Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

21.01.2022
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/21

647462,2 617032,3 Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/21

561863,9 538812,2
   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/21

15092,8 15592,0
   ** Przemysł Industry "

Q3/21

134685,9 129677,9
   ** Budownictwo Construction "

Q3/21

41847,0 41439,9
   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/21

370238,2 352102,4
* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/21

85598,3 78220,1
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/21

378729,3 349220,2
* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/21

119872,7 117171,1
* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/21

105481,9 91118,2
* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/21

26694,7 20625,9
* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/21

16607,6 38717,7
Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/21

612817,2 590135,5 Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/21

529409,4 516031,8
       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/21

14335,6 15001,8
     ** Przemysł Industry "

Q3/21

123412,8 122415,6
     ** Budownictwo Construction "

Q3/21

40382,0 40359,8
     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/21

351279,0 338254,6
* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/21

83407,8 74103,7
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/21

359492,8 333965,2
* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/21

113121,2 111412,8
*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/21

101701,0 88765,0
* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/21

18076,0 18738,9
* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/21

20354,1 37082,0
Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Listopad 2021
November 2021

152,9

145,1

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q3/21 6689

6689,7

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Listopad 2021
November 2021
898,8

910,9

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q4/21 6221,04

5885,75

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Grudzień 2021
December 2021

201,6

199,8

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Grudzień 2021
December 2021

121,3

120,3

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2020 966 275 941 018
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2020 1 080 925 912 348
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2020 -59 219 82 140
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2020 -114 650 28 670
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2020 51 437 45 570
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2020 -166 087 -16 900
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2020
141 752
16 276
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2020 25 914 -5 751
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2020 115 838 22 027
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2020 307 013 33 155
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2020 7 631 -19 678
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2020 299 382 52 833
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021

80 980

75 105

*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
73 660 73 743
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
7 320 1 362
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
1 683 1 022
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
5 637 340
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
1 304 -1 009
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
1 551 -1 198
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
-247 189
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
-990 -18 554
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
-29 -6 641
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
-961 -11 913
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
3 343 -17 205

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
863 872,8 856 613,3
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
118 087,2 92 073,1
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
455 032,4 464 732,2
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
236 894,1 252 053,8
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
53 859,0 47 754,2
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
863 872,8 856 613,3
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
82 064,2 81 814,2
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
369 657,5 370 773,5
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
286 482,4 278 368,4
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
125 668,7 125 657,2
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/21

238 085,5 230 819,3

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
274 248,6 270 366,9
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
30 985,5 30 227,1
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
131 327,8 126 879,0
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
111 935,4 113 260,8
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
274 248,6 270 366,9
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
176 716,5 173 188,4
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
176 716,5 173 188,4
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
97 532,1 97 178,5
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
 -     
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
29 639,4 29 629,1
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
67 892,7 67 549,4
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
0,0 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/21

109 070,2 106 036,2

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
1 138 121,4 1 126 980,2
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
763 260,3 755 248,0
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
82 064,2 81 814,2
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
390 753,7 391 161,1
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
290 442,4 282 272,7
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2021
November 2021
374 861,1 371 732,2

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q3/21

1 160 701,5 1 152 233,9
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million
Q3/21 1 071 749,6 1 063 316,0
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q3/21

1 069 323,1 1 061 101,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q3/21

2 426,5 2 214,3
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q3/21

88 901,9 88 863,6
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q3/21

83 512,2 83 753,4
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q3/21

5 389,7 5 110,2
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q3/21

50,0 54,3

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Listopad 2021
November 2021

1 971 943,1

1 935 690,7

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Listopad 2021
November 2021

325 452,5 319 043,7
* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Listopad 2021
November 2021

1 455 929,8

1 447 683,1

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Listopad 2021
November 2021

568 779,6

542 210,3

 

0Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Grudzień 2021
December 2021

451 768,2 415 499,7
* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2021
December 2021

42 887,0 43 893,9
*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2021
December 2021

604 599,3 615 387,6
Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component

Opis jednostki
Unit descriptio

Dane Observations

Dodatkowa informacja
More info

Badany okres
Period of
latest data

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

          Q3/21

-4 180

 

1 281

 

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q3/21

80 703

 

83 966

 

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q3/21

83 281

 

81 311

 

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q3/21

20 378

 

19 375

 

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/21

12 802

 

11 454

 

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/21

2 719

 

3 435

 

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/21

11 546

 

11 872

 

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/21

2 016

 

1 677

 

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/21

2 367

 

2 535

 

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q3/21

3 409

 

3 605

 

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q3/21

3 695

 

4 038

 

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/21

286

433

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/21

1 807

 

2 135

 

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/21

2 050

 

1 484

 

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/21

414

598

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

1 636

 

886

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q3/21

9 070

 

4 251

 

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/21

5 875

 

2 880

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

3 195

 

1 371

 

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/21

667

1 060

 

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

875

1 193

 

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q3/21

-208

-133

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q3/21

1 448

 

-3 307

 

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

216

213

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

1 232

 

-3 520

 

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/21

5 846

 

2 431

 

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/21

136

131

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/21

5 293

 

1 249

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/21

417

1 051

 

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q3/21

6 092

 

871

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/21

6 015

 

-1 387

 

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/21

-165

1 382

 

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/21

-1 427

 

-409

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/21

1 669

 

1 285

 

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/21

-908

-828

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/21

10 762

 

-197

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q3/21

2 578

 

-2 751

 

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets

mln US$
USD million

Grudzień 2021
December 2021

166 052 166 726

Metadane

   Złoto monetarne Monetary gold   

mln US$
USD million

Grudzień 2021
December 2021

13 508 13 431

   SDR

mln US$
USD million

Grudzień 2021
December 2021

5 925 5 955

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Grudzień 2021
December 2021

1 456 1 463

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Grudzień 2021
December 2021

145 163 145 877

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims

mln US$
USD million

     

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Grudzień 2021
December 2021

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane

*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values

mln US$
USD million

Listopad 2021
November 2021

31,598.6 29,712.3

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values

mln US$
USD million

Listopad 2021
November 2021

32,417.1 30,193.6

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q3/21

374 120

 

361 043

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/21

78 245

 

79 509

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/21

22 744

 

23 786

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

55 501

 

55 723

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/21

40 936

 

41 432

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

21 883

 

21 381

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

19 053

 

20 051

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/21

19 020

 

20 028

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/21

33

23

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/21

12 239

 

9 289

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/21

75 681

 

71 410

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/21

43

44

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/21

9 612

 

9 564

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/21

20 881

 

16 147

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/21

45 145

 

45 655

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/21

167 019

 

159 403

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q3/21

630 053

 

628 857

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/21

314 858

 

315 948

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/21

207 214

 

207 862

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

107 644

 

108 086

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/21

139 734

 

142 297

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

47 006

 

47 194

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

92 728

 

95 103

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/21

92 722

 

95 078

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/21

6

25

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q3/21

9 191

 

5 807

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/21

166 270

 

164 805

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/21

16 298

 

10 321

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/21

35 359

 

36 519

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/21

40 027

 

42 829

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/21

74 586

 

75 136

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q3/21

-255 933

 

-267 814

 

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/21

366 390

 

367 797

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/21

110 749

 

114 093

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q3/21

51

64

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

1

1

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/21

50

63

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/21

110 698

 

114 029

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

75 389

 

77 573

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/21

33 755

 

34 864

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

1 554

 

1 592

 

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/21

16 298

 

10 321

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/21

8 937

 

8 460

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/21

8 935

 

8 454

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/21

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

2

6

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/21

7 361

 

1 861

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/21

7 361

 

1 861

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/21

52 329

 

55 301

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/21

16 714

 

17 843

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q3/21

14 906

 

15 491

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/21

1 575

 

1 619

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

233

733

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/21

35 615

 

37 458

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/21

2 727

 

3 039

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

12 302

 

12 472

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/21

20 540

 

21 593

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

46

354

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/21

79 371

 

79 996

 

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/21

31 150

 

31 723

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

5

24

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/21

6 729

 

7 604

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/21

22 574

 

22 551

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

1 842

 

1 544

 

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/21

48 221

 

48 273

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/21

5 031

 

5 033

 

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/21

41 145

 

41 088

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/21

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q3/21

709

743

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

1 336

 

1 409

 

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q3/21

107 643

 

108 086

 

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q3/21

54 521

 

54 299

 

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q3/21

3 807

 

3 485

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q3/21

49 315

 

50 302

 

Kursy walut (Exchange rates)

 

Publikowane każdego dnia
Published daily

pobierz dane

Metadane


LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q3/21 38 151 38 162 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter