Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

23.05.2024
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q4/23

934223,1

845413,6

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/23

836471,9

745217,9

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q4/23

23801,2

25588,7

   ** Przemysł Industry "

Q4/23

224400,1

144595,6

   ** Budownictwo Construction "

Q4/23

64274,4

53014,3

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/23

523996,2

522019,3

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/23

97751,2

100195,7

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/23

468324,7

500492,8

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q4/23

196057,3

166829,8

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q4/23

217031,8

142325,4

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/23

6794,6

-12842,7

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/23

45906,3

48439,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q4/23

850458,2

772122,2

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/23

767040,5

687946,1

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q4/23

20402,9

22315,3

     ** Przemysł Industry " Q4/23

224153,4

147019,4

     ** Budownictwo Construction "

Q4/23

55712,2

47917,9

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/23

466772,0

470693,5

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/23

83417,7 84176,1
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/23

419808,3

449069,9

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q4/23

176417,7

150907,1

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q4/23

204091,7

133601,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/23

6614,5

-12410,7

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/23

43429,9

50802,7

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2021 = 100

Kwiecień 2024
April 2024

110,9

113,0

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand)

Marzec 2024

March 2024

6811

6814

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Marzec 2024
March 2024
822,2 845,3 Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/24 8077,01

7767,85

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Kwiecień 2024
April 2024

254,6

251,8

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2021 = 100

Kwiecień 2024
April 2024

117,1*

116,9

Metadane

* dane wstępne

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2021 1 111 886 966 031
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2021 1 113 710 1 076 822
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2021 58 144 -55 076
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2021 -1 824 -110 791
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2021 46 371 51 043
* Wierzytelności/zobowiązania netto Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2021 -48 195 -161 834
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2021 54 530 145 320
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2021 -15 695 25 914
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2021 70 225 119 406
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2021 102 372 306 192
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2021 4 635 7 631
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2021 97 737 298 561
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
86 785 83 520
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
105 769 107 612
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
-18 984 -24 092
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
689 534
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
-19 673 -24 626
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
313 214
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
100 48
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March  2024
213 166
 * Zaciągnięte zbowiązania netto Net incurrence of liabilities mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
46 857 23 216
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
17 241 22 156
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
29 616 1 060
 * Zmiana stanu środków pieniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
26 871 -1 624

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Domestic State Treasury debt by original maturity mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
1 097 764,9 1 081 181,1
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
102 749,1 106 589,3
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
599 431,7 595 193,8
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
329 929,2 311 221,1
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
65 654,8 68 176,8
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
1 097 764,9 1 081 181,1
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
73 233,1 73 233,1
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
463 192,6 444 855,0
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
429 154,8 429 642,5
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
132 184,4 133 450,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/24

252 858,1 274 218,9

Dług zagraniczny Skarbu Państwa Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
332 576,9 301 838,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
39 730,6 39 804,4
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
93 538,9 81 511,7
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
199 307,4 180 522,4
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
332 576,9 301 838,5
    ** Obligacje skarbowe Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
210 262,1 178 878,5
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
- -
          *** Obligacje Brady'ego Brady Bonds mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
- -
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
120 363,9 120 943,2
        *** Klub Paryski Paris Club mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
26 038,2 26 207,3
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
94 325,7 94 735,9
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
1 950,9 2 016,8
*  Dług gwarantowany (poręczony) przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/24

289 928,4 279 336,5

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
1 430 341,8 1 383 019,5
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
985 455,6 966 917,1
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
73 233,1 73 233,1
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
476 646,0 458 219,0
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
435 576,4 435 465,0
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Marzec 2024
March 2024
444 886,3 416 102,4

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q4/23

1 328 087,6 1 275 306,2
* Zadłużenie sektora rządowego Central government debt mln PLN
PLN million
Q4/23 1 222 361,1 1 181 307,7
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa State Treasury Debt mln PLN
PLN million

Q4/23

1 219 682,2 1 178 827,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q4/23

2 678,9 2 480,6
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q4/23

105 712,0 93 977,9
   ** Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million
Q4/23 99 413,2 87 924,7
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q4/23

6 298,8 6 053,1
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q4/23

14,5 20,7

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Marzec 2024
March 2024

2 280 796,3

2 288 081,2

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Marzec 2024
March 2024

387 120,2

407 895,2

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Marzec 2024
March 2024

1 476 868,5

1 481 755,2

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Marzec 2024
March 2024

786 730,7

745 240,0

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Kwiecień 2024
April 2024

483 196,9

444 393,9

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2024
April 2024

-14 128,9

-4 452,5

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2024
April 2024

720 993,8

697 060,6

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component

Opis jednostki
Unit descriptio

Dane Observations

Dodatkowa informacja
More info

Badany okres
Period of
latest data

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 029

2 008

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q4/2023

90 863

86 143

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q4/2023

90 559

85 282

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2023

28 615

27 871

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2023

18 006

16 922

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 229

4 509

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2023

12 741

13 257

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 235

2 717

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 607

3 771

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 439

3 069

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2023

5 703

3 851

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 264

782

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/2023

2 426

5 003

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 059

3 073

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2023

558

796

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 501

2 277

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q4/2023

1 718

10 528

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 636

 

8 135

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

-4 918

2 393

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 884

5 000

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

698

472

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q4/2023

1 186

4 528

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 472

-408

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

693

-162

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

2 779

-246

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

2 864

6 266

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

8

-88

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

5 397

803

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

-2 652

5 778

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

111

-227

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 856

1 670

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

-3 397

4 214

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

5 592

298

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 798

-1 279

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

-137

-1 563

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 128

462

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 537

1 992

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q4/2023

-3 042

-74

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets

mln US$
USD million

Kwiecień 2024
April 2024

206 097

202 500

Metadane

   Złoto monetarne Monetary gold   

mln US$
USD million

Kwiecień 2024
April 2024

27 042

25 537

   SDR

mln US$
USD million

Kwiecień 2024
April 2024

5 585

5 597

   Pozycja rezerwowa w MFW Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Kwiecień 2024
April 2024

1 443

1 469

 Pozostałe aktywa rezerwowe Other reserve assets

mln US$
USD million

Kwiecień 2024
April 2024

172 027

169 897

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims

mln US$
USD million

     

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Kwiecień 2024
April 2024

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane

*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values

mln US$
USD million

Marzec 2024
Mar 2024

31,651.9

31,249.2

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values

mln US$
USD million

Marzec 2024
Mar 2024

30,534.2

30,362.4

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

483 783

443 639

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2023

99 862

90 315

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2023

30 697

28 878

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

69 165

61 437

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

57 604

51 343

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

22 402

19 463

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

35 202

31 880

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

28 217

24 958

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 985

6 922

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

13 710

11 289

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2023

118 795

110 669

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2023

49

39

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

19 886

13 949

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

46 086

46 465

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

52 774

550 216

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

193 812

180 023

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q4/2023

755 477

674 015

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2023

397 190

356 103

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2023

270 218

232 197

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

126 972

123 906

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

146 678

123 826

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

48 148

37 079

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

98 530

86 747

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

98 425

86 653

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2023

105

94

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

9 986

9 857

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2023

201 623

184 229

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2023

25 155

17 803

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

43 218

35 556

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

50 176

42 086

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

83 074

78 784

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q4/2023

-271 694

-230 376

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2023

426 901

394 688

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

116 719

100 508

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 250

176

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

117

81

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 133

95

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2023

115 469

100 332

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

73 501

64 952

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

41 386

34 653

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

582

727

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2023

25 155

27 803

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

18 119

20 900

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

17 955

20 882

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

164

18

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

7 036

6 903

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2023

7 036

6 903

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

69 122

58 338

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

21 875

18 366

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q4/2023

18 163

15 999

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 027

1 791

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

685

576

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

47 247

39 972

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

2 119

1 975

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

18 946

16 252

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

26 123

21 675

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

59

70

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

88 933

84 133

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

33 404

33 111

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

105

94

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 620

5 788

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

25 326

25 723

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 353

1 506

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

55 529

51 022

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

5 978

5 449

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

48 201

44 449

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Insurance technical reserves

     (Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q4/2023

953

815

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

397

309

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

126 972

123 906

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q4/2023

68 734

67 368

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 175

3 874

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q4/2023

54 063

52 664

Kursy walut (Exchange rates)

 

Publikowane każdego dnia
Published daily

pobierz dane

Metadane


LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/23 37 726 37 767 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter