W pierwszym kwartale bieżącego roku GUS zrealizował badanie „Żłobki i kluby dziecięce” dotyczące działalności instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3 w Polsce w 2013 roku. Jego wyniki wskazują, że po 3-letnim okresie obowiązywania ustawy1 regulującej na nowo formy i zasady opieki nad dziećmi do lat 3, na koniec 2013 r. działało 1 526 takich placówek, tj. o 376 więcej (32,7%) niż w roku 2012. W tej liczbie odnotowano: 1112 żłobków, 238 klubów dziecięcych, 108 oddziałów żłobkowych i 68 innych placówek2. Dysponowały one odpowiednio następującą liczbą miejsc: 51,2 tys., 4,1 tys., 3,0 tys., 1,2 tys., co łącznie stanowiło 59,6 tys. miejsc, tj. o 9,6 tys. więcej niż w 2012 r.


1 Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.235), obowiązująca od 4 kwietnia 2011r. Na mocy tej ustawy, żłobki przestały być częścią systemu opieki zdrowotnej i obecnie pieczę nad działalnością regulowaną niniejszą ustawą sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.


2 Podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy.