Według stanu w dniu 31 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju działało 1168 placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, które dysponowały 18,9 tys. miejsc. W końcu grudnia 2017 r. przebywało w nich 16,9 tys. wychowanków. Liczba placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej w porównaniu z 2016 r. zwiększyła się o 3,7%. Zmniejszeniu uległa liczba miejsc (o 2,5%) oraz wychowanków (o 3,8%).

 

Placówki

W 2017 r. działało 1155 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 10 regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i 3 interwencyjne ośrodki preadopcyjne. Do placówek opiekuńczo-wychowawczych zaliczamy placówki socjalizacyjne (59,0% wszystkich placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej), rodzinne, interwencyjne, specjalistyczno-terapeutyczne oraz placówki łączące zadania.