Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

7.08.2020

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q1/20

552228,0


637 908,7


Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/20

497224,7

561414,1

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q1/20

13076,5

12441,3

   ** Przemysł Industry "

Q1/20

131854,5

154441,1

   ** Budownictwo Construction "

Q1/20

27698,0

47606,7

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/20

324595,6


346925,0


* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/20

55003,3

76494,6

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/20

338631,0

316068,7

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q1/20

103402,4

126366,3

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q1/20

71709,0

161395,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/20

6600,2

-1562,2

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/20

31730,3

35520,9

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q1/20

538385,0

614884,2

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/20

478935,3

535047,6

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q1/20

12371,3

11744,4

     ** Przemysł Industry "

Q1/20

127335,8

147393,3

     ** Budownictwo Construction "

Q1/20

26417,1

44085,5

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/20

312811,1

331824,3

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/20

59449,7 79836,6
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/20

329567,6

307909,0

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q1/20

100423,8

121815,9

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q1/20

70718,4

156940,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/20

6604,3

-1548,0

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/20

30920,3

29651,2

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Czerwiec 2020
June 2020

116,4

102,2

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q2/20 6656,7

6750,3

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Czerwiec 2020
June 2020
1026,5

1011,7

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q2/20 5248,83

5367,68

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Czerwiec 2020
June 2020

184,9

183,8

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Czerwiec 2020
June 2020

105,1

104,7

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2018 875 841 791 018
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2018 831 119 790 481
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2018 94 159 45 677
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2018 44 722 537
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2018 49 758 29 562
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2018 -5 036 -29 025
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2018 26 364 1 830
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 7 849 -10 742
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 18 515 12 572
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2018 31 962 32 039
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 -8 679 -7 964
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 40 641 40 003
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
66 386 49 962
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
67 683 62 178
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
-1 297 -12 216
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
437 844
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
-1 734 -13 060
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
516 1 258
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
429 1 105
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
87 153
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
13 574 22 779
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
11 558 57 641
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
2 016 -34 862
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million

Maj 2020
May 2020

11 324 8 461

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
834 354,4 816 931,9
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
102 221,3 85 700,8
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
400 229,5 379 357,1
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
282 322,4 301 851,0
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
49 581,3 50 022,9
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
834 354,4 816 931,9
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
50 332,5 50 182,5
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
382 448,6 372 806,2
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
259 551,8 254 372,7
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
142 021,4 139 570,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/19

11 330,0 11 355,7

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
253 027,2 260 247,9
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
25 610,5 26 336,6
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
120 037,5 122 898,0
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
107 379,2 111 013,4
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
253 027,2 260 247,9
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
187 248,4 192 328,1
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
187 248,4 192 328,1
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
65 778,8 67 919,8
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
36 406,8 37 478,8
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
29 372,0 30 441,0
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
0,0 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q4/19

103 927,0 100 015,6

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
1 087 381,6 1 077 179,8
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
714 485,3 699 768,8
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
50 332,5 50 182,5
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
399 876,5 390 212,6
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
264 276,2 259 373,7
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Maj 2020
May 2020
372 896,3 377 410,9

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q1/20

1 045 473,8 990 940,9
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q1/20

962 871,3 907 652,6
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q1/20

960 696,4 905 615,4
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q1/20

2 174,8 2 037,2
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q1/20

82 543,1 83 231,1
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q1/20

77 467,4 78 314,5
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q1/20

5 075,8 4 916,6
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q1/20

59,4 57,2

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Czerwiec 2020
June 2020

1 746 224,8

1 717 907,0

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2020
June 2020

370 716,9

365 438,4

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2020
June 2020

1 390 771,3

1 389 533,9

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Czerwiec 2020
June 2020

404 475,7

406 351,9

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Lipiec 2020
July 2020

331 804,5

337 178,1

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2020
July 2020

8 438,2

20 699,1

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2020
July 2020

480 733,1

478 493,5

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q1/2020

4 953

2 133

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2020

64 807

65 768

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2020

63 133

64 057

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2020

16 425


18 967

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q1/2020

9 623

11 563

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2020

4 529

2 373

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2020

7 207

9 260

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2020

1 687

1 613

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2020

2 532

1 708

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2020

2 505

4 950

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2020

3 796

5 209

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2020

1 291

259

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2020

7 647

2 816

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2020

449

1 132

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2020

-219

-1 316

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

668

2 448

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2020

5 834

1 637

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2020

2 821

3 116

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

3 013

-1 479

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2020

-845

-207

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

-811

-322

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2020

-34

115

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2020

-1 336

-3 951

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

-595

-560

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

-741

-3 391

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2020

7 399

-2 554

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2020

4

-1

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2020

337

751

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2020

4 530

-1 536

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2020

2 528

-1 768

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2020

-10 566

2 693

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2020

-10 774

2 050

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2020

-162

-26

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2020

850

-1 108

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2020

-480

1 777

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

-115

-631

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

-5 309

5 455

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2020

189

-4 267

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Lipiec 2020
July 2020

137 674

129 088

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Lipiec 2020
July 2020

14 517

13 017

   SDR mln US$
USD million

Lipiec 2020
July 2020

416

402

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Lipiec 2020
July 2020

1 249

1 209

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Lipiec 2020
July 2020

121 492

114 460

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Czerwiec 2020
June 2020

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Maj 2020
May 2020

17 031,9

15 623,2

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Maj 2020
May 2020

15 800,5

15 682,5

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2020

278 732

289 989

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2020

63 714

68 172

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2020

19 256

21 913

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

44 458

46 259

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

31 628

38 129

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

17 274

22 721

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

14 354

15 408

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

14 326

15 327

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2020

28

81

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

6 898

5 159

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2020

55 599

50 124

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2020

41

39

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2020

5 519

5 303

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2020

18 984

15 167

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2020

31 055

29 615

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

120 893

128 405

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2020

525 192

590 013

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2020

256 832

281 282

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2020

162 285

185 317

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

94 547

95 965

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

127 704

155 974

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

25 912

48 524

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

101 792

107 450

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

101 477

107 439

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2020

315

11

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

8 238

3 801

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2020

132 418

148 956

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2020

2 640

13 896

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2020

20 628

21 494

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2020

41 610

42 704

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2020

67 540

70 862

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2020

-246 460

-300 024

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2020

328 634

352 238

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2020

109 274

115 251

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2020

284

19

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

221

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

63

19

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2020

108 990

115 232

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

88 425

93 757

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2020

20 500

21 408

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

65

67

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2020

2 640

13 896

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2020

861

12 088

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2020

181

12 088

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

680

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2020

1 779

1 808

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2020

1 779

1 808

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2020

51 710

53 201

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2020

16 076

15 864

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q1/2020

12 995

12 538

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

30

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2020

2 474

2 450

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

577

876

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2020

35 634

37 337

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2020

5 386

5 473

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

10 070

10 497

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2020

20 165

21 177

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

13

190

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2020

70 463

73 925

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2020

26 045

28 120

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

64

11

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2020

6 092

7 276

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

18 674

19 695

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

1 215

1 138

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2020

44 418

45 805

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

2 982

3 185

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2020

38 993

40 258

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2020

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2020

634

634

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

1 809

1 728

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2020

94 547

95 965

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2020

46 794

46 949

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2020

4 418

5 100

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2020

43 335

43 916

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/20 38 364 38 383 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter