Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

21.11.2019

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q2/19


545 556,2


520 197,2

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q2/19


474 961,6


462 622,4

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q2/19

13 509,9

13 313,5

   ** Przemysł Industry "

Q2/19

111 464,5

129 101,2

   ** Budownictwo Construction "

Q2/19

40 229,9

25 813,5

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q2/19

309 757,3

294 394,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q2/19

70 594,6

57 574,8

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q2/19

318 097,9

323 268,3

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q2/19

98 222,5

93 511,7

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q2/19

91 678,2

69 179,8

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q2/19

11 639,3

11 239,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q2/19

25 762,7

22 284,0

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q2/19

531 234,2

512 503,6

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q2/19

464 316,2

453 915,9

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q2/19

13 186,5

13 116,2

     ** Przemysł Industry "

Q2/19

109 023,3

126 155,0

     ** Budownictwo Construction "

Q2/19

38 867,8

24 914,5

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q2/19

303 238,6

289 730,1

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q2/19

66 918,0 58587,7
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q2/19

311 009,5

321 817,5

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q2/19

95 695,8

92 340,7

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q2/19

90 091,0

68 308,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q2/19

11 269,0

11 028,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q2/19

23 017,0

18 835,5

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Wrzesień 2019
September 2019

123,7

111,7

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q3/19 6710,3

6711,2

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Wrzesień 2019
September 2019
851,2

865,5

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q3/19 5150,15

5142,59

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Październik 2019
October 2019

179,5

179,1

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Wrzesień 2019
September 2019

106,7

106,3

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2018 875 841 791 018
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2018 831 119 790 481
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2018 94 159 45 677
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2018 44 722 537
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2018 49 758 29 562
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2018 -5 036 -29 025
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2018 26 364 1 830
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 7 849 -10 742
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 18 515 12 572
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2018 31 962 32 039
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 -8 679 -7 964
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 40 641 40 003
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
58 180 59 053
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
58 364 55 035
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
-184 4 018
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
903 751
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
-1 087 3 267
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
-1 231 -117
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
-1 368 142
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
137 -259
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
3 107 -1 752
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
5 853 3 867
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
-2 746 -5 619
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
3 251 1 632

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
707 713,5 706 222,8
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
50 578,0 58 290,4
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
381 908,5 381 545,3
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
243 407,4 235 109,0
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
31 819,6 31 278,1
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
707 713,5 706 222,8
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
310 091,6 308 028,4
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
234 411,4 232 199,3
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
163 210,6 165 995,2
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/19

11 714,7 11 621,2

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
270 847,4 271 387,6
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
29 892,7 30 009,8
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
117 798,5 117 883,8
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
123 156,3 123 494,0
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
270 847,4 271 387,6
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
204 927,7 205 051,0
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
204 927,7 205 051,0
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
  0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
65 918,7 66 336,6
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
36 048,1 36 385,4
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
29 870,6 29 951,2
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
1,1 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/19

99 892,1 97 820,4

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
978 561,0 977 610,4
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
566 916,2 562 245,4
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
325 626,6 322 892,5
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
241 289,6 239 352,8
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Wrzesień 2019
September 2019
411 644,8 415 365,1

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q2/19

997 882,2 1 005 297,9
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q2/19

919 951,2 928 628,5
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q2/19

918 169,4 926 960,8
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q2/19

1 781,8 1 667,7
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q2/19

77 869,2 76 607,3
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q2/19

73 189,5 72 130,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q2/19

4 679,7 4 476,7
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q2/19

61,8 62,2

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Wrzesień 2019
September 2019

1 506 171,3

1 500 466,2

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Wrzesień 2019
September 2019

260 283,9

261 583,8

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Wrzesień 2019
September 2019

1 333 253,3

1 329 741,5

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Wrzesień 2019
September 2019

344 418,5

336 544,1

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Październik 2019
October 2019

285 986,6

288 361,0

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Październik 2019
October 2019

-18 301,3

-13 101,0

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Październik 2019
October 2019

424 592,5

436 436,5

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q2/2019

485

2 396

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q2/2019

64 133

64 784

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q2/2019

63 764

64 301

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2019

17 597

16 272

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q2/2019

10 847

9 750

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2019

3 536

4 800

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2019

9 755

8 162

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2019

1 623

1 651

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2019

2 038

2 898

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q2/2019

3 166

941

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2019

3 242

1 583

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2019

76

642

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q2/2019

4 082

985

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2019

-801

1 019

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2019

-131

-22

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

-670

1 041

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q2/2019

-1 932

7 650

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2019

-20

4 699

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

-1 912

2 951

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2019

-162

979

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

-64

-235

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q2/2019

-98

1 214

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2019

-1 354

-2 785

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

161

757

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

-1 515

-3 542

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2019

-1 052

1 930

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2019

43

83

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2019

-895

-1 024

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2019

-200

2 871

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2019

848

-6 398

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2019

969

-6 623

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2019

-313

69

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2019

-1 419

451

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2019

1 611

-295

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

-191

-373

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

3 850

-4 103

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q2/2019

431

-2 352

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Październik 2019
October 2019

121 901

120 872

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Październik 2019
October 2019

11 074

10 936

   SDR mln US$
USD million

Październik 2019
October 2019

405

400

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Październik 2019
October 2019

994

980

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Październik 2019
October 2019

109 428

108 556

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Październik 2019
October 2019

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Wrzesień 2019
September 2019

21 903,6

20 165,6

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Wrzesień 2019
September 2019

21 082,4

20 311,5

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2019

279 075

270 738

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2019

66 086

66 333

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2019

23 849

23 739

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

42 237

42 594

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

36 956

36 398

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

21 052

20 693

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

15 904

15 705

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

15 767

15 566

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2019

137

139

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

4 959

4 363

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2019

53 274

50 700

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2019

38

38

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2019

4 543

4 459

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2019

14 287

14 933

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2019

34 406

31 270

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

117 800

112 944

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q2/2019

588 320

577 385

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2019

277 305

272 623

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2019

182 027

177 102

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

95 278

95 521

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

165 114

162 823

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

50 093

48 793

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

115 021

114 030

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

115 011

114 019

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2019

10

11

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

3 725

3 571

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2019

142 176

138 368

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2019

6 830

5 974

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2019

22 417

22 336

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2019

45 962

46 560

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2019

66 967

63 498

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q2/2019

-309 245

-306 647

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2019

352 333

347 762

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2019

124 166

123 860

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q2/2019

5

12

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

5

12

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2019

124 161

123 848

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

101 749

101 524

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2019

22 349

22 260

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

63

64

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2019

6 830

5 974

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2019

5 014

4 164

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2019

5 014


4 164

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

 

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

 

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2019

1 816

1 810

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2019

1 816

      

1 810

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2019

56 196

56 311

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2019

18 348

16 793

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q2/2019

13 995

12 967

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2019

2 511

2 078

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

1 842

1 748

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2019

37 848

39 518

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2019

5 740

6 606

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

10 234

9 751

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2019

21 582

22 826

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

292

335

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2019

69 863

66 096

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2019

26 584

24 827

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

97

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

10

11

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2019

5 972

4 870

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

19 424

18 655

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

1 178

1 194

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2019

43 279

41 269

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

3 028

2 744

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2019

38 533

37 322

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2019

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q2/2019

665

679

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

1 053

524

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2019

95 278

95 521

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q2/2019

44 960

43 605

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q2/2019

5 789

7 331

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q2/2019

44 529

44 585

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q2/19 38 386 38 393 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter