Rezydenci (ludność rezydująca) to kategoria stanu ludności opracowana na potrzeby statystyk międzynarodowych przy zastosowaniu kryteriów międzynarodowej definicji zamieszkania ludności (usual residence population).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1260/2013 z dn. 20.12.2013 r. - w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii.


Definicja:

Ludność rezydująca to ogół osób mieszkających/przebywających na danym terenie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Do rezydentów danej jednostki administracyjnej zalicza się wszystkie osoby mieszkające lub zamierzające mieszkać w tej jednostce nie krócej niż 1 rok. Oznacza to, że w liczbie rezydentów danej jednostki administracyjnej ujęci są:

  • stali mieszkańcy (osoby tam zameldowane lub stale mieszkające bez zameldowania) z wyjątkiem tych mieszkańców, którzy wyjechali na okres co najmniej 12 miesięcy do innego miejsca w kraju lub za granicę,
  • osoby przybyłe z innego miejsca w kraju lub z zagranicy (imigranci bez karty stałego pobytu) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Podstawą (bazą wyjściową) opracowania bilansu rezydentów są wyniki spisu powszechnego z 2011 r., a w latach pospisowych źródłem informacji o składnikach bilansu ludności są dane z rejestrów administracyjnych dotyczące urodzeń, zgonów oraz długookresowych migracji wewnętrznych i zagranicznych – definitywnych (na pobyt stały) oraz czasowych trwających co najmniej 12 miesięcy (w szacunku rezydentów nie są uwzględniane migracje nieudokumentowane i nielegalne).


Uwaga:

Dane o liczbie i strukturze ludności prezentowane w publikacjach i udostępniane w bazach GUS (pod nazwą ‘ludność’) dotyczą ludności opracowanej według kryteriów krajowej definicji zamieszkania - są one prezentowane i upowszechniane na potrzeby krajowe równolegle z informacją o rezydentach.

W przypadku prezentowania danych o ludności według międzynarodowej definicji zamieszkania (usual residence)  fakt ten jest zaznaczany określeniem ‘rezydenci’ lub ‘ludność rezydująca’.

Dane o ludności rezydującej za lata 2009-2019 zostały opracowane na podstawie wyników NSP 2011.

Dla lat 2020 i 2021 tablice są prezentowane w dwóch wersjach, tj. jako opracowanie uwzględniające wyniki NSP’2011 oraz przy uwzględnieniu wyników NSP’2021. Do tablic opracowanych w oparciu o NSP 2021 dodano sufiks „-NSP2021”.

Dane o ludności rezydującej od 2022 r. są opracowane na podstawie wyników NSP 2021.