Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w rejestrze REGON wpisanych było 1453,2 tys. podmiotów gospo-darki narodowej zlokalizowanych na obszarach przygra-nicznych na terenie Polski, co stanowiło 33,7% ogólnej liczby podmiotów w kraju (4309,8 tys.). W porównaniu z 2016 r. w analizowanej strefie liczba podmiotów zwiększyła się o 18,5 tys., tj. o 1,3% (w kraju o 1,7%), a w odniesieniu do 2012 r. odnotowano wzrost o 82,8 tys. – tj. o 6,0% (w kraju o 8,4%).

 

Zdecydowana większość podmiotów strefy przygranicznej na koniec 2017 roku należała do sektora prywatnego (95,7% wobec 96,1% w kraju). W porównaniu z 2016 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej w tym sektorze zwiększyła się o 19,2 tys. do 1390,6 tys., tj. o 1,4% (w kraju wzrosła o 1,7 %). Natomiast do sektora publicznego należało 51,0 tys. podmiotów, tj. o 2,9 tys. mniej (o 5,3%) niż w roku poprzednim (w kraju o 5,6% mniej).

W ogólnej liczbie podmiotów zlokalizowanych w strefie przygranicznej w 2017 roku, największy udział stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 70,4% (w kraju 69,6%). W porównaniu z 2016 r. w rejestrze REGON wpisanych było o 10,2 tys. więcej (o 1,0%) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (w kraju – o 1,1% więcej).

Podmioty gospodarki narodowej na 1000 ludności

W strefie przygranicznej w 2017 r. na 1000 ludności przypadało 106,6 podmiotów (w kraju 112,2). W 2016 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 105,2 i 110,3. W strefie przygranicznej analizowanej według odcinków granic, najwięcej podmiotów na 1000 ludności w 2017 r. odnotowano nad morzem (130,3 wobec 128,0 przed rokiem) oraz przy granicy z Niemcami (125,7 wobec 124,2). W strefie przy pozostałych odcinkach granic liczba podmiotów na 1000 ludności była mniejsza niż wartość tego wskaźnika dla ogółu obszarów przygranicznych na terenie Polski (106,6). Najmniejsza liczba podmiotów na 1000 ludności wystąpiła przy granicy z Ukrainą (72,3) oraz Litwą (80,2).

Spośród obszarów przygranicznych w województwach, które tworzą strefę przygraniczną
Polski, najwięcej podmiotów wpisanych w rejestrze REGON, przypadało na 1000 ludności
w województwie zachodniopomorskim (137,3), pomorskim (134,0) i lubuskim (117,5). Wartości te były wyższe aniżeli dla całych województw, które wyniosły odpowiednio: 130,7; 126,6; 111,1.

Natomiast w województwie mazowieckim liczba podmiotów na 1000 ludności była znacznie większa (150,6) niż w obszarze przygranicznym znajdującym się na terenie tego województwa (72,6). Należy jednak zaznaczyć, że w tym przypadku powierzchnia strefy przygranicznej jest relatywnie mała.