Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Produkcja ogrodnicza. Badanie warzyw gruntowych

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.06.2007

Łączna powierzchnia uprawy warzyw gruntowych w Polsce w 2006 r. włączając powierzchnię uprawy warzyw gruntowych w ogrodach przydomowych (25,6 tys. ha) wynosiła 223,5 tys. ha.

Wyniki badania reprezentacyjnego wskazują, że ponad 20% powierzchni uprawy warzyw było nawadnianych przy użyciu deszczowni stałych lub przenośnych. W gospodarstwach prowadzących uprawę warzyw zaledwie ok. 3% ogólnej pojemności chłodni i przechowalni stanowiły chłodnie z kontrolowaną atmosferą, zaś chłodnie z wymuszonym obiegiem powietrza ok. 18% łącznej kubatury chłodni i przechowalni. Najwyższy procentowy udział maszyn i urządzeń do uprawy posiadała grupa gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 10-15 ha.

Wśród użytkowników prowadzących gospodarstwa warzywnicze w 2006 r. około 82% to osoby w wieku lat 30-59, zaledwie ok. 6% użytkowników tych gospodarstw były to osoby do 29 roku życia, a niespełna 12% to osoby w wieku 60 lat i więcej. Wśród osób prowadzących gospodarstwa z produkcją warzywniczą jedynie ok. 8% posiadało wykształcenie ogrodnicze.

Uwagi ogólne

W analizie danych wykorzystano wyniki reprezentacyjnego badania warzyw, szacunki rzeczoznawców terenowych GUS, a także sprawozdawczość z gospodarstw państwowych spółdzielczych i spółek, a ponadto wyniki reprezentacyjnego badania użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich w2006 r.

Dobór próby gospodarstw rolnych do badania reprezentacyjnego warzyw gruntowych.

Badaną populację stanowiły gospodarstwa indywidualne, w których powierzchnia upraw warzyw gruntowych była nie mniejsza niż 0,1 ha. Badana populacja liczyła 196 937 gospodarstw. Jako operat losowania wykorzystano Statystyczny Rejestr Gospodarstw Rolnych i Leśnych utworzony po Powszechnym Spisie Rolnym 2002. Dane w tym rejestrze były następnie aktualizowane wynikami kolejnych reprezentacyjnych badań rolniczych. Liczebność próby ustalono na ok. 8000 gospodarstw.

W celu wyboru próby zastosowano schemat losowania warstwowego – optymalnego. Przyjęto, że populacja gospodarstw rolnych objęta badaniem podzielona zostanie na siedem warstw, przy czym gospodarstwa zakwalifikowane do warstwy 7 jako największe ze względu na powierzchnię uprawy warzyw, nie będą losowane, lecz warstwa ta zostanie zbadana w 100%.

Podziału populacji na warstwy tj. ustalenie granic poszczególnych warstw oraz alokacji założonej liczebności próby pomiędzy warstwy dokonano przy pomocy metody optymalizacji numerycznej. Jako kryterium optymalności przyjęto minimalizację współczynnika zmienności powierzchni uprawy warzyw gruntowych przy ustalonej liczebności próby.
 

Po określeniu warstw i ustaleniu liczby gospodarstw losowanych do próby z poszczególnych warstw, dokonano losowania gospodarstw do próby. W poszczególnych warstwach (z wyjątkiem warstwy siódmej) próbę losowano proporcjonalnie z poszczególnych województw. W efekcie próba liczyła 8006 gospodarstw, w tym 1885 zakwalifikowanych bez losowania, o powierzchni uprawy warzyw przekraczającej 7,45 ha.

Zasady losowania próby zostały opracowane przez mgr B. Lednickiego, konsultanta z Departamentu Statystyki Przedsiębiorstw i Rejestrów GUS.


Informacja zawiera uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania warzyw gruntowych w połączeniu z wynikami szacunków produkcji ogrodniczej oraz reprezentacyjnego badania użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów i pogłowia zwierząt gospodarskich w 2006 r. Uzupełnieniem tych badań są wyniki uzyskane ze sprawozdawczości z gospodarstw państwowych, spółdzielczych i spółek.

Do góry

Newsletter