Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Logo ONZ


Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ (United Nations, UN)


Organizacja międzynarodowa, założona w 1945 r. przez 51 krajów, które zobowiązały się do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijania przyjaznych stosunków między narodami, promowania postępu społecznego oraz lepszego standardu życia i praw człowieka.

Do organizacji należą 193 państwa. Główną siedzibą organizacji jest Nowy Jork. Organizacja Narodów Zjednoczonych posiada wiele ściśle powiązanych programów, komisji oraz wyspecjalizowanych agend. Należą do nich m.in. Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), czy Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). W ramach ONZ działają również Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF).

System statystyczny ONZ stanowi złożoną organizację, składającą się z zespołów służb i programów statystycznych. Najwyższym organem decyzyjnym w zakresie koordynacji międzynarodowych działań statystycznych w globalnym systemie statystycznym jest Komisja Statystyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych z siedzibą w Nowym Jorku. Komisja została utworzona w 1947 roku Rezolucją 8 (I) Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (Economic and Social Council – ECOSOC). Główną jej rolą jest wspieranie Rady ECOSOC w koordynowaniu działań statystycznych prowadzonych przez poszczególne ciała Narodów Zjednoczonych. Zgodnie ze swoim mandatem Komisja wspomaga ECOSOC odnośnie:

  • promocji rozwoju statystyk krajowych oraz poprawy stopnia ich porównywalności,
  • koordynacji prac statystycznych prowadzonych przez wyspecjalizowane agencje,
  • rozwoju kluczowych usług statystycznych świadczonych przez sekretariat – Wydział Statystyki ONZ,
  • doradzania organom Narodów Zjednoczonych na temat przekrojowych zagadnień dotyczących zbierania, analiz i rozpowszechniania informacji statystycznych,
  • promocji statystyk oraz metod ich produkcji.

Komisja zrzesza wszystkich aktorów globalnego systemu statystycznego i jest najwyższym ponadnarodowym ciałem ustalającym standardy międzynarodowych działań statystycznych. Jej zadaniem jest również wspieranie rozwoju koncepcji i metod implementacji tych standardów na poziomie narodowym w celu ułatwienia i polepszenia porównywalności danych statystycznych. Komisja Statystyczna we współpracy z wyspecjalizowanymi agencjami ma również pomagać w ulepszaniu funkcjonowania systemów statystycznych w krajach rozwijających się. Komisja spotyka się raz w roku w Nowym Jorku.

Główny Urząd Statystyczny uczestniczy w spotkaniach Komisji Statystycznej w Nowym Jorku regularnie od czasu ustanowienia jej corocznych spotkań. Przekazuje również dane statystyczne do agend i organizacji wyspecjalizowanych ONZ.

Na poziomie regionalnym ONZ działa Konferencja Statystyków Europejskich (Conference of European Statisticians – CES), która jest platformą wymiany i koordynacji międzynarodowych prac statystycznych w regionie Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE). Jej członkami są szefowie krajowych urzędów statystycznych krajów z regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej oraz ponadnarodowych organizacji statystycznych, takich jak np. OECD. W jej pracach biorą udział również kraje spoza regionu UNECE oraz wszystkie znaczące międzynarodowe organizacje działające w obszarze statystyki.

Plenarna sesja CES odbywa się corocznie. Jej głównymi założeniami są:

  • poprawa statystyk narodowych i ich międzynarodowej porównywalności,
  • promocja ścisłej współpracy w obszarze statystyki w celu osiągnięcia większego stopnia jednolitości założeń, definicji oraz zmniejszenia obciążeń krajowych urzędów statystycznych,
  • zapewnienie możliwości wymiany poglądów i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na prowadzenie międzynarodowej współpracy statystycznej,
  • dyskusja nad standardami statystycznymi w regionie UNECE.

Zgodnie z ostatnim punktem, CES ma prawo przyjmować standardy w dziedzinie statystyki, które powinny być stosowane w regionie UNECE.

Przedstawiciele GUS uczestniczą w corocznej Plenarnej Sesji CES, a przedstawiciele resortu statystyki biorą aktywny udział w seminariach oraz pracach grup roboczych koordynowanych przez Wydział Statystyki w Genewie.

1. ONZ - Strona Główna
2. Wydział Statystyki ONZ
3. Statystyki UNECE
4. Bazy danych
 


 

Do góry

Newsletter