Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (pszenicy, żyta, żywca wo-łowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego) w marcu 2018 r. wyniósł 100,4  (co oznacza wzrost o 0,4%).

Na rynku produktów rolnych w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu pszenicy, pszenżyta, kukurydzy, ziemniaków i żywca wieprzowego. W skali roku obniżyły się ceny większości produktów rolnych, wzrosły jedynie ceny jęczmienia, żywca wołowego i mleka.

 Na targowiskach, zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem, jak i analogicznym okresem poprzedniego roku, wzrosły ceny wszystkich produktów rolnych objętych badaniem.

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych

W marcu 2018 r. miesięczny wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka, wyniósł 100,4. Kształtował się na poziomie wyższym od notowanego przed miesiącem (99,0), ale niższym niż przed rokiem (101,8). Roczny wskaźnik zmian cen skupu wyżej wymienionych produktów w marcu wyniósł 98,8 i był niższy od analogicznego wskaźnika w lutym (100,2).

Tablica 1. Ceny skupu (bez VAT)


Produkty

2017

2018


I-VI

VII-XII

II

III

w złotych

III

2017=100

II 2018=100

Ziarno zbóż

(bez siewnego) – za 1 dt

 

 

 

 

 

 

Pszenica

68,87

64,94

66,21

66,85

97,2

101,0

Żyto

56,47

53,85

57,42

57,25

98,8

99,7

Jęczmień

62,02

60,95

67,33

67,08

108,3

99,6

Pszenżyto

62,11

56,92

61,37

61,86

98,0

100,8

Owies

54,96

50,51

52,29

51,87

93,0

99,2

Kukurydza

63,70

50,81

60,46

61,81

98,0

102,2

Ziemniaki – za 1 dt

63,15

29,55

52,88

60,90

91,0

115,2

Żywiec rzeźny – za 1 kg

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)

6,27

6,42

6,47

6,34

102,5

98,0

w tym młode bydło

6,47

6,70

6,62

6,48

101,7

97,9

Trzoda chlewna

5,19

4,92

4,43

4,63

92,8

104,4

Drób

3,57

3,81

3,62

3,61

98,6

99,8

Mleko – za 1 hl

131,58

146,66

135,24

134,20

102,1

99,2


Tablica 2. Ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach (bez VAT)

Produkty

2017

2018


I-VI

VII-XII

II

III

w złotych

III

2017=100

II 2018=100

Ziarno zbóż – za 1 dt

 

 

 

 

 

 

Pszenica

77,51

80,21

80,79

81,02

105,7

100,3

Żyto

61,63

64,84

65,53

    65,51

107,6

100,0

Jęczmień

71,91

73,61

74,81

    75,45

105,0

100,9

Pszenżyto

66,92

70,06

70,35

71,22

107,8

101,2

Owies

63,94

65,33

65,67

    66,55

104,1

101,3

Ziemniaki jadalnea – za 1t

85,33

89,52

87,51

    87,82

105,0

100,4

Żywiec rzeźny – za 1 kg

 

 

 

 

 

 

Bydło (bez cieląt)b

6,97

6,90

6,93

7,22

104,5

104,2

w tym młode bydło

7,32

7,22

7,25

7,59

104,5

104,7

Trzoda chlewna

5,01

5,32

4,74

4,94

102,5

104,2

Zwierzęta gospodarskie – za 1 szt.

 

 

 

 

 

 

Krowa dojna

2995

3089

3040

3108

106,1

102,2

Jałówka 1-roczna

2250

2277

2064

2150

101,6

104,2

Prosię na chów

178,45

189,48

185,50

   185,43

106,1

100,0


Dane z zakresu skupu obliczono na podstawie informacji o wartości i ilości skupu realizowanego przez osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (bez osób fizycznych).

Wskaźniki cen skupu oraz cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach

a Bez wczesnych

b Średnia ważona cena bydła rzeźnego obliczona przy przyjęciu struktury ilości skupu młodego bydła i krów rzeźnych