Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

14.05.2021
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q4/20

649990,1

582494,9

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/20

567327,5

504280,1

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q4/20

14012,5

13454,5

   ** Przemysł Industry "

Q4/20

163870,7

114411,5

   ** Budownictwo Construction "

Q4/20

43646,2

37824,7

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/20

345798,1

338589,4

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/20

82662,6

78214,8

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/20

318994,7

344235,4

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q4/20

136363,5

112339,4

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q4/20

147346,6

93266,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/20

1801,1

-6111,1

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/20

45358,4

38570,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q4/20

618643,9

555686,8

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/20

542379,0

484414,5

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q4/20

13143,4

12638,7

     ** Przemysł Industry "

Q4/20

160450,7

113043,3

     ** Budownictwo Construction "

Q4/20

41452,3

36347,2

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/20

327332,7

322385,3

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/20

76264,9 71272,3
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/20

307464,0

332137,7

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q4/20

131004,9

107995,2

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q4/20

143509,1

91196,0

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/20

2552,2

-5890,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/20

33992,5

30061,0

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Marzec 2021
March 2021

147,9

124,7

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q1/21 6656,8

6683,2

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Marzec 2021
March 2021
1078,4

1099,5

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/21 5675,54

5411,45

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Kwiecień 2021
April 2021

192,0

190,5

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Marzec 2021
March 2021

109,7

108,3

Metadane

Pliki do pobrania

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2019 941 032 876 072
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2019 911 322 830 917
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2019 83 236 93 908
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2019 29 710 45 155
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2019 45 593 50 282
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2019 -15 883 -5 127
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2019 16 522 32 245
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2019 -5 751 7 859
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2019 22 273 24 386
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2019 32 318 36 597
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2019 -19 678 -8 679
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2019 51 996 45 276
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
60 484 69 342
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
69 774 61 961
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
-9 290 7 381
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
511 516
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
-9 801 6 865
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
205 144
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
56 32
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
149 112
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
26 082 11 257
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
8 215 6 857
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
17 867 4 400
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
16 076 17 978

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
845 101,3 828 635,2845
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
81 675,9 85 550,1
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
467 467,2 454 752,2
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
255 623,7 248 229,6
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
40 334,5 40 103,4
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
845 101,3 828 635,3
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
55 152,0 54 123,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
381 827,9 378 357,3
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
268 656,7 256 864,7
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
139 464,6 139 290,3
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/20

198 278,8 172 238,7

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
277 093,8 260 967,6
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
44 981,0 44 627,0
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
113 195,2 116 158,2
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
118 917,6 100 182,3
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
277 093,8 260 967,6
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
191 727,8 194 595,0
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
191 727,8 194 595,0
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
85 366,0 66 372,6
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
32 311,3 32 477,9
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
53 054,7 33 894,7
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
0,0 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/20

104 596,2 101 912,2

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
1 122 195,0 1 089 602,9
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
732 830,8 716 419,8
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
55 152,0 54 123,0
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
403 454,6 399 727,6
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
274 224,2 262 569,2
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Luty 2021
February 2021
389 364,3 373 183,1

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q4/20

1 111 272,5 1 106 292,0
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q4/20

1 020 651,6 1 022 905,7
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q4/20

1 018 558,8 1 020 916,4
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q4/20

2 092,8 1 989,3
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q4/20

90 565,4 83 321,4
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q4/20

85 687,6 78 403,1
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q4/20

4 877,8 4 918,4
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q4/20

55,5 64,9

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Marzec 2021
March 2021

1 862 487,8

1 836 594,6

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Marzec 2021
March 2021

365 829,7

361 422,8

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Marzec 2021
March 2021

1 400 179,1

1 392 504,5

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Marzec 2021
March 2021

501 206,3

470 309,8

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Kwiecień 2021
April 2021

393 753,8

395 754,6

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2021
April 2021

-2 138,4

-14 344,7

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2021
April 2021

557 040,3

582 289,4

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q4/2020

5 666

 

3 801

 

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q4/2020

78 480

 

69 196

 

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q4/2020

73 119

 

65 562

 

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2020

19 167

 

17 077

 

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q4/2020

12 053

 

10 320

 

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2020

2 326

 

2 324

 

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2020

7 853

 

8 648

 

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2020

1 533

 

1 515

 

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2020

2 815

 

1 781

 

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q4/2020

5 958

 

2 198

 

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2020

7 024

 

2 280

 

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2020

1 066

 

82

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q4/2020

8 805

 

2 546

 

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2020

3 095

 

3 336

 

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2020

256

249

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

2 839

 

3 087

 

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q4/2020

1 632

 

5 341

 

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2020

2 656

 

5 002

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

-1 024

 

339

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2020

-7 020

 

1 036

 

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

-8 297

 

573

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q4/2020

1 277

 

463

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2020

-1 976

 

277

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

-1 939

 

-126

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

-37

403

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2020

8 363

 

773

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2020

1

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2020

1 094

 

1 943

 

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2020

-1 646

 

-3 055

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2020

8 914

 

1 885

 

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2020

6 259

 

3 795

 

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2020

2 954

 

1 894

 

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2020

819

1 900

 

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2020

1 812

 

-1 091

 

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2020

674

1 092

 

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

-373

-430

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

10 655

 

7 244

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q4/2020

-2 819

-3 453

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Kwiecień 2021
April 2021

155 667

158 351

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Kwiecień 2021
April 2021

13 004

12 390

   SDR mln US$
USD million

Kwiecień 2021
April 2021

420

415

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Kwiecień 2021
April 2021

1 405

1 389

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Kwiecień 2021
April 2021

140 838

144 157

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Marzec 2021
March 2021

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Luty 2021
February 2021

25,629.2

23,452.6

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Luty 2021
February 2021

24,560.2

22,448.3

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2020

343 019

 

313 741

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2020

76 938

 

71 213

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2020

23 599

 

22 218

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

53 339

 

48 995

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

36 368

 

39 530

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

16 998

 

22 123

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

19 370

 

17 407

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

19 300

 

17 323

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2020

70

84

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

7 916

 

6 830

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2020

67 550

 

56 672

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2020

46

43

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2020

9 020

 

7 774

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2020

15 233

 

16 291

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2020

43 251

 

32 564

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

154 247

 

139 496

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q4/2020

616 419

 

582 541

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2020

299 068

 

284 674

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2020

193 653

 

182 296

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

105 415

 

102 378

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

148 784

 

142 172

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

43 326

 

40 559

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

105 458

 

101 613

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

105 177

 

101 281

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2020

281

332

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

7 270

 

6 414

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2020

161 297

 

149 281

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2020

14 544

 

11 104

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2020

29 269

 

27 250

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2020

45 359

 

42 009

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2020

72 125

 

68 918

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q4/2020

-273 400

-268 800

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2020

372 028

 

353 138

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2020

118 968

 

114 911

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q4/2020

294

379

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2020

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

247

299

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

47

80

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2020

118 674

 

114 532

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

89 452

 

87 362

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2020

27 385

 

25 277

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

1 837

 

1 893

 

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2020

14 544

 

11 104

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2020

12 647

 

9 267

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2020

12 646

 

9 267

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

1

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2020

1 897

 

1 837

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2020

1 897

 

1 837

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2020

57 427

 

53 166

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2020

18 531

 

15 513

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q4/2020

15 284

 

12 909

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

33

32

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2020

2 350

 

1 982

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

864

590

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2020

38 896

 

37 653

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2020

3 201

 

3 894

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

12 035

 

11 125

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2020

23 202

 

22 115

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

458

519

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2020

75 674

 

71 579

 

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2020

27 449

 

25 324

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

1

1

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2020

6 049

 

5 210

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

20 576

 

19 044

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

823

1 069

 

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2020

48 225

 

46 255

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

3 690

 

2 794

 

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2020

42 065

 

41 022

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2020

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q4/2020

688

637

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

1 782

 

1 802

 

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2020

105 415

 

102 378

 

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q4/2020

53 745

 

51 296

 

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q4/2020

4 534

 

4 525

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q4/2020

47 136

46 557

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q4/20 38 268 38 351 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter