Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

23.10.2020

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q1/20

552228,0


637 908,7


Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/20

497224,7

561414,1

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q1/20

13076,5

12441,3

   ** Przemysł Industry "

Q1/20

131854,5

154441,1

   ** Budownictwo Construction "

Q1/20

27698,0

47606,7

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/20

324595,6


346925,0


* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/20

55003,3

76494,6

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/20

338631,0

316068,7

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q1/20

103402,4

126366,3

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q1/20

71709,0

161395,6

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/20

6600,2

-1562,2

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/20

31730,3

35520,9

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q1/20

538385,0

614884,2

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q1/20

478935,3

535047,6

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q1/20

12371,3

11744,4

     ** Przemysł Industry "

Q1/20

127335,8

147393,3

     ** Budownictwo Construction "

Q1/20

26417,1

44085,5

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q1/20

312811,1

331824,3

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q1/20

59449,7 79836,6
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q1/20

329567,6

307909,0

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q1/20

100423,8

121815,9

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q1/20

70718,4

156940,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q1/20

6604,3

-1548,0

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q1/20

30920,3

29651,2

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Wrzesień 2020
September 2020

131,0

113,4

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q3/20 6660

6656,7

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Wrzesień 2020
September 2020
1023,7

1028,0

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q3/20 5371,81

5248,83

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Wrzesień 2020
September 2020

184,7

184,3

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Wrzesień 2020
September 2020

105,1

105,0

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2018 875 841 791 018
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2018 831 119 790 481
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2018 94 159 45 677
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2018 44 722 537
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2018 49 758 29 562
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2018 -5 036 -29 025
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2018 26 364 1 830
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 7 849 -10 742
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 18 515 12 572
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2018 31 962 32 039
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 -8 679 -7 964
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 40 641 40 003
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
61 852 74 419
*  Płatności kasowe na działalność operacyjną Cash payments for operating activities mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
57 686 69 590
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
4 166 4 829
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
803 853
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
3 363 3 976
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
659 805
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
491 705
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
168 100
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
-1 152 14 857
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
-268 6 041
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
-884 8 816
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
1 552 18 028

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
836 212,5 838 440,1
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
110 605,2 117 962,9
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
425 380,2 421 892,8
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
248 802,5 248 018,0
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
51 424,6 50 566,4
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
836 212,5 838 440,1
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
52 095,5 51 738,5
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
386 981,4 390 949,2
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
260 561,9 258 064,2
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
136 573,7 137 688,1
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/20

127 501,1 11 330,0

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
255 172,4 255 906,5
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
24 903,0 25 018,6
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
125 738,7 126 119,5
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
104 530,8 104 768,4
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
255 172,4 255 906,5
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
190 490,4 191 240,3
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
190 490,4 191 240,3
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
64 676,6 64 660,8
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
35 672,8 35 772,3
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
29 003,7 28 888,5
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
5,4 5,4
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/20

103 443,9 103 927,0

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
1 091 384,9 1 094 346,6
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
723 700,4 724 341,1
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
52 095,5 51 738,5
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
405 885,9 409 329,6
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
265 719,0 263 272,9
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Sierpień 2020
August 2020
367 684,5 370 005,6

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q2/20

1 097 304,1 1 045 470,5
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q2/20

1 014 329,1 962 871,3
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q2/20

1 012 274,6 960 696,4
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q2/20

2 054,5 2 174,8
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q2/20

82 912,3 82 539,7
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q2/20

77 960,5 77 464,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q2/20

4 951,8 5 075,8
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q2/20

62,8 59,4

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Wrzesień 2020
September 2020

1 762 175,6

1 744 100,9

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Wrzesień 2020
September 2020

365 982,9

357 068,0

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Wrzesień 2020
September 2020

1 386 750,1

1 382 677,6

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Wrzesień 2020
September 2020

417 504,8

398 691,0

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Wrzesień 2020
September 2020

328 271,9

335 610,7

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Wrzesień 2020
September 2020

7 562,1

3 055,9

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Wrzesień 2020
September 2020

496 482,8

483 956,9

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q2/2020

7 230

 

5 099

 

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q2/2020

53 365

 

64 861

 

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q2/2020

49 071

 

63 668

 

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2020

13 574

 

16 465

 

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q2/2020

7 963

 

9 557

 

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2020

2 968

 

4 532

 

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2020

6 223

 

6 687

 

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2020

2 821

 

1 687

 

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2020

2 241

 

2 534

 

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q2/2020

3 830

 

2 493

 

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q2/2020

4 224

 

3 796

 

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q2/2020

394

1 303

 

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q2/2020

8 712

 

7 625

 

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2020

-1 939

 

226

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2020

-127

-402

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

-1 812

 

628

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q2/2020

-1 284

 

5 343

 

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2020

82

2 410

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

-1 366

 

2 933

 

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2020

2 504

 

-842

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

1 173

 

-807

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q2/2020

1 331

 

-35

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2020

-8 755

 

-1 383

 

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

-692

-641

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

-8 063

 

-742

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2020

-3 083

 

7 431

 

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

4

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2020

188

337

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2020

-660

4 530

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2020

-2 611

 

2 560

 

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q2/2020

3 983

 

-9 408

 

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q2/2020

6 794

 

-10 774

 

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2020

769

-162

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2020

-968

840

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2020

-2 612

 

688

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

-979

671

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

6 153

 

-5 309

 

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q2/2020

-2 348

33

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Wrzesień 2020
September 2020

139 496

139 112

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Wrzesień 2020
September 2020

13 846

14 390

   SDR mln US$
USD million

Wrzesień 2020
September 2020

413

415

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Wrzesień 2020
September 2020

1 350

1 246

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Wrzesień 2020
September 2020

123 887

123 061

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Wrzesień 2020
September 2020

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Sierpień 2020
August 2020

20 306,7

22 247,9

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Sierpień 2020
August 2020

19 325,3

21 355,0

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q2/2020

292 566

 

280 726

 

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2020

65 348

 

65 626

 

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2020

21 123

 

20 835

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

44 225

 

44 791

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

36 945

 

31 638

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

20 519

 

17 278

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

16 426

 

14 360

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

16 247

 

14 332

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2020

179

28

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

6 788

 

6 898

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2020

54 396

 

55 671

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2020

41

41

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2020

5 772

 

5 519

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2020

18 668

 

18 978

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2020

29 915

 

31 133

 

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

129 089

 

120 893

 

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q2/2020

553 460

 

539 736

 

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q2/2020

269 128

 

258 923

 

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q2/2020

171 533

 

163 587

 

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

97 595

 

95 336

 

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

137 896

 

138 404

 

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

40 168

 

36 094

 

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

97 728

 

102 310

 

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

97 337

 

101 995

 

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q2/2020

391

315

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

6 170

 

8 249

 

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q2/2020

140 266

 

134 160

 

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2020

8 918

 

2 640

 

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2020

24 344

 

20 628

 

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2020

41 742

 

41 610

 

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2020

65 262

 

69 282

 

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q2/2020

-260 894

-259 010

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2020

335 481

 

331 700

 

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q2/2020

108 721

 

109 791

 

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q2/2020

339

284

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

303

221

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

36

63

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q2/2020

108 382

 

109 507

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

84 074

 

88 942

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2020

24 244

 

20 500

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

64

65

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q2/2020

8 918

 

2 640

 

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2020

7 128

 

861

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2020

7 128

 

181

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

680

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2020

1 790

 

1 779

 

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q2/2020

1 790

 

1 779

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q2/2020

52 232

 

51 711

 

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2020

15 639

 

16 076

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q2/2020

13 152

 

12 995

 

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

31

30

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2020

1 949

 

2 474

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

507

577

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2020

36 593

 

35 635

 

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2020

4 647

 

5 386

 

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

10 459

 

10 071

 

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2020

20 938

 

20 165

 

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

 

 

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

549

13

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q2/2020

68 015

 

72 222

 

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2020

23 539

 

26 209

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

57

64

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2020

5 126

 

6 210

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

17 212

 

18 719

 

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

1 144

 

1 216

 

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q2/2020

44 476

 

46 013

 

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

2 804

 

2 982

 

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q2/2020

39 170

 

40 594

 

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q2/2020

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q2/2020

761

634

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

1 741

 

1 803

 

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q2/2020

97 595

 

95 336

 

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q2/2020

48 467

 

47 608

 

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q2/2020

4 357

 

4 297

 

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q2/2020

44 771

43 431

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q2/20 38 353 38 364 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter