W 2017 r. badaniem warunków pracy objęto 82,4 tys. zakładów pracy, w których pracowało 5 900,2 tys. osób. W 2017 r. liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego) wyniosła 458,0 tys. i była niższa niż w 2016 r. o 5,5 tys., tj. o 1,2%.

Podstawowe informacje
W porównaniu z 2016 rokiem spadła liczba zagrożeń związanych z czynnikami środowiska pracy (np. chemicznymi, pyłami, hałasem) o 6,0 tys., tj. o 2,2% oraz uciążliwością pracy o 3,5 tys., tj. o 3,0%. Wzrosła natomiast liczba zagrożeń czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi o 4,0 tys., tj. o 5,1%.

Wyszczególnienie

2016 r.

2017 r.

w tys.

Na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowości

Ogółem

463,5

458,0

77,6

z tego:

 

 

 

czynnikami środowiska pracy

268,0

262,0

44,4

uciążliwością pracy

117,9

114,4

19,4

czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi

77,6

81,6

13,8