Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

31
marz

Wypadki przy pracy w 2019 roku - dane wstępne

W 2019 r. zgłoszono 83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 6,37 w 2018 r. do 6,15 w 2019 r.
Czytaj dalej
31
marz

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2019 roku

Wyniki badań z zakresu użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów prezentowane na tle 2018 r. i lat poprzednich.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2019 roku

W ocenie rolników zmiany jakie miały miejsce w II półroczu ub. r., jak i bieżąca (grudzień 2019 r.) koniunktura w użytkowanych przez nich gospodarstwach rolnych kształtowały się niekorzystnie. Pesymistyczne były również prognozy na I półrocze 2020 r. Należy podkreślić, że nastroje rolników były mniej negatywne w porównaniu z poprzednią edycją badania.
Czytaj dalej
31
marz

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych

Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania i raporty poświęcone tej tematyce.
Czytaj dalej
31
marz

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2018 roku

Na koniec 2018 roku 1 859 podmiotów z siedzibą w Polsce (wzrost w stosunku do 2017 roku o 1,1%) wykazało zaangażowanie w 3 849 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub innej formie (spadek o 2,3% w porównaniu z 2017 rokiem). Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, na Ukrainie oraz w Rosji.
Czytaj dalej
31
marz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 roku

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wyniósł 1819 zł.
Czytaj dalej
31
marz

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
Czytaj dalej
31
marz

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2016 roku

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – marzec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w marcu 2020 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
31
marz

Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2016-2018

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Dane dotyczące przedsiębiorstw, które wprowadziły działalność innowacyjną w latach 2016–2018, nakładów poniesione na działalność innowacyjną.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie pomorskim, 2019 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Publikacja zawiera dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec 2019 r. na tle odpowiednich danych według stanu z końca 2018 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w marcu br. koniunkturę mniej korzystnie niż przed miesiącem. Największy spadek wskaźnika odnotowano w sekcji handel hurtowy.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w IV kwartale 2019 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kwartał 2019 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w kwietniu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – kwiecień 2020 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza województwa świętokrzyskiego w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – marzec 2020 r.
Czytaj dalej
31
marz

Składanie sprawozdań statystycznych

Urząd Statystyczny w Kielcach

Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - marzec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - marzec 2020 r.
Czytaj dalej
31
marz

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-IV kwartał 2019 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące przemian społecznych i gospodarczych w Łodzi oraz relacje do przeciętnych wielkości wojewódzkich w okresach kwartalnych i okresach narastających. Dane dotyczą w szczególności takich zjawisk jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, finanse przedsiębiorstw, przemysł i budownictwo, transport i handel w podziale na sekcje i działy PKD. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Łodzi w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski. Zamieszczone informacje statystyczne wzbogacone zostały częścią analityczną i wykresami.
Czytaj dalej
31
marz

Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach w województwie łódzkim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w marcu 2020 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w marcu 2020 r.
Czytaj dalej
31
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2019 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych danych, w grudniu 2019 r. odnotowano wzrost pogłowia zwierząt gospodarskich w porównaniu z poprzednim rokiem. Liczebność stada świń zwiększyła się o 1,4%, bydła o 1,1%, a owiec o 0,4%. Wielkopolskie charakteryzuje się największym udziałem w krajowym pogłowiu świń, a czołowe miejsca zajmuje również pod względem wielkości utrzymywanego stada bydła i owiec.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w marcu br. oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż w lutym br. Największy spadek wskaźnika zanotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Marzec 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Przedsiębiorcy z wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w marcu br. koniunkturę gorzej lub tak samo jak w lutym br. W sekcji zakwaterowanie i gastronomia odnotowano największy spadek ocen w tym zakresie.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2019 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w Rejestrze REGON w województwie lubuskim, 2019 r.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

31
marz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych w 2020 r.

Agencja Rynku Energii SA w imieniu Ministerstwa Klimatu

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych. Częstotliwość publikacji - miesiąc.
Do góry

Newsletter