Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

30
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za czerwiec 2017 r. (opracowanie eksperymentalne)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według eksperymentalnego szybkiego szacunku* w czerwcu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,2% (wskaźnik cen 99,8), a w porównaniu z analo­gicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 1,5% (wskaźnik cen 101,5).
Czytaj dalej
30
czer

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2016 roku

W 2016 r. badaniem zostało objętych 177 podmiotów prowadzących działalność pośrednictwa kredytowego i udzielających pożyczek ze środków własnych. Przedsiębiorstwa te udzieliły 5,1 mln kredytów i pożyczek o wartości 38,6 mld zł.
Czytaj dalej
30
czer

Turystyka w 2016 roku

Baza noclegowa - rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych.
Czytaj dalej
30
czer

Handel zagraniczny. I-III 2017 r.

Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Czytaj dalej
30
czer

Poland Quarterly Statistics No. 1/2017

Kwartalne informacje o procesach i zjawiskach społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Czytaj dalej
30
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2016 roku

Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 15 312,5 mln zł (o 2,7% więcej niż na koniec roku 2015), z tego 92,8% stanowiły aktywa trwałe, a 7,2% aktywa obrotowe.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu 2017 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w I kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu handlu oraz z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
30
czer

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2016 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
30
czer

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza wyników badań wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk oraz część tabelaryczna. Dane zawarte w tablicach ujęto w ośmiu rozdziałach tematycznych obejmujących gospodarkę ziemią, produkcję rolniczą, skup i ceny produktów rolnych, wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji oraz informacje dotyczące gospodarstw ekologicznych. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnokrajowymi i innymi województwami.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Publikacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2017 r. Przedmiotem badania jest ocena sytuacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, tzn. fakt wykonywania pracy, pozostawania bezrobotnym lub biernym zawodowo w badanym tygodniu. Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej oraz opisu podstawowych definicji i pojęć. Komentarz analityczny wzbogacono prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
30
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera charakterystykę działalności rolniczej obejmującej produkcję roślinną i zwierzęcą w województwie śląskim w 2016 r. Składa się z części analitycznej, poprzedzonej informacjami zawierającymi wyjaśnienia ważniejszych definicji i pojęć stosowanych w opracowaniu, a także części tabelarycznej. Każdy z rozdziałów zawiera syntezę wyników badań wzbogaconą graficzną i tabelaryczną formą prezentacji danych.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (I kwartał 2017 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2017 roku.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r. - opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
30
czer

Popyt na pracę w województwie łódzkim w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja sygnalna prezentuje dane dotyczące popytu na pracę w województwie łódzkim w 2016 r.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2017 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2017 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest pozytywnie przez dyrektorów z wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, ale opinie lepsze niż przed miesiącem zgłaszają jedynie podmioty działające w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz handlu detalicznego.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2017 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2016 r. i 2010 r.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ogólny klimat koniunktury we wszystkich badanych obszarach działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Lepsze niż przed miesiącem opinie formułują podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia oraz prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Jednostki z sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa zgłaszają oceny mniej pozytywnie od sygnalizowanych w maju. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa przemysłowego i budownictwa formułują opinie w zakresie koniunktury, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2017 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Czerwiec 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie mazowieckim oceniany jest korzystnie przez dyrektorów z wszystkich prezentowanych rodzajów działalności. Koniunkturę nieco lepiej niż w maju oceniają jednostki działające w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego oraz zakwaterowania i gastronomii.
Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w I kwartale 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest badaniem ankietowym, zrealizowanym przy udziale ankieterów statystycznych. Wylosowane gospodarstwo domowe reprezentuje wiele innych gospodarstw o podobnych cechach. Liczy się każda odpowiedź, stąd respondentom, którzy wzięli udział w badaniu należą się szczególne podziękowania. Bez ich udziału w dobrowolnym badaniu ankietowym nie byłoby możliwe obserwowanie zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
30
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - I kwartał 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
30
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2017 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

30
czer

Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Publikacja zawiera informacje na temat funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska chemizmu gleb ornych w Polsce wraz z analizą wyników tych prac.
Czytaj dalej
30
czer

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii - I kw. 2017 r.

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ. Przekroje: nośniki energii.
Czytaj dalej
30
czer

Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rozmiar i zasięg realizowanych zadań w ramach systemu pomocy społecznej, z uwzględnieniem informacji o osobach i rodzinach objętych pomocą społeczną, typów oraz wartości przyznanych świadczeń finansowanych zarówno z budżetu państwa, jak też z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Czytaj dalej
30
czer

Informacja o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera opis systemu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzonym postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, omówienie zmian w przepisach, jakie weszły w życie w danym roku, przedstawienie danych statystycznych pochodzących ze sprawozdań rzeczowo-finansowych gromadzonych przez MRPiPS na temat liczby korzystających oraz wydatków na świadczenia i koszty obsługi.
Czytaj dalej
30
czer

Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2016 roku

Ministerstwo Zdrowia

Biuletyn zawiera opis sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w danym roku oraz tabele przedstawiające te dane. Zbiór tabel i ich układ jest każdego roku taki sam, dotyczy zapadalności na gruźlicę w grupach płci, wieku, zależnie od stanu bakteriologicznego, z podziałem na województwa. Dane przedstawione w biuletynie pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę. Biuletyn zawiera także tabele z danymi o umieralności na gruźlicę i na wybrane choroby układu oddechowego oraz dane o szczepieniach BCG. Dane te pochodzą z zasobów GUS i Krajowego Rejestru Nowotworów oraz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny (szczepienia BCG).
Czytaj dalej
30
czer

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
Czytaj dalej
30
czer

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
30
czer

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce

Państwowy Instytut Geologiczny

Publikacja ukazująca się corocznie od 1953 r.; zawiera podstawowe informacje o udokumentowanych zasobach kilkunastu tysięcy złóż kopalin w Polsce, stanie ich zagospodarowania oraz wielkości wydobycia; składa się z 55 rozdziałów, dotyczących poszczególnych kopalin, z tabelami zbiorczymi dla danej kopaliny oraz tabelami szczegółowymi z wykazami złóż, zawiera ponad 400 stron.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter