Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. na terenie kraju działało 2710 żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych, które zapewniały opiekę nad dziećmi do lat 3. Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (83,0%). W porównaniu z rokiem poprzednim liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych zwiększyła się o 16,7%. Zdecydowana większość placówek opieki nad dziećmi do lat 3 to placówki prywatne – 74,6% ogólnej liczby wszystkich placówek, przy czym dysponowały one 50,1% ogólnej liczy miejsc i przebywało w nich 47,0% dzieci.