Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Podstawowe dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wyrównane sezonowo w latach 2010-2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.12.2020

Częstotliwość publikacji: kwartalna

Definicje pojęć: 

Pracujący

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia:

 • wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem,
 • miały pracę, ale jej nie wykonywały:

•     z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub wypoczynkowego,
•     z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła:
   -  do 3 miesięcy,
   - powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia (od I kwartału 2006 r.).

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie.

Pracownicy najemni - Osoby zatrudnione w jednostkach publicznych lub u pracodawcy prywatnego.

Pracujący na własny rachunek – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą

         z tego

 • pracodawca – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej jednego pracownika najemnego,
 • pracujący na własny rachunek niezatrudniający pracowników – osoba,   która prowadzi własną działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników.

Do pracujących na własny rachunek zaliczono również od 2004 r. agentów we wszystkich rodzajach agencji.

Pomagający bezpłatnie członkowie rodzin - Osoby, które bez umownego wynagrodzenia (bezpłatnie) pomagają w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej.

Bezrobotni

Osoby w wieku 15-74 lata, które spełniają jednocześnie trzy warunki:

 • w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,
 • aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni - tydzień badany), aby znaleźć pracę,
 • były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym.

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć.

Ludność bierna zawodowo według BAEL

Osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, które w badanym tygodniu:

 • nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały,
 • nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym,
 • nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie:
  - dłuższym niż 3 miesiące,
  - do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć (od 2004 r.).

Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą.

Współczynnik aktywności zawodowej

Jest to procentowy udział aktywnych zawodowo danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii.

Wskaźnik zatrudnienia

Jest to procentowy udział pracujących danej kategorii w ogólnej liczbie ludności danej kategorii.

Stopa bezrobocia według BAEL

Jest to procentowy udział bezrobotnych danej kategorii w liczbie aktywnych zawodowo danej kategorii.


Okres obserwacji: dane kwartalne


Dostępny szereg czasowy: 2010-2020

Przekrój: Polska

Wyjaśnienia metodologiczne:

Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (powtarzalne i regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym) i jest wykonywane za pomocą procedury TRAMO/SEATS przy użyciu oprogramowania JDEMETRA+.

Dane dotyczące liczby: pracujących najemnie, pracujących na własny rachunek z uwzględnieniem pomagających członków rodziny, pomagających członków rodziny oraz bezrobotnych wyrównywane są bezpośrednio. Pozostałe dane wyrównane są wynikiem wyrównania pośredniego, tzn. zostały wyliczone na podstawie danych wyrównanych bezpośrednio uwzględniając zależności arytmetyczne pomiędzy poszczególnymi kategoriami oraz definicje wskaźników.

Źródło danych, zestaw danych, gestor:  Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, Departament Rynku Pracy GUS we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi

Dostępne formaty plików: xlsx, csv


Do góry

Newsletter