Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

23.01.2020

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q3/19

561 044,8

545 726,6

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/19

490 304,1

47 5132,0

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q3/19

10751,8

11 316,9

   ** Przemysł Industry "

Q3/19

110 488,8

108 885,7

   ** Budownictwo Construction "

Q3/19

43 057,3

38 461,1

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/19

326 006,2

316 468,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/19

70 740,7

70 594,6

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/19

328 140,3

317 079,4

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q3/19

101779,5

98 238,5

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q3/19

99 464,2

91 776,9

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/19

6 796,0

11 133,6

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/19

24 768,9

27 342,6

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q3/19

544 165,0

531 015,5

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q3/19

473 286,5

464 069,3

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q3/19

10 433,7

11 031,8

     ** Przemysł Industry "

Q3/19

106 530,3

106 231,9

     ** Budownictwo Construction "

Q3/19

40 768,7

37 120,4

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q3/19

315 554,0

309 685,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q3/19

70 878,4 66 946,2
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q3/19

320 504,8

310 098,7

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q3/19

98 791,1

95 711,4

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q3/19

97 656,7

90 188,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q3/19

6 728,5

10 758,6

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q3/19

20 390,6

24 106,3

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Grudzień 2019
December 2019

114,0

125,8

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q3/19 6710,3

6711,2

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Listopad 2019
November 2019
849,6

840,5

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q4/19 5169,06

5150,15

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Grudzień 2019
December 2019

181,1

179,7

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Grudzień 2019
December 2019

106,0

105,9

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2018 875 841 791 018
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2018 831 119 790 481
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2018 94 159 45 677
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2018 44 722 537
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2018 49 758 29 562
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2018 -5 036 -29 025
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2018 26 364 1 830
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 7 849 -10 742
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 18 515 12 572
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2018 31 962 32 039
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 -8 679 -7 964
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 40 641 40 003
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
59 322 62 129
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
56 479 64 462
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
2 843 -2 333
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
1 016 1 043
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
1 827 -3 376
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
-231 1 865
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
27 1 812
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
-258 53
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
-5 809 -5 109
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
10 1 944
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
-5 819 -7 053
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
-3 751 -10 350

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
702 671,8 701 313,8
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
44 483,9 51 527,3
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
386 849,5 382 129,6
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
239 797,6 236 622,4
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
31 540,7 31 034,4
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
702 671,8 701 313,8
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
305 357,0 303 921,3
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
239 394,3 238 203,7
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
157 920,5 159 188,8
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/19

11 714,7 11 621,2

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
259 339,1 259 568,6
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
29 595,7 27 102,6
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
112 818,9 114 801,2
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
116 924,5 117 664,8
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
259 339,1 259 568,6
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
197 523,0 195 363,0
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
197 523,0 195 363,0
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
  0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
61 815,0 64 204,5
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
 -    0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
32 711,9 35 098,2
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
29 103,1 29 106,3
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
1,1 1,1
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/19

99 892,1 97 820,4

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
962 010,8 960 882,4
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
566 923,7 562 924,3
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
321 611,7 319 195,7
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
245 312,0 243 728,7
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Listopad 2019
November 2019
395 087,1 397 958,0

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q3/19

1 001 181,0 998 219,5
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q3/19

922 291,3 919 951,2
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q3/19

920 413,1 918 169,4
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q3/19

1 878,2 1 781,8
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q3/19

78 831,3 78 206,5
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q3/19

73 958,2 73 526,8
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q3/19

4 873,2 4 679,7
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q3/19

58,4 61,8

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Listopad 2019
November 2019

1 542 584,1

1 523 945,2

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Listopad 2019
November 2019

290 707,9

269 484,0

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Listopad 2019
November 2019

1 333 642,5

1 330 541,2

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Listopad 2019
November 2019

346 401,1

340 321,1

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Grudzień 2019
December 2019

303 891,5

266 019,9

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2019
December 2019

-24 111,3

-9 847,0

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Grudzień 2019
December 2019

435 053,2

429 420,6

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q3/2019

-200

 

967

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q3/2019

62 569

64 237

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q3/2019

62 364

63 892

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2019

18 527

17 979

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q3/2019

11 918

11 003

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2019

2 580

3 655

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2019

9 108

9 767

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 650

1 626

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2019

2 136

1 868

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q3/2019

2 730

3 174

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q3/2019

2 874

3 251

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q3/2019

144

77

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q3/2019

3 609

4 229

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 559

-693

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2019

-912

-131

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

2 471

-562

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q3/2019

4 746

-1 944

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2019

3 281

-101

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 465

-1 843

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2019

-954

-127

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

-197

-36

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q3/2019

-757

-91

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2019

-4 550

-1 355

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

-330

161

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

-4 220

-1 516

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2019

3 071

-1 037

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2019

-2

0

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2019

31

43

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2019

2 605

-895

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2019

437

-185

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q3/2019

4 636

864

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q3/2019

5 187

969

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2019

-582

-313

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2019

-1 535

-1 419

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 566

1 627

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

-208

-199

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

4 973

3 850

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 079

88

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Grudzień  2019
December 2019

128 405

119 829

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Grudzień  2019
December 2019

11 196

10 706

   SDR mln US$
USD million

Grudzień  2019
December 2019

406

402

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Grudzień  2019
December 2019

971

961

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Grudzień  2019
December 2019

115 832

107 760

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Grudzień  2019
December 2019

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Listopad 2019
November 2019

22 525,4

24 086,4

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Listopad 2019
November 2019

21 852,0

23 666,8

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q3/2019

276 732

275 841

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2019

64 897

66 196

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2019

21 991

23 760

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

42 906

42 436

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

35 461

37 084

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

20 632

21 068

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

14 829

16 016

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

14 749

15 879

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2019

80

137

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

5 076

4 937

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2019

50 424

49 824

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2019

39

38

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2019

4 474

4 543

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2019

16 198

14 287

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2019

29 713

30 956

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

120 874

117 800

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q3/2019

563 205

591 400

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q3/2019

263 714

278 515

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q3/2019

171 239

182 370

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

92 475

96 145

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

153 585

166 621

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

45 689

50 129

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

107 896

116 492

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

107 887

116 482

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q3/2019

9

10

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

4 740

3 713

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q3/2019

141 166

142 551

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2019

11 803

6 830

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2019

20 847

22 417

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2019

42 336

45 962

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2019

66 180

67 342

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q3/2019

-286 473

-315 559

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2019

341 379

355 036

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q3/2019

115 783

125 546

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q3/2019

14

5

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

14

5

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q3/2019

115 769

125 541

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

94 936

103 129

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2019

20 772

22 349

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

61

63

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q3/2019

11 803

6 830

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2019

10 023

5 014

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2019

10 022

5 014

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

1

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 780

1 816

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 780

1 816

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q3/2019

52 382

56 268

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2019

15 550

18 348

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q3/2019

12 282

13 995

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2019

2 131

2 511

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 137

1 842

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2019

36 832

37 920

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2019

5 494

5 740

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

10 046

10 306

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2019

21 060

21 582

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

232

292

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q3/2019

68 935

70 248

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2019

25 744

26 739

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

9

10

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2019

5 858

5 989

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

18 796

19 560

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 081

1 180

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q3/2019

43 191

43 509

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

2 905

3 047

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q3/2019

38 032

38 816

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q3/2019

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q3/2019

573

654

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

1 681

992

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q3/2019

92 476

96 144

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q3/2019

43 856

45 615

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q3/2019

5 537

5 815

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q3/2019

43 083

44 714

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q3/19 38 393 38 386 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter