Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Inne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
1. Berlin Process – Strona Główna

Proces Berliński jest inicjatywą dyplomatyczną powiązaną z przyszłym potencjalnym rozszerzeniem Unii Europejskiej rozpoczętą w 2014 r. Proces Berliński ma na celu rewitalizację wielostronnych więzów pomiędzy krajami Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Macedonia, Czarnogóra i Serbia) a niektórymi krajami członkowskimi UE oraz poprawę zachodnio-bałkańskiej współpracy regionalnej w dziedzinie rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego. W ramach Procesu Berlińskiego odbyło się 5 dorocznych spotkań na szczeblu ministrów spraw zagranicznych krajów biorących udział w tej inicjatywie.

Ze strony Unii Europejskiej, partnerami Procesu Berlińskiego są:

  • Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Austria, Niemcy, Chorwacja, Słowenia – od 2014 r.
  • Francja i Włochy – od 2015 r.
  • Bułgaria, Grecja, Polska i Wielka Brytania – od 2018 r.

W ramach Procesu Berlińskiego powstały również trzy platformy mające na celu wzmocnienie współpracy zarówno pomiędzy krajami Bałkanów Zachodnich jak i  z samą Unią Europejską:

  • Forum Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Forum) – platforma, za pośrednictwem której kraje Bałkanów Zachodnich zapewniają swój wkład w Proces Berliński poprzez opracowywanie istotnych dla regionu problemów i polityk oraz monitorowanie postępów w realizacji celów i inicjatyw procesu. Okresowe spotkania i warsztaty oraz internetowy interfejs konsultacyjny stwarzają możliwości szerokich procesów konsultacyjnych i formułowania zaleceń politycznych dla decydentów w regionie. Forum Społeczeństwa Obywatelskiego jest koordynowane przez Europejski Fundusz na rzecz Bałkanów (European Fund for the Balkans).
  • Forum Gospodarcze (Business Forum) – platforma łącząca przedstawicieli firm oraz stowarzyszeń firm z regionu Bałkanów Zachodnich z wybitnymi ekonomistami i decydentami z tego regionu oraz z państw członkowskich UE. Forum służy jako platforma do rozpatrywania regionalnych wyzwań i możliwości oraz do podejmowania wspólnych inicjatyw.
  • Forum Młodych (Youth Forum) – platforma wymiany i dialogu, w ramach której młodzi ludzie, organizacje młodzieżowe, środowiska akademickie i decydenci z Bałkanów Zachodnich i państw członkowskich UE omawiają wspólne wyzwania i pracują nad znalezieniem wspólnych rozwiązań.

W 2019 r. Polska obejmie przewodnictwo w Procesie Berlińskim, w związku z czym w Poznaniu zostanie zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych kolejny, 6. Szczyt Bałkanów Zachodnich.

24-25 kwietnia 2019 r. Główny Urząd Statystyczny zorganizował spotkanie z kierownictwem i ekspertami z urzędów statystycznych Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Republiki Północnej Macedonii, Czarnogóry i Serbii.

Zaproszenie Prezesa GUS przyjęli: pan Eduardo Barredo Capelot – Dyrektor Departamentu Metodologii, Udostępniania Danych i Współpracy w Eurostacie, pani Anita Richter oraz pan Filip Stefanovic z Departamentu Europy Południowo-Wschodniej OECD, pani Beata Jaczewska – Radca Ministra Spraw Zagranicznych, a także przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, CSR Consulting. Reprezentowane były również urzędy statystyczne Grecji i Danii poprzez uczestnictwo w spotkaniu panów Athanassiosa Thanopoulosa –Prezesa ELStatu i Macieja Truszczyńskiego – eksperta w zakresie Celów Zrównoważonego Rozwoju w Statistics Denmark.  

Spotkanie rozpoczęło się sesją poświęconą roli urzędów statystycznych w Procesie Berlińskim oraz znaczeniu statystyki przy  podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk, uwzględniając punkt widzenia użytkowników danych. W dalszej części omawiane były zagadnienia monitorowania celów zrównoważonego rozwoju przy pomocy krajowych platform raportujących, jak również tematy statystyczne szczególnie interesujące Kraje Bałkańskie, tj. zbliżająca się runda spisów powszechnych ludności i mieszkań, migracje zagraniczne oraz łączenie informacji geoprzestrzennej i statystycznej.

MSZ zachęcił kraje bałkańskie do komunikowania swoich potrzeb przed rozpoczęciem 6. Szczytu Bałkanów Zachodnich  - centralnego wydarzenia polskiej prezydencji - planowanego  4-5 lipca w Poznaniu.


2. IARIW – Strona Główna

Innym forum, na którym udzielają się przedstawiciele Głównego Urzędu Statystycznego są konferencje organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie zajmujące się badaniami nad dochodami i zasobnością (International Association for Research in Income and Wealth - IARIW).

IARIW zostało założone w 1947 r. Konferencje sygnowane przez tę organizację odbywają się co dwa lata i poruszają między innymi problemy metodologii badań statystycznych z zakresu rozwoju statystyk gospodarczych i społecznych, włączając w powyższe zagadnienia definicje, pomiar i analizy związane z dochodami i dobrobytem. W swoich działaniach IARIW skupia się na międzynarodowych porównaniach tych zagadnień.


3. PARIS 21 – Strona Główna

Logo PARIS21

Grupa PARIS21 (The Partnership in Statistics for Development in the 21st Century) została powołana przez ONZ, Komisję Europejską, OECD, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy w 1999 roku. Jej Sekretariat obsługiwany jest przez Dyrekcję ds. Statystyki OECD.

Misją Paris 21 jest zmniejszanie ubóstwa i poprawa sposobu sprawowania rządów w krajach rozwijających się poprzez promowanie włączenia wiarygodnych statystyk i danych w proces decyzyjny.

Zarząd PARIS 21 składa się z przedstawicieli krajów rozwijających się, reprezentujących wszystkie regiony świata, sponsorów oraz międzynarodowych organizacji. Od momentu swojego powstania PARIS 21 wypracowała ogólnoświatową sieć składającą się ze statystyków, decydentów, analityków i praktyków. Grupa promuje lepsze wykorzystanie i tworzenie statystyk w krajach rozwijających się. Głównym celem tych działań jest pomoc w rozwoju statystyki w kontekście m.in. budowy jej potencjału przy projektowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu krajowych strategii rozwoju, co ma na celu tworzenie wiarygodnych i wysokiej jakości danych, w oparciu o które podejmowane są decyzje. W efekcie prowadzi to do osiągnięcia krajowych i międzynarodowych celów rozwojowych oraz zmniejszenia ubóstwa w krajach o niskich i średnich dochodach. Ponadto, PARIS 21 koordynuje działaniami związanymi ze sponsoringiem na rzecz statystyki.

Głównymi regionami świata, w których koncentrują się działania PARIS21 są: Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska i Karaiby, Afryka, Azja, Oceania, Północna Ameryka.

Główny Urząd Statystyczny uczestniczy w organizowanych przez PARIS 21 badaniach i kwestionariuszach dot. wybranych celów Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.


4. Grupa Wyszehradzka - Strona Główna

Grupa Wyszehradzka (V4) odzwierciedla wysiłki krajów regionu środkowoeuropejskiego w zakresie współpracy dotyczącej wielu wspólnych działań w ramach ogólnie pojętej integracji europejskiej. Czechy, Węgry, Polska i Słowacja od zawsze były częścią pewnej wspólnoty o tych samych korzeniach cywilizacyjnych i kulturowych jak również wartościach religijnych i intelektualnych, które pragną zachowywać i umacniać.

  Aspiracją wszystkich krajów należących do grupy V4 było wejście do struktur Unii Europejskiej. Postrzegały one swoją integrację z UE jako następny krok w procesie przezwyciężania sztucznych podziałów w Europie poprzez wzajemne wspieranie się. Osiągnęły ten cel w 2004 roku (1 maja), kiedy wszystkie stały się członkami UE. Grupa V4 nie powstała jako alternatywa dla ogólnej integracji ogólnoeuropejskiej, ani nie próbuje konkurować z istniejącymi już i funkcjonującymi strukturami środkowoeuropejskimi. Jej działania w żadnej mierze nie mają na celu izolowania, czy osłabiania więzi z innymi krajami. Wprost przeciwnie, Grupa ma na celu zachęcanie do optymalnej współpracy z wszystkimi krajami, zwłaszcza sąsiadującymi, a jej ostatecznym celem jest rozwój demokracji we wszystkich częściach Europy.

Zamiarem Grupy V4 jest wkład w budowę bezpieczeństwa europejskiego opartego na skutecznej, uzupełniającej się i wzajemnie wspierającej się kooperacji i koordynacji w ramach istniejących instytucji europejskich i transatlantyckich.

Aby zachować oraz promować wspólnotę kulturową, współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej ma umacniać przekazywanie wartości w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i wymiany informacji. Wszystkie działania Grupy Wyszehradzkiej mają na celu wzmacnianie stabilności w rejonie Europy Środkowej. Kraje uczestniczące w grupie postrzegają swoją kooperację jako wyzwanie, a jej sukces traktują jako najlepszy dowód na swoją zdolność do integracji także w strukturach takich, jak na przykład Unia Europejska.

19 kwietnia 2018 r., z inicjatywy prezydencji węgierskiej, Prezesi Krajowych Urzędów Statystycznych Grupy Wyszehradzkiej – Republiki Czeskiej, Węgier, Polski i Słowacji – podpisali Porozumienie w celu zapewnienia pomyślnej współpracy, wymiany doświadczeń oraz skuteczniejszego dzielenia się postępami w dziedzinie metodologii badań. Porozumienie zostało uroczyście podpisane przez Pana Marka Rojička - Prezesa Urzędu Statystycznego Republiki Czeskiej, Panią Gabriellę Vukovich – Prezes Urzędu Statystycznego Węgier, Panią Grażynę Marciniak – Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego oraz Pana Alexandra Balleka – Prezesa Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej.

W ramach wzmocnionej w kontekście podpisanego Porozumienia współpracy Krajowe Urzędy Statystyczne członków Grupy Wyszehradzkiej przygotowują coroczną publikację prezentującą główne wskaźniki statystyczne. Opracowanie jej koordynowane jest przez Urząd Statystyczny kraju sprawującego prezydencję. Pierwsza publikacja została wydana w momencie podpisania Porozumienia (Main Indicators of the Visegrad Group countries 2018 ).

Na początku kwietnia 2019 roku ukazała się druga publikacja krajów Grupy Wyszehradzkiej (Visegrad group countries: Selected indicators of the 2030 Agenda for sustainable development) , przygotowana przez Urząd Statystyczny Słowacji (pełniącej obecnie prezydencję w V4) we współpracy z Krajowymi Urzędami Statystycznymi krajów V4. Jej podstawą stały się główne priorytety programu słowackiej prezydencji (silna Europa, bezpieczne środowisko i inteligentne rozwiązania). Znalazły one odzwierciedlenie w doborze zaprezentowanych wskaźników Agendy 2030, które odniesiono do krajów Grupy Wyszehradzkiej.


5. CIRET – Strona Główna

Logo CIRET

Centrum Międzynarodowych Badań Tendencji Gospodarczych (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys - CIRET). Eksperci GUS uczestniczą w organizowanych przez organizację konferencjach i warsztatach.

CIRET zostało utworzone w 1953 r. przez zachodnioeuropejskie instytuty badawcze zajmujące się badaniami koniunktury gospodarczej i możliwościami ich wykorzystania.

Do CIRET należą przedstawiciele krajów reprezentujących instytuty naukowe, uniwersytety, urzędy statystyczne, a także przedstawiciele UE, OECD i Europejskiego Banku Centralnego. GUS przystąpił do CIRET w 1996 r.

Do góry

Newsletter