Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 - 2015, ceny bieżące, według ESA 2010

28.10.2015
Niefinansowe rachunki kwartalne według sektorów instytucjonalnych w latach 2010 - 2015, ceny bieżące, według ESA 2010 (za okres od I kwartału 2010 r. do II kwartału 2015 r.).
Czytaj dalej

Publikacja Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2014 r.

28.10.2015
Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.
Czytaj dalej

Publikacja Kultura w 2014 r.

27.10.2015
Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych. Dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wybrane dane o placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych kołach artystycznych, uczestnikach artystycznych zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci i młodzieży. Wybrane dane o szkolnictwie artystycznym. Wybrane informacje o rynku dzieł sztuki.
Czytaj dalej

Publikacja Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2014 r.

27.10.2015
Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo- wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Czytaj dalej

Publikacja Wypadki przy pracy w 2014 r.

27.10.2015
Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej. lnformacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Wrzesień 2015 r.

27.10.2015
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Publikacja Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015

26.10.2015
Zrównoważony rozwój kraju, uznany za Zasadę Konstytucyjną Rzeczpospolitej Polskiej, został zdefiniowany w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska jako: „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.
Czytaj dalej

Tablica Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2015 r.

26.10.2015
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu września 2015 r.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2014 r.

23.10.2015
Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 2 706,7 mld zł (o 5,6% więcej niż na koniec roku 2013), z tego 61,3% stanowiły aktywa trwałe, a 38,7% aktywa obrotowe.
Czytaj dalej
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    115
Do góry

Newsletter