Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

28
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 roku

Zbiory zbóż ogółem ocenia się na 26,7 mln t, tj. o około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych...
Czytaj dalej
28
wrz

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2018 r. wyniosły 3,8 mld zł. Korzystniejsze wyniki finansowe, w porównaniu z I półroczem 2017 r., uzyskały zakłady ubezpieczeń na życie (dział I), a wyniki techniczne zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II).
Czytaj dalej
28
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2016 r.

W 2016 roku wartość wytworzonego produktu krajowego brutto wyniosła 1858468 mln zł. W porównaniu do 2015 roku była wyższa w cenach bieżących o 3,3%.
Czytaj dalej
28
wrz

Gospodarka energetyczna i gazownictwo w 2017 roku

W Polsce w 2017 r. zużycie gazu przypadające na 1 mieszkańca miast wzrosło o 50,6 kWh (o 3,3%) i wyniosło 1 564,5 kWh.
Czytaj dalej
28
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2017 roku

Transport intermodalny pozwala tworzyć nowoczesne łańcuchy transportowe łączące dwa lub więcej rodzajów transportu w jeden system. Oparty jest on na węzłach stanowiących punkty styku różnych gałęzi transportu uczestniczących w przemieszczaniu towarów bez zmiany jednostki ładunkowej. Im większa liczba węzłów (terminali lądowych i lądowo-morskich), tym łatwiejszy jest dostęp do sieci połączeń.
Czytaj dalej
28
wrz

Warunki mieszkaniowe w Polsce w 2017 roku

W dniu 31. XII. 2017 r. zasoby mieszkaniowe w Polsce liczyły 14,4 mln mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1068,6 mln m2, w których znajdowało się 55,2 mln izb. W porównaniu z 2016 r. liczba zasobów mieszkaniowych zwiększyła się o 167,8 tys. mieszkań o 15 305,7 tys. m2 powierzchni użytkowej oraz 647,3 tys. izb.
Czytaj dalej
28
wrz

Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego

Opracowanie niniejsze zawiera informację o osobach starszych przygotowaną w oparciu o najnowsze dostępne wyniki badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach Programu badań statystycznych statystyki publicznej bądź w oparciu o dane zbiorcze opracowywane w GUS na podstawie sprawozdawczości resortowej. Tekst analityczny został uzupełniony aneksem tabelarycznym.
Czytaj dalej
28
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2018 r.

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne. Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce.
Czytaj dalej
28
wrz

Bezrobocie rejestrowane. I-II kwartał 2018 roku

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czytaj dalej
28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2017 r.

Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków oraz spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę, na jednostkę ekwiwalentną, na osobę w gospodarstwie domowym, w którym dany dochód/wydatek/spożycie zanotowano, wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwałego użytkowania, warunki mieszkaniowe, subiektywna ocena sytuacji materialnej.
Czytaj dalej
28
wrz

Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące funkcjonowanie przemysłów kultury i kreatywnych w Polsce w latach 2014–2016.
Czytaj dalej
28
wrz

Wiadomości Statystyczne nr 9/2018 (688)

W numerze m. in.: Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga — O badaniach zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce; Piotr Matuszak — Fossil fuels abundance and institutional changes in the post-socialist countries; ...
Czytaj dalej
28
wrz

Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2018

Wybrane dane charakteryzujące zróżnicowaną sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
Czytaj dalej

Publikacje urzędów statystycznych

28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2017/2018

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane o wszystkich szkołach objętych systemem oświaty. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
28
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Informacja sygnalna prezentuje ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2018 r. Zawiera opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim.
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Opracowanie sygnalne zawiera informacje pozyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, którego przedmiotem jest fakt wykonywania, posiadania lub poszukiwania pracy przez osoby w wieku 15 lat i więcej. Prezentuje dane dotyczące osób aktywnych i biernych zawodowo oraz pracujących i bezrobotnych według płci, wieku, miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r.
Czytaj dalej
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w II kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż przed miesiącem – przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) za II kwartał 2018 roku, dotyczącego m.in. faktu wykonywania pracy, pozostawania osobą bezrobotną i bierną zawodowo. Zaprezentowano w niej wybrane dane o sytuacji na rynku pracy w podziale m.in. na płeć, miasto, wieś, grupy wiekowe i wykształcenie. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie wykresów.
Czytaj dalej
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa śląskiego m.in. z zakresu: rynku pracy, podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, mieszkań, handlu, cen. Całość poprzedzają zestawione podstawowe tendencje. Uzupełnienie stanowi graficzna postać prezentacji w postaci map i wykresów.
Czytaj dalej
28
wrz

Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym w 2016 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, informacji i komunikacji, transporcie i gospodarce magazynowej oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa śląskiego.
Czytaj dalej
28
wrz
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (II kwartał 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2018 roku.
Czytaj dalej
28
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.- opinie formułowane przez jednostki, których siedziba znajduje się w województwie łódzkim.
Czytaj dalej
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2018 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

Opracowanie sygnalne prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa łódzkiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego w sierpniu 2018 r.
Czytaj dalej
28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2018 r.
Czytaj dalej
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2018 r.
Czytaj dalej
28
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2018 r.
Czytaj dalej
28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie opolskim oceniany jest optymistycznie przez dyrektorów jednostek z większości prezentowanych rodzajów działalności (informacja i komunikacja, handel hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, transport i go-spodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia).
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim - II kwartał 2018 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Kwartalna informacja o rynku pracy została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2018 r. w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w poprzednim kwartale oraz analogicznych okresach 2017 r. i 2010 r. Opracowanie zawiera informacje na temat m. in.: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, osób pracujących i bezrobotnych oraz dane w odniesieniu do przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
wrz

Obrót nieruchomościami w województwie opolskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje o zawartych transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości, ich strukturze oraz cenach transakcyjnych.
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Ludność aktywna zawodowo w II kwartale br. stanowiła 59,2% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z I kwartałem br. wskaźnik ten zwiększył się o 2,1 p.proc., natomiast w odniesieniu do II kwartału ub. roku obniżył się o 1,0 p.proc.
Czytaj dalej
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne opinie dotyczące koniunktury formułują jedynie przedsiębiorcy z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
28
wrz
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2018 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W porównaniu z I kwartałem 2018 r. liczba pracujących wzrosła, natomiast biernych zawodowo zmalała, co doprowadziło do wzrostu współczynnika aktywności zawodowej i wskaźnika zatrudnienia. Liczba bezrobotnych ukształtowała się na niższym poziomie.
Czytaj dalej
28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) uzyskały dochody o 7,1% wyższe niż w 2016 r. W tym samym czasie wydatki zwiększyły się o 10,9%. Wynik budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniósł 261,8 mln zł i był prawie 6 razy niższy niż rok wcześniej. Relacja wyniku do dochodów ogółem ukształtowała się na poziomie 0,7%.
Czytaj dalej
28
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim. Wrzesień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności, najlepiej przez przedstawicieli jednostek z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Najostrożniejsze oceny w tym zakresie zgłaszają firmy budowlane.
Czytaj dalej
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące w województwie mazowieckim m.in. z zakresu rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci map i kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i wybranych sekcji oraz powiatów.
Czytaj dalej
28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie m.st. Warszawy m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa, handlu oraz cen. Informacja charakteryzuje się atrakcyjną formą graficzną w postaci kartogramów. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według wybranych sekcji w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
wrz

Rynek pracy w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Informacje dla Mazowsza.
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim w II kwartale 2018 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentowanego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera informacje na temat między innymi: poziomu aktywności zawodowej ludności według cech demograficznych i społecznych, pracujących i bezrobotnych oraz informacje na temat przyczyn bierności zawodowej.
Czytaj dalej
28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2017 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Opracowanie sygnalne zawierające informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2017 roku przygotowane na podstawie sprawozdań resortowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów. Prezentowane kategorie budżetowe grupowane są według aktualnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Czytaj dalej
28
wrz
28
wrz
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2018 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej
28
wrz

Wrocław w liczbach 2017

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Czytaj dalej

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

28
wrz

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach

Opracowanie prezentuje dane półroczne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego, obejmujące swoim zakresem najistotniejsze zagadnienia rzeczowe dotyczące metanowości eksploatowanych ścian oraz odmetanowywania i zagospodarowania metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. Przedstawia również efekty działań prowadzonych przez krajowych producentów węgla w zakresie wykorzystania metanu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W sprawozdaniu prezentowane jest ponadto zestawienie wielkości rzeczowych charakteryzujących odmetanowanie i zagospodarowanie metanu.
28
wrz

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych

Ministerstwo Energii

Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych.
28
wrz

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii

Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii S.A.

Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ.
28
wrz

Sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje o domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej według województw. Informacje o jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym. Badanie zakładów stacjonarnych pomocy społecznej dostarcza danych o sieci i rodzajach tych zakładów, o mieszkańcach przebywających w placówkach (osoby w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie i psychicznie chore, niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie, uzależnionych od alkoholu) według wieku, płci, źródeł finansowania pobytu. Dodatkowo zbierane są informacje o personelu medycznym zatrudnionym w zakładach. Prezentacja danych w biuletynie w przekroju wojewódzkim.
Czytaj dalej
28
wrz

Sprawozdanie roczne i półroczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Rozmiar i zasięg realizowanych zadań w ramach systemu pomocy społecznej, z uwzględnieniem informacji o osobach i rodzinach objętych pomocą społeczną, typów oraz wartości przyznanych świadczeń finansowanych zarówno z budżetu państwa, jak też z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Obserwacja zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej, w tym wartości wskaźnika liczby pracowników socjalnych. Informacje o jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i ponadgminnym. Prezentacja danych w biuletynie w przekroju wojewódzkim, w przekroju gminnym i powiatowym wyłącznie w formie elektronicznej.
Czytaj dalej
28
wrz

Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja zawiera dane o liczbie oraz strukturze bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w urzędach pracy w miesiącu sprawozdawczym. W informacji prezentowane są dane dotyczące napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia według przyczyn, w tym w ramach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.) działań aktywizacyjnych. Informacja przedstawia również dane o liczbie wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej kierowanych do bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem urzędów pracy oraz dane o zgłoszonych i dokonanych zwolnieniach grupowych (liczba osób, liczba zakładów pracy).
28
wrz

Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Opis aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości oraz jej rocznych zmian wraz z wykresami i tabelami oraz plikiem Exela z poziomami cen m kw. Mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
28
wrz

Raport kwartalny dotyczący sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych

Narodowy Bank Polski

Informacje zawierające opis bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości wraz z wykresami i tabelami oraz plikiem Excela z poziomami cen m kw. mieszkań na poszczególnych rynkach w 16 miastach stolicach województw oraz Gdyni.
Czytaj dalej
28
wrz

Bilans płatniczy roczny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
Czytaj dalej
28
wrz

Bilans płatniczy kwartalny

Narodowy Bank Polski

Zestawienie statystyczne obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między rezydentami a nierezydentami).
Czytaj dalej
28
wrz

Informacja o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o niektórych świadczeniach z zabezpiecenia społecznego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz

Dane o ubezpieczonych, płatnikach składek, składkach, świadczeniobiorcach oraz świadczeniach wypłacanych przez ZUS, zagregowane wg kryteriów merytorycznych, a także o świadczeniach realizowanych na mocy umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Przekroje: województwa, rodzaj ubezpieczeń, rodzaj świadczeń.
Czytaj dalej
Do góry

Newsletter