Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

23.01.2023
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/22

779051,5

723288,3

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/22

687329,6

638173,2

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/22

16517,4

15863,9

   ** Przemysł Industry "

Q3/22

166295,3

154533,2

   ** Budownictwo Construction "

Q3/22

48020,0

47630,1

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/22

456496,9

420146,0

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/22

91721,9

85115,1

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/22

443146,8

423349,4

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/22

144668,6

136909,3

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/22

125787,9

112662,1

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/22

57955,9

33539,2

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/22

7298,3

16739,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/22

685404,5

657755,4

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/22

591524,3

571113,0

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/22

14179,6

13990,8

     ** Przemysł Industry " Q3/22

135451,9

131829,7

     ** Budownictwo Construction "

Q3/22

43643,7

44845,5

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/22

398249,1

380447,0

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/22

93880,2 86642,4
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/22

380870,6

374343,6

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/22

124885,6

122698,5

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/22

113262,6

103934,1

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/22

51238,0

30089,3

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/22

14983,7

26609,9

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Grudzień 2022
December 2022

148,9

159,0

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q4/22 6846

6829

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Grudzień 2022
December 2022
812,3

800,2

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q4/22 6653,67

6739,42

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Grudzień 2022
December 2022

235,2

235,0

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Grudzień 2022
December 2022

146,4

145,7

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2021 1 111 886 966 031
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2021 1 113 710 1 076 822
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2021 58 144 -55 076
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2021 -1 824 -110 791
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2021 46 371 51 043
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2021 -48 195 -161 834
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2021 54 530 145 320
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2021 -15 695 25 914
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2021 70 225 119 406
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2021 102 372 306 192
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2021 4 635 7 631
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2021 97 737 298 561
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
74 640,0 77 431,0
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
83293,0 79 192
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
-8653,0 -1761,0
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
1 682,0 1297,0
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
-10 335,0 -3058,0
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Listopad2022
October 2022
-562,0 1833,0
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
43 -2050
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Listopad2022
October 2022
-605,0 217,0
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
4711,0 8320,0
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
-9121,0 9077,0
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
13832,0 -757,0
 * Zmiana stanu środków pieniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Listopad2022
October 2022
-5062,0 7095,0

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
928 915,0 936 750,8
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
101 523,3 116 444,0
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Listopad2022
October 2022
499 724,0 475 060,1
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
252 987,0 267 666,4
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
74 680,7 77 580,3
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Listopad2022
October 2022
928 915,0 936 750,8
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
74 280,1 74 280,1
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
352 171,6 362 264,3
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
352 929,5 352 294,4
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
149 533,8 147 912,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/22

258 587,2 243 895,0

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
281 929,9 272 710,3
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
29 790,8 30 453,4
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
123 595,5 118 264,1
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
128 543,5 123 992,7
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
281 929,9 272 710,3
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
175 245,4 164 087,2
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
175 245,4, 164 087,2
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
106 641,5 108 580,1
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
31 249,5 31 923,2
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
75 392,0 76 656,9
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
43,0 43,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/22

129 969,7 120 527,9

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
1 210 844,9 1 209 461,1
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
802 579,5 811 680,7
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
74 280,1 74 280,1
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
370 554,1 380 124,9
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
357 745,4 357 275,6
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2022
October 2022
408 265,4 397 780,4

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q3/22

1 181 198,9 1 175 338,1
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million
Q3/22 1 092 516,6 1 085 515,9
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q3/22

1 089 788,1 1 082 984,8
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q3/22

2 728,6 2 531,0
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q3/22

88 641,7 89 779,6
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million
Q3/22 83 002,2 84 134,3
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q3/22

5 639,5 5 645,3
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q3/22

40,5 42,7

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Listopad 2022
November 2022

2 082 001,5

2 071 258,2

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Listopad 2022
November 2022

325 904,6

323 558,1

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Listopad 2022
November 2022

1 482 445,5

1 496 953,9

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Listopad 2022
November 2022

654 273,2

623 734,8

0Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Grudzień 2022
December 2022

422 908,8

444 802,8

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2022
December 2022

24 674,9

30 438,4

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2022
December 2022

645 610,5

643 194,8

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component

Opis jednostki
Unit descriptio

Dane Observations

Dodatkowa informacja
More info

Badany okres
Period of
latest data

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q3/2022

-5 824

 

-4 701

 

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q3/2022

80 743

 

85 659

 

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q3/2022

87 340

 

91 295

 

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2022

24 040

 

24 403

 

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2022

14 285

 

13 630

 

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2022

2 735

 

3 083

 

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2022

11 025

 

12 264

 

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2022

2 582

 

2 971

 

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2022

3 274

 

3 628

 

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 332

 

823

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 790

 

1 900

 

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2022

458

1 077

 

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/2022

-3 101

 

-4 162

 

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2022

848

358

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2022

395

1 072

 

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

453

-714

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q3/2022

8 124

 

5 407

 

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2022

4 860

 

3 730

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

3 264

 

1 677

 

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2022

2

-17

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

-628

-161

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q3/2022

630

144

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2022

691

4 818

 

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

-604

-202

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 295

 

5 020

 

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2022

4 915

 

6 136

 

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2022

-4

-1

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2022

-1 591

-263

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2022

5 473

3 121

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 037

3 279

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2022

8 269

4 039

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2022

2 236

1 994

 

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 604

-498

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2022

2 412

-157

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2022

2 017

2 700

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 969

-740

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

6 249

4 365

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 391

-284

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets

mln US$
USD million

Grudzień 2022
December 2022

166 695

162 410

Metadane

   Złoto monetarne Monetary gold   

mln US$
USD million

Grudzień 2022
December 2022

13 324

12 937

   SDR

mln US$
USD million

Grudzień 2022
December 2022

5 655

5 564

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Grudzień 2022
December 2022

1 440

1 377

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Grudzień 2022
December 2022

146 276

142 532

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims

mln US$
USD million

     

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Grudzień 2022
December 2022

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane

*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values

mln US$
USD million

Listopad 2022
November 2022

30,338.8

30,989.8

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values

mln US$
USD million

Listopad 2022
November 2022

31,118.9

32,632.7

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2022

363 158

 

373 997

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2022

71 730

 

75 882

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2022

22 028

 

22 950

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

49 702

 

52 932

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

28 504

 

30 993

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

13 956

 

15 918

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

14 548

 

15 075

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

13 772

 

14 923

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2022

776

152

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

17 575

 

19 283

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2022

93 754

 

93 599

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2022

37

44

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2022

13 747

 

15 774

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2022

30 376

 

26 669

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2022

49 594

 

51 112

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

151 595

 

154 240

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q3/2022

561 137

 

598 556

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2022

278 551

 

300 518

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2022

174 685

 

192 334

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

103 866

 

108 184

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

95 491

 

107 405

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

28 298

 

35 045

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

67 193

 

72 360

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

67 188

 

72 350

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2022

5

10

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

24 803

 

21 196

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2022

162 292

 

169 437

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2022

19 524

 

18 225

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2022

31 663

 

32 154

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2022

37 128

 

41 352

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2022

73 977

 

77 706

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q3/2022

-197 979

-224 559

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2022

333 177

 

349 804

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2022

84 675

 

89 661

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q3/2022

55

43

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

55

43

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2022

84 620

 

89 618

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

53 012

 

57 507

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2022

30 607

 

31 049

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 001

 

1 062

 

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2022

19 524

 

18 225

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2022

12 765

 

11 304

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2022

12 691

 

11 302

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

74

2

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2022

6 759

 

6 921

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2022

6 759

 

6 921

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2022

47 078

 

51 650

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2022

17 671

 

19 645

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q3/2022

16 217

 

17 527

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 230

 

1 762

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

224

356

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2022

29 407

 

32 005

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 878

 

2 047

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

9 950

 

10 298

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2022

17 525

 

19 602

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

54

58

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2022

78 034

 

82 084

 

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2022

33 541

 

34 761

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

5

10

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2022

6 430

 

6 568

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

25 629

 

26 694

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

1 477

 

1 489

 

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2022

44 493

 

47 323

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

4 226

 

4 545

 

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2022

39 202

 

41 462

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2022

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q3/2022

602

707

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

463

609

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2022

103 866

 

108 184

 

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q3/2022

54 675

 

56 543

 

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q3/2022

4 656

 

4 100

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q3/2022

44 535

47 541

Kursy walut (Exchange rates)

 

Publikowane każdego dnia
Published daily

pobierz dane

Metadane


LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q3/22 37 979 38 000 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter