Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wstępne wyniki o odpadach komunalnych zebranych w 2007 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
26.08.2008

Szacuje się, że w 2007 r. zebrano około 10 083 tys. ton odpadów komunalnych. Średni wskaźnik zebranych odpadów na 1 mieszkańca kształtował się na poziomie 265 kg. Selektywnie zebrano około 513 tys. ton odpadów komunalnych. Ilość wszystkich rodzajów odpadów zebranych selektywnie w stosunku do roku ubiegłego wzrosła.

 

Z analizy pozyskanych danych wynika, że w 2676 gminach prowadzona była selektywna zbiórka odpadów komunalnych, ale tylko w 280 gminach zbierano oddzielnie również odpady biodegradowalne. Były to przeważnie odpady powstające w sektorze usług komunalnych (np. przy utrzymywaniu terenów zielonych i cmentarzy), handlu i usług (odpady z targowisk i gastronomii) oraz w gospodarstwach domowych (łącznie z odpadami z ogródków przydomowych i działek rekreacyjnych).

 

Zmniejszyła się liczba gmin, które nie zorganizowały selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z 558 w 2006 r. do 368 na koniec roku 2007.

W 2007 r. selektywnie zebrano zaledwie 5,1% odpadów komunalnych. Około 1,5% wysegregowano z masy zebranych odpadów zmieszanych. Niewielki odsetek odpadów został przetworzony metodą biologiczną i mechaniczno-biologiczną (3,6%) oraz termiczną (0,4%).

W Polsce termiczne przekształcanie odpadów komunalnych wciąż stosowane jest na niewielką skalę. Od 2001 r. poddano obróbce termicznej zaledwie 266 tys. ton odpadów komunalnych. W 2007 r. przetworzono termicznie 41 tys. ton tych odpadów.

Z ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych zmieszanych (około 9 570 tys. ton) 70% pochodziło z gospodarstw domowych, 25% z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz 5% z usług komunalnych.

Deponowanie na składowiskach jest nadal podstawowym sposobem postępowania z odpadami komunalnymi w naszym kraju. W 2007 r. około 90% zebranych odpadów trafiło na kontrolowane składowiska. Na koniec roku zarejestrowano 929 czynnych kontrolowanych składowisk, które zajmowały ogólną powierzchnię 3 086 ha. Spośród nich 304 to składowiska wyposażone w instalacje odgazowywania, z których większość (bo 78%) stanowią takie, gdzie ujmowany gaz składowiskowy odprowadzany jest bezpośrednio do atmosfery.

Niepokojącym zjawiskiem jest wciąż rosnąca liczba tzw. „dzikich wysypisk”, na których porzucane są odpady. Pomimo tego, że w wielu gminach dzikie wysypiska usuwane są na bieżąco, w bardzo krótkim czasie pojawiają się nowe. Pod koniec roku 2007 gminy na swoim terenie doliczyły się około 3 tys. sztuk nielegalnych wysypisk, o ponad 300 więcej niż w 2006 r. W ciągu całego roku 2007 gminy zlikwidowały ich ponad 7 tys., czyli o ponad 1 tys. więcej niż w ciągu roku 2006. Najwięcej dzikich wysypisk zlikwidowano na terenach miast następujących województw: śląskiego – 1101, łódzkiego – 962, mazowieckiego – 952 i małopolskiego – 896.

Liczbę zbiorników bezodpływowych szacuje się na około 2 444 tys., natomiast przydomowych oczyszczalni ścieków na około 42 tys., zaś liczbę stacji zlewnych na około 2 tys.

W 2007 r. zostało zebranych i wywiezionych do oczyszczalni ścieków ponad 19 tys. dam3nieczystości ciekłych, z czego około 60% zebrano z gospodarstw domowych, około 10% z budynków użyteczności publicznej a pozostałe 30% z budynków jednostek prowadzących działalność gospodarczą.

Równocześnie informujemy, że w październiku br. na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl w dziale “Statystyka krajowa” ukaże się publikacja pt. “Infrastruktura komunalna w 2007 r.”. W powyższej publikacji prezentowane będą m. in. informacje na temat zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w następującym układzie:

 1. Oczyszczanie według form własności
 2. Gospodarka odpadami komunalnymi
 3. Odpady komunalne zebrane w kg na 1 mieszkańca
 4. Zebrane odpady komunalne zmieszane
 5. Odpady komunalne zebrane selektywnie
 6. Metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 7. Składowiska kontrolowane
 8. Odgazowywanie składowisk kontrolowanych
 9. Miejsce deponowania odpadów komunalnych
 10. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w gminach
 11. Gromadzenie nieczystości ciekłych
 12. Nieczystości ciekłe wywiezione do oczyszczalni ścieków.
Do góry

Newsletter