Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zatrudnieni

Nazwa angielska: Paid employees

Definicja:

Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas określony (w tym zatrudnione sezonowo i dorywczo) i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (inaczej: pracownicy najemni). Przy ustalaniu stanu zatrudnienia na dany dzień w osobach fizycznych brane są pod uwagę osoby pełnozatrudnione oraz osoby niepełnozatrudnione.


Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne:

Do zatrudnionych (pracowników) zalicza się:

1) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w tym również:

- osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, finansowanych z Funduszu Pracy,

- osoby młodociane pracujące na podstawie umowy o pracę,

- osoby zatrudnione poza granicami kraju, pracujące na rzecz krajowych jednostek organizacyjnych,

- osoby przebywające za granicą na podstawie delegacji służbowej.

W zatrudnieniu należy uwzględnić cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami).

2) osoby zatrudnione na podstawie powołania, wyboru lub mianowania.

3) osoby pracujące w zakładach pracy w formie zorganizowanych grup roboczych (jednostki wojskowe, uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z wyjątkiem odbywających naukę zawodu, junacy obrony cywilnej, junacy straży przemysłowej i pożarnej, osoby odbywające w zakładach pracy zastępczą służbę poborowych, skazani.)

Do zatrudnionych (pracowników) nie zalicza się m.in.:

1) osób wykonujących pracę nakładczą,

2) uczniów, którzy zawarli z zakładem pracy umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

3) osób przebywających na urlopach wychowawczych w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (także tych, które pobierają jednocześnie zasiłki macierzyńskie z tytułu urodzenia kolejnego dziecka), mimo iż figurują one w stanie ewidencyjnym zakładu pracy,

4) uczniów szkół dla niepracujących oraz słuchaczy szkół wyższych odbywających praktyki wakacyjne lub dyplomowe,

5) osób wykonujących pracę na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło. W zależności od celu badania statystycznego mogą być stosowane odstępstwa od powyższych zasad (omawiane każdorazowo w objaśnieniach do poszczególnych sprawozdań statystycznych).

6) agentów.


Źródło definicji:
  • Zeszyt metodologiczny Pracujący w gospodarce narodowej
    Autor: Główny Urząd Statystyczny
    Miejsce publikacji: Warszawa 2020 r.

Pojęcie nadrzędne:

Pojęcie podrzędne:

Dziedzina:
Rynek pracy

Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
e-mail:
Do góry

Newsletter