Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Dane gospodarcze i finansowe dla Polski

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

 

1.04.2020

Dane uaktualniane zgodnie z kalendarzem udostępniania


Dane prezentowane na tej stronie są zgodne z danymi opisanymi w Specjalnym Standardzie Upowszechniania Danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W celu uzyskania pełnej informacji na temat SDDS oraz standardów statystycznych, do których Polska dostosowała się, należy przejść na stronę DSBB Home Page.
 

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane zostały podane bez wyrównań sezonowych. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dane są danymi wstępnymi.

 

SEKTOR PODSTAWOWY

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Rachunki narodowe PKB 9/ mln PLN
ceny bieżące

Q4/19

638 254,0

561 044,8

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/19

560 633,3

490 304,1

   ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry fishing "

Q4/19

11 415,2

10751,8

   ** Przemysł Industry "

Q4/19

154 013,5

110 488,8

   ** Budownictwo Construction "

Q4/19

47 866,7

43 057,3

   ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/19

346 854,2

326 006,2

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/19

77 620,7

70 740,7

* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/19

316 163,1

328 140,3

* Spożycie zbiorowe General government and  NPISHs consumption expenditure "

Q4/19

125 227,3

101779,5

* Nakłady brutto na środki trwałe  Gross fixed capital formation "

Q4/19

160 564,9

99 464,2

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/19

5 683,2

6 796,0

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/19

30 485,4

24 768,9

Rachunki narodowe PKB
National Accounts (GDP)
mln PLN
ceny stałe
rok poprzedni = 100
PLN million
at constant prices
previous year = 100

Q4/19

614 322,5

544 165,0

Metadane
* Wartość dodana brutto Gross value added "

Q4/19

534 469,0

473 286,5

       ** Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo raz rybołówstwo i rybactwo Agriculture, hunting and forestry, fishing "

Q4/19

10 737,9

10 433,7

     ** Przemysł Industry "

Q4/19

147 079,3

106 530,3

     ** Budownictwo Construction "

Q4/19

44 388,1

40 768,7

     ** Usługi ogółem Services Total "

Q4/19

331 785,2

315 554,0

* Podatki od produktów minus dotacje do produktów Taxes minus subsidies on products "

Q4/19

79 853,5 70 878,4
* Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych Individual consumption expenditure "

Q4/19

307 698,3

320 504,8

* Spożycie zbiorowe
General government and NPISHs consumption expenditure
"

Q4/19

120 715,6

98 791,1

*Nakłady brutto na środki trwałe
   Gross fixed capital formation
"

Q4/19

156 085,2

97 656,7

* Przyrost rzeczowych środków obrotowych Change in inventories "

Q4/19

5 630,1

6 728,5

* Saldo wymiany produktów z zagranicą External balance of products "

Q4/19

24 067,4

20 390,6

Indeks produkcji Production Index 3/ 5/ 2015 = 100

Luty 2020
February 2020

121,7

119,1

Metadane
Pracujący Employment 5/ tys. (thousand) Q4/19 6721,2

6710,3

Metadane
Bezrobotni Unemployment 1/ tys. (thousand) Luty 2020
February 2020
919,9

922,2

Metadane

Wynagrodzenia Wages/Earnings

przeciętne miesięczne wynagrodzenia PLN
average monthly
earnings PLN
Q4/19 5169,06

5150,15

Metadane

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Consumer Prices

1998 = 100

Luty 2020
February 2020

184,0

182,7

Metadane
Dane za wcześniejsze okresy
Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu Producer Prices 3/ 5/ 2015 = 100

Luty 2020
February 2020

105,9

106,1

Metadane

SEKTOR PODATKOWO-BUDŻETOWY (Fiscal sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Operacje sektora instytucji rządowych i samorządowych 11
General Government or Public Sector Operations
Metadane
*  Dochody Revenue mln PLN
PLN million
2018 875 841 791 018
*  Wydatki Expense mln PLN
PLN million
2018 831 119 790 481
*  Saldo operacyjne brutto Gross operating balance mln PLN
PLN million
2018 94 159 45 677
*  Saldo operacyjne netto Net operating balance mln PLN
PLN million
2018 44 722 537
* Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquisition of nonfinancial assets mln PLN
PLN million
2018 49 758 29 562
* Wierzytelności/zobowiązania netto  Net lending/borrowing mln PLN
PLN million
2018 -5 036 -29 025
* Nabycie netto finansowych aktywów Net Acquisition of Financial Assets mln PLN
PLN million
2018 26 364 1 830
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 7 849 -10 742
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 18 515 12 572
* Zaciagniete zobowiazania netto Net Incurrence of Liabilities mln PLN
PLN million
2018 31 962 32 039
     ** Zagraniczne Foreign mln PLN
PLN million
2018 -8 679 -7 964
     ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
2018 40 641 40 003
Operacje szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych 23/
Central Government Operations
Metadane
* Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej Cash receipts from operating activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
65 555 69 612
*  Płatności kasowe na działalnością operacyjną Cash payments for operatng activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
57 731 77 668
*  Napływ środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Net cash inflow form operating activities mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
7 824 -8 056
*  Nabycie netto niefinansowych aktywów Net acquistion of nonfinacial assets mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
234 3 674
* Nadwyżka lub deficyt środków pieniężnych Cash surplus or deficit mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
7 590 -11 730
* Nabycie netto finansowch aktywów innych niż środki pieniężne Net acquition of financial assets other then cash mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
129 -96
        **Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
5 -46
        ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
124 -50
 * Zaciągnięte zbowiązania netto
Net incurrence of liabilities
mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
8 367 1 109
         ** Krajowe Domestic mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
10 730 -554
         ** Zagraniczne Foregin mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
-2 363 1 663
 * Zmiana stanu środków piniężnych netto Net change in the stock of cash mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
15 828 -10 525

Dług krajowy Skarbu Państwa Domestic State Treasury Debt

Metadane
*  Dług krajowy Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności   Domestic State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
727 019,7 716 452,3
    ** Krótkoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (1 rok i mniej) Short term domestic debt in treasury securities (one year and less) mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
62 782,0 42 075,7
    ** Średnioterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych
(powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term domestic debt in treasury securities (more than one  year including five years)
mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
373 858,1 390 859,2
    ** Długoterminowe zadłużenie krajowe z tytułu skarbowych papierów wartościowych (powyżej 5 lat) Long term domestic debt in treasury securities (more than five years) mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
248 373,8 240 684,4
    ** Pozostały dług krajowy Skarbu Państwa  Other domestic debt of the State Treasury mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
42 005,8 42 833,0
*  Dług  krajowy Skarbu Państwa wg wierzycieli State Treasury Domestic Debt by holder mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
727 019,7 716 452,3
    ** Bank Centralny Central bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
   
    ** Pozostałe banki krajowe
         Other domestic banks
mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
318 113,7 305 104,9
    ** Krajowy sektor pozabankowy Domestic non-banking sector mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
254 416,0 254 011,8
    ** Inwestorzy zagraniczni Foreign investors mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
154 489,9 157 335,6
*  Dług gwarantowany (poręczony)przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/19

11 355,7 11 714,7

Dług zagraniczny Skarbu Państwa  Foreign State Treasury  Debt

Metadane
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg pierwotnych okresów zapadalności Foreign State Treasury  debt by original maturity mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
260 585,0 256 884,7
    ** Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne (1 rok i mniej) Short term foreign debt (up to 1 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
30 150,1 29 315,1
     ** Średnioterminowe  zadłużenie  zagraniczne (powyżej 1 roku - do 5 lat włącznie) Medium term foreign debt (more than 1 year 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
125 294,1 110 646,0
    ** Długoterminowy dług zagraniczny (powyżej 5 lat) Long term foreign debt (more than 5 year maturity) mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
105 140,9 116 923,6
* Dług zagraniczny Skarbu Państwa wg rodzaju instrumentu dłużnego i wg wierzycieli Foreign State Treasury debt by type of security and by holder mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
260 585,0 256 884,7
    ** Obligacje skarbowe     Treasury Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
197 347,7 193 721,8
          *** Obligacje zagraniczne Foreign Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
197 347,7 193 721,8
          *** Obligacje Brady'ego     Brady Bonds mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
   
    ** Kredyty Loans mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
63 237,4 63 162,9
        *** Klub Paryski  Paris Club mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
 -     -   
        *** Europejski Bank Inwestycyjny Europe Investment Bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
34 400,9 34 528,4
         *** Inne Other mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
28 836,5 28 634,6
    ** Inne Other mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
0,0 0,0
*  Dług gwarantowany (poręczony)   przez  rząd Rzeczypospolitej Polskiej  Debt guaranteed by the government of the Republic of Poland mln PLN
PLN million

Q3/19

100 015,6 99 892,1

Zadłużenie Skarbu Państwa wg kryterium rezydenta
Central government (State Treasury) debt according to residency criterion

Metadane
Dług ogółem Total debt mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
987 604,7 973 337,0
Dług krajowy (wobec rezydentów) Domestic debt (to residents) mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
594 934,0 581 159,2
* Bank centralny Central bank mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
   
* Pozostałe banki krajowe Other domestic banks mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
333 897,0 321 340,5
* Inwestorzy krajowi poza systemem bankowym Domestic investors outside banking system mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
261 037,0 259 818,7
Dług zagraniczny (wobec nierezydentów) Foreign debt (to non-residents) mln PLN
PLN million
Styczeń 2020
January 2020
392 670,7 392 177,8

Państwowy dług publiczny Public debt

Metadane
Państwowy dług publiczny Public debt mln PLN
PLN million

Q4/19

990 932,3 1 001 190,9
* Zadłużenie sektora rządowego
Central government debt
mln PLN
PLN million

Q4/19

907 651,3 922 296,4
   ** Zadłużenie Skarbu Państwa
State Treasury Debt
mln PLN
PLN million

Q4/19

905 614,3 920 330,5
   ** Pozostałe zadłużenie sektora rządowego Other central government debt mln PLN
PLN million

Q4/19

2 037,0 1 965,8
* Zadłużenie sektora samorządu terytorialnego Local government debt mln PLN
PLN million

Q4/19

83 223,8 78 836,1
   ** Zadłużenie jednostek samorządu   terytorialnego Local government debt entities mln PLN
PLN million

Q4/19

78 307,2 73 966,0
   ** Pozostałe zadłużenie sektora samorządowego Other local government debt mln PLN
PLN million

Q4/19

4 916,5 4 870,1
Dług sektora ubezpieczeń społecznych Social security sector mln PLN
PLN million

Q4/19

57,2 58,4

SEKTOR FINANSOWY (Financial sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Zestawienie wybranych pozycji z bilansu monetarnych instytucji finansowych
(Analytical Accounts of the Banking Sector)

Metadane
*  Podaż pieniądza ogółem Total money supply M3 mln PLN
PLN million

Luty 2020
February 2020

1 579 368,8

1 557 781,6

*  Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych
Credit to central government, net
mln PLN
PLN million

Luty 2020
February 2020

290 191,1

290 164,4

* Należności od pozostałych sektorów krajowych
Credit to the other resident sector
mln PLN
PLN million

Luty 2020
February 2020

1 340 776,6

1 339 976,8

*  Aktywa zagraniczne netto Foreign assets, net mln PLN
PLN million

Luty 2020
February 2020

385 776,2

357 690,3

Wybrane dane z bilansu NBP 1/
(Analytical Accounts of the Central Bank)

Metadane
* Pieniądz rezerwowy banku centralnego Reserve money mln PLN
PLN million

Luty 2020
February 2020

269 981,0

287 501,8

* Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego
Domestic claims on the central government, net
mln PLN
PLN million

Luty 2020
February 2020

-31 702,7

-28 842,3

*  Aktywa zagraniczne netto
Foreign assets, net
mln PLN
PLN million

Luty 2020
February 2020

464 373,0

448 025,8

Stopy procentowe Interest Rates 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

Wskaźniki stabilności finansowej
Financial Soundness Indicators

    pobierz dane  
Warszawski Indeks Giełdowy WIG Stock Market 1/   Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

SEKTOR ZAGRANICZNY (External sector)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period

Bilans płatniczy Balance of Payments

Metadane

* Current account (net)
    (Rachunek bieżący)

mln US$
USD million

Q4/2019

2 461

-870

**  Goods: exports
      (Eksport towarów)

mln US$
USD million

Q4/2019

65 768

62 698

**  Goods: imports
      (Import towarów)

mln US$
USD million

Q4/2019

64 057

62 363

**  Services: credit
      (Usługi - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2019

18 967

18 483

**   Services: debit

       (Usługi - rozchody)
mln US$
USD million

Q4/2019

11 563

11 605

**  Primary income: credit
      (Dochody pierwotne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2019

2 106

2 598

**  Primary income: debit
      (Dochody pierwotne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2019

8 665

10 196

**  Secondary income: credit
      (Dochody wtórne - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2019

1 613

1 649

**  Secondary income: debit
      (Dochody wtórne - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2019

1 708

2 134

* Capital account
    (Rachunek kapitałowy)

mln US$
USD million

Q4/2019

4 950

2 735

* Capital account: credit
    (Rachunek kapitałowy - przychody)

mln US$
USD million

Q4/2019

5 209

2 876

* Capital account: debit
    (Rachunek kapitałowy - rozchody)

mln US$
USD million

Q4/2019

259

141

* Financial account
    (Rachunek finansowy)

mln US$
USD million

Q4/2019

5 173

2 137

**  Direct investment – assets
   (Inwestycje bezpośrednie - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2019

2 114

1 248

***Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2019

-491

-906

***Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

2 605

2 154

**  Direct investment – liabilities

   (Inwestycje bezpośrednie - pasywa

mln US$
USD million

Q4/2019

693

5 752

*** Equity and investment fund shares

     (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2019

2 796

4 423

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

-2 103

1 329

**  Portfolio investment, assets
      (Inwestycje portfelowe - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2019

-212

-959

***Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

-322

-202

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe

mln US$
USD million

Q4/2019

110

-757

**  Portfolio investment, liabilities
      (Inwestycje portfelowe - pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2019

-3 951

-4 554

*** Equity securities

      (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

-560

-334

***Debt securities

      (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

-3 391

-4 220

**  Other investment, assets
      (Pozostałe inwestycje - aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2019

-2 329

3 076

***Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2019

-1

-2

***General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2019

697

31

***MFIs

 (Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2019

-1 536

2 605

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2019

-1 489

442

**  Other investment, liabilities
      (Pozostałe inwestycje- pasywa)

mln US$
USD million

Q4/2019

2 484

4 771

*** Monetary authorities

      (NBP)

mln US$
USD million

Q4/2019

2 050

5 187

*** General government

      (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2019

-31

-582

*** MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2019

-1 108

-1 534

*** Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2019

1 573

1 700

**  Financial derivatives (net)
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

-629

-232

** Official reserve assets
      (Oficjalne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

5 455

4 973

* Net Errors and omissions
    (Saldo błędów i opuszczeń)

mln US$
USD million

Q4/2019

-2 238

272

Oficjalne aktywa rezerwowe Official reserves assets mln US$
USD million

Luty 2020
February 2020

128 182

125 457

Metadane
   Złoto monetarne Monetary gold    mln US$
USD million

Luty 2020
February 2020

11 956

11 621

   SDR mln US$
USD million

Luty 2020
February 2020

403

402

   Transza rezerwowa w MFW   Reserve position in the IMF

mln US$
USD million

Luty 2020
February 2020

963

964

 Foreign currency reserves

mln US$
USD million

Luty 2020
February 2020

114 860

112 470

   Inne należności w walutach   wymienialnych Other claims mln US$
USD million

 

 

 

Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (szablon danych)
Data template on international reserves and foreign currency liquidity

 

Luty 2020
February 2020

Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Latest-1 data

Obroty towarowe Merchandise Trade

Metadane
*  Eksport 3/ Ceny bieżące, wartość FOB Total exports Current prices, FOB values mln US$
USD million

Styczeń 2020
January 2020

21 461,5

19 007,9

*  Import 3/ Ceny bieżące, wartość CIF Total imports Current prices, CIF values mln US$
USD million

Styczeń 2020
January 2020

21 265.7

18 909,1

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna International Investment Position

Metadane

*  Total assets
    (Aktywa)

mln US$
USD million

Q4/2019

289 354

276 491

**  Direct investment *
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2019

67 819

64 584

*** Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2019

21 628

21 800

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

46 191

42 784

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

38 132

35 439

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

22 721

20 606

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

15 411

14 833

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

15 330

14 747

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2019

81

86

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrumenty finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

5 114

5 094

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2019

49 884

50 500

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2019

39

39

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2019

5 248

4 474

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2019

15 167

16 198

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2019

29 430

29 789

**  Reserve assets
      (Oficialne aktywa rezerwowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

128 405

120 874

*  Total liabilities
    (Zobowiązania)

mln US$
USD million

Q4/2019

587 547

564 065

**  Direct investment **
      (Inwestycje bezpośrednie)

mln US$
USD million

Q4/2019

279 489

264 056

***Equity and investment fund shares

  (Akcje i inne formy udziałów kapitałowych)

mln US$
USD million

Q4/2019

185 318

171 535

*** Debt instruments

      (Instrumenty dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

94 171

92 521

**  Portfolio investment
      (Inwestycje portfelowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

155 894

153 729

***  Equity securities
        (Udziałowe papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

48 459

45 684

***  Debt securities
        (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

107 435

108 045

****Bonds and notes

        (Papiery dłużne długoterminowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

107 424

108 036

****Money-market instruments

        (Instrumenty rynku pieniężnego)

mln US$
USD million

Q4/2019

11

9

**  Financial derivatives
      (Pochodne instrument finansowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

3 795

4 739

**  Other investment
      (Pozostałe inwestycje)

mln US$
USD million

Q4/2019

148 369

141 541

*** Monetary authorities

       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2019

13 896

11 803

*** General government

       (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2019

21 461

20 847

***MFIs

(Monetarne Instytucje Finansowe z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2019

42 704

42 336

***Other sectors

      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2019

70 308

66 555

  International investment position, net
 (Międzynarodowa pozycja inwestycyjna    netto)

mln US$
USD million

Q4/2019

-298 193

-287 574

Zadłużenie zagraniczne
External debt

Metadata

  Gross External Debt Position
(Zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2019

349 834

341 974

*General Government

  (Sektor rządowy)

mln US$
USD million

Q4/2019

115 220

115 783

** Short-term
   (Krótkoterminowe zadłużenie zagraniczne   brutto)

mln US$
USD million

Q4/2019

12

14

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

*** Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

12

14

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

** Long-term
   (Długoterminowe zadłużenie zagraniczne brutto)

mln US$
USD million

Q4/2019

115 208

115 769

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

93 759

94 936

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2019

21 382

20 772

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

67

61

*  Monetary Authorities
       (Narodowy Bank Polski)

mln US$
USD million

Q4/2019

13 896

11 803

**  Short-term
      (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2019

12 088

10 023

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2019

12 088

10 022

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***  Other debt liabilities
        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

1

** Long-term
     (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2019

1 808

1 780

***Special drawing rights (SDRs),Allocation

    (SDR-y alokacja)

mln US$
USD million

Q4/2019

1 808

1 780

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

* MIFs, except the Monetary authorities
      (MIF, z wyłączeniem NBP)

mln US$
USD million

Q4/2019

53 201

52 382

**Short-term
          (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2019

15 864

15 550

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty

mln US$
USD million

Q4/2019

12 538

12 282

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***  Loans

        (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2019

2 450

2 131

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

876

1 137

**Long-term
          (długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2019

37 337

36 832

***Currency and deposits

    (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2019

5 473

5 494

***Debt securities

     (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

10 497

10 046

*** Loans

     (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2019

21 177

21 060

***Trade credits

    (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Other debt liabilities

    (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

190

232

*  Other sectors
      (Pozostałe sektory)

mln US$
USD million

Q4/2019

73 346

69 485

**Short-term

    (Krótkoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2019

28 264

25 839

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

11

9

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2019

7 483

5 899

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

19 615

18 843

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

1 155

1 088

** Long-term
          (Długoterminowe zadłużenie)

mln US$
USD million

Q4/2019

45 082

43 646

***  Currency and deposits

        (Rachunki bieżące i depozyty)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

*** Debt securities

       (Dłużne papiery wartościowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

3 168

3 054

***  Loans

       (Kredyty i pożyczki)

mln US$
USD million

Q4/2019

39 554

38 346

***Trade credits

      (Kredyty handlowe)

mln US$
USD million

Q4/2019

0

0

***Insurance technical reserves

     ( Rezerwa ubezpieczeniowo-techniczna)

mln US$
USD million

Q4/2019

634

586

***  Other debt liabilities

        (Pozostałe pasywa dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

1 726

1 660

* Direct Investment: Intercompany Lending

 (Inwestycje bezpośrenie: instrumenty       dłużne)

mln US$
USD million

Q4/2019

94 171

92 521

**Direct investors in direct investment       enterprises

(Inwestor bezpośredni w podmiotach bezpośredniego inwestowania)

mln US$
USD million

Q4/2019

45 588

44 145

**Direct investment enterprises in direct   investors

(Podmioty bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich)

mln US$
USD million

Q4/2019

5 112

5 180

** Between fellow enterprises

     (Między innymi podmiotami w grupie)

mln US$
USD million

Q4/2019

43 471

43 196

Kursy walut (Exchange rates)

  Publikowane każdego dnia
Published daily
pobierz dane Metadane

LUDNOŚĆ (Population)

Kategorie danych SDDS i ich elementy składowe
SDDS Data Category and Component
Opis jednostki
Unit descriptio
Dane Observations Dodatkowa informacja
More info
Badany okres
Period of
latest data
Bieżące dane
Latest data
Dane za poprzedni okres
Data for
previous
period
Ludność(Population)  3/ tys. (thousand) Q4/19 38 383 38 395 Metadane

Przypisy (footnotes):

1/ Dane za ostatni i poprzedni okres są danymi finalnymi.

2/ Ministerstwo Finansów korzysta z opcji elastyczności przy udostępnianiu danych miesięcznych dotyczących operacji szczebla centralnego sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz danych rocznych dotyczących operacji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

3/ Dane wstępne.

4/ Dane nie występują.

5/ Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 2004 (NACE Rev.1.1).

6/ Wzrost wartości polskich inwestycji bezpośrednich za granicą wiąże się ze uwzględnieniem nowych danych o niektórych pozostałych należnościach od podmiotów powiązanych. Na zmianę tej pozycji wpłynęła także reklasyfikacja należności od „sióstr” z grupy kapitałowej. Wcześniej pomniejszały one zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, natomiast obecnie tworzą one polskie inwestycje bezpośrednie za granicą. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

7/ Spadek wartości kapitałów własnych w zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce nastąpił na skutek urealnienia wartości tych kapitałów w wyniku zastosowania wyceny rynkowej. Do tej pory stosowane były szacunki na bazie danych historycznych. Zmiany te spowodowane są dostosowywaniem statystyki do nowych standardów międzynarodowych przyjętych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

9/ Rachunki narodowe publikowane są według PKD 2007.

11/ Wierzytelności/zobowiązania netto wg transakcji finansowych nie są równe wierzytelnościom/zobowiązaniom netto wg transakcji niefinansowych i powinny być obliczone: Nabycie netto aktywów finansowych minus Zaciągnięte zobowiązania netto.

[ Sektor podstawowy | Sektor podatkowo-budżetowy | Sektor finansowy | Sektor zagraniczny | Ludność ]

[ DSBB Home Page ]

Do góry

Newsletter