Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2024 roku

27.06.2024
W 1 kwartale 2024 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 7,1 mln turystów, którym udzielono 17,4 mln noclegów. W porównaniu z 1 kwartałem 2023 r. liczba turystów przebywających w obiektach noclegowych zwiększyła się o 0,7%, natomiast liczba udzielonych im noclegów o 0,3%.
Czytaj dalej

Publikacja Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

27.06.2024
Długookresowa analiza trendów efektywności energetycznej za pomocą globalnych i sektorowych wskaźników efektywności energetycznej (70). Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny efektywności energetycznej zarówno w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2023 roku

27.06.2024
Badaniem objęte zostały 84 przedsiębiorstwa prowadzące w 2023 r. działalność leasingową. Przedsiębiorstwa te w ciągu całego 2023 r. zawarły 599 tys. nowych umów leasingu na 726 tys. przedmiotów (środków) o łącznej wartości 84,2 mld zł.
Czytaj dalej

Publikacja Efekty działalności budowlanej w 2023 roku

27.06.2024
W publikacji zaprezentowano analizę ilościową i jakościową w zakresie ruchu budowlanego, przedstawiającą najistotniejsze aspekty i główne tendencje zaobserwowanych zjawisk dotyczących pozwoleń wydanych na budowę oraz efektów rzeczowych budownictwa, ocenę sytuacji w zakresie wolumenu decyzji o pozwoleniach wydanych na budowę oraz liczebności i powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych, a także mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, w podziale na rodzaje obiektów budowlanych, a dla mieszkań, również według form budownictwa. Dla budynków mieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, na których budowę wydano pozwolenia obserwacja odnosi się do ich liczby, zawiera również informacje dotyczące podstawy prawnej wydania wszystkich pozwoleń, opartych o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Leśnictwo w 2023 roku

27.06.2024
Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r., powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 9495,7 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9294,9 tys. ha i stanowiły 29,6% powierzchni kraju. W 2023 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni 63,1 tys. ha, a zalesienia objęły obszar 0,7 tys. ha. W 2023 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano spadek pozyskania drewna ogółem (o 6,7%) do poziomu 41662,2 tys. m3, w tym grubizny (o 6,7%) do 39846,0 tys. m3.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane 1 kwartał 2024 roku

27.06.2024
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Publikacja Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku

27.06.2024
Podstawowe informacje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniach nominalnych i realnych.
Czytaj dalej

Publikacja Turystyka w 2023 roku

27.06.2024
Analiza podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej Polski i jej wykorzystaniu, uczestnictwa mieszkańców Polski w turystyce oraz o ruchu granicznym. Informacje o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej oraz charakteryzujące przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce. Ocena wykorzystania potencjału turystycznego przy zastosowaniu wybranych metod statystycznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2024 roku

26.06.2024
W 1 kwartale 2024 r. odnotowano wzrost ruchu granicznego cudzoziemców o 2,4% i Polaków o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu po-przedniego roku.
Czytaj dalej

Publikacja Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do kwietnia 2024 r.

26.06.2024
Analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce prowadzona w ramach prac statystyk eksperymentalnych. Oszacowano równoległy (COINC) oraz wyprzedzający (LEAD) zagregowany wskaźnik koniunktury gospodarczej. Wskaźnik równoległy (jednoczesny) odzwierciedla bieżący stan koniunktury, natomiast wyprzedzający wskaźnik koniunktury przedstawia, z pewnym określonym wyprzedzeniem, przyszły stan koniunktury gospodarczej.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    18
Do góry

Newsletter