Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

18.09.2023
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q4/22

873852,7

779051,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/22

781111,1

687329,6

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q4/22

15539,0

16517,4

   ** Przemysł Industry "

Q4/22

242982,8

166295,3

   ** Budownictwo Construction "

Q4/22

54562,7

48020,0

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/22

468026,6

456496,9

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/22

92741,6

91721,9

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/22

431207,6

443146,8

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q4/22

183012,5

144668,6

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q4/22

189783,1

125787,9

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/22

59530,2

57955,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/22

10321,9

7298,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q4/22

750874,0

685404,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/22

652827,5

591524,3

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q4/22

13094,0

14179,6

     ** Przemysł Industry " Q4/22

192380,8

135451,9

     ** Budownictwo Construction "

Q4/22

48178,6

43643,7

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/22

399174,1

398249,1

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/22

98046,5 93880,2
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/22

357397,8

380870,6

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q4/22

153703,5

124885,6

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q4/22

167574,6

113262,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/22

49978,5

51238,0

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/22

22221,8

14983,7

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Kwiecień 2023
April 2023

140,6

165,0

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q1/23 6834

6846

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Kwiecień 2023
April 2023
821,9 846,9 Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/23 7178,40

6965,94

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Sierpień 2023
Aug 2023

247,9

247,9

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Sierpień 2023
August 2023

139,3

137,9

Metadane

* dane wstępne

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2021 1 111 886 966 031
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2021 1 113 710 1 076 822
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2021 58 144 -55 076
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2021 -1 824 -110 791
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2021 46 371 51 043
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2021 -48 195 -161 834
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2021 54 530 145 320
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2021 -15 695 25 914
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2021 70 225 119 406
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2021 102 372 306 192
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2021 4 635 7 631
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2021 97 737 298 561
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
89 680 91 869
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
91 990 81 945
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
-2 310 9 924
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
1 269 1 101
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
-3 579 8 823
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
-895 -588
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
-915 -973
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
20 385
 * Zaciągnięte zbowiązania netto Net incurrence of liabilities mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
-107 11 431
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
7 831 13 145
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
-7 938 -1 714
 * Zmiana stanu środków pieniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
-2 791 20 842

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
991 051,8 984 906,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
136 367,4 127 419,8
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
539 923,3 514 150,1
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
237 299,1 261 993,8
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
77 462,0 81 342,8
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
991 051,8 984 906,5
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
73 563,1 73 563,1
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
392 342,4 389 649,0
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
389 150,3 386 762,9
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
135 995,9 134 931,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/23

274 737,6 280 614,9

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
280 308,3 292 569,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
32 103,8 30 242,8
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
101 553,0 113 866,4
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
146 651,4 148 460,4
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
280 308,3 292 569,7
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
174 728,7 185 977,1
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
174 728,7 185 977,1
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
105 550,8 106 589,6
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
27 972,0 28 359,9
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
77 578,8 78 229,7
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
28,7 3,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/23

173 086,8 166 326,5

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
1 271 360,0 1 277 476,1
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
874 985,6 872 039,4
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
73 563,1 73 563,1
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
408 017,4 406 820,6
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
393 405,1 391 655,7
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Lipiec 2023
July 2023
396 374,4 405 436,7

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q2/23

1 241 597,5 1 209 849,6
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million
Q2/23 1 148 809,7 1 117 842,0
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q2/23

1 146 294,9 1 115 423,4
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q2/23

2 514,7 2 418,6
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q2/23

92 766,9 91 985,0
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million
Q2/23 86 468,2 86 067,9
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q2/23

6 298,7 5 917,2
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q2/23

21,0 22,6

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Sierpień 2023
August 2023

2 192 992,0

2 173 199,3

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2023
August 2023

355 850,7

348 025,6

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Sierpień 2023
August 2023

1 469 849,5

1 475 420,7

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Sierpień 2023
August 2023

731 687,9

705 626,8

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Sierpień 2023
August 2023

457 954,3

459 359,5

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2023
August 2023

30 797,0

37 768,4

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2023
August 2023

642 128,2

626 514,8

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component

Opis jednostki
Unit descriptio

Dane Observations

Dodatkowa informacja
More info

Badany okres
Period of
latest data

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q1/2023

5 871

 

-2 827

 

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2023

92 391

 

86 917

 

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2023

88 771

 

92 681

 

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2023

23 998

 

25 156

 

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2023

14 042

 

16 024

 

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2023

4 508

 

5 664

 

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2023

11 994

 

11 635

 

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2023

2 665

 

3 114

 

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2023

2 884

 

3 338

 

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2023

-2 577

 

616

 

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2023

1 334

 

3 099

 

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2023

3 911

 

2 483

 

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2023

2 617

 

-447

 

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2023

1 081

2 837

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2023

160

 

821

 

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

921

2 016

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2023

9 537

 

5 359

 

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2023

5 805

 

5 583

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

3 732

 

-224

 

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2023

4 975

3 726

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

877

103

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2023

4 098

3 623

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2023

-100

3 307

 

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

-266

-359

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

166

 

3 666

 

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2023

6 122

 

-4 204

 

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2023

-5

6

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2023

-657

1 438

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2023

5 409

-55

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2023

1 375

-5 593

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2023

1 731

623

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2023

-216

-556

 

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2023

70

1 277

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2023

86

1 380

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2023

1 791

-1 478

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

836

1 881

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

771

-787

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2023

-677

7 270

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets

mln US$
USD million

Lipiec 2023
July 2023

181 862

180 763

Metadane

   Złoto monetarne Monetary gold   

mln US$
USD million

Lipiec 2023
July 2023

18 828

16 957

   SDR

mln US$
USD million

Lipiec 2023
July 2023

5 706

5 601

   Pozycja rezerwowa w MFW Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Lipiec 2023
July 2023

1 534

1 506

 Pozostałe aktywa rezerwowe Other reserve assets

mln US$
USD million

Lipiec 2023
July 2023

155 794

156 999

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims

mln US$
USD million

     

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Sierpień 2023
August 2023

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane

*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values

mln US$
USD million

Lipiec 2023
July 2023

28,924.1

32,193.0

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values

mln US$
USD million

Lipiec 2023
July 2023

28,017.9

30,076.7

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2023

415 706

 

392 896

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2023

84 913

 

81 840

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2023

26 038

 

25 168

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

58 875

 

56 672

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

43 350

 

36 036

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

18 570

 

16 131

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

24 780

 

19 905

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

20 086

 

16 772

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2023

4 694

3 133

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

10 960

 

12 362

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2023

106 121

 

95 964

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2023

40

46

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2023

15 212

 

15 722

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2023

38 757

 

32 645

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2023

52 112

 

47 551

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

170 362

 

166 694

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2023

650 444

 

628 681

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2023

338 771

 

321 056

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2023

217 651

 

206 182

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

121 120

 

114 874

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

118 637

 

115 141

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

36 938

 

36 177

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

81 699

 

78 964

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

81 696

 

78 956

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2023

3

8

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

11 937

 

15 318

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2023

181 099

 

177 166

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2023

20 059

 

20 081

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2023

36 731

 

35 854

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2023

43 044

 

42 129

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2023

81 265

 

79 102

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2023

-234 738

-235 785

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2023

383 688

 

370 844

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2023

100 264

 

97 992

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2023

84

71

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

84

71

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2023

100 180

 

97 921

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

63 533

 

62 138

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2023

35 710

 

34 883

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

937

 

900

 

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2023

20 059

 

20 081 

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2023

13 019

 

13 100

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2023

12 969

 

13 097

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

50

3

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2023

7 040

 

6 981

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2023

7 040

 

6 981

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2023

56 295

 

54 298

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2023

18 375

 

18 533

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q1/2023

16 122

 

16 317

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2023

1 668

 

1 677

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

585

539

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2023

37 920

 

35 765

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2023

2 037

 

2028

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

13 251

 

12 169

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2023

22 571

 

21 511

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

61

57

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2023

85 951

 

83 599

 

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2023

35 003

 

34 783

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

3

8

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2023

6 632

 

6 503

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

26 489

 

26 858

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

1 879

 

1 414

 

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2023

50 948

 

48 816

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

4 912

 

4 649

 

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2023

44 440

 

43 037

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2023

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2023

993

693

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

603

437

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2023

121 119

 

114 874

 

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2023

64 380

 

60 743

 

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2023

4 864

 

4 837

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2023

51 875

49 294

Kursy walut (Exchange rates)

 

Publikowane każdego dnia
Published daily

pobierz dane

Metadane


LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/23 37 726 37 767 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter