Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

3
czer

Uczenie się osób dorosłych 2022

Wyniki kolejnej edycji międzynarodowego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych w oparciu o założenia metodologiczne Eurostatu, wraz z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym. Analiza wyników badania pozwoliła na określenie poziomu uczestnictwa osób dorosłych (w wieku 18-69 lat) w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz uczeniu się nieformalnym.
Czytaj dalej
3
czer

Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w I kwartale 2024 roku

Produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w 1 kwartale 2024 r. zwiększył się realnie o 2,0% rok do roku wobec spadku o 0,4% w analogicznym kwartale 2023 r. (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego).
Czytaj dalej
3
czer

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 5/2024

31 maja 2024 r. ukazał się nr 5/2024 „Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician”. Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2024/5.
Czytaj dalej
5
czer

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za pierwszy kwartał 2024 roku

W 1 kwartale 2024 r. ceny producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosły o 2,4%. W porównaniu do 1 kwartału 2023 r. wzrosły o 5,5%.
Czytaj dalej
5
czer

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) - IV kwartał 2023

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
Czytaj dalej
6
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 2023 roku

Wartość aktywów (pasywów) badanych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 26 117,0 mln zł. Przychody ogółem były wyższe o 17,3%. Wzrosły również koszty ogółem – o 17,2% w stosunku do osiągniętych w 2022 r.
Czytaj dalej
6
czer

Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców

Strategiczne mapy hałasu zostały opracowane za 2021 r. w ramach monitoringu środowiska i obrazują stan akustyczny w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Zrealizowane na ich podstawie badanie „Narażenie ludności na hałas w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” pozwoliło m.in. oszacować liczbę ludności narażonej na hałas drogowy, szynowy, przemysłowy i lotniczy, którego dopuszczalne poziomy zostały przekroczone.
Czytaj dalej
6
czer

Zgony według tygodni oraz wieku, płci zmarłych i 73 podregionów w 2024 roku

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
7
czer

Zeszyt metodologiczny - Popyt na pracę

Publikacja uszczegóławia opis metodologii badań statystycznych rynku pracy zawarty w zeszycie metodologicznym Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń. Zeszyt zawiera podstawowe informacje o badaniu, w tym opis celu oraz zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania, charakterystykę metodyki zbierania danych, opis pozyskiwanych zmiennych, organizację badania i sposób prezentacji wyników.
Czytaj dalej
10
czer

Popyt na pracę w 1 kwartale 2024 roku

W Polsce na koniec pierwszego kwartału 2024 r. było o 15,3% więcej wolnych miejsc pracy niż na koniec czwartego kwartału 2023 r. Wskaźnik wolnych miejsc pracy zwiększył się w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r. o 0,11 p. proc. (0,89%).
Czytaj dalej
10
czer

Wypadki przy pracy w 1 kwartale 2024 roku

W I kwartale 2024 r. zgłoszono 15433 osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, o 7,9% więcej niż w I kwartale 2023 r. Wzrosła również liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 1,00 do 1,12.
Czytaj dalej
10
czer

Budownictwo w 1 kwartale 2024 roku

W 1 kwartale 2024 r. odnotowano spadek r/r liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej
11
czer

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - maj 2024

Według stanu na koniec maja 2024 roku do rejestru REGON wpisanych było 5 216,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej. W maju zarejestrowano 30,3 tys. nowych podmiotów tj. o 10,8% mniej niż miesiąc wcześniej.
Czytaj dalej
11
czer

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON maj 2024

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2024

Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał.
Czytaj dalej
13
czer

Wyniki finansowe instytucji kultury w 1 kwartale 2024 roku (dane wstępne)

W pierwszym kwartale 2024 r. wyniki finansowe instytucji kultury wzrosły w porównaniu z uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zarówno przychody ogółem, jak i koszty ogółem wzrosły w tym czasie o 18,6%, a nakłady inwestycyjne o 19,0%.
Czytaj dalej
13
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1 kwartale 2024 roku

W 1 kwartale 2024 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 1 272,4 mld zł, a koszty ich uzyskania 1 223,6 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 37,0 mld zł.
Czytaj dalej
13
czer

Popyt na pracę w 2023 roku

Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych oraz wolnych miejsc pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Informacje o nowo utworzonych i zlikwidowanych miejscach pracy.
Czytaj dalej
14
czer

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - kwietniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 505,6 mld PLN w eksporcie oraz 487,2 mld PLN w imporcie.
Czytaj dalej
14
czer

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5% (przy wzroście cen usług – o 6,2% i towarów – o 1,2%).
Czytaj dalej
14
czer

Krwiodawstwo w 2023 roku

W 2023 r. zbiorowość krwiodawców liczyła 640,2 tys. osób. Pobrano 1 501,4 tys. donacji krwi i jej składników, czyli o 74,2 tys. więcej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
17
czer

Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2023/2024

Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r. w uczelniach w Polsce kształciło się 1245,2 tys. osób, o 21,5 tys. więcej niż w 2022 r.
Czytaj dalej
17
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

W Polsce efektywność energetyczna w 2022 r. wzrosła o 0,9% w porównaniu z 2021 r. W latach 2012–2022 roczne skumulowane tempo wzrostu efektywności energetycznej wyniosło 0,9%. Energochłonność pierwotna PKB obniżała się w tym okresie średnio o 2,6% rocznie, a energochłonność finalna PKB o 2,4%. Najszybsze tempo poprawy efektywności energetycznej odnotowano w przemyśle (o 1,9%).
Czytaj dalej
17
czer

Świadczenia ochrony socjalnej w 2021 r.

Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Zintegrowanych Statystyk Ochrony Socjalnej (ESSPROS) w 2021 r. w Polsce wydatki na świadczenia ochrony socjalnej wyniosły 591,9 mld zł, co stanowiło 98,4% ogólnej kwoty wydatków na ochronę socjalną.
Czytaj dalej
18
czer

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP)

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych (HICP) obliczane są przez kraje członkowskie według ujednoliconej metodologii Unii Europejskiej.
Czytaj dalej
19
czer

Koniunktura konsumencka - czerwiec 2024 roku

W czerwcu 2024 r. odnotowano poprawę obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,0 i był o 1,8 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
19
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2023 roku

W końcu 2023 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 23,5 tys. przychodni oraz 3,2 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 312,3 mln porad lekarskich i 34,9 mln porad stomatologicznych. Prawie 9,5% porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej zrealizowano w formie teleporad.
Czytaj dalej
19
czer

Biblioteki publiczne w 2023 roku

Na koniec 2023 r. działalność prowadziło 7 570 bibliotek publicznych, przy których funkcjonowało 871 oddziałów dla dzieci i młodzieży oraz 751 punktów bibliotecznych. Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem liczącym 124,3 mln woluminów. Odnotowano 5,3 mln czytelników.
Czytaj dalej
20
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku

20
czer

Nakłady i wyniki przemysłu - 1 kwartał 2024 roku

20
czer

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku

20
czer

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w maju 2024 roku

20
czer

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku

20
czer

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. - dane wstępne

20
czer

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w maju 2024 roku

20
czer

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2024 roku

21
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - czerwiec 2024 roku

21
czer

Ceny produktów rolnych w maju 2024 roku

21
czer

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2024 r.)

24
czer

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-maj 2024 roku

24
czer

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2024 roku

24
czer

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2024 roku

24
czer

Energia 2024

25
czer

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2024 r.

25
czer

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2024 roku

25
czer

Biuletyn Statystyczny Nr 5/2024

25
czer

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2024 (czerwiec 2024)

26
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2024 roku

27
czer

Leśnictwo w 2023 roku

27
czer

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2023 roku

27
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2024 roku

27
czer

Infrastruktura komunalna - wodociągowa i kanalizacyjna w 2023 roku

27
czer

Ochrona środowiska w 2023 roku

27
czer

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2023 roku

27
czer

Pracujący w gospodarce narodowej w Polsce w styczniu 2024 r.

27
czer

Dobowy budżet czasu

27
czer

Łańcuchy wartości krajowych przedsiębiorstw w 2022 roku

27
czer

Turystyka w 2023 roku

27
czer

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2024 roku

27
czer

Bezrobocie rejestrowane 1 kwartał 2024 roku

27
czer

Efekty działalności budowlanej w 2023 roku

27
czer

Efektywność wykorzystania energii w latach 2012-2022

27
czer

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2019-2023

27
czer

Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2020 roku

27
czer

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2018-2022

28
czer

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2023 roku

28
czer

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 roku

28
czer

Warunki pracy w 2023 roku

28
czer

Przemysł - wyniki działalności w 2023 roku

28
czer

Raport GUS 2023

Publikacje urzędów statystycznych

3
czer
3
czer

Przegląd Statystyczny Warszawy. 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
3
czer

Pogranicze polsko-niemieckie 2022 w liczbach

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Publikacja jest opracowaniem w formie folderu i zawiera informacje z województw Polski Zachodniej i landów Wschodnich Niemiec:
Czytaj dalej
4
czer

Statystyka Poznania - kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Statystyka Poznania - kwiecień 2024 r.
Czytaj dalej
5
czer

Piecza zastępcza w województwie opolskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

Opracowanie sygnalne przedstawia dane dotyczące rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie opolskim w 2023 r., w porównaniu z 2022 r., jak również w odniesieniu do 2015 r.
Czytaj dalej
5
czer

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

W 2023 r. w województwie dolnośląskim funkcjonowało 117 jednostek Systemu Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia 236,5 tys. osobom. Najwięcej (77,4%) wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego stanowiły wyjazdy/wyloty do domu pacjenta. W obrębie województwa działało 15 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). W izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym 255,5 tys. osobom (więcej o 11,7% w porównaniu z 2022 r.).
Czytaj dalej
6
czer

Biuletyn statystyczny Poznania (1 kwartał 2024)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
10
czer

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Stan i ruch naturalny ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.
Czytaj dalej
10
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za kwiecień 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Opracowanie zawiera wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
17
czer

Poznań w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Folder promocyjny
Czytaj dalej
17
czer

Rolnictwo w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2023 r. zwiększyła się powierzchnia zasiewów zbóż ogółem, rzepaku i rzepiku oraz buraków cukrowych, natomiast zmniejszyła się powierzchnia uprawy ziemniaków. W porównaniu z 2022 r. zmniejszyła się produkcja warzyw gruntowych, owoców z drzew oraz owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych. W grudniu 2023 r. odnotowano wzrost w skali roku liczebności stada bydła, owiec, trzody chlewnej i drobiu.
Czytaj dalej
18
czer

Pracujący w gospodarce narodowej w województwie świętokrzyskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane dane obejmują pracujących w gospodarce narodowej w województwie świętokrzyskim w 2023 roku według sekcji PKD, statusu zatrudnienia, płci oraz miejsca zamieszkania.
Czytaj dalej
20
czer

Stan i struktura ludności w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

20
czer

Ratownictwo medyczne w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

21
czer

Dzień Ojca - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

26
czer

Rolnictwo w województwie śląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

26
czer

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 1 kwartale 2024 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

26
czer

Biuletyn statystyczny Szczecina 1 kwartał 2024

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
czer

Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
czer

Ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2024 (1 kwartał 2024)

Urząd Statystyczny w Katowicach

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
czer

Rodziny w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
czer

Warunki mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – 1 kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
czer

Rodziny w województwie wielkopolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
czer

Warunki mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

27
czer

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych w 1 kwartale 2024 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
czer

Warunki mieszkaniowe w województwie podkarpackim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
czer

Rodziny w województwie podkarpackim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 1 kwartale 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w 1 kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
czer

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie mazowieckim w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
czer

Dzieci w województwie mazowieckim w 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
czer

Rodziny w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
czer

Warunki mieszkaniowe w województwie mazowieckim w świetle wyników NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 1. kwartał 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
czer

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

27
czer

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2023 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

27
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Statystyka Białegostoku. Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie POMORSKIM – czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - maj 2024

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
czer

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie ŚWIĘTOKRZYSKIM – Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

28
czer

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (1 kwartał 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (maj 2024 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - maj 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Statystyka Opola - maj 2024

Urząd Statystyczny w Opolu

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Statystyka Poznania - maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
czer

Województwo Podkarpackie w liczbach 2024

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Czerwiec 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

28
czer

Statystyka Szczecina - maj 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2024 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - maj 2024 - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Statystyka Warszawy. Maj 2024 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w czerwcu 2024 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
czer

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2024 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

28
czer

Statystyka Wrocławia. Maj 2024

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter