Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w maju 2023 r.

26.10.2023
Na ostatni dzień maja 2023 r. w gospodarce narodowej było 15129,6 tys. pracujących. Średnia wieku i mediana wieku pracujących w gospodarce narodowej były zbliżone. Średnia wieku wyniosła 42,6 lat, mediana wieku 42,0 lata.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r. (dane ostateczne)

26.10.2023
Według danych ostatecznych w 2022 r. przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wyniosło 11,0 mln etatów. W stosunku do poprzedniego roku było to więcej o 1,5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za 2022 rok

26.10.2023
Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 4 387,2 mld zł (o 13,1% więcej niż na koniec roku 2021), w tym 52,4% stanowiły aktywa trwałe, a 47,5% aktywa obrotowe. Przychody ogółem oraz koszty ogółem były wyższe od osiągniętych w 2021 r. Wynik finansowy netto osiągnął poziom 290,2 mld zł (wzrost o 16,0% w porównaniu do 2021 r.).
Czytaj dalej

Publikacja Pracujący w gospodarce narodowej w 2022 roku

26.10.2023
Podstawowe informacje o pracujących we wszystkich podmiotach gospodarki narodowej, w tym w podmiotach małych, według płci i wieku, w tym mediana wieku oraz o gminie zamieszkania pracującego.
Czytaj dalej

Publikacja Zarządzanie i działalność integracyjna podmiotów gospodarki społecznej w 2021 roku

25.10.2023
Analiza wyników badania stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych i organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi oraz działalności integracyjnej podmiotów gospodarki społecznej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2023 roku

25.10.2023
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w końcu I półrocza 2023 r. wyniosła 2,5 mld zł, co oznacza ich spadek o 6,9% w stosunku do I półrocza 2022 r.
Czytaj dalej

Tablica Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2023 r.

24.10.2023
Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według makroregionu, regionu i podregionu według stanu w końcu września 2023 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 roku

24.10.2023
Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) w 2022 r. wyniosły 44,7 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,6%. Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,46% (w 2021 r. – 1,43%). Wartość nakładów krajowych brutto na działalność B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1 182 zł i była większa niż przed rokiem o 19,2%. Liczba podmiotów zaangażowanych w działalność B+R wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,8%.
Czytaj dalej

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (październik 2023)

24.10.2023
Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych (z pogłębioną prezentacją wyników dla sekcji zakwaterowanie i gastronomia) uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Nr 9/2023

24.10.2023
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej
1    37  38  39  40  41  42  43  44  45    755
Do góry

Newsletter