Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

23.09.2022
Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q2/22

719679,0

687001,8

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q2/22

634563,9

612588,4

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q2/22

16906,1

17444,4

   ** Przemysł Industry "

Q2/22

168281,2

185445,1

   ** Budownictwo Construction "

Q2/22

45830,1

27464,9

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q2/22

403546,5

382234,0

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q2/22

85115,1

74413,4

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q2/22

425968,2

412523,6

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q2/22

135389,1

121990,3

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q2/22

108962,8

85462,9

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q2/22

36025,4

65559,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q2/22

13230,7

1276,8

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q2/22

656968,8

652703,8

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q2/22

570426,5

571309,8

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q2/22

15018,9

16081,9

     ** Przemysł Industry " Q2/22

143445,2

167836,2

     ** Budownictwo Construction "

Q2/22

43252,3

26977,2

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q2/22

368710,1

360414,5

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q2/22

86542,3

81394,0

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q2/22

376466,6

385854,7

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q2/22

121343,3

114168,2

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q2/22

100342,9

81050,2

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q2/22

30091,0

56196,2

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q2/22

28632,6

15258,3

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Sierpień 2022
August 2022

142,2

141,2

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q1/22 6806

6709

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Sierpień 2022
August 2022
806,9

810,2

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q1/22 6338,46

6221,04

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Sierpień 2022
August 2022

225,7

223,9

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Sierpień 2022
August 2022

144,5

143,4

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2020 966 275 941 018
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2020 1 080 925 912 348
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2020 -59 219 82 140
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2020 -114 650 28 670
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2020 51 437 45 570
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2020 -166 087 -16 900
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2020
141 752
16 276
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2020 25 914 -5 751
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2020 115 838 22 027
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2020 307 013 33 155
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2020 7 631 -19 678
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2020 299 382 52 833
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
83 747 78 409
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
74 540 69 265
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
9 207 9 144
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
976 860
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
8 231 8 284
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
365 -8 468
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
163 -9 362
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
202 894
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
-10 547 15 031
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
-11 540 10 035
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
993 4 996
 * Zmiana stanu środków pieniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
-2 681 31 783

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
919 089,2 935 266,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
107 800,3 132 120,3
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
489 636,0 452 089,2
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
244 052,2 273 599,7
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
77 600,8 77 457,6
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
919 089,2 935 266,7
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
74 280,1 74 780,1
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
364 992,7 377 518,0
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
337 395,2 336 356,4
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
142 421,2 146 612,2
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/22

243 895,0 244 560,5

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
272 915,4 263 517,2
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
30 348,5 20 415,7
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
114 208,0 121 717,5
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
128 358,8 121 384,1
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
272 915,4 263 517,2
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
165 063,9 162 106,3
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
165 063,9 162 106,3
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
107 851,5 101 410,9
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
32 521,3 26 931,9
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
75 330,2 74 479,0
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
0,0 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q2/22

120 527,9 113 886,6

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
1 192 004,6 1 198 783,9
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
796 737,7 808 654,1
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
74 280,1 74 780,1
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
381 340,4 393 354,8
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
341 117,1 340 519,2
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Lipiec 2022
July 2022
395 266,9 390 129,7

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q2/22

1 175 320,7 1 137 106,8
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million
Q2/22 1 085 527,0 1 046 229,2
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q2/22

1 082 985,0 1 043 758,1
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q2/22

2 542,0 2 471,1
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q2/22

89 751,1 90 832,1
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million
Q2/22 84 128,8 85 495,2
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q2/22

5 622,2 5 336,9
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q2/22

42,7 45,5

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Sierpień 2022
August 2022

2 044 023,1

2 012 692,9

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2022
August 2022

309 186,4

301 432,8

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Sierpień 2022
August 2022

1 506 281,6

1 494 469,6

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Sierpień 2022
August 2022

623 184,8

620 768,2

0Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Sierpień 2022
August 2022

438 709,7

420 490,5

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2022
August 2022

22 293,5

27 376,9

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2022
August 2022

642 319,6

640 098,1

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component

Opis jednostki
Unit descriptio

Dane Observations

Dodatkowa informacja
More info

Badany okres
Period of
latest data

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q1/2022

-9 967

 

-6 084

 

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2022

86 367

 

87 394

 

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2022

93 617

 

91 045

 

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2022

20 072

 

21 950

 

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2022

12 138

 

14 333

 

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2022

5 299

 

2 232

 

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2022

14 472

 

10 370

 

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2022

1 675

 

1 639

 

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2022

3 153

 

3 551

 

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2022

-1 598

 

3 010

 

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2022

953

6 971

 

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2022

2 551

 

3 961

 

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2022

-14 785

 

-4 156

 

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2022

2 420

 

1 530

 

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2022

-114

767

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

2 534

 

763

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2022

18 489

 

5 472

 

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2022

12 886

 

2 523

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

5 603

 

2 949

 

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2022

-785

136

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

-465

826

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2022

-320

-690

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2022

-3 024

 

-1 553

 

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

30

384

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

-3 054

 

-1 937

 

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2022

11 580

 

4 941

 

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2022

3

3

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2022

111

1 331

 

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2022

7 186

 

2 154

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2022

4 280

 

1 453

 

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2022

6 979

 

5 090

 

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2022

215

906

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2022

1 297

 

-476

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2022

2 148

 

3 382

 

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2022

3 319

 

1 278

 

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

-461

-1 269

 

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

-5 095

 

-485

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2022

-3 220

 

-1 082

 

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets

mln US$
USD million

Sierpień 2022

August 2022

154 825

157 575

Metadane

   Złoto monetarne Monetary gold   

mln US$
USD million

Sierpień 2022

August 2022

12 589

12 931

   SDR

mln US$
USD million

Sierpień 2022

August 2022

5 493

5 632

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Sierpień 2022

August 2022

1 366

1 370

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Sierpień 2022

August 2022

135 376

137 642

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims

mln US$
USD million

     

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Sierpień 2022
August 2022

Bieżące dane
Latest data

Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane

*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values

mln US$
USD million

Czerwiec 2022
June 2022

29,625.3

31,270.0

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values

mln US$
USD million

Czerwiec 2022
June 2022

30,992.5

32,860.5

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2022

377 442

 

378 860

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2022

80 589

 

79 922

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2022

23 586

 

24 167

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

57 003

 

55 755

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

36 115

 

39 700

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

19 657

 

22 123

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

16 458

 

17 577

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

16 390

 

17 513

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2022

68

64

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

16 427

 

13 317

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2022

86 233

 

79 872

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2022

47

45

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2022

10 887

 

10 845

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2022

24 969

 

22 618

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2022

50 330

 

46 364

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

158 078

 

166 049

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2022

632 132

 

636 308

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2022

320 211

 

322 682

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2022

207 534

 

212 202

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

112 677

 

110 480

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

120 167

 

132 049

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

43 615

 

46 654

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

76 552

 

85 395

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

76 549

 

85 392

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2022

3

3

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

18 462

 

12 241

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2022

173 292

 

169 336

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2022

17 096

 

17 178

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2022

34 816

 

34 090

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2022

44 007

 

42 875

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2022

77 373

 

75 193

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2022

-254 690

 

-257 448

 

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2022

362 327

 

365 026

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2022

94 030

 

101 905

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2022

59

60

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

1

1

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

58

59

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2022

93 971

 

101 845

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

59 213

 

67 814

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2022

33 455

 

32 704

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

1 303

 

1 327

 

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2022

17 096

 

17 178

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2022

9 859

 

9 846

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2022

9 834

 

9 846

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

25

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2022

7 237

 

7 332

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2022

7 237

 

7 332

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2022

55 895

 

54 720

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2022

21 413

 

19 898

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q1/2022

19 333

 

17 984

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2022

1 775

 

1 733

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

305

181

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2022

34 482

 

34 822

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2022

2 365

 

2 531

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

11 888

 

11 845

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2022

20 167

 

20 403

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

62

43

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2022

82 629

 

80 743

 

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2022

34 061

 

31 902

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

2

2

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2022

7 088

 

6 857

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

25 549

 

23 880

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

1 422

 

1 163

 

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2022

48 568

 

48 841

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

5 448

 

5 733

 

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2022

41 687

 

41 159

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2022

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2022

799

708

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

634

1 241

 

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2022

112 677

 

110 480

 

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2022

57 586

 

56 390

 

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2022

4 609

 

4 595

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2022

50 482

 

49 495

 

Kursy walut (Exchange rates)

 

Publikowane każdego dnia
Published daily

pobierz dane

Metadane


LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q2/22 38 000 38 025 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter