Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

1
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,8% (wskaźnik cen 105,8), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,6% (wskaźnik cen 100,6).
Czytaj dalej
1
pazdz

Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician nr 9/2021

30 września 2021 r. ukazał się numer 9/2021 "Wiadomości Statystycznych. The Polish Statistician". Zapraszamy na stronę https://ws.stat.gov.pl/Issue/2021/9
Czytaj dalej
4
pazdz

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu krajowego brutto za 2020 rok

Według skorygowanego szacunku, produkt krajowy brutto (PKB) w 2020 r. zmalał realnie o 2,5% w porównaniu z 2019 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do opublikowanego w dniu 22.04.2021 r. o 0,2 p. proc.
Czytaj dalej
5
pazdz

Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. i jej wykorzystanie w I półroczu 2021 r.

W okresie I-VI 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 5,3 mln turystów, którym udzielono 14,9 mln noclegów. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. było to mniej odpowiednio o 27,8% i o 23,4%. W porównaniu z I półroczem 2020 r. obniżył się również stopień wykorzystania miejsc noclegowych z 23,8% do 19,9%.
Czytaj dalej
5
pazdz

Polscy zawodnicy na XVI Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2020 w Tokio

W trakcie XVI Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2020 w Tokio polscy zawodnicy zdobyli 7 złotych, 6 srebrnych oraz 12 brązowych medali. Polska zajęła 17 miejsce w klasyfikacji medalowej.
Czytaj dalej
5
pazdz

Wskaźniki cen lokali mieszkalnych w II kwartale 2021 roku

Ceny lokali mieszkalnych w 2 kwartale 2021 r. wzrosły o 3,1% w stosunku do 1 kwartału 2021 r. (w tym na rynku pierwotnym – o 2,5% i na rynku wtórnym – o 3,6%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. ceny lokali mieszkalnych wzrosły o 8,3% (w tym na rynku pierwotnym – o 8,6% i na rynku wtórnym – o 8,3%).
Czytaj dalej
5
pazdz

Obwieszczenie w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa

Wskaźniki zmian cen dla lokali mieszkalnych w drugim kwartale 2021 r. z podziałem na województwa, określone w tabeli stanowiącej załącznik do obwieszczenia.
Czytaj dalej
8
pazdz

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-VI 2021

Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności.
Czytaj dalej
11
pazdz

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - wrzesień 2021

Według stanu na koniec września 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 796,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. o 0,4% więcej niż miesiąc wcześniej (3,6% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Wzrost liczby podmiotów nowo zarejestrowanych odnotowano dla spółek o 8,5% oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o 6,5%. Liczba nowo zarejestrowanych spółek cywilnych zmniejszyła się o 0,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
Czytaj dalej
11
pazdz

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.
Czytaj dalej
12
pazdz

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2021

Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON deklarujących prowadzenie działalności prezentuje dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w krajowym rejestrze urzędowym gospodarki narodowej REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne), dla których informacje zgłoszone do rejestru REGON wskazują na prowadzenie działalności.
Czytaj dalej
13
pazdz

Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Polsce w czerwcu i lipcu 2021 roku

W czerwcu 2021 r. z turystycznych obiektów noclegowych skorzystało 2,3 mln turystów, którym udzielono 6,5 mln noclegów. W porównaniu z czerwcem 2020 roku było to więcej odpowiednio o 71,4% i o 78,6%. Wzrost liczby turystów, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, odnotowano również w lipcu 2021 r., kiedy liczba osób korzystających z noclegów była wyższa o 32,5%, natomiast liczba udzielonych noclegów o 32,0%.
Czytaj dalej
14
pazdz

Wybrane aspekty rynku pracy w Polsce. Aktywność ekonomiczna ludności przed i w czasie pandemii COVID-19

Publikacja analityczna poświęcona jest charakterystyce głównych zbiorowości i procesów zachodzących na polskim rynku pracy. Rok 2020 był szczególny z uwagi na światową pandemię COVID–19 wywołaną wirusem SARS‑CoV-2, co miało także znamienne skutki dla rynku pracy, na którym, jak w soczewce, skupiają się efekty najważniejszych zmian zachodzących zarówno w gospodarce, jak i w życiu społecznym.
Czytaj dalej
14
pazdz

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2020 roku

Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2020 r. wyniósł 14,0 mln zł, a wynik finansowy netto minus 4,3 mln zł. Wartość depozytów członkowskich według stanu w końcu 2020 r. wynosiła 8,9 mld zł, a wartość kredytów/pożyczek członków kas – 6,5 mld zł.
Czytaj dalej
15
pazdz

Zgony według tygodni

Zestawienie tabelaryczne prezentujące zgony od 2000 roku według tygodnia zgonu, wieku i płci oraz podregionu zamieszkania osób zmarłych (Weekly deaths).
Czytaj dalej
15
pazdz

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2021 roku

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu - sierpniu br. wyniosły w cenach bieżących 829,5 mld PLN w eksporcie oraz 821,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,3 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 23,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 25,9%, a import o 29,2%.
Czytaj dalej
15
pazdz

Kultura w 2020 roku

Podstawowe informacje na temat sieci i działalności instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii sztuki oraz centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic.
Czytaj dalej
15
pazdz

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 roku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,9% (przy wzroście cen usług – o 6,6% i towarów – o 5,6%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym usług – o 0,8% i towarów – o 0,6%).
Czytaj dalej
15
pazdz

Produkcja budowlano-montażowa w 2020 roku

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób: wg działów, grup PKD 2007, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, struktura kosztów (w cenach bieżących) w układzie kalkulacyjnym.
Czytaj dalej
15
pazdz

Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2021)

Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności.
Czytaj dalej
19
pazdz

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

19
pazdz

Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 roku

19
pazdz

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2021 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w trzecim kwartale 2021 roku

19
pazdz

Obwieszczenie w sprawie miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2021 roku

20
pazdz

Koniunktura konsumencka - październik 2021 roku

20
pazdz

Ceny produktów rolnych we wrześniu 2021 roku

20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku

20
pazdz

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu 2021 roku

20
pazdz

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku

20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku

20
pazdz

Komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022

20
pazdz

Atlas środowiska

21
pazdz

Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r.

21
pazdz

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku

21
pazdz

Dynamika sprzedaży detalicznej we wrześniu 2021 roku

21
pazdz

Dynamika produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 roku

22
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - październik 2021 roku

22
pazdz

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień 2021 r.)

25
pazdz

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I-III kwartale 2021 r.

25
pazdz

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2021 roku

25
pazdz

Biuletyn Statystyczny Nr 9/2021

26
pazdz

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku

26
pazdz

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021 (październik 2021)

28
pazdz

Przedsiębiorstwa niefinansowe według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2020 roku

28
pazdz

Obwieszczenie w sprawie szacunków wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2017-2019 na poziomie makroregionów (NUTS 1), regionów (NUTS 2) i podregionów (NUTS 3)

28
pazdz

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020

29
pazdz

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2020 roku

29
pazdz

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2021 roku

29
pazdz

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2020 roku

29
pazdz

Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2021 roku

29
pazdz

Pracujący w gospodarce narodowej w 2020 roku

29
pazdz

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021

29
pazdz

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2020 roku

29
pazdz

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej. Raport 2020

Publikacje urzędów statystycznych

1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie świętokrzyskim

Urząd Statystyczny w Kielcach

Podsumowanie wstępnych wyników PSR 2020
Czytaj dalej
1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie warmińsko-mazurskim

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie warmińsko-mazurskim
Czytaj dalej
1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie opolskim

Urząd Statystyczny w Opolu

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła 25 tys. i zmniejszyła się o 10,4% w porównaniu z danymi uzyskanymi w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. Powierzchnia gruntów ogółem użytkowanych w gospodarstwach rolnych utrzymała się na poziomie z 2010 r. W analizowanym okresie zwiększyło się pogłowie drobiu i bydła, przy spadku pogłowia świń.
Czytaj dalej
1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie zachodniopomorskim

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. w województwie zachodniopomorskim utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych (o 6,6%), przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni (o 3,7%). W porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010 zmniejszeniu uległa powierzchnia gruntów ogółem użytkowanych w gospodarstwach rolnych (o 6,9%). W analizowanym okresie najbardziej zwiększyła się populacja drobiu (o 35,4%) i bydła (o 13,5%), wobec spadku pogłowia w pozostałych grupach zwierząt gospodarskich.
Czytaj dalej
1
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki wstępne w województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. utrzymała się notowana od wielu lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni.
Czytaj dalej
4
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
7
pazdz

Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie wielkopolskim

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W strukturze użytkowania gruntów odnotowano wzrost udziału użytków rolnych (UR) w dobrej kulturze, w tym zasiewów i łąk trwałych. Wielkopolskie jest regionem przodującym w uprawie głównych ziemiopłodów, szczególnie zbóż, buraków i ziemniaków. Dominuje też w hodowli świń oraz kur niosek.
Czytaj dalej
11
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie podlaskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie zawiera wyniki badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2020 r.
Czytaj dalej
13
pazdz

Międzynarodowy Dzień Edukacji - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Czytaj dalej
14
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie świętokrzyskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

Prezentowane wyniki badania budżetów gospodarstw domowych nie obejmują gospodarstw domowych zamieszkujących obiekty zbiorowego zakwaterowania, tj. domów studenckich, domów opieki społecznej i innych oraz gospodarstw członków korpusu dyplomatycznego państw obcych. Gospodarstwa domowe obywateli obcego państwa zamieszkujące w Polsce stale lub przez dłuższy czas i posługujące się językiem polskim biorą udział w badaniu.
Czytaj dalej
14
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

W województwie zachodniopomorskim według stanu na koniec 2020 r. odnotowano 677,1 tys. mieszkań (o 1,2% więcej niż przed rokiem) o łącznej powierzchni użytkowej 48019,6 tys m², w których znajdowało się 2588,1 tys. izb. W 2020 r. oddano do użytkowania 8994 mieszkania (o 0,5% więcej niż w roku poprzednim). Wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych. Wydłużył się czas trwania budowy budynków.
Czytaj dalej
15
pazdz

Opole w liczbach w latach 2019-2020

Urząd Statystyczny w Opolu

W opracowaniu zaprezentowano dane o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta Opola w latach 2019–2020
Czytaj dalej
15
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

W 2020 r. w województwie wielkopolskim badaniem budżetów objęto 2789 gospodarstw domowych, co stanowiło 8,3% ogólnej liczby gospodarstw zbadanych w kraju. Gospodarstwo domowe liczyło przeciętnie około trzech osób (2,69 wobec 2,79 przed rokiem i 2,61 w kraju).
Czytaj dalej
15
pazdz
25
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2020 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

27
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

27
pazdz

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim 2020 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2021 (IX 2021)

Urząd Statystyczny w Katowicach

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (wrzesień 2021 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

28
pazdz

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - wrzesień 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Statystyka Warszawy. Wrzesień 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
pazdz

Informacja prasowa - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

28
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego we wrześniu 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Euroregion Puszcza Białowieska w 2019 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
pazdz

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2021

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM – październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
pazdz

Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2017/2018 – 2020/2021

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie małopolskim – październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
pazdz

Transport w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie łódzkim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim - październik 2021 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
pazdz

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
pazdz

Zielona Góra i Gorzów Wlkp. III kwartał 2021 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
pazdz

Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

29
pazdz

Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

29
pazdz

Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2020 r.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Do góry

Newsletter