Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2013 r.

11.02.2014
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2013 r. wyniosło 3650,06 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r.

11.02.2014
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3821,51 zł.
Czytaj dalej

Komunikat/Obwieszczenie Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2013 r.

11.02.2014
Ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 3823,32 zł.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XII 2013 r.

11.02.2014
W 2013 roku eksport w cenach bieżących wyniósł 638,6 mld zł, a import 648,2 mld zł. W porównaniu z 2012 r. eksport zwiększył się o 5,8%, a import utrzymał się na takim samym poziomie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,6 mld zł (w 2012 roku minus 44,7 mld zł).
Czytaj dalej

Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010 - 2012

05.02.2014
Wyniki kwartalnych badań aktywności ekonomicznej ludności zrealizowanych w latach 2010–2012 ilustrujące zmiany w poziomie aktywności ekonomicznej ludności, liczbie i strukturze demografi czno-społecznej i zawodowej pracujących i bezrobotnych oraz przyczynach bierności zawodowej.
Czytaj dalej

Tablica Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON styczeń grudzień 2013

03.02.2014
Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej

Publikacja Ceny w gospodarce narodowej. Styczeń 2014 r.

29.01.2014
Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających i rocznych. Dane pochodzą z badań statystycznych GUS oraz innych instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu statystyki publicznej.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura konsumencka - Styczeń 2014 r.

24.01.2014
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 2,8 p. proc. i ukształtował się na poziomie -20,2. W największym stopniu poprawiły się oceny dotyczące dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 6,6 p. proc.), a w nieco mniejszym oceny dotyczące obecnej, jak i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio o 3,8 i 3,3 p. proc.).
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2014 r.

23.01.2014
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu oceniany jest pozytywnie, lepiej od negatywnych ocen z grudnia i analogicznego miesiąca ostatnich pięciu lat. Utrzymują się niekorzystne oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji. Odpowiednie prognozy są pozytywne, wobec negatywnych oczekiwań formułowanych w grudniu.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej - styczeń - grudzień 2013 r.

21.01.2014
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w 2013 r. spadły w stosunku do roku poprzedniego o 1,3% (wobec wzrostu 3,3% w 2012 r.), w tym w największym stopniu - o 10,3% - w górnictwie i wydobywaniu. Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe obniżono o 0,8%, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 0,6%. Podniesiono natomiast ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 1,6%.
Czytaj dalej
1    105  106  107  108  109  110  111  112  113    114
Do góry

Newsletter