Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2023 roku

27.06.2024
Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2023 r. wyniosła 3,2 mld zł i była wyższa o 18,7% w stosunku do wartości z końca roku poprzedniego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona środowiska w 2023 roku

27.06.2024
W 2023 r. odnotowano spadek poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (o ok. 12%) oraz ilości wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych w porównaniu do roku poprzedniego (o ok. 13%). Nastąpiła redukcja emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza o ok. 21% oraz gazowych o ponad 15%. Zmniejszyła się o ok. 4% ogólna ilość wytworzonych odpadów – spadek ilości odpadów przemysłowych o ok. 5%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Infrastruktura komunalna - wodociągowa i kanalizacyjna w 2023 roku

27.06.2024
W Polsce w 2023 r. długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 3,9 tys. km (o 2,2%), a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych o 114,8 tys. sztuk (o 2,9%).
Czytaj dalej

Publikacja Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2019-2023

27.06.2024
Podstawowe informacje na temat rachunków narodowych według kwartałów. Obejmują kwartalne szacunki produktu krajowego brutto za lata 2019-2023 opracowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2024 roku

27.06.2024
W 1 kwartale 2024 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 7,1 mln turystów, którym udzielono 17,4 mln noclegów. W porównaniu z 1 kwartałem 2023 r. liczba turystów przebywających w obiektach noclegowych zwiększyła się o 0,7%, natomiast liczba udzielonych im noclegów o 0,3%.
Czytaj dalej

Publikacja Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

27.06.2024
Długookresowa analiza trendów efektywności energetycznej za pomocą globalnych i sektorowych wskaźników efektywności energetycznej (70). Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny efektywności energetycznej zarówno w skali makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Czytaj dalej

Publikacja Efekty działalności budowlanej w 2023 roku

27.06.2024
W publikacji zaprezentowano analizę ilościową i jakościową w zakresie ruchu budowlanego, przedstawiającą najistotniejsze aspekty i główne tendencje zaobserwowanych zjawisk dotyczących pozwoleń wydanych na budowę oraz efektów rzeczowych budownictwa, ocenę sytuacji w zakresie wolumenu decyzji o pozwoleniach wydanych na budowę oraz liczebności i powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych, a także mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, w podziale na rodzaje obiektów budowlanych, a dla mieszkań, również według form budownictwa. Dla budynków mieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, na których budowę wydano pozwolenia obserwacja odnosi się do ich liczby, zawiera również informacje dotyczące podstawy prawnej wydania wszystkich pozwoleń, opartych o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2023 roku

27.06.2024
Badaniem objęte zostały 84 przedsiębiorstwa prowadzące w 2023 r. działalność leasingową. Przedsiębiorstwa te w ciągu całego 2023 r. zawarły 599 tys. nowych umów leasingu na 726 tys. przedmiotów (środków) o łącznej wartości 84,2 mld zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Leśnictwo w 2023 roku

27.06.2024
Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r., powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 9495,7 tys. ha, w tym lasy zajmowały obszar 9294,9 tys. ha i stanowiły 29,6% powierzchni kraju. W 2023 r. wykonano odnowienia lasów na powierzchni 63,1 tys. ha, a zalesienia objęły obszar 0,7 tys. ha. W 2023 r., w stosunku do roku poprzedniego, odnotowano spadek pozyskania drewna ogółem (o 6,7%) do poziomu 41662,2 tys. m3, w tym grubizny (o 6,7%) do 39846,0 tys. m3.
Czytaj dalej

Publikacja Bezrobocie rejestrowane 1 kwartał 2024 roku

27.06.2024
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    409
Do góry

Newsletter