Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

15.04.2024
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/23

845413,6

816722,9

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/23

745217,9

732570,7

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/23

25588,7

25356,5

   ** Przemysł Industry "

Q3/23

144595,6

156995,4

   ** Budownictwo Construction "

Q3/23

53014,3

56609,6

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/23

522019,3

493609,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/23

100195,7

84152,2

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/23

500492,8

468183,9

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/23

166829,8

159549,1

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/23

142325,4

132078,1

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/23

-12842,7

2219,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/23

48439,3

54597,2

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/23

772122,2

725312,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/23

687946,1

650069,0

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/23

22315,3

21138,6

     ** Przemysł Industry " Q3/23

147019,4

137331,6

     ** Budownictwo Construction "

Q3/23

47917,9

49736,9

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/23

470693,5

441861,9

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/23

84176,1 75243,5
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/23

449069,9

421973,8

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/23

150907,1

145858,6

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/23

133601,6

124657,0

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/23

-12410,7

2150,7

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/23

50802,7

30587,0

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Grudzień 2023
December 2023

143,0

158,6

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q1/23 6834

6846

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Kwiecień 2023
April 2023
821,9 846,9 Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/23 7178,40

6965,94

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Luty 2024
February 2024

251,3

250,5

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Luty 2024
February 2024

117,5*

117,4

Metadane

* dane wstępne

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2021 1 111 886 966 031
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2021 1 113 710 1 076 822
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2021 58 144 -55 076
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2021 -1 824 -110 791
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2021 46 371 51 043
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2021 -48 195 -161 834
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2021 54 530 145 320
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2021 -15 695 25 914
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2021 70 225 119 406
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2021 102 372 306 192
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2021 4 635 7 631
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2021 97 737 298 561
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
100 450 84 271
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
82 854 117 847
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
17 596 -33 576
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
484 6 166
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
17 112 -39 742
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
168 5 603
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
30 5 420
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
138 183
 * Zaciągnięte zbowiązania netto Net incurrence of liabilities mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
22 813 28 376
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
23 423 6 682
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
-610 21 694
 * Zmiana stanu środków pieniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
39 757 -16 969

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
1 061 222,7 1 042 416,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
116 496,4 128 044,3
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
588 720,8 582 448,1
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
286 219,6 261 899,8
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
69 785,9 70 024,4
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
1 061 222,7 1 042 416,7
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
73 233,1 73 233,1
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
430 185,3 420 598,3
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
425 626,8 416 395,8
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
132 177,5 132 189,5
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/23

274 218,9 274 737,6

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
303 764,6 303 782,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
33 490,4 37 100,0
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
88 599,5 101 650,5
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
181 674,7 165 032,1
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
303 764,6 303 782,7
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
180 127,0 179 897,4
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
- -
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
- -
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
121 646,3 121 820,5
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
26 375,1 26 581,1
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
95 271,1 95 239,4
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
1 991,3 2 064,8
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/23

279 336,5 173 086,8

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
1 364 987,3 1 346 199,4
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
947 458,4 932 591,7
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
73 233,1 73 233,1
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
443 577,4 437 374,8
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
430 647,9 421 983,8
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Styczeń 2024
January 2024
417 528,9 413 607,7

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q4/23

1 328 087,6 1 275 306,2
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million
Q4/23 1 222 361,1 1 181 307,7
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q4/23

1 219 682,2 1 178 827,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q4/23

2 678,9 2 480,6
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q4/23

105 712,0 93 977,9
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million
Q4/23 99 413,2 87 924,7
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q4/23

6 298,8 6 053,1
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q4/23

14,5 20,7

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Luty 2024
February 2024

2 288 081,2

2 257 256,0

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Luty 2024
February 2024

407 895,2

382 884,3

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Luty 2024
February 2024

1 481 755,2

1 480 000,2

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Luty 2024
February 2024

745 240,0

748 148,7

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Marzec 2024
March 2024

444 393,9

462 442,5

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Marzec 2024
March 2024

-4 452,5

40 197,4

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Marzec 2024
March 2024

697 060,6

649 183,0

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component

Opis jednostki
Unit descriptio

Dane Observations

Dodatkowa informacja
More info

Badany okres
Period of
latest data

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 029

 

2 008

 

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q4/2023

90 863

 

86 143

 

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q4/2023

90 559

 

85 282

 

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2023

28 615

 

27 871

 

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2023

18 006

16 922

 

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 229

 

4 509

 

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2023

12 741

 

13 257

 

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 235

 

2 717

 

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 607

 

3 771

 

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 439

 

3 069

 

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2023

5 703

 

3 851

 

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 264

 

782

 

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/2023

2 426

 

5 003

 

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 059

3 073

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2023

558

 

796

 

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 501

2 277

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q4/2023

1 718

 

10 528

 

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 636

 

8 135

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

-4 918

 

2 393

 

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 884

5 000

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

698

472

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q4/2023

1 186

4 528

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 472

-408

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

693

-162

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

2 779

 

-246

 

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

2 864

 

6 266

 

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

8

-88

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

5 397

803

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

-2 652

5 778

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

111

-227

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 856

1 670

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

-3 397

4 214

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

5 592

298

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 798

-1 279

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

-137

-1 563

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 128

462

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 537

1 992

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q4/2023

-3 042

-74

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets

mln US$
USD million

Luty 2024
February 2024

187 996

189 559

Metadane

   Złoto monetarne Monetary gold   

mln US$
USD million

Luty 2024
February 2024

23 443

23 502

   SDR

mln US$
USD million

Luty 2024
February 2024

5 647

5 627

   Pozycja rezerwowa w MFW Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Luty 2024
February 2024

1 486

1 481

 Pozostałe aktywa rezerwowe Other reserve assets

mln US$
USD million

Luty 2024
February 2024

157 420

158 949

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims

mln US$
USD million

     

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Luty 2024
February 2024

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane

*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values

mln US$
USD million

Luty 2024
Feb 2024

30,698.5

31,469.9

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values

mln US$
USD million

Luty 2024
Feb 2024

29,928.7

29,664.1

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2023

483 783

 

443 639

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2023

99 862

 

90 315

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2023

30 697

 

28 878

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

69 165

 

61 437

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

57 604

 

51 343

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

22 402

 

19 463

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

35 202

 

31 880

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

28 217

 

24 958

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 985

 

6 922

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

13 710

 

11 289

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2023

118 795

 

110 669

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2023

49

39

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

19 886

 

13 949

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

46 086

 

46 465

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

52 774

 

550 216

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

193 812

 

180 023

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q4/2023

755 477

 

674 015

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2023

397 190

 

356 103

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2023

270 218

 

232 197

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

126 972

 

123 906

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

146 678

 

123 826

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

48 148

 

37 079

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

98 530

 

86 747

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

98 425

 

86 653

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2023

105

94

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

9 986

 

9 857

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2023

201 623

 

184 229

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2023

25 155

 

17 803

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

43 218

 

35 556

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

50 176

 

42 086

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

83 074

 

78 784

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q4/2023

-271 694

 

-230 376

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2023

426 901

 

394 688

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2023

116 719

 

100 508

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 250

176

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

117

81

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 133

95

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2023

115 469

 

100 332

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

73 501

 

64 952

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

41 386

 

34 653

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

582

727

 

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2023

25 155

 

27 803

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

18 119

 

20 900

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

17 955

 

20 882

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

164

18

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

7 036

 

6 903

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2023

7 036

 

6 903

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2023

69 122

 

58 338

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

21 875

 

18 366

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q4/2023

18 163

 

15 999

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

3 027

 

1 791

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

685

576

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

47 247

 

39 972

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

2 119

 

1 975

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

18 946

 

16 252

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

26 123

 

21 675

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

59

70

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2023

88 933

 

84 133

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

33 404

 

33 111

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

105

94

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

6 620

 

5 788

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

25 326

 

25 723

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

1 353

 

1 506

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2023

55 529

 

51 022

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

5 978

 

5 449

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2023

48 201

 

44 449

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2023

0

0

***Insurance technical reserves

     (Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q4/2023

953

815

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

397

309

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2023

126 972

 

123 906

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q4/2023

68 734

 

67 368

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q4/2023

4 175

 

3 874

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q4/2023

54 063

 

52 664

Kursy walut (Exchange rates)

 

Publikowane każdego dnia
Published daily

pobierz dane

Metadane


LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/23 37 726 37 767 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter