Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

15.01.2021

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/20

582494,9

528177,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/20

504280,1

466824,2

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/20

13454,5

13902,5

   ** Przemysł Industry "

Q3/20

114411,5

98980,6

   ** Budownictwo Construction "

Q3/20

37824,7

38266,0

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/20

338589,4

315675,1

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/20

78214,8

61353,3

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/20

344235,4

293818,6

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/20

107440,3

107512,4

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/20

93266,7

84218,9

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/20

-6111,1

1712,2

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/20

38570,3

40796,4

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/20

555686,8

508858,7

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/20

484414,5

445061,8

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/20

12638,7

13029,9

     ** Przemysł Industry "

Q3/20

113043,3

95487,5

     ** Budownictwo Construction "

Q3/20

36347,2

36620,9

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/20

322385,3

299923,5

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/20

332137,7

63796,9
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/20

107995,2

284708,4

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/20

91196,0

104123,9

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/20

-5890,8

82502,5

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/20

30061,0

2405,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/20

71272,3

35002,8

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Listopad 2020
November 2020

132,7

134,9

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q3/20 6660

6656,7

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Listopad 2020
November 2020
1025,7

1018,4

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q3/20 5371,81

5248,83

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Grudzień 2020
December 2020

185,3

185,1

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Listopad 2020
November 2020

105,8

105,8

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2019 941 032 876 072
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2019 911 322 830 917
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2019 83 236 93 908
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2019 29 710 45 155
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2019 45 593 50 282
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2019 -15 883 -5 127
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2019 16 522 32 245
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2019 -5 751 7 859
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2019 22 273 24 386
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2019 32 318 36 597
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2019 -19 678 -8 679
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2019 51 996 45 276
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
68 064 62 743
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
65 667 61 991
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
2 397 752
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
1 049 1 370
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
1 348 -618
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
-256 -394
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
-293 -29
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
37 -365
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
-2 614 1 197
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
-2 840 2 222
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
226 -1 025
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
-1 010 973

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
830 032,9 836 792,2
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
104 998,9 104 583,5
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
417 440,0 429 538,0
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
255 765,5 250 794,8
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
51 828,5 51 875,8
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
830 032,9 836 792,2
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
52 825,5 52 655,5
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
383 805,8 386 546,0
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
262 114,7 261 854,4
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
131 286,9 135 736,2
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/20

172 238,7 127 501,1

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
273 534,5 263 332,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
38 638,1 27 878,9
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
124 988,8 132 331,0
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
109 907,6 103 122,7
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
273 534,5 263 332,7
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
201 258,6 196 963,1
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
201 258,6 196 963,1
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
72 275,7 66 369,5
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
37 114,1 36 516,3
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
35 161,6 29 853,2
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
0,2 0,2
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/20

101 912,2 103 443,9

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
1 103 567,3 1 100 124,9
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
724 578,1 701 055,9
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
52 655,5 52 655,5
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
404 435,1 386 546,0
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
267 487,5 261 854,4
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Październik 2020
October 2020
378 989,2 399 068,9

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q3/20

1 106 285,8 1 097 297,7
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q3/20

1 022 905,7 1 014 322,1
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q3/20

1 020 916,4 1 012 274,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q3/20

1 989,3 2 047,5
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q3/20

83 315,3 82 912,9
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q3/20

78 396,9 77 965,9
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q3/20

4 918,4 4 946,9
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q3/20

64,9 62,8

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Listopad 2020
November 2020

1 790 685,6

1 782 616,5

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Listopad 2020
November 2020

366 595,8

363 639,5

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Listopad 2020
November 2020

1 386 945,1

1 393 280,0

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Listopad 2020
November 2020

427 159,6

444 323,4

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Grudzień 2020
December 2020

384 125,6

351 643,9

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2020
December 2020

1 713,6

8 040,4

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2020
December 2020

525 206,1

492 025,1

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q3/2020

3 781

 

6 077

 

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q3/2020

68 855

 

53 609

 

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q3/2020

65 188

 

49 738

 

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2020

17 094

 

13 942

 

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q3/2020

10 333

 

8 156

 

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2020

2 318

 

2 983

 

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2020

8 722

 

7 127

 

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 546

 

2 792

 

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 789

 

2 228

 

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q3/2020

2 199

 

3 829

 

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2020

2 281

 

4 224

 

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2020

82

395

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/2020

2 644

 

7 728

 

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2020

3 225

 

-2 056

 

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2020

293

-147

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

2 932

 

-1 909

 

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q3/2020

5 100

 

-448

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2020

4 889

 

1 287

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

211

-1 735

 

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 017

 

2 507

 

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

557

1 176

 

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q3/2020

460

1 331

 

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2020

314

-8 736

 

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

-89

-673

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

403

-8 063

 

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2020

741

-3 105

 

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 943

 

186

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2020

-3 063

 

-660

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 861

 

-2 631

 

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2020

3 746

 

3 974

 

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 894

 

6 794

 

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 900

 

769

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2020

-1 090

 

-968

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 042

 

-2 621

 

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

-423

-981

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

7 244

 

6 153

 

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q3/2020

-3 336

-2 178

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Grudzień 2020
December 2020

154 246

144 413

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Grudzień 2020
December 2020

13 903

13 027

   SDR mln US$
USD million

Grudzień 2020
December 2020

426

421

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Grudzień 2020
December 2020

1 394

1 378

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Grudzień 2020
December 2020

138 523

129 587

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Listopad 2020
November 2020

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Listopad 2020
November 2020

   26 658,9

27 410,2

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Listopad 2020
November 2020

24 457,5

25 153,0

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2020

313 522

 

292 929

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2020

70 931

 

66 021

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2020

22 254

 

21 506

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

48 677

 

44 515

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

39 504

 

36 943

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

22 094

 

20 515

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

17 410

 

16 428

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

17 328

 

16 248

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2020

82

180

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

6 976

 

6 795

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2020

56 615

 

54 081

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2020

43

41

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2020

7 773

 

5 772

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2020

16 229

 

18 668

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2020

32 570

 

29 600

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

139 496

 

129 089

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q3/2020

580 490

 

554 557

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2020

282 386

 

270 568

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2020

180 800

 

172 667

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

101 586

 

97 901

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

142 643

 

137 500

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

41 029

 

39 772

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

101 614

 

97 728

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

101 282

 

97 392

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2020

332

336

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

6 432

 

6 181

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2020

149 029

 

140 308

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2020

11 104

 

8 918

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2020

27 250

 

24 344

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2020

41 998

 

41 742

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2020

68 677

 

65 304

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q3/2020

-266 968

-261 628

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2020

352 111

 

335 824

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2020

114 911

 

108 721

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q3/2020

379

339

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

299

303

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

80

36

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2020

114 532

 

108 382

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

87 362

 

84 074

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2020

25 277

 

24 244

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 893

 

64

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2020

11 104

 

8 918

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2020

9 267

 

7 128

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2020

9 267

 

7 128

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 837

 

1 790

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 837

 

1 790

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2020

53 155

 

52 232

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2020

15 513

 

15 639

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q3/2020

12 909

 

13 152

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

32

31

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 982

 

1 949

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

590

507

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2020

37 642

 

36 593

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2020

3 894

 

4 647

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

11 125

 

10 459

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2020

22 115

 

20 938

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

508

549

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2020

71 355

 

68 052

 

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2020

25 339

 

23 487

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

1

2

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2020

5 249

 

5 106

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

19 012

 

17 239

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 077

 

1 140

 

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2020

46 016

 

44 565

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

2 795

 

2 859

 

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2020

40 783

 

39 319

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2020

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q3/2020

637

646

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

1 801

 

1 741

 

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2020

101 586

 

97 901

 

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q3/2020

50 654

 

48 629

 

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q3/2020

4 511

 

4 340

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q3/2020

46 421

44 932

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q3/20 38 351 38 354 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter