Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

20.09.2021
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q2/21

617967,5 585214,2 Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q2/21

539747,4 514949,2
   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q2/21

14264,5 14463,6
   ** Przemysł Industry "

Q2/21

131599,6 140160,8
   ** Budownictwo Construction "

Q2/21

42354,9 23317,5
   ** Usługi ogółem Services Total "

Q2/21

351528,4 337007,3
* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q2/21

78220,1 70265,0
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q2/21

349870,6 353122,0
* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q2/21

117715,4 109541,3
* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q2/21

90896,8 74422,9
* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q2/21

21725,9 12368,1
* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q2/21

37579,6 35583,5
Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q2/21

591344,5

559258,7

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q2/21

517248,1 501599,3
       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q2/21

13744,1 14032,3
     ** Przemysł Industry "

Q2/21

124191,2 137463,1
     ** Budownictwo Construction "

Q2/21

41418,4 23190,1
     ** Usługi ogółem Services Total "

Q2/21

337894,4 326913,8
* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q2/21

334327,7 57659,4
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q2/21

111934,4 343368,3
* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q2/21

88548,4 105821,7
*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q2/21

19838,9 72883,9
* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q2/21

36523,5 8412,7
* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q2/21

74096,4 28600,4
Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Sierpień 2021
August 2021

128,5

131,8

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q2/21 6689,7

6656,8

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Lipiec 2021
July 2021
974,9

993,4

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q2/21 5775,25

5675,54

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Sierpień 2021
August 2021

194,2

193,6

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Sierpień 2021
August 2021

115,2

114,5

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2019 941 032 876 072
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2019 911 322 830 917
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2019 83 236 93 908
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2019 29 710 45 155
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2019 45 593 50 282
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2019 -15 883 -5 127
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2019 16 522 32 245
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2019 -5 751 7 859
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2019 22 273 24 386
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2019 32 318 36 597
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2019 -19 678 -8 679
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2019 51 996 45 276
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
76 530 68 578
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
64 764 68 481
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
11 766 97
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
900 647
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
10 866 -550
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
-7 179 211
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
-7 421 153
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
242 58
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
-165 7 703
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
-3 057 12 341
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
2 892 -4 638
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
17 880 6 942

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
858 992,1 854 274,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
76 836,1 87 228,8
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
437 439,1 433 394,4
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
298 055,8 287 807,3
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
46 661,1 45 844,0
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
858 992,1 854 274,5
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
74 619,2 73 214,5
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
387 625,0 389 971,6
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
273 293,2 270 885,3
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
123 454,7 120 203,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/21

230 819,3 216 170,7

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
274 655,4 271 193,1
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
41 300,7 40 484,1
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
117 332,1 113 643,9
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
116 022,6 117 065,1
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
274 655,4 271 193,1
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
176 970,4 174 407,5
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
176 970,4 174 407,5
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
97 685,0 96 785,7
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
31 501,9 31 352,0
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
66 183,0 65 433,7
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
0,0 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/21

106 036,2 109 507,9

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
1 133 647,5 1 125 467,6
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
760 136,2 757 891,0
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
74 619,2 73 214,5
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
407 631,0 409 440,3
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
277 886,0 275 236,1
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Czerwiec 2021
June 2021
373 511,2 367 576,6

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q2/21

1 152 190,6 1 152 219,3
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million
Q2/21 1 063 316,0 1 062 188,0
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q2/21

1 061 101,6 1 060 109,9
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q2/21

2 214,3 2 078,1
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q2/21

88 820,3 89 974,1
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q2/21

83 710,1 84 915,8
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q2/21

5 110,2 5 058,3
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q2/21

54,3 57,2

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Czerwiec 2021
June 2021

1 894 515,0

1 876 000,6

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2021
June 2021

324 832,5 345 803,6
* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2021
June 2021

1 415 758,0 1 403 788,9
*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Czerwiec 2021
June 2021

529 108,0 496 626,3

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Sierpień 2021
August 2021

402 928,3 412 339,8
* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2021
August 2021

21 307,8 18 168,4
*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2021
August 2021

588 863,1 587 038,4
Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

          Q1/2021

3 552


5 148


**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2021

79 428


78 480


**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2021

75 540


73 119


**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2021

16 069


19 167


**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q1/2021

9 499


12 056


**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2021

5 563


2 537


**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2021

10 866


8 579


**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 661


1 533


**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2021

3 264


2 815


* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 519


5 958


* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2021

2 998


7 024


* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 479


1 066


* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2021

5 885


8 368


**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2021

2 937


3 095


***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2021

219

350

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

2 718


2 745


**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2021

9 631


3 094


*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2021

6 568


3 634


*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

3 063


-540

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2021

2 977


-7 018


***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 749


-8 296


***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2021

1 228


1 278


**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2021

-3 086


-952

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

-165

-1 938


***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

-2 921


986

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 561


9 981


***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

1

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2021

202

1 137


***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2021

-161

-1 630


***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 520


10 473


**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2021

3 423


5 852


*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2021

-2 860


2 954


*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2021

6 800


827

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2021

-3 037


1 807


*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2021

2 520


264

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

-502

-351

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

8 880


10 655


* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2021

814

-2 738


Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Sierpień 2021
August 2021

169 452 163 025 Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Sierpień 2021
August 2021

13 429 13 514
   SDR mln US$
USD million

Sierpień 2021
August 2021

6 023 431

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Sierpień 2021
August 2021

1 453 1 460

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Sierpień 2021
August 2021

148 547 147 620
   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Lipiec 2021
July 2021

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Lipiec 2021
July 2021

27.217,4 29.059,7
*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Lipiec 2021
July 2021

27.764,1 28.515,8

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2021

348 831

 

344 809

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2021

76 815

 

76 825

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2021

23 673

 

23 598

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

53 142

 

53 227

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

38 316

 

36 385

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

18 702

 

17 097

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

19 614

 

19 288

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

19 582

 

19 218

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2021

32

70

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

7 739

 

7 955

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2021

67 609

 

69 397

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2021

43

46

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2021

9 081

 

9 063

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2021

14 622

 

15 345

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2021

43 863

 

44 943

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

158 352

 

154 247

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2021

603 453

 

618 318

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2021

297 041

 

300 730

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2021

192 947

 

194 597

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

104 094

 

106 133

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

139 813

 

149 512

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

42 336

 

43 366

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

97 477

 

106 146

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

97 409

 

105 865

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2021

68

281

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

6 572

 

7 294

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2021

160 027

 

160 782

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2021

11 628

 

14 544

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2021

34 563

 

29 277

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2021

42 092

 

45 356

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2021

71 744

 

71 605

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2021

-254 622

 

-273 509

 

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2021

361 468

 

372 914

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2021

115 582

 

118 976

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2021

75

302

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

1

247

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

74

55

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2021

115 507

 

118 674

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

81 018

 

89 452

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2021

32 731

 

27 385

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 758

 

1 837

 

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2021

11 628

 

14 544

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2021

9 779

 

12 647

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2021

9 778

 

12 646

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

1

1

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 849

 

1 897

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 849

 

1 897

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2021

54 338

 

58 112

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2021

17 590

 

18 528

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q1/2021

14 894

 

15 278

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

33

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 883

 

2 350

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

813

867

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2021

36 748

 

39 584

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2021

2 858

 

3 201

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

12 246

 

12 723

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2021

21 276

 

23 202

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

368

458

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2021

75 826

 

75 149

 

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2021

28 894

 

26 734

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

67

1

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2021

6 173

 

6 033

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

21 264

 

19 845

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 390

 

855

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2021

46 932

 

48 415

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

4 145

 

3 690

 

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2021

40 421

 

42 263

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2021

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2021

740

688

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

1 626

 

1 774

 

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2021

104 094

 

106 133

 

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2021

52 343

 

54 262

 

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2021

4 393

 

4 235

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2021

47 358

 

47 636

 

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q2/21 38 162 38 209 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter