Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej1 za 2003 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.11.2004

Wartość aktywów badanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na dzień 31.12.2003r. wyniosła 15,7 mld zł, z tego 72,7% stanowiły aktywa trwałe, a 27,3% aktywa obrotowe. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość aktywów wzrosła o 1,0 mld zł (aktywa trwałe stanowiły 71,4%, a aktywa obrotowe 28,6%).

Aktywa trwałe badanych podmiotów osiągnęły wartość 11,4 mld zł, z tego 99,0% stanowiły rzeczowe aktywa trwałe, 0,4% wartości niematerialne i prawne, 0,3% długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, 0,2% inwestycje długoterminowe, 0,1% należności długoterminowe.

Wartość aktywów obrotowych wyniosła 4,3 mld zł, w tym należności krótkoterminowe stanowiły 56,0%, inwestycje krótkoterminowe 29,5%, zapasy 12,3%, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2,2%.

W strukturze pasywów kapitały (fundusze) własne stanowiły 40,6%, a zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59,4%. Udział zobowiązań krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem wyniósł 81,7%, rezerw na zobowiązania 9,8%, zobowiązań długoterminowych 4,9%, a rozliczeń międzyokresowych 3,6%.

Kapitały (fundusze) własne badanych podmiotów na 31.12.2003r. wyniosły 6,4 mld zł i w porównaniu ze stanem na 1.01.2003r. zmniejszyły się o 0,8 mld zł.

Wartość rezerw na zobowiązania w badanym okresie zwiększyła się o 0,2 mld zł i w dniu 31.12.2003r. wyniosła 0,9 mld zł.

Kapitały obce na 31.12.2003r. wyniosły 8,1 mld zł z tego zobowiązania krótkoterminowe 7,6 mld zł, a zobowiązania długoterminowe 0,5 mld zł.

W porównaniu ze stanem na 1.01.2003r. kapitały obce zwiększyły się o 1,6 mld zł (zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 1,4 mld zł, a zobowiązania długoterminowe o 0,2 mld zł).

Przychody z całokształtu działalności uzyskane przez badane podmioty wyniosły 19,2 mld zł (wobec 19,6 mld zł przed rokiem), w tym przychody ze sprzedaży produktów stanowiły 93,4%, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1,2%, pozostałe przychody operacyjne 4,9%, przychody finansowe 0,5%.

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności wyniosły 21,5 mld zł (wobec 21,6 mld zł przed rokiem). W strukturze tych kosztów 94,0% stanowił koszt własny sprzedanych produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów, 4,0% pozostałe koszty operacyjne i 2,0% koszty finansowe.

Wynik finansowy na działalności gospodarczej wyniósł minus 2,3 mld zł. Po uwzględnieniu salda zysków i strat nadzwyczajnych w kwocie 5,7 mln zł (zyski nadzwyczajne stanowiły kwotę 8,0 mln zł, a straty nadzwyczajne 2,3 mln zł) wynik finansowy brutto wyniósł minus 2,3 mld zł.

Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto stanowiły kwotę 6,9 mln zł (w tym podatek dochodowy 6,5 mln zł).

Wynik finansowy netto badanych podmiotów na dzień 31.12.2003r. zamknął się stratą w wysokości 2,3 mld zł, tj. o 0,3 mld zł większą niż w poprzednim roku.

Spośród 1521 badanych jednostek 66,9% wykazało na koniec 2003r. stratę netto, a 31,2% zysk netto.


--------------------------------------------------------------------------------
1 Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej objęte sprawozdawczością na formularzu F-02 (statystyczne sprawozdanie finansowe, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat). Prezentowane w niniejszej informacji dane dotyczą 1521 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób. Podział tych podmiotów według klas PKD przedstawia się następująco: szpitalnictwo - 669 jednostek, praktyka lekarska - 699 jednostek, praktyka stomatologiczna - 12 jednostek, pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego -125 jednostek, opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem - 10 jednostek, opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania - 6 jednostek.
 

Do góry

Newsletter