Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
wrz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 8/2023

31 sierpnia 2023 r. ukazał się nr 8/2023 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2023/8.
Czytaj dalej
4
wrz

Partnerzy dialogu społecznego - związki zawodowe i organizacje pracodawców - wyniki wstępne w 2022

W 2022 r. 353 aktywne organizacje pracodawców zrzeszały 21,6 tys. członków. Natomiast do 11 656 związków zawodowych należało łącznie 1,4 mln osób. Największa część członków związków zawodowych (19,3%) pracowała w edukacji, z kolei pracodawcy należący do organizacji pracodawców w największym stopniu zajmowali się opieką zdrowotną i pomocą społeczną (16,6%).
Czytaj dalej
4
wrz

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2022

Informacja analityczna o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz sytuacji demograficznej w 2022 r. (zmiany w liczbie i struktura ludności, ogólne informacje o urodzeniach, małżeństwach, rozwodach, separacjach i zgonach oraz migracjach ludności).
Czytaj dalej
11
wrz

Popyt na pracę w drugim kwartale 2023 roku

W Polsce na koniec drugiego kwartału 2023 r. było 113,2 tys. wolnych miejsc pracy (o 1,5% mniej niż na koniec pierwszego kwartału br.). Największy spadek w skali roku liczby wolnych miejsc pracy wystąpił w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Wskaźnik wolnych miejsc pracy pozostał na tym samym poziomie jak w poprzednim kwartale (0,90%).
Czytaj dalej
11
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2023

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej
11
wrz

Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2023 roku - dane wstępne

W I półroczu 2023 r. zgłoszono 28400 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 1,8% więcej niż w I półroczu 2022 r. Zwiększyła się również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 1,89 do 1,99.
Czytaj dalej
11
wrz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - sierpień 2023

Według stanu na koniec sierpnia 2023 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 099,9 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,3% więcej niż miesiąc wcześniej. W sierpniu zarejestrowano 32,0 tys. nowych podmiotów w rejestrze REGON.
Czytaj dalej
11
wrz

Budownictwo w 1 półroczu 2023 roku

W 1 półroczu 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, odnotowano wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
11
wrz

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za drugi kwartał 2023 roku

W 2 kwartale 2023 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 1,3%. W porównaniu do 2 kwartału 2022 r. wzrosły o 8,0%.
Czytaj dalej
11
wrz

Emeryci i renciści pracujący w gospodarce narodowej w marcu 2023 r.

Na koniec marca 2023 r. było 783,3 tys. emerytów i rencistów pracujących w gospodarce narodowej, wśród których 50,5% stanowiły kobiety.
Czytaj dalej
11
wrz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON sierpień 2023

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
14
wrz

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2022 r.

Podstawowe informacje o ostatecznych szacunkach produkcji zwierzęcej. Informacje o produkcji żywca (wieprzowego, wołowego, drobiowego), wełny, mleka oraz jaj konsumpcyjnych i jaj wylęgowych.
Czytaj dalej
14
wrz

Nakłady i wyniki przemysłu - 1-2 kwartał 2023 roku

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku.
Czytaj dalej
14
wrz

Wyniki finansowe instytucji kultury w I półroczu 2023 roku

W pierwszym półroczu 2023 r. wyniki finansowe instytucji kultury były wyższe w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody ogółem wzrosły w tym czasie o 17,4%, a nakłady inwestycyjne o 15,1%.
Czytaj dalej
14
wrz

Pogłowie bydła według stanu w czerwcu 2023 roku

Pogłowie bydła w czerwcu 2023 r. liczyło 6353,7 tys. sztuk, i było niższe o 1,4% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia wszystkich grup wiekowych stada za wyjątkiem bydła powyżej 2 lat (bez krów).
Czytaj dalej
14
wrz

Pogłowie świń według stanu w czerwcu 2023 roku

Według wstępnych danych pogłowie świń* w czerwcu 2023 r. liczyło 9436,3 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 1,8%. Redukcja pogłowia wystąpiła w czterech grupach świń, w szczególności w grupie trzody chlewnej na ubój, gdzie wyniosła 4,8%.
Czytaj dalej
14
wrz

Gospodarka mieszkaniowa w 2022 roku

W Polsce według stanu na koniec 2022 r. odnotowano ponad 15,6 mln mieszkań (wzrost o 1,4% w porównaniu do stanu na koniec 2021 r.), o łącznej powierzchni użytkowej 1 172,9 mln m2, w których znajdowało się 59,7 mln izb.
Czytaj dalej
14
wrz

Infrastruktura komunalna – energetyczna i gazowa w 2022 r.

W Polsce w 2022 r. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych zmalało o 5,0%, a liczba odbiorców wzrosła o 1,8%.
Czytaj dalej
14
wrz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2023 roku

W 1 półroczu 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 3 040,2 mld zł, a koszty ich uzyskania 2 850,7 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 157,3 mld zł.
Czytaj dalej
14
wrz

Statistics in Transition new series nr 4/2023

8 września 2023 r. ukazał się nr 4/2023 „Statistics in Transition new series”.
Czytaj dalej
15
wrz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2023 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - lipcu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 944,8 mld PLN w eksporcie oraz 907,0 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 37,9 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 49,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 4,4 %, a import spadł o 5,0 %.
Czytaj dalej
15
wrz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 10,1% (przy wzroście cen usług – o 11,1% i towarów – o 9,8%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług utrzymały się na tym samym poziomie (w tym towarów spadły – o 0,2%, a ceny usług wzrosły – o 0,6%).
Czytaj dalej
18
wrz

Usługi biznesowe w 2021 roku

W 2021 r. wartość obrotów przedsiębiorstw prowadzących działalności związane z obsługą działalności gospodarczej wyniosła 541,0 mld zł. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost wartości obrotów przy jednoczesnym wzroście liczby przedsiębiorstw i pracujących ogółem.
Czytaj dalej
19
wrz

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
20
wrz

Koniunktura konsumencka - wrzesień 2023 roku

We wrześniu 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 20,3 i był o 2,0 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
20
wrz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku

W sierpniu 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było zbliżone do notowanego w sierpniu 2022 r. i wyniosło 6502,1 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca przeciętne zatrudnienie było niższe o 0,2%.
Czytaj dalej
20
wrz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku

Według wstępnych danych w sierpniu 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w stosunku do lipca 2023 r. - o 0,1%, a spadły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 2,8%.
Czytaj dalej
20
wrz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2023 roku

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,0% w porównaniu z sierpniem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 10,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z lipcem br. wzrosła o 1,0%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, kiedy notowano wzrost o 12,9% w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku.
Czytaj dalej
20
wrz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2023 roku

Według wstępnych danych w sierpniu 2023 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku wzrosły o 9,8%, a w porównaniu z lipcem 2023 r. – o 0,8%.
Czytaj dalej
21
wrz

Ceny produktów rolnych w sierpniu 2023 roku

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w sierpniu 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,2%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 18,7%).
Czytaj dalej
21
wrz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień 2023 roku

W pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
Czytaj dalej
21
wrz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2023 roku

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w sierpniu 2023 r. była wyższa o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 5,9%) oraz wyższa o 7,4% w stosunku do lipca br. roku (przed rokiem wzrost o 5,0%).
Czytaj dalej
21
wrz

Dynamika sprzedaży detalicznej w sierpniu 2023 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu 2023 r. była niższa niż przed rokiem o 2,7% (wobec wzrostu o 4,2% w sierpniu 2022 r.). W porównaniu z lipcem 2023 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 2,8%. W okresie styczeń-sierpień 2023 r. sprzedaż zmalała r/r o 4,2% (w 2022 r. wzrost o 7,3%).
Czytaj dalej
22
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - wrzesień 2023 roku

We wrześniu br. we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do prezentowanego w sierpniu br. Wskaźnik ten we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej . W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian lub pogorszenie zarówno składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.
Czytaj dalej
22
wrz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2023 r.)

Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych.
Czytaj dalej
25
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2023 r.

25
wrz

Biuletyn Statystyczny Nr 8/2023

25
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2023 roku

25
wrz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2023 roku

25
wrz

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2022 r.

26
wrz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2023 (wrzesień 2023)

27
wrz

Budżety gospodarstw domowych w 2022 roku

28
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w 2022 roku

28
wrz

Produkt krajowy brutto i wartość dodana brutto w przekroju regionów w 2021 r.

28
wrz

Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2021/2022

28
wrz

Pracujący w gospodarce narodowej w kwietniu 2023 r.

28
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny wypłacone obywatelom Ukrainy w 2022 r.

28
wrz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów stan na dzień 30 czerwca 2023 roku

28
wrz

Infografika - Pracujący w gospodarce narodowej w kwietniu 2023 r.

28
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 2023 roku

28
wrz

Telekomunikacja w 2022 roku

28
wrz

Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r.

28
wrz

Bezrobocie rejestrowane 1-2 kwartał 2023 roku

28
wrz

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury - szereg do lipca 2023 r.

28
wrz

Transport - wyniki działalności w 2022 roku

28
wrz

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2022 roku

29
wrz

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku

29
wrz

Koniunktura w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2023 roku

29
wrz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2023 roku

29
wrz

Obwieszczenie w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2021 rok

Publikacje urzędów statystycznych

1
wrz

Przegląd Statystyczny Warszawy. 2 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
4
wrz
4
wrz

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2022 r. wyższe niż przed rokiem były zbiory zbóż ogółem, buraków cukrowych, rzepaku i rzepiku oraz owoców z drzew i krzewów owocowych w sadach, a niższe – zbiory ziemniaków. Zmniejszyło się się pogłowie świń i drobiu, ale wzrosła liczebność stada bydła i owiec. Więcej skupiono żywca drobiowego i mleka krowiego, a mniej zbóż, warzyw, owoców, ziemniaków, żywca wieprzowego i wołowego. Odnotowano znaczny wzrost cen skupu produktów objętych obserwacją: zbóż, ziemniaków, żywca wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz mleka krowiego.
Czytaj dalej
6
wrz

Województwo pomorskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2022 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej
6
wrz

Biuletyn statystyczny Poznania (2 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
8
wrz

Dni Zielonej Góry - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
11
wrz

Edukacja i wychowanie w województwie podlaskim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie prezentuje dane o wszystkich szkołach objętych systemem oświaty. Przedstawione informacje, z wyjątkiem danych o szkołach wyższych, opracowano na podstawie systemu informacji oświatowej administrowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Czytaj dalej
11
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za lipiec 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
14
wrz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W 2022 r. przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim wyniosło 302,0 tys. osób i wzrosło w skali roku o 1,7%. Liczba przyjęć do pracy była wyższa niż liczba zwolnień o 0,7 tys. osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6169,94 zł, co stanowiło 92,0% przeciętnego wynagrodzenia w kraju. W porównaniu z 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie zachodniopomorskim było wyższe o 11,2% (wobec wzrostu o 11,7% w kraju), przy czym wyższe wynagrodzenia odnotowano zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (odpowiednio o 7,6% i o 13,8%).
Czytaj dalej
19
wrz
20
wrz

Sprzedaż leków na receptę w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W województwie mazowieckim zrealizowano 64,7 mln recept, z czego 95,6% miało postać elektroniczną, tj. o 1,4 p. proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.
Czytaj dalej
20
wrz

Województwo lubuskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
21
wrz

Pracujący i wynagrodzenia w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane dane obejmują pracujących w gospodarce narodowej w województwie świętokrzyskim w 2022 roku według sekcji PKD, statusu zatrudnienia, płci oraz miejsca zamieszkania.
Czytaj dalej
21
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W gospodarstwach domowych w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano większy wzrost wydatków niż dochodu rozporządzalnego, spadek spożycia większości podstawowych artykułów żywnościowych oraz poprawę wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt nowej generacji. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw uległa pogorszeniu.
Czytaj dalej
22
wrz

Dzień Budowlańca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
25
wrz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2 kwartale 2023 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

25
wrz

Biuletyn statystyczny Szczecina 02 kwartał 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

26
wrz

Informator statystyczny - miasto Tarnów 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 2 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
wrz

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
wrz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2023 - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Województwo podlaskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 2 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
wrz

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w drugim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w 2 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2023 (2 kwartał 2023)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie świętokrzyskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - sierpień 2023

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 2 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Informator statystyczny - miasto Nowy Sącz 2023

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Świadczenia na rzecz rodziny w województwie małopolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa małopolskiego - sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - 2 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (sierpień 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2023

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 2 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - sierpień 2023

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie opolskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podkarpackim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 2 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 2 kwartale 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Transport - wyniki działalności w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2023

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Telekomunikacja w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 2 kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Statystyka Warszawy. Sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 2 kwartał 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubuskim - stan w czerwcu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w sierpniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w drugim kwartale 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie dolnośląskim w czerwcuu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Statystyka Wrocławia. Sierpień 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
wrz

Wrocław w liczbach 2023

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
wrz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
wrz

Edukacja w województwie łódzkim w roku szkolnym 2022/2023

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie łódzkim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (2 kwartał 2023 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Wrzesień 2023 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2023 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
wrz

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter