W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Wyniki badania wskazują, że:

  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4107,72 zł.
  • Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto ogółem wyniosło 22,91 zł.
  • Mediana wynagrodzeń ogółem brutto wyniosła 3291,56 zł.
  • Mężczyźni uzyskali przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto o 9,1% wyższe, a kobiety o 9,5% niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem w skali kraju.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 20,6% wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet.
  • Mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto o 6,2% wyższe od średniego wynagrodzenia godzinowego ogółem, a kobiety ⎯ niższe o 6,8%.
  • Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 13,9% wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia brutto kobiet.

W 2014 roku wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń  kobiet i mężczyzn  (Gender Pay Gap – GPG) dla Polski wyniósł 7,7, co oznacza, że kobiety za godzinę pracy zarabiały średnio o 7,7% mniej od mężczyzn*.


Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2014 rok. Badanie jest realizowane z częstotliwością dwuletnią na formularzu Z-12, ma charakter reprezentacyjny i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych, które przepracowały cały październik 2014 roku.

Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (Gender Pay Gap – GPG) wyliczany jest na podstawie przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opłacony (dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych w grupach sekcji PKD 2007 od B do S z wyłączeniem O; tylko w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) zgodnie z metodologią Eurostatu.

* Ewentualne różnice pomiędzy zaprezentowanymi wskaźnikami GPG a przeciętnymi stawkami godzinowymi wynagrodzeń wynikają z opisanych powyżej wykluczeń przy wyliczaniu wskaźnika GPG oraz wykorzystywanych do uogólniania mnożników w dwóch różnych postaciach (mnożnik krajowy na potrzeby wyliczenia przeciętnych wynagrodzeń brutto oraz przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń brutto, mnożnik europejski na potrzeby wyliczenia wskaźnika GPG zgodnie z wymogami Eurostatu).