Na koniec 2017 r. w ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało 37201 rodzin zastępczych oraz 571 rodzinnych domów dziecka, które zapewniały opiekę 55761 dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej. Wśród rodzin zastępczych rodziny spokrewnione stanowiły 64,3% ogólnej ich liczby, rodziny niezawodowe – 30,1% i rodziny zawodowe – 5,6%.

Osoby pełniące funkcję rodzinnej pieczy zastępczej

Funkcję rodziny zastępczej pełniło 20598 małżeństw i 16603 osoby samotne. Rodziny, do których przyjęto jedno dziecko stanowiły 73,2%, dwoje – 18,2%, troje – 5,5%, czworo i więcej dzieci – 3,0% ogólnej liczby rodzin zastępczych. Najczęściej pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmowały się osoby w wieku 51–70 lat – 55,0%. Drugą grupą pod względem liczebności były rodziny prowadzone przez osoby w wieku 31-50 lat (31,5%). Rodzinne domy dziecka były prowadzone przez 499 małżeństw i 72 osoby samotne. 79,0% osób pełniących funkcję rodzinnego domu dziecka było w grupie wiekowej 41–60 lat.