2022 r. wyniósł 103,1
Czytaj dalej
25
marz

Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu lutego 2024 r.

Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu lutego 2024 r.
Czytaj dalej
25
marz

Turyści w bazie noclegowej. Styczeń 2024 roku

Turyści (krajowi i zagraniczni) korzystający z noclegów w styczniu 2024 roku w turystycznych obiektach noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych.
Czytaj dalej
26
marz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (marzec 2024)

Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej
28
marz

Bezrobocie rejestrowane 1-4 kwartał 2023 roku

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
28
marz

Przemysły kultury i kreatywne w 2022 roku

W 2022 r. działalność prowadziło 130,1 tys. przedsiębiorstw zaliczanych do przemysłów kultury i kreatywnych, z których 99,1% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. Liczba pracujących wyniosła 256,0 tys. osób, a przeciętne zatrudnienie 101,6 tys. etatów. Miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego zatrudnionego wyniosło 7 979 zł. Międzynarodowa wymiana dóbr kulturalnych i kreatywnych charakteryzowała się dodatnim saldem obrotów, natomiast usług kulturalnych i kreatywnych – saldem ujemnym.
Czytaj dalej
28
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2022 roku

Na koniec 2022 roku 1 970 przedsiębiorstw z siedzibą w Polsce (wzrost w stosunku do 2021 roku o 3,7%) wykazało zaangażowanie w 4 503 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub w innej formie (wzrost o 6,1% w porównaniu z 2021 rokiem). Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych.
Czytaj dalej
28
marz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w październiku 2023 r.

Na ostatni dzień października 2023 r. w gospodarce narodowej było 15152,5 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 roku, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej
28
marz

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w październiku 2023 r. - Tablice

Główny Urząd Statystyczny dzięki wykorzystaniu administracyjnych źródeł danych poszerzył zakres i zwiększył częstotliwość udostępnianych informacji o pracujących w gospodarce narodowej.
Czytaj dalej
28
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2023 roku

Na podstawie art. 6k ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) ogłasza się, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2023 r. wyniósł 2678,30 zł.
Czytaj dalej
28
marz

Nauka i technika w 2022 roku

Analiza wskaźników z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii, nanotechnologii, produkcji, zatrudnienia i handlu wg poziomów techniki oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki.
Czytaj dalej
28
marz

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

Folder prezentujący ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty poświęcone tej tematyce.
Czytaj dalej
28
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2020 roku

Badanie dostarcza informacji o podaży i wykorzystaniu wyrobów i usług oraz gospodarce jako całości poprzez pokazanie podaży pochodzącej z produkcji krajowej i importu oraz jej wykorzystanie na cele zużycia pośredniego, spożycia indywidualnego i zbiorowego, nakładów brutto na środki trwałe, przyrostu rzeczowych środków obrotowych i eksportu.
Czytaj dalej
29
marz

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 roku

Analiza zróżnicowania i stopnia rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia na obszarach wiejskich w Polsce w zakresie m.in. cech demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i społecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, środowiska naturalnego oraz finansowania obszarów wiejskich.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2023 roku

W ocenie rolników zarówno zmiany jakie miały miejsce w II półroczu 2023 r., jak i bieżąca (grudzień 2023 r.) sytuacja gospodarstw rolnych kształtowały się niekorzystnie. Również prognozy na I półrocze 2024 r. są pesymistyczne. Nastroje rolników były jednak mniej negatywne w porównaniu z poprzednią edycją badania. Odnotowano wzrost wartości wskaźnika zmiany sytuacji ogólnej gospodarstwa rolnego o 3,6 p. proc. w porównaniu z I półroczem 2023 r.
Czytaj dalej
29
marz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,9% (wskaźnik cen 101,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% (wskaźnik cen 100,2).
Czytaj dalej
29
marz

Uczestnictwo mieszkańców polski (rezydentów) w podróżach

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 2 do 22 kwietnia 2024 roku, na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie. Ponieważ uzyskane od Państwa informacje są niezwykle istotne, zwracamy się z gorącą prośbą o udział w wywiadzie.
Czytaj dalej
29
marz

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Wyrównania sezonowe - przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

4
marz

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, m.in. z zakresu rodzaju prowadzonej działalności, wartości i struktury kapitału podstawowego, kraju pochodzenia kapitału zagranicznego, a także rozmiarów i wyników działalności prowadzonej przez obserwowane podmioty. Informacja obejmuje tablice ukazujące województwo lubuskie na tle Polski i innych województw, charakteryzuje się również atrakcyjną formą graficzną, w postaci wykresów. Dane według rodzaju działalności zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
5
marz

Przegląd Statystyczny Warszawy. 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
6
marz

Biuletyn statystyczny Poznania (4 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
11
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za styczeń 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
12
marz

Szpitale w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
14
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sporządzanej przez powiatowe urzędy pracy (formularze: MPiPS-01 z załącznikami, MPiPS-02). Przedstawione dane dotyczą wyłącznie osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy i poszukujących pracy poprzez te urzędy.
Czytaj dalej
14
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 3,0%, co w skali roku oznacza wzrost o 0,1 p.proc. Wskaźnik ten wciąż pozostaje najniższy w kraju. Większość bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiają osoby, które jako bezrobotne rejestrują się po raz kolejny. Nadal istotny problem stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia.
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie świętokrzyskim w świetle wyników NSP 2021 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja o dojazdach do pracy jest wynikiem badania statystycznego z wykorzystaniem danych zebranych od respondentów w ramach NSP 2021 oraz danych pochodzących z rejestrów administracyjnych (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Finansów)
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Dojazdy do pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników NSP 2021
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie opolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

W województwie opolskim w 2021 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 133,2 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 2,6% ogółu dojeżdżajacych w kraju. Wyjeżdżających do pracy było więcej niż przyjeżdżających, co przełożyło się na niski wskaźnik (0,54) ilorazu przepływów związanych z zatrudnieniem.
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według danych zebranych w ramach NSP 2021 w województwie wielkopolskim poza gminę swojego zamieszkania do pracy dojeżdżało 572,6 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 11,0% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. było to 363,2 tys., tj. 11,6%). Liczba przyjeżdżających do pracy była tu większa od liczby wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 1,28 i należał do najwyższych w Polsce.
Czytaj dalej
18
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2022 r. działalność gospodarczą prowadziło 217,2 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 3,9% mniej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 423,4 tys. (o 5,9% mniej niż w 2021 r.). Przychody ogółem zwiększyły się o 16,5%, a koszty ogółem o 17,1%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto obniżył się z 17,0% do 16,6%.
Czytaj dalej
18
marz

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Rok 2023 w województwie mazowieckim był trzecim z kolei, w którym liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców zmniejszyła się w skali roku i wyniosła ponad 65 tys. Zezwolenia na pracę wydawane były najczęściej obywatelom Indii (prawie 10 tys.) i liczba ta wzrosła o ponad 18% w skali roku.
Czytaj dalej
18
marz

Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2015 i 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

Przemiany społeczne i gospodarcze w skali lokalnej oraz umacnianie się roli samorządu terytorialnego wpływają na wzrost zapotrzebowania na szeroko rozumianą informację statystyczną o gminach i powiatach. Z myślą o władzach lokalnych i mieszkańcach województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował osiemnastą już edycję opracowania pt. „Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego w latach 2015 i 2022”. Stanowi ona uzupełnienie wydawnictw GUS i Urzędu opisujących zróżnicowanie wybranych elementów społeczno-ekonomicznego potencjału gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają zarówno szybki dostęp do danych, jak i prezentację wskaźników w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Czytaj dalej
18
marz

Dojazdy do pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim w 2021 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 730,9 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 14,1% ogółu dojeżdżających w kraju. Przyjeżdżających do pracy było tu więcej niż wyjeżdżających, a iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem wyniósł 3,67 i był najwyższy w Polsce.
Czytaj dalej
21
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Publikacja „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2023” opracowana została na podstawie danych, których źródłem jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Czytaj dalej
21
marz

Lasy w województwie małopolskim 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

Czytaj dalej
21
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego w 2023 r. w porównaniu z 2022 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera charakterystykę osób bezrobotnych m.in. według płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy czy czasu pozostawania bez pracy. Prezentuje również informacje o rotacji bezrobotnych oraz stopie bezrobocia rejestrowanego. Wybrane dane zaprezentowano w przekroju terytorialnym według powiatów.
Czytaj dalej
25
marz

Ludność na rynku pracy w województwie pomorskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera zestaw informacji dotyczący aktywności ekonomicznej ludności województwa wraz ze szczegółową charakterystyką demograficzno-społeczną poszczególnych kategorii ludności – pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo.
Czytaj dalej
25
marz

Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2023 r. była o 1,1% niższa niż w grudniu 2022 r. Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy, tak jak przed rokiem, stanowili 6,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, co ulokowało województwo zachodniopomorskie na 10. miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia w kraju.
Czytaj dalej
25
marz

Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021
Czytaj dalej
26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera szczegółową analizę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat lub więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana w odniesieniu do ich zróżnicowania pod względem cech społeczno-demograficznych
Czytaj dalej
26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Czytaj dalej
26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie opolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Ludność na rynku pracy w województwie opolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Czytaj dalej
26
marz

Ludność na rynku pracy w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Publikacja opisuje zagadnienia związane z aktywnością ekonomiczną mieszkańców województwa wielkopolskiego i zawiera wnikliwą charakterystykę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat i więcej. Każdą z tych kategorii – pracujących, biernych zawodowo i bezrobotnych – opisano pod względem cech społeczno-demograficznych. Zbiorowość pracujących scharakteryzowano dodatkowo według statusu zatrudnienia, bezrobotnych – według okresu poszukiwania pracy, a biernych zawodowo – według przyczyn bierności.
Czytaj dalej
26
marz

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim w październiku 2022 r. na podstawie reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

W październiku 2022 r. w województwie dolnośląskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób wyniosło 7293,03 zł. Było ono o 22,8% wyższe od mediany wynagrodzeń, która w analizowanym miesiącu ukształtowała się na poziomie 5936,74 zł. Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie dolnośląskim było 2. najwyższym w kraju. Tylko zatrudnieni jako przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz specjaliści zarabiali więcej niż przeciętna w województwie.
Czytaj dalej
27
marz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w lutym 2024 r. - INFOGRAFIKA
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Białegostoku. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m. Białegostoku m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie podlaskim, 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zostały zaprezentowane dane dotyczące liczby i struktury jednostek wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz liczby jednostek z zawieszoną działalnością według stanu w końcu grudnia 2023 r., a także informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wykreślonych z powyższego rejestru w 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W opracowaniu zamieszczone zostały podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podlaskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja zawiera liczne mapy i kartogramy. Wybrane informacje zaprezentowano według sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15-89 lat. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w czwartym kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w 4 kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

W opracowaniu zaprezentowano dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - luty 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (4 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 4 kwartale 2023 roku.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (luty 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w lutym 2024 r.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 4 kwartale 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2024 r.
Czytaj dalej
28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - luty 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa opolskiego.
Czytaj dalej
28
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie opolskim, 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

Publikacja prezentuje informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON na terenie województwa opolskiego, według stanu w końcu grudnia 2023 r. Opracowanie zawiera charakterystykę podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności oraz podregionów, powiatów i gmin.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w 4 kwartale 2023 r., w porównaniu z rezultatami takich badań z poprzedniego kwartału oraz analogicznych okresów 2022 r. i 2021 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących oraz biernych zawodowo. Do uogólniania wyników badania na populację generalną od 4 kwartału 2023 r. zastosowano dane o ludności rezydującej z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Dane za okres od 1 kwartału 2021 r. do 3 kwartału 2023 r. zostały przeliczone zgodnie z nową podstawą uogólniania wyników, w związku z czym różnią się od prezentowanych we wcześniejszych edycjach informacji sygnalnej.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Opola - luty 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

Statystyka Opola
Czytaj dalej
28
marz

Osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane nt. sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy w województwie opolskim w 2023 r. w porównaniu z 2022 r., jak również w odniesieniu do 2015 r. Zawiera charakterystykę bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami oraz prezentuje dane nt. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w zakładach pracy chronionej i w zakładach aktywizacji zawodowej w 2 półroczu 2023 r. w relacji do analogicznego okresu 2022 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 4 kwartale 2023 r. – wyniki wstępne

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności1 w 4 kwartale 2023 r., wielkopolskie zajmowało 4. lokatę pośród województw pod względem wielkości wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie wyższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej
28
marz

Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Informacje o indywidualnych wynagrodzeniach pracowników pozwalają na określenie stopnia ich zróżnicowania w zależności od cech osób fizycznych (m.in. płci, wykształcenia, stażu pracy, zawodu) oraz cech charakteryzujących zakłady pracy (m.in. wielkości, rodzaju działalności), a także na oszacowanie wynagrodzenia środkowego (mediany).
Czytaj dalej
28
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych danych w grudniu 2023 r. w porównaniu z poprzednim rokiem odnotowano spadek pogłowia świń i bydła (odpowiednio o 2,8% i o 18,4%). Wielkopolskie cechuje się największym udziałem w krajowym pogłowiu świń, a także zajmuje czołowe miejsce pod względem wielkości utrzymywanego stada bydła.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Poznania - luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyka Poznania - luty 2024 r.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 4 kwartale 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 4 kwartale 2023 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia, jak i stopa bezrobocia były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 1,3 p. proc., 0,8 p. proc. i 0,9 p. proc.). W skali roku zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zmniejszyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Szczecina - luty 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - luty 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 4 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 4 kwartale 2023 r. zanotowano spadek liczby bezrobotnych oraz wzrost pracujących i biernych zawodowo w stosunku do 3 kwartału 2023 r. Bezrobotni mężczyźni poszukiwali pracy dłużej niż kobiety, a bezrobotni mieszkańcy miast krócej niż mieszkańcy wsi.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Warszawy. Luty 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2022 r. na terenie województwa mazowieckiego zbiorowość przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób była o 2,5% niższa niż rok wcześniej. Spadła również liczba osób pracujących w mikroprzedsiębiorstwach (o 1,4%). Zwiększyły się natomiast przychody oraz koszty ogółem odpowiednio o 19,7% i o 21,1%.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 4 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lutym 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w czwartym kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.
Czytaj dalej
28
marz

Statystyka Wrocławia. Luty 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2024 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji.
Czytaj dalej
29
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi za cztery kwartały 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2024 r.
Czytaj dalej
29
marz

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Obszary wiejskie w Polsce w 2022 r.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najbardziej pesymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Największe pogorszenie opinii zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,4 w porównaniu z lutym br. Mimo utrzymanych negatywnych ocen, zauważalną poprawę opinii odnotowano wśród podmiotów zajmujących się budownictwem. Największy wzrost wartości wskaźnika (o 25,0 w skali miesiąca) odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Również przedsiębiorcy prowadzący działalność w handlu detalicznym, a także w transporcie i gospodarce magazynowej formułują opinie pozytywne i na poziomie wyższym niż w lutym br.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W marcu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne, zazwyczaj na poziomie zbliżonym do tego w ubiegłym miesiącu. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Największą poprawę opinii zaobserwowano w gronie podmiotów zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 2,0 w porównaniu z lutym br.
Czytaj dalej
29
marz

Ceny - koszyk wielkanocny - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
29
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter