Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

22.07.2024
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q1/24

833138,6

942803,1

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/24

741920,7

855208,0

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q1/24

25105,2

23615,6

   ** Przemysł Industry "

Q1/24

176913,5

245224,3

   ** Budownictwo Construction "

Q1/24

30929,6

62819,3

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/24

508972,4

523548,8

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/24

91217,9

87595,1

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/24

514733,7

468159,5

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q1/24

166627,9

200790,0

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q1/24

104176,3

230475,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/24

-3400,4

-1558,2

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/24

50876,4

44827,8

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q1/24

818495,0

851591,0

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/24

741334,7

770732,0

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q1/24

25015,4

20071,6

     ** Przemysł Industry " Q1/24

193467,0

236127,3

     ** Budownictwo Construction "

Q1/24

29199,9

53015,7

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/24

493732,4

461517,4

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/24

77160,3 80859,0
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/24

506428,4

420053,0

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q1/24

161081,1

180777,7

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q1/24

102511,3

216092,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/24

-5113,9

-2452,6

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/24

53468,2

37023,5

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2021 = 100

Maj 2024
May 2024

105,8

110,8

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand)

Maj 2024

May 2024

6810

6816

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Maj 2024
May 2024
776,6 797,1 Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q2/24 8168,67

8077,01

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Czerwiec 2024
June 2024

255,2

254,9

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2021 = 100

Czerwiec 2024
June 2024

117,0*

116,9

Metadane

* dane wstępne

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2022 1 233 728 1 111 992
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2022 1 290 358 1 113 786
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2022 12 325 58 226
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2022 -56 630 -1 794
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2022 56 203 46 401
* Wierzytelności/zobowiązania netto Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2022 -112 833 -48 195
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2022 -5 342 53 751
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2022 11 461 -15 695
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2022 -16 803 69 446
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2022 101 489 100 931
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2022 26 745 4 635
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2022 74 744 96 296
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
92 631 113 898
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
105 898 125 353
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
-13 267 -11 455
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
1 042 1 071
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
-14 309 -12 526
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
87 -921
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
-98 -1 073
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Maj 2024
May  2024
185 152
 * Zaciągnięte zbowiązania netto Net incurrence of liabilities mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
4 435 12 362
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
4 034 -1 829
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
401 14 191
 * Zmiana stanu środków pieniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
-9 961 757

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Domestic State Treasury debt by original maturity mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
1 106 261,2 1 096 300,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
118 217,4 107 611,0
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
602 136,3 623 103,7
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
317 789,2 298 065,0
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
68 118,3 67 520,8
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
1 106 261,2 1 096 300,5
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
73 038,1 73 038,1
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million

Maj 2024
May
 2024

467 053,3 460 644,3
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
433 639,7 431 479,1
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
132 530,1 131 139,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/24

252 858,1 274 218,9

Dług zagraniczny Skarbu Państwa Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
342 966,4 349 247,1
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
39 966,7 40 527,5
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
91 028,3 92 614,7
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
211 971,4 216 104,8
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
342 966,4 349 247,1
    ** Obligacje skarbowe Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
207 976,1 211 523,3
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
- -
          *** Obligacje Brady'ego Brady Bonds mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
- -
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
133 778,2 136 359,6
        *** Klub Paryski Paris Club mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
25 255,2 25 855,3
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
108 553,0 110 474,3
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
1 212,0 1 364,1
*  Dług gwarantowany (poręczony) przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/24

289 928,4 279 336,5

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Maj 2024
May
 2024
1 449 227,6 1 445 547,6
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
993 809,6 985 472,4
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
73 038,1 73 038,1
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
480 700,3 474 423,5
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
440 071,2 438 010,7
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Maj 2024
May 2024
455 418,1 460 075,2

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q1/24

1 416 918,8 1 328 096,4
* Zadłużenie sektora rządowego Central government debt mln PLN
PLN million
Q1/24 1 312 970,0 1 222 325,4
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa State Treasury Debt mln PLN
PLN million

Q1/24

1 310 594,8 1 219 660,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q1/24

2 375,3 2 665,5
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q1/24

103 932,1 105 756 ,5
   ** Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million
Q1/24 97 492,9 99 457,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q1/24

6 439,2 6 298,9
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q1/24

16,7 14,5

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Czerwiec 2024
June 2024

2 339 306,7

2 330 891,4

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2024
June 2024

388 894,7

376 803,7

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2024
June 2024

1 505 612,9

1 490 696,3

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Czerwiec 2024
June 2024

820 015,8

807 493,5

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Czerwiec 2024
June 2024

465 909,9

487 938,6

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2024
June 2024

-3 639,5

-9 072,4

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Czerwiec 2024
June 2024

740 875,4

722 692,2

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component

Opis jednostki
Unit descriptio

Dane Observations

Dodatkowa informacja
More info

Badany okres
Period of
latest data

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q1/2024

5 065

3 921

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2024

90 700

90 863

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2024

87 952

90 559

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2024

26 012

28 619

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2024

15 393

18 136

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2024

4 901

6 499

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2024

10 941

12 993

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2024

2 212

3 235

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2024

3 928

3 607

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2024

-1 269

1 439

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2024

1 731

5 703

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2024

3 000

4 264

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2024

881

2 306

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2024

1 009

4 829

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2024

113

819

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

896

4 010

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2024

7 173

3 161

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2024

5 949

7 383

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

1 224

-4 222

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2024

3 515

1 945

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

647

722

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2024

2 868

1 223

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2024

10 427

3 463

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

1 219

692

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

9 208

2 771

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2024

2 438

3 177

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2024

51

8

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2024

-2 248

5 487

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2024

862

-2 646

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2024

3 773

328

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2024

-1 424

6 697

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2024

951

-3 343

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2024

680

5 587

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2024

-1 492

4 798

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2024

-1 563

-345

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

-73

1 139

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

10 168

4 537

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2024

-2 915

-3 054

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets

mln US$
USD million

Maj 2024
May 2024

207 819

206 097

Metadane

   Złoto monetarne Monetary gold   

mln US$
USD million

Maj 2024
May 2024

28 145

27 042

   SDR

mln US$
USD million

Maj 2024
May 2024

5 619

5 585

   Pozycja rezerwowa w MFW Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Maj 2024
May 2024

1 452

1 443

 Pozostałe aktywa rezerwowe Other reserve assets

mln US$
USD million

Maj 2024
May 2024

172 603

172 027

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims

mln US$
USD million

     

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Czerwiec 2024
June 2024

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane

*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values

mln US$
USD million

Kwiecień 2024
April 2024

31,704.9

32,080.8

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values

mln US$
USD million

Kwiecień 2024
April 2024

31,062.3

30,805.3

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2024

495 321

486 462

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2024

100 193

101 794

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2024

29 806

31 069

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

70 387

70 725

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

61 658

57 575

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

23 745

22 058

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

37 913

35 517

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

31 499

28 280

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2024

6 414

7 237

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

11 929

13 761

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2024

119 042

119 520

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2024

97

49

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2024

17 598

19 980

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2024

45 963

46 093

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2024

55 384

53 398

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

202 499

193 812

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2024

782 083

766 231

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2024

417 920

406 978

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2024

290 959

278 650

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

126 961

128 328

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

154 783

146 343

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

49 861

48 145

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

104 922

98 198

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

104 806

98 093

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2024

116

105

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

9 481

10 147

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2024

199 899

202 763

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2024

27 113

26 033

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2024

42 904

43 212

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2024

47 671

50 176

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2024

82 211

83 342

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2024

-286 762

-279 769

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2024

431 553

429 065

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2024

122 706

116 713

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2024

1 204

1 247

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

114

114

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

1 090

1 133

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2024

121 502

115 466

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

79 802

73 501

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2024

41 111

41 383

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

589

582

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2024

27 113

26 033

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2024

20 210

18 997

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2024

20 109

18 833

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

101

164

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2024

6 903

7 036

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2024

6 903

7 069

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2024

67 217

69 122

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2024

19 835

21 875

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2024

17 045

18 163

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2024

2 158

3 027

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

632

685

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2024

47 382

47 247

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2024

2 223

2 119

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

19 546

18 946

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2024

25 559

26 123

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

54

59

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2024

87 556

88 869

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2024

33 792

33 209

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

116

105

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2024

6 758

6 614

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

25 514

25 133

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

1 404

1 357

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2024

53 765

55 660

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

5 458

5 646

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2024

46 920

48 692

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2024

0

0

***Insurance technical reserves

     (Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2024

1 035

953

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

351

369

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2024

126 961

128 328

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2024

69 115

69 973

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2024

3 661

4 125

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2024

54 185

54 230

Kursy walut (Exchange rates)

 

Publikowane każdego dnia
Published daily

pobierz dane

Metadane


LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q1/24 37 595 37 637 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter