Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

20.09.2019

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q2/19


545 556,2


520 197,2

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q2/19


474 961,6


462 622,4

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q2/19

13 509,9

13 313,5

   ** Przemysł Industry "

Q2/19

111 464,5

129 101,2

   ** Budownictwo Construction "

Q2/19

40 229,9

25 813,5

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q2/19

309 757,3

294 394,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q2/19

70 594,6

57 574,8

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q2/19

318 097,9

323 268,3

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q2/19

98 222,5

93 511,7

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q2/19

91 678,2

69 179,8

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q2/19

11 639,3

11 239,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q2/19

25 762,7

22 284,0

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q2/19

531 234,2

512 503,6

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q2/19

464 316,2

453 915,9

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q2/19

13 186,5

13 116,2

     ** Przemysł Industry "

Q2/19

109 023,3

126 155,0

     ** Budownictwo Construction "

Q2/19

38 867,8

24 914,5

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q2/19

303 238,6

289 730,1

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q2/19

66 918,0 58587,7
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q2/19

311 009,5

321 817,5

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q2/19

95 695,8

92 340,7

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q2/19

90 091,0

68 308,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q2/19

11 269,0

11 028,8

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q2/19

23 017,0

18 835,5

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Sierpień 2019
August 2019

111,9

119,0

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q2/19

6711,2

6697,6

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Lipiec 2019
July 2019
868,4

877,1

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q2/19

5142,59

5015,03

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Sierpień 2019
August 2019

179,1

179,1

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Sierpień 2019
August 20199

106,2

106,0

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 2/11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2017 789 630 723 433
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2017 788 027 748 283
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2017 46 632 18 492
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2017 1 603 -24 850
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2017 29 573 16 757
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2017 -27 970 -41 607
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2017 3 473 39 281
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2017 -10 742 1 610
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2017 14 215 37 671
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2017 31 830 81 356
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2017 -7 964 13 205
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2017 39 794 68 151
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
62 286 54 936
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
60 783 54 853
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
1 503 83
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
732 573
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
771 -490
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
88 269
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
-81 169
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
169 100
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
-5 586 1 178
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
8 655 742
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
-14 241 436
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
-4 903 419

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
704 330,7 701 332,2
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
63 475,5 63 260,7
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
379 384,3 392 857,4
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
230 879,1 214 383,2
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
30 591,8 30 831,0
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
704 330,7 701 332,2
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
0,0 0,0
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
307 203,3 304 596,0
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
229 383,4 222 989,2
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
167 744,0 173 747,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/19

11 621,2 11 687,5

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
268 977,1 273 781,8
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
33 416,0 41 152,4
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
114 954,6 102 478,3
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
120 606,4 130 151,1
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
268 977,1 273 781,8
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
201 671,2 206 858,6
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
201 671,2 206 858,6
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
0,0 0,0
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
67 305,8 66 923,2
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
0,0 0,0
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
37 992,0 37 793,6
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
29 313,8 29 129,6
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
0,0 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q1/19

97 820,4 99 952,8

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
973 307,7 975 114,1
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
559 118,9 549 433,9
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
321 628,7 318 583,8
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
237 490,2 230 850,1
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Lipiec 2019
July 2019
414 188,8 425 680,1

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q2/19

997 882,2 1 005 297,9
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q2/19

919 951,2 928 628,5
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q2/19

918 169,4 926 960,8
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q2/19

1 781,8 1 667,7
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q2/19

77 869,2 76 607,3
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q2/19

73 189,5 72 130,6
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q2/19

4 679,7 4 476,7
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q2/19

61,8 62,2

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Lipiec 2019
July 2019

1 490 888,6

1 478 217,7

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Lipiec 2019
July 2019

262 356,9

266 608,9

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Lipiec 2019
July 2019

1 314 436,1

1 304 431,4

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Lipiec 2019
July 2019

324 333,4

310 316,1

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Sierpień 2019
August 2019

260 691,1

276 983,1

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2019
August 2019

-14 251,0

-29 935,1

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Sierpień 2019
August 2019

434 460,8

421 590,0

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q1/2019

2 077

-1 347

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q1/2019

64 123

64 856

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q1/2019

63 751

66 765

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2019

16 166

18 248

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q1/2019

9 731

11 748

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2019

4 658

2 488

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2019

8 153

7 763

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2019

1 658

1 606

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2019

2 893

2 269

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q1/2019

997

5 562

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q1/2019

1 602

6 305

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q1/2019

605

743

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q1/2019

807

4 509

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2019

913

495

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2019

-26

-1 015

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

939

1 510

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q1/2019

7 539

-694

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2019

4 456

2 637

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

3 083

-3 331

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2019

983

-625

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

-236

-773

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q1/2019

1 219

148

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2019

-2 841

-457

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

700

-163

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

-3 541

-294

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2019

1 549

401

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

1

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2019

83

1 147

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2019

-1 024

708

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2019

2 490

-1 455

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q1/2019

-6 347

172

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q1/2019

-6 623

2 564

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2019

69

-661

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2019

451

-2 154

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2019

-244

423

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

-184

-1 276

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

-4 103

4 535

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q1/2019

-2 267

294

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Sierpień 2019
August 2019

116 609

116 529

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Sierpień 2019
August 2019

11 222

10 516

   SDR mln US$
USD million

Sierpień 2019
August 2019

401

404

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Sierpień 2019
August 2019

999

1 006

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Sierpień 2019
August 2019

103 987

104 603

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Sierpień 2019
August 2019

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Lipiec 2019
July 2019

21 256,9

20 212,5

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Lipiec 2019
July 2019

21 708,3

19 997,6

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q1/2019

268 630

270 619

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2019

64 631

65 505

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2019

22 719

23 465

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

41 912

42 040

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

36 402

34 912

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

20 690

20 530

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

15 712

14 382

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

15 573

14 303

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2019

139

79

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

4 350

4 313

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2019

50 303

48 925

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2019

38

39

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2019

4 459

4 410

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2019

15 000

16 306

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2019

30 806

28 170

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

112 944

116 964

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q1/2019

577 483

587 125

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q1/2019

273 831

271 149

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q1/2019

177 608

175 780

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

96 223

95 369

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

162 763

167 077

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

48 773

48 119

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

113 990

118 958

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

113 979

118 948

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q1/2019

11

10

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

3 563

3 365

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q1/2019

137 326

145 534

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2019

5 974

12 577

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2019

22 335

22 716

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2019

46 559

46 901

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2019

62 458

63 340

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q1/2019

-308 853

-316 506

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2019

347 419

359 737

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q1/2019

123 859

129 904

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q1/2019

11

12

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

11

12

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q1/2019

123 848

129 892

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

101 524

107 188

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2019

22 260

22 639

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

64

65

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q1/2019

5 974

12 577

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2019

4 164

10 765

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2019

4 164

10 765

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2019

1 810

1 812

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q1/2019

1 810

1 812

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q1/2019

56 310

55 907

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2019

16 792

15 207

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q1/2019

12 965

12 097

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2019

2 078

1 993

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

1 749

1 117

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2019

39 518

40 700

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2019

6 606

6 706

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

9 751

9 006

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2019

22 826

24 591

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

335

397

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q1/2019

65 053

65 980

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2019

24 636

24 481

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2019

96

12

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

11

10

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2019

4 595

4 790

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

18 758

18 959

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

1 176

710

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q1/2019

40 417

41 499

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

2 704

2 754

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q1/2019

36 786

37 889

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q1/2019

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q1/2019

680

597

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

247

259

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q1/2019

96 223

95 369

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q1/2019

43 712

43 482

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q1/2019

7 363

7 445

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q1/2019

45 148

44 442

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q2/19 38 386 38 393 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter