Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2009 roku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
18.06.2010

Prezentowana informacja opracowana została w oparciu o sprawozdania finansowe 51 podmiotów prowadzących działalność maklerską w 2009 roku, z tego 44 domy maklerskie i 7 biur maklerskich (w roku 2008 było 43 domy i 7 biur). Wśród badanych przedsiębiorstw maklerskich było 47 spółek akcyjnych.

Suma bilansowa przedsiębiorstw maklerskich w ciągu dwunastu miesięcy zwiększyła się z 8 678 mln zł do 9 779 mln zł (o 12,7%). W domach maklerskich odnotowano jej wzrost o 830 mln zł, tj. 11,3%, a w biurach maklerskich o 270 mln zł, tj. o 19,9%. Nastąpiło zmniejszenie o 1,6% środków pieniężnych, stanowiących główną pozycję aktywów; w tym w domach maklerskich o 255 mln zł.

Na wartość majątku przedsiębiorstw maklerskich zadziałał wzrost wartości krótkoterminowych należności o 889 mln zł; w domach maklerskich ich kwota wzrosła o 841 mln zł (o 63,2%), zaś w biurach maklerskich o 48 mln zł (o 53,8%).

Nastąpił wzrost wartości instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu (o 58,5%), spowodowany przede wszystkim przeszło 2-krotnym wzrostem wartości akcji w tym portfelu. Wartość instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży spadła o 4,1%.

W przedsiębiorstwach maklerskich kwota należności długoterminowych zmniejszyła się nieznacznie (o 0,2%). Wartości niematerialne i prawne wzrosły o ok. 14 mln zł, tj 28,2%, w domach maklerskich odnotowano wzrost o 6,3 mln zł (16,4%), a w biurach maklerskich o 7,6 mln zł (70,5%).

Po stronie pasywów w okresie roku wzrosły o 31,2% zobowiązania krótkoterminowe, zarówno w domach (wzrost z 3 923 mln zł do 5 273 mln zł), jak i w biurach maklerskich (z 986 mln zł do 1 167 mln zł).

Kapitały własne przedsiębiorstw maklerskich spadły do 3 099 mln zł (o 429 mln zł), w domach maklerskich (z ok. 3 167 mln zł do 2 649 mln zł), a w biurach wzrosły o 89 mln zł (z 360 mln zł do 449 mln zł). Nastąpił spadek o 3,2% wartości kapitału zapasowego.

Przychody z działalności maklerskiej, związane głównie z zarządzaniem portfelem klientów, spadły z 1 554,7 mln zł do 1 463 mln zł (o 5,9%); w domach maklerskich odnotowano ich spadek z 1 342 mln zł do 1 253 mln zł (o 6,6%), w biurach maklerskich z 212,7 mln zł do 209,7 mln zł (o 1,4%). Główną pozycją przychodów była prowizja, której wartość wzrosła w analizowanym okresie o 0,4% do kwoty 1 045 mln zł. Wpływy z prowizji uzyskane przez domy maklerskie wzrosły o 1,1%, a wpływy z tego tytułu zrealizowane przez biura maklerskie zmniejszyły się o 2,7%.

Wysokość prowizji z działalności maklerskiej w znacznej mierze kształtowały wpływy z operacji papierami wartościowymi na rachunek klientów, które w 2009 r. wyniosły łącznie 772,8 mln zł (przed rokiem 721 mln zł). Wzrost prowizji w biurach maklerskich wyniósł 27,8%, a w domach 4,5%.

Koszty działalności maklerskiejogółem wzrosły o 0,1% we wszystkich podmiotach maklerskich; spadek nastąpił w domach maklerskich o 1,4%, natomiast w biurach wzrosły o 12,6%. Opłaty na rzecz instytucji rynku kapitałowego zwiększyły się o 15,3%, wydatki na wynagrodzenia o 2,4%, nakłady na ubezpieczenia społeczne o 8%. Wzrost wynagrodzeń w domach maklerskich wyniósł 0,7%, a w biurach maklerskich o 20,3%.

Wynik na działalności maklerskiejw 2009 r. był dodatni w kwocie 337 mln zł, w tym na domy maklerskie przypadało 269,3 mln zł. Wynik ten był gorszy niż przed rokiem: w domach maklerskich o ponad 74,4 mln zł, w biurach maklerskich o ponad 18,9 mln zł.

W ynik działalności operacyjnej w kwocie 825 mln zł był niższy niż w 2008 r. o 118 mln zł. Wynik ten w domach maklerskich zmniejszył się o 13,2%, a o 6% w biurach maklerskich. Obniżyła się różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności o ok. 4,3 mln zł. Przedsiębiorstwa maklerskie w 2009 r. osiągnęły nadwyżkę przychodów nad kosztami finansowymi w kwocie ok. 240 mln zł. Biura maklerskie osiągnęły nadwyżkę przychodów nad kosztami finansowymi w kwocie 37 mln zł, a domy w kwocie 202 mln zł.

Wynik działalności gospodarczej domów maklerskich w kwocie 938,9 mln zł ukształtował się na poziomie niższym niż w 2008 r. o 9,6 mln zł,biura maklerskie również wykazały dodatni wynik w wysokości 125,6 mln zł, ale był to rezultat gorszy o ok. 23,5 mln zł. Salda nadzwyczajnych zysków i strat nie wykazały żadne przedsiębiorstwa maklerskie, toteż wynik finansowybrutto był tożsamy z wynikiem działalności gospodarczej. Po uwzględnieniu podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń podmiotów gospodarczych na rzecz budżetu, przedsiębiorstwa maklerskie osiągnęły na koniec 2009 r. wynik finansowy netto w wysokości 949,7 mln zł (o 108 mln zł niższy), z tego domy maklerskie wypracowały 824 mln zł (o 84,5 mln zł mniej), a biura maklerskie 125,6 mln zł (o 23,5 mln zł mniej).

Zyski netto osiągnęło 40 przedsiębiorstw maklerskich,z tego 35 domów i 5 biur maklerskich, straty netto poniosło 11 przedsiębiorstw maklerskich, z tego 9 domów maklerskich i 2 biura.

Wskaźnik rentowności obrotu brutto wszystkich podmiotów maklerskichwyniósł 38%, w grupie domów maklerskich 37,4%, a w biurach maklerskich 42,9%. W okresie dwunastu miesięcy 2009 r. wskaźniki te poprawiły się odpowiednio o 8,7 pkt proc., o 9 pkt proc. i 4,9 pkt proc.


1 Sprawozdania finansowe domów i biur maklerskich (stan na 31 grudnia 2009 r.) udostępnione zostały przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Do góry

Newsletter