Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

22.05.2019

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q4/18

597522,6

525299,4

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/18

520583,2

457108,4

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q4/18

13020,2

12444,3

   ** Przemysł Industry "

Q4/18

148548,3

109199,7

   ** Budownictwo Construction "

Q4/18

47021,6

40752,3

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/18

311993,1

294712,1

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/18

76939,4

68191,0

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/18

301170,0

311111,2

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q4/18

116076,5

92 287,8

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q4/18

148522,0

93 280,5

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/18

14912,5

11 292,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/18

16714,0

17 189,3

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q4/18

587672,0

516 236,4

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/18

515781,4

450 115,8

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q4/18

13524,5

12350,5

     ** Przemysł Industry "

Q4/18

146193,5

106 692,6

     ** Budownictwo Construction "

Q4/18

45144,5

39 290,5

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/18

310918,9

291 782,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/18

71890,6 66 120,6
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/18

293971,7

306 226,4

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q4/18

113526,5

90 760,5

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q4/18

145217,1

91 965,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/18

14555,1

11 216,9

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/18

20276,7

15 931,6

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Kwiecień 2019
April 2019

123,0

127,5

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q1/19

6697,6

6538,4

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Marzec 2019
March 2019
984,7

1016,7

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/19

5015,03

4852,29

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Kwiecień 2019
April 2019

178,2

176,3

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Kwiecień 2019
April 2019

106,2

105,8

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2017 789 630 723 433
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2017 788 027 748 283
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2017 46 632 18 492
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2017 1 603 -24 850
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2017 29 573 16 757
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2017 -27 970 -41 607
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2017 3 473 39 281
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2017 -10 742 1 610
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2017 14 215 37 671
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2017 31 830 81 356
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2017 -7 964 13 205
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2017 39 794 68 151
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
52 110 50 893
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
56 560 58 353
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
-4 450 -7 460
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
848 315
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
-5 298 -7 775
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
169 133
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
55 17
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
114 116
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
16 465 6 938
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
4 581 15 890
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
11 884 -8 952
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
10 998 -970

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
696 242,6 689 673,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
60 055,2 66 642,9
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
353 892,1 353 522,3
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
253 881,7 241 783,8
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
28 413,7 27 724,7
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
696 242,6 689 673,7
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
301 637,8 298 398,5
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
218 769,0 218 929,9
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
175 835,8 172 345,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/18

11 687,5 25 018,9

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
282 754,3 273 900,6
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
23 320,7 23 062,1
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
126 147,6 125 850,6
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
133 286,0 124 987,9
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
282 754,3 273 900,6
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
213 819,4 204 687,8
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
213 819,4 204 687,8
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
68 934,8 69 212,8
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
39 017,4 39 219,2
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
29 917,5 29 993,6
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
0,0 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/18

99 952,8 97 553,4

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
978 996,9 963 574,3
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
541 856,5 537 990,5
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
315 302,8 311 412,2
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
226 553,7 226 578,3
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Marzec 2019
March 2019
437 140,4 425 583,8

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q4/18

984 284,7 977 280,0
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q4/18

907 301,5 907 852,5
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q4/18

905 571,7 906 171,7
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q4/18

1 729,8 1 680,8
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q4/18

76 914,1 69 362,3
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q4/18

72 619,2 65 184,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q4/18

4 294,9 4 178,2
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q4/18

69,1 65,2

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Marzec 2019
March 2019

1 457 187,1

1 444 035,3

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Marzec 2019
March 2019

272 636,9

276 300,9

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Marzec 2019
March 2019

1 286 897,1

1 276 988,6

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Marzec 2019
March 2019

303 476,5

290 727,6

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Kwiecień 2019
April 2019

273 073,0

257 281,2

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2019
April 2019

-37 595,2

-34 339,7

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Kwiecień 2019
April 2019

414 584,6

410 534,9

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q4/2018

-1 996

-3 063

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q4/2018

64 856

61 007

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q4/2018

66 765

62 541

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2018

18 248

17 572

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q4/2018

11 797

11 477

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2018

2 359

3 056

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2018

8 188

10 173

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2018

1 571

1 706

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2018

2 280

2 213

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q4/2018

5 562

2 719

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2018

6 305

3 126

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2018

743

407

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q4/2018

5 404

-1 574

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2018

441

23

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2018

-908

1 362

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

1 349

-1 339

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q4/2018

-1 409

6 026

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2018

2 167

4 516

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

-3 576

1 510

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2018

-634

581

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

-767

30

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q4/2018

133

551

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2018

-454

-1 225

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

-163

-36

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

-291

-1 189

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2018

443

99

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2018

1

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2018

1 111

66

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2018

708

-571

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2018

-1 377

604

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2018

36

2 011

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2018

2 564

2 698

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2018

-661

-1 123

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2018

-2 154

280

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2018

287

156

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

-1 208

-257

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

4 535

4 792

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q4/2018

1 838

-1 230

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Kwiecień 2019
April 2019

117 017

112 943

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Kwiecień 2019
April 2019

5 315

5 340

   SDR mln US$
USD million

Kwiecień 2019
April 2019

410

411

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Kwiecień 2019
April 2019

886

846

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Kwiecień 2019
April 2019

110 406

106 346

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Kwiecień 2019
April 2019

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Marzec 2019
March 2019

21 638,2

21 284,5

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Marzec 2019
March 2019

21 608,1

21 729,5

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2018

271 216

272 827

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2018

66 024

66 765

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2018

24 334

25 272

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

41 690

41 493

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

34 892

38 875

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

20 530

24 439

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

14 362

14 436

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

14 283

14 179

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2018

79

257

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

4 376

4 748

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2018

48 960

49 559

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2018

39

38

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2018

4 373

3 296

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2018

16 306

15 880

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2018

28 242

30 345

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

116 964

112 880

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q4/2018

584 423

597 946

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2018

269 009

276 073

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2018

174 201

175 954

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

94 808

100 119

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

166 921

171 166

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

47 966

50 751

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

118 955

120 415

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

118 945

120 408

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2018

10

7

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

3 359

3 091

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2018

145 134

147 616

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2018

12 577

10 126

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2018

22 716

23 572

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2018

46 901

49 885

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2018

62 940

64 033

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q4/2018

-313 207

-325 119

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2018

358 789

368 036

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2018

129 906

132 260

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q4/2018

12

11

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

12

11

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2018

129 894

132 249

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

107 190

108 688

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2018

22 639

23 461

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

65

100

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2018

12 577

10 126

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2018

10 765

8 310

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2018

10 765

8 310

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2018

1 812

1 816

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2018

1 812

1 816

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2018

55 907

59 004

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2018

15 207

16 547

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q4/2018

12 097

13 021

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2018

1 993

1 946

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

1 117

1 580

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2018

40 700

42 457

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2018

6 706

7 993

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

9 006

9 119

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2018

24 591

24 831

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

397

514

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2018

65 591

66 527

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2018

24 368

25 079

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2018

13

13

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

10

7

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2018

4 801

4 475

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

18 840

19 212

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

704

1 372

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2018

41 223

41 448

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

2 749

2 601

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2018

37 628

38 006

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2018

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q4/2018

597

580

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

249

261

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2018

94 808

100 119

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q4/2018

42 960

44 727

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q4/2018

7 440

8 181

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q4/2018

44 408

47 211

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q4/18 38 412 38 423 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter