Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
23.12.2014

Prezentujemy prognozę ludności do 2050 roku dla powiatów oraz miast na prawach powiatu. Prognoza powiatowa jest spójna z obowiązującą od 1 października 2014 r. prognozą dla województw na lata 2014-2050. Wyniki dla województwa są zbieżne z sumą stanów ludności w poszczególnych powiatach w województwie, a niewielkie różnice wynikają z zaokrągleń.
Podstawę obliczeń stanowiły stany ludności według płci, wieku i powiatów w dniu 31.12.2013 r., w podziale administracyjnym obowiązującym w dniu 1.I.2014 r.

Prognoza dla podregionów (wg klasyfikacji NUTS3 obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.) powstała z sumowania wyników dla odpowiednich powiatów.

Założenia

Płodność

Przyjęto, analogicznie jak w prognozie wojewódzkiej, że przez cały okres prognozy będzie następowało systematyczne zmniejszanie się różnicy we współczynniku dzietności (TFR) pomiędzy miastem, a wsią. Dodatkowo założono  wyrównywanie się współczynników dzietności pomiędzy miastami małymi (miasta w powiatach ziemskich) i średnimi (miasta na prawach powiatu do 300 tys. mieszkańców), a największymi (powyżej 300.000 mieszkańców).  Te ostatnie charakteryzują się wyraźnie niższymi współczynnikami dzietności niż przeciętna dla miast w poszczególnych województwach.  W części miast średnich obserwuje się wartości współczynnika dzietności zbliżone do TFR największych miast, natomiast w pozostałych średnich miastach TFR są na poziomie  przeciętnym dla miast w powiatach ziemskich. To zróżnicowanie TFR miast średnich znalazło odzwierciedlenie w utworzonym - na potrzeby analiz - podziale miast na dwie grupy:

  • Grupa1: Miasta w powiatach ziemskich oraz część powiatów grodzkich poniżej 300 tys. mieszkańców
  • Grupa: Miasta powyżej 300 tys. mieszkańców oraz pozostałe powiaty grodzkie poniżej 300 tys. mieszkańców

Przyjęto, że do końca horyzontu prognozy różnica pomiędzy średnim TFR dla grupy 1 i 2, a TFR dla wszystkich miast zmniejszy się o połowę. Ponadto założono, że zróżnicowanie TFR pomiędzy powiatami w obu grupach miast spadnie o 1/3. Podobnie dla części wiejskiej województw przyjęto, że zróżnicowanie pomiędzy powiatami zmniejszy się o 1/3.

Zróżnicowanie powiatów poszczególnych województw  pod względem wartości średniego wieku macierzyństwa będzie w końcu horyzontu prognozy mniejsze o 2/3 w porównaniu do roku bazowego.

Umieralność

Do obliczeń przyjęto wojewódzkie parametry trwania życia z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na płeć oraz w przekroju miasto-wieś.

Migracje wewnętrzne i zagraniczne

Strumienie napływu i odpływu (migracje wewnętrzne i zagraniczne) dla powiatów w przekroju miasto-wieś uzyskano z rozszacowania wojewódzkich strumieni napływu i odpływu ludności na podstawie średniej struktury zróżnicowania terytorialnego z ostatnich lat: dla migracji wewnętrznych z lat 2010-2013, dla migracji zagranicznych z lat 2011-2013.

Współczynniki odpływu migracyjnego wewnętrznego i zagranicznego  dla każdego powiatu zostały przyjęte na poziomie jednostki nadrzędnej (uwzględniając podział na część miejską i wiejską powiatu).

Rezultaty obliczeń zostały przedstawione w postaci plików w formacie MS Excel

Dla każdej  jednostki prezentowane są trzy tablice:
• Stany ludności na lata 2013-2050 według pojedynczych roczników wieku od 0 do 85 lat i więcej.
• Stany ludności na lata 2013-2050 według funkcjonalnych grup wieku.
• Ruch naturalny i migracyjny ludności.


Zbiory (w formacie MS Excel ) dla podregionów oraz powiatów są do pobrania jako archiwa .ZIP

Do góry

Newsletter