Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacje GUS

23
gru

Biuletyn Statystyczny Nr 11/2022

28
gru

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022

1
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

W 2021 r. odnotowano w Polsce wzrost wskaźnika produktywności zasobów o 5,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Czytaj dalej
1
gru

Osoby niepełnosprawne w 2021 roku

W końcu 2021 r. większość osób niepełno-sprawnych pracujących w średnich i dużych przedsiębiorstwach była zatrudniona w sektorze prywatnym (75,2%). Więcej niż połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (102,3 tys.) oraz w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (79,1 tys.).
Czytaj dalej
7
gru

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 roku

8
gru

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2022

9
gru

Popyt na pracę w 3 kwartale 2022 roku

9
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 3/2022

9
gru

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON - listopad 2022

9
gru

Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej za 3 kwartał 2022 roku

12
gru

Wypadki przy pracy w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku - dane wstępne

12
gru

Budownictwo w 3 kwartale 2022 roku

14
gru

Ceny w gospodarce narodowej w 2022 r.

14
gru

Nakłady i wyniki przemysłu - III kwartał 2022 roku

15
gru

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2022 roku

15
gru

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2022 roku

15
gru

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2021 roku

15
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku

15
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

16
gru

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 roku

16
gru

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2022

16
gru

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 roku

16
gru

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 roku

20
gru

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku

20
gru

Ceny produktów rolnych w listopadzie 2022 roku

20
gru

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku

20
gru

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w listopadzie 2022 roku

20
gru

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku

20
gru

Obwieszczenie w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2022 roku

20
gru

Komunikat w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w listopadzie 2022 roku

20
gru

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2020 r.

20
gru

Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 roku

21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2018-2020

21
gru

Koniunktura konsumencka - grudzień 2022 roku

21
gru

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 roku

21
gru

Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-listopad 2022 roku

21
gru

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie 2022 roku

21
gru

Dynamika sprzedaży detalicznej w listopadzie 2022 roku

21
gru

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022

22
gru

Rachunek produktywności KLEMS - Polska 2007-2020

22
gru

Rocznik Demograficzny 2022

22
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach - grudzień 2022 roku

22
gru

Zużycie paliw i nośników energii w 2021 roku

22
gru

Wyniki finansowe instytucji kultury w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku

22
gru

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2021 r. - Wyniki wstępne

22
gru

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

22
gru

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury

22
gru

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2021

23
gru

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w listopadzie 2022 r.

23
gru

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2022 roku

23
gru

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (październik 2022 r.)

27
gru

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2022 (grudzień 2022)

28
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2019-2021

28
gru

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022

29
gru

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2022

29
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2022 roku

29
gru

Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2021)

30
gru

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej

30
gru

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku

30
gru

Bezrobocie rejestrowane. III kwartał 2022 roku

30
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2021 roku

30
gru

Wybrane zagadnienia rynku pracy – dane za 2021 r.

30
gru

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 roku

30
gru

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2021 roku

30
gru

Rocznik Statystyczny Województw 2022

30
gru

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022

Publikacje urzędów statystycznych

1
gru

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Czytaj dalej
1
gru
2
gru

Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. 3 kw. 2022 r. Informacje dla poszczególnych podregionów.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych opracowana została w oparciu o istniejący zasadniczy trójstopniowy podział kraju na województwa, powiaty i gminy, przy pomocy którego od 1 I 2018 wyodrębnione zostały trzy dodatkowe nieadministracyjne poziomy, w ramach których w Polsce r. funkcjonuje 97 jednostek statystycznych NUTS.
Czytaj dalej
2
gru

Przegląd Statystyczny Warszawy. 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą m.st. Warszawy, m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen detalicznych, finansów przedsiębiorstw niefinansowych, przemysłu, budownictwa, handlu, bezpieczeństwa publicznego. Dane zamieszczone w publikacji prezentuje się w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełniono podstawowymi danymi dla miast – siedzib wojewody i (lub) sejmiku województwa.
Czytaj dalej
2
gru

Obrót nieruchomościami w województwie mazowieckim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. zawarto więcej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2020 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej
2
gru

Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2021 r. zawarto mniej transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości niż przed rokiem. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi. W porównaniu z 2020 r. wzrosła średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych za 1 m2 na wolnym rynku.
Czytaj dalej
2
gru

Osoby z niepełnosprawnością w województwie dolnośląskim

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w województwie dolnośląskim
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Niniejsza informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie podlaskim.
Czytaj dalej
6
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

W publikacji zamieszczono charakterystykę poszczególnych elementów środowiska, skali ich degradacji, zanieczyszczeń oraz działań służących ochronie, a także informacje dotyczące leśnictwa i łowiectwa.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, na terenie województwa podlaskiego zlokalizowanych było 406,6 tys. mieszkań wyposażonych w podstawowe instalacje sanitarne (wodociąg, ustęp i łazienkę), tj. o 13,4% więcej w odniesieniu do wyników spisu z 2011 r.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie podlaskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Białymstoku

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej dotyczącej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością)
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie pomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie sygnalne przedstawia wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) dla województwa pomorskiego w zakresie zasobów mieszkaniowych oraz wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne mieszkań i budynków, w których zlokalizowane były mieszkania.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie pomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych, opublikowanych 27 września 2022 r. w pierwszej informacji sygnalnej województwa pomorskiego, o nowe (wstępne) informacje w podziale terytorialnym w zakresie ludności według stanu cywilnego i kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (ludność według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane o gospodarstwach domowych oraz cudzoziemcach.
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie świętokrzyskim.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

W opracowaniu zaprezentowano wyniki NSP 2021 dotyczące warunków mieszkaniowych w województwie świętokrzyskim
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Kielcach

Opracowanie zawiera wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie stanu cywilnego, kraju urodzenia i poziomu wykształcenia ludności.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Ludność na rynku pracy w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Warunki mieszkaniowe w województwie warmińsko-mazurskim – wyniki wstępne NSP 2021
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Na terenie województwa było 186,2 tys. budynków, w których znajdowało się 361,0 tys. mieszkań. W odniesieniu do 2011 r. ich liczba wzrosła odpowiednio: o 6,2% i o 4,9%. Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba mieszkań i budynków wyposażonych w poszczególne instalacje i urządzenia techniczne zwiększyła się w porównaniu z wynikami uzyskanymi w NSP 2011.
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie opolskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zaobserwowano wzrost liczby pracujących o 8,9% oraz spadek liczby bezrobotnych o 71,4%.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie opolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Opolu

Porównanie wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) 2021 z wynikami NSP 2011 wskazuje na zmiany w strukturze ludności według stanu cywilnego i poziomu wykształcenia, w tym m.in. wzrost odsetka osób rozwiedzionych oraz osób z wykształceniem wyższym. W okresie międzyspisowym o 1/3 zmniejszyła się liczba osób urodzonych za granicą.
Czytaj dalej
6
gru

Biuletyn statystyczny Poznania (3 kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie wielkopolskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25-31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej1. W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zaobserwowano wzrost liczby pracujących o 16,6% oraz spadek liczby bezrobotnych o 73,4%.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Opracowanie przedstawia wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. w województwie wielkopolskim w zakresie wyposażenia w instalacje i urządzenia techniczne mieszkań i budynków, w których zlokalizowane były mieszkania.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Poznaniu

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane na temat gospodarstw domowych oraz cudzoziemców.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie zachodniopomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w pierwszej informacji sygnalnej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane na temat gospodarstw domowych oraz cudzoziemców.
Czytaj dalej
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Warunki mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim – wyniki wstępne NSP 2021
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Szczecinie

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej
Czytaj dalej
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie mazowieckim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niniejsza Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki NSP 2021 w zakresie sytuacji osób na rynku pracy w województwie mazowieckim. Okresem obserwacji był tydzień poprzedzający moment krytyczny spisu, tj. 25–31 marca 2021 r., a badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej . W porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zaobserwowano wzrost liczby pracujących o 21,6% oraz spadek liczby bezrobotnych o 62,5%. W kraju w tym samym czasie liczba pracujących wzrosła o 13,8%, a bezrobotnych zmniejszyła się o 68,6%.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie mazowieckim – wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Warszawie

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w informacjach sygnalnych województwa (z 2 czerwca i 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w podziale na powiaty) w zakresie ludności według stanu cywilnego i kraju urodzenia oraz charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z niepełnosprawnością). W opracowaniu przedstawiono również dane na temat gospodarstw domowych oraz cudzoziemców.
Czytaj dalej
6
gru

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie lubuskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie lubuskim - wyniki wstępne NSP 2021
6
gru

Ludność na rynku pracy w województwie lubuskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Ludność na rynku pracy w województwie lubuskim - wyniki wstępne NSP 2021
6
gru

Warunki mieszkaniowe w województwie lubuskim - wyniki wstępne NSP 2021

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Warunki mieszkaniowe w województwie lubuskim - wyniki wstępne NSP 2021
7
gru

Wybrane dane o powiatach województwa małopolskiego - październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

9
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego za październik 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

15
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie małopolskim w latach 2019-2021

Urząd Statystyczny w Krakowie

15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

15
gru

Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2021/2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

15
gru

Infrastruktura komunalna w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

16
gru

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

16
gru

Region Warszawski Stołeczny w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

16
gru

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim w latach 2019-2021

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

20
gru

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

21
gru

Produkt krajowy brutto w regionie śląskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

21
gru

Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w latach 2018-2020

Urząd Statystyczny w Katowicach

22
gru

Produkt Krajowy Brutto w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

22
gru

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

23
gru

Produkt krajowy brutto w województwie mazowieckim w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

28
gru

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017–2021

Urząd Statystyczny w Olsztynie

28
gru

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

28
gru

Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2022 r. - INFOGRAFIKA

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego - listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - listopad 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego (listopad 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie warmińsko-mazurskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego - listopad 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

29
gru

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 3 kwartale 2022 roku

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - listopad 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego. Listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie mazowieckim w III kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Statystyka Warszawy. Listopad 2022 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Leśnictwo i ochrona środowiska w województwie lubuskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - 3 kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

INFORMACJA PRASOWA - Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

29
gru

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w listopadzie 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podlaskim w III kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie podlaskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2022

Urząd Statystyczny w Białymstoku

30
gru

Produkt krajowy brutto województwa kujawsko-pomorskiego w 2020 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
gru

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie kujawsko-pomorskim w trzecim kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
gru

Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

30
gru

Rocznik statystyczny województwa pomorskiego 2022

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w III kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Gdańsku

30
gru

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim 2022 (III kwartał 2022)

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie śląskim - grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2022

Urząd Statystyczny w Katowicach

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2022

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Kielcach

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2022

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
gru

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie małopolskim - III kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Krakowie

30
gru

Statystyka Łodzi 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
gru

Województwo łódzkie w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
gru

Łódź w liczbach 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie łódzkim (III kwartał 2022 r.)

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2022

Urząd Statystyczny w Łodzi

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
gru

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Olsztynie

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2022

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie opolskim – III kwartał 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie opolskim – grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Opolu

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2022

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie podkarpackim. Grudzień 2022 r.

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2022

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

30
gru

Biuletyn statystyczny Szczecina 03 kwartał 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2022

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Szczecinie

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
gru

Panorama dzielnic Warszawy w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
gru

Rocznik Statystyczny Warszawy 2022

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
gru

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Warszawie

30
gru

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Koniunktura gospodarcza w województwie lubuskim w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2022

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

30
gru

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w 3 kwartale 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
gru

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2022

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
gru

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2021 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
gru

Koniunktura gospodarcza w grudniu 2022 r.

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

30
gru

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2022

Urząd Statystyczny we Wrocławiu

Publikacje jednostek spoza służb statystyki publicznej

Brak publikacji.
Do góry

Newsletter